Sri Krishna Stavaraja – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತವರಾಜಃ


ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ –
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪರಮದುರ್ಲಭಮ್ |
ಯಜ್‍ಜ್ಞಾತ್ವಾ ನ ಪುನರ್ಗಚ್ಛೇನ್ನರೋ ನಿರಯಯಾತನಾಮ್ || ೧ ||

ನಾರದಾಯ ಚ ಯತ್ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರೇಣ ಧೀಮತಾ |
ಸನತ್ಕುಮಾರೇಣ ಪುರಾ ಯೋಗೀಂದ್ರಗುರುವರ್ತ್ಮನಾ || ೨ ||

ಶ್ರೀನಾರದ ಉವಾಚ –
ಪ್ರಸೀದ ಭಗವನ್ಮಹ್ಯಮಜ್ಞಾನಾತ್ಕುಂಠಿತಾತ್ಮನೇ |
ತವಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜರಜೋರಾಗಿಣೀಂ ಭಕ್ತಿಮುತ್ತಮಾಮ್ || ೩ ||

ಅಜ ಪ್ರಸೀದ ಭಗವನ್ನಮಿತದ್ಯುತಿಪಂಜರ |
ಅಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರಸೀದಾಸ್ಮದ್ದುಃಖಹನ್ಪುರುಷೋತ್ತಮ || ೪ ||

ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯ ಪ್ರಸೀದಾಸ್ಮದಾನಂದಾತ್ಮನ್ನನಾಮಯ |
ಅಚಿಂತ್ಯಸಾರ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್ಪ್ರಸೀದ ಪರಮೇಶ್ವರ || ೫ ||

ಪ್ರಸೀದ ತುಂಗತುಂಗಾನಾಂ ಪ್ರಸೀದ ಶಿವಶೋಭನ |
ಪ್ರಸೀದ ಗುಣಗಂಭೀರ ಗಂಭೀರಾಣಾಂ ಮಹಾದ್ಯುತೇ || ೬ ||

ಪ್ರಸೀದ ವ್ಯಕ್ತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಾನಾಮಗೋಚರ |
ಪ್ರಸೀದಾರ್ದ್ರಾರ್ದ್ರಜಾತೀನಾಂ ಪ್ರಸೀದಾಂತಾಂತದಾಯಿನಾಮ್ || ೭ ||

ಗುರೋರ್ಗರೀಯಃ ಸರ್ವೇಶ ಪ್ರಸೀದಾನಂತ ದೇಹಿನಾಮ್ |
ಜಯ ಮಾಧವ ಮಾಯಾತ್ಮನ್ ಜಯ ಶಾಶ್ವತಶಂಖಭೃತ್ || ೮ ||

ಜಯ ಶಂಖಧರ ಶ್ರೀಮನ್ ಜಯ ನಂದಕನಂದನ |
ಜಯ ಚಕ್ರಗದಾಪಾಣೇ ಜಯ ದೇವ ಜನಾರ್ದನ || ೯ ||

ಜಯ ರತ್ನವರಾಬದ್ಧಕಿರೀಟಾಕ್ರಾಂತಮಸ್ತಕ |
ಜಯ ಪಕ್ಷಿಪತಿಚ್ಛಾಯಾನಿರುದ್ಧಾರ್ಕಕರಾರುಣ || ೧೦ ||

ನಮಸ್ತೇ ನರಕಾರಾತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಧುಸೂದನ |
ನಮಸ್ತೇ ಲಲಿತಾಪಾಂಗ ನಮಸ್ತೇ ನರಕಾಂತಕ || ೧೧ ||

ನಮಃ ಪಾಪಹರೇಶಾನ ನಮಃ ಸರ್ವಭಯಾಪಹ |
ನಮಃ ಸಂಭೂತಸರ್ವಾತ್ಮನ್ನಮಃ ಸಂಭೃತಕೌಸ್ತುಭ || ೧೨ ||

ನಮಸ್ತೇ ನಯನಾತೀತ ನಮಸ್ತೇ ಭಯಹಾರಕ |
ನಮೋ ವಿಭಿನ್ನವೇಷಾಯ ನಮಃ ಶ್ರುತಿಪಥಾತಿಗ || ೧೩ ||

ನಮಸ್ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಭೇದೇನ ಸರ್ಗಸ್ಥಿತ್ಯಂತಹೇತವೇ |
ವಿಷ್ಣವೇ ತ್ರಿದಶಾರಾತಿಜಿಷ್ಣವೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ || ೧೪ ||

ಚಕ್ರಭಿನ್ನಾರಿಚಕ್ರಾಯ ಚಕ್ರಿಣೇ ಚಕ್ರವಲ್ಲಭ |
ವಿಶ್ವಾಯ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಾಯ ವಿಶ್ವಭೂತಾನುವರ್ತಿನೇ || ೧೫ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ಯೋಗಿಧ್ಯೇಯಾತ್ಮನ್ನಮೋಽಸ್ತ್ವಧ್ಯಾತ್ಮಿರೂಪಿಣೇ |
ಭಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ ಭಕ್ತಾನಾಂ ನಮಸ್ತೇ ಭಕ್ತಿದಾಯಿನೇ || ೧೬ ||

ಪೂಜನಂ ಹವನಂ ಚೇಜ್ಯಾ ಧ್ಯಾನಂ ಪಶ್ಚಾನ್ನಮಸ್ಕ್ರಿಯಾ |
ದೇವೇಶ ಕರ್ಮ ಸರ್ವಂ ಮೇ ಭವೇದಾರಾಧನಂ ತವ || ೧೭ ||

ಇತಿ ಹವನಜಪಾರ್ಚಾಭೇದತೋ ವಿಷ್ಣುಪೂಜಾ-
ನಿಯತಹೃದಯಕರ್ಮಾ ಯಸ್ತು ಮನ್ತ್ರೀ ಚಿರಾಯ |
ಸ ಖಲು ಸಕಲಕಾಮಾನ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಕೃಷ್ಣಾಂತರಾತ್ಮಾ
ಜನನಮೃತಿವಿಮುಕ್ತೋಽತ್ಯುತ್ತಮಾಂ ಭಕ್ತಿಮೇತಿ || ೧೮ ||

ಗೋಗೋಪಗೋಪಿಕಾವೀತಂ ಗೋಪಾಲಂ ಗೋಷು ಗೋಪ್ರದಮ್ |
ಗೋಪೈರೀಡ್ಯಂ ಗೋಸಹಸ್ರೈರ್ನೌಮಿ ಗೋಕುಲನಾಯಕಮ್ || ೧೯ ||

ಪ್ರೀಣಯೇದನಯಾ ಸ್ತುತ್ಯಾ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಜಗನ್ಮಯಮ್ |
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಮಾಪ್ತಯೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ || ೨೦ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed