Sri Gopala Ashtakam – ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಾಷ್ಟಕಂ


ಯಸ್ಮಾದ್ವಿಶ್ವಂ ಜಾತಮಿದಂ ಚಿತ್ರಮತರ್ಕ್ಯಂ
ಯಸ್ಮಿನ್ನಾನಂದಾತ್ಮನಿ ನಿತ್ಯಂ ರಮತೇ ವೈ |
ಯತ್ರಾಂತೇ ಸಂಯಾತಿ ಲಯಂ ಚೈತದಶೇಷಂ
ತಂ ಗೋಪಾಲಂ ಸಂತತಕಾಲಂ ಪ್ರತಿ ವಂದೇ || ೧ ||

ಯಸ್ಯಾಜ್ಞಾನಾಜ್ಜನ್ಮಜರಾರೋಗಕದಂಬಂ
ಜ್ಞಾತೇ ಯಸ್ಮಿನ್ನಶ್ಯತಿ ತತ್ಸರ್ವಮಿಹಾಶು |
ಗತ್ವಾ ಯತ್ರಾಯಾತಿ ಪುನರ್ನೋ ಭವಭೂಮಿಂ
ತಂ ಗೋಪಾಲಂ ಸಂತತಕಾಲಂ ಪ್ರತಿ ವಂದೇ || ೨ ||

ತಿಷ್ಠನ್ನಂತರ್ಯೋ ಯಮಯತ್ಯೇತದಜಸ್ರಂ
ಯಂ ಕಶ್ಚಿನ್ನೋ ವೇದ ಜನೋಽಪ್ಯಾತ್ಮನಿ ಸಂತಮ್ |
ಸರ್ವಂ ಯಸ್ಯೇದಂ ಚ ವಶೇ ತಿಷ್ಠತಿ ವಿಶ್ವಂ
ತಂ ಗೋಪಾಲಂ ಸಂತತಕಾಲಂ ಪ್ರತಿ ವಂದೇ || ೩ ||

ಧರ್ಮೋಽಧರ್ಮೇಣೇಹ ತಿರಸ್ಕಾರಮುಪೈತಿ
ಕಾಲೇ ಯಸ್ಮಿನ್ಮತ್ಸ್ಯಮುಖೈಶ್ಚಾರುಚರಿತ್ರೈಃ |
ನಾನಾರೂಪೈಃ ಪಾತಿ ತದಾ ಯೋಽವನಿಬಿಂಬಂ
ತಂ ಗೋಪಾಲಂ ಸಂತತಕಾಲಂ ಪ್ರತಿ ವಂದೇ || ೪ ||

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೈರ್ಧ್ವಸ್ತ ಸಮಸ್ತೇಂದ್ರಿಯದೋಷಾ
ರುದ್ಧ್ವಾ ಚಿತ್ತಂ ಯಂ ಹೃದಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸಮಾಧೌ |
ಜ್ಯೋತೀರೂಪಂ ಯೋಗಿಜನಾಮೋದನಿಮಗ್ನಾ-
ಸ್ತಂ ಗೋಪಾಲಂ ಸಂತತಕಾಲಂ ಪ್ರತಿ ವಂದೇ || ೫ ||

ಭಾನುಶ್ಚಂದ್ರಶ್ಚೋಡುಗಣಶ್ಚೈವ ಹುತಾಶೋ
ಯಸ್ಮಿನ್ನೈವಾಭಾತಿ ತದಿಚ್ಛಾಪಿ ಕದಾಪಿ |
ಯದ್ಭಾಸಾ ಚಾಭಾತಿ ಸಮಸ್ತಂ ಜಗದೇತತ್
ತಂ ಗೋಪಾಲಂ ಸಂತತಕಾಲಂ ಪ್ರತಿ ವಂದೇ || ೬ ||

ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಮೋದಮವೋಚುರ್ನಿಗಮಾಯಂ
ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾದಿತ್ಯಗಿರೀಶಾರ್ಚಿತಪಾದಃ |
ಶೇತೇಽನಂತೋಽನಂತತನಾವಂಬುನಿಧೌ ಯ-
ಸ್ತಂ ಗೋಪಾಲಂ ಸಂತತಕಾಲಂ ಪ್ರತಿ ವಂದೇ || ೭ ||

ಶೈವಾಃ ಪ್ರಾಹುರ್ಯಂ ಶಿವಮನ್ಯೇ ಗಣನಾಥಂ
ಶಕ್ತಿಂ ಚೈಕೇಽರ್ಕಂ ಚ ತಥಾನ್ಯೇ ಮತಿಭೇದಾತ್ |
ನಾನಾಕಾರೈರ್ಭಾತಿ ಯ ಏಕೋಽಖಿಲಶಕ್ತಿ-
ಸ್ತಂ ಗೋಪಾಲಂ ಸಂತತಕಾಲಂ ಪ್ರತಿ ವಂದೇ || ೮ ||

ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಪಾಲಾಷ್ಟಕಮೇತತ್ಸಮಧೀತೇ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಯೋ ಮನುಜೋ ವೈ ಸ್ಥಿರಚೇತಾಃ |
ಹಿತ್ವಾ ತೂರ್ಣಂ ಪಾಪಕಲಾಪಂ ಸ ಸಮೇತಿ
ಪುಣ್ಯಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ಧಾಮ ಯತೋ ನೈವ ನಿಪಾತಃ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಪರಮಹಂಸಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಾಷ್ಟಕಂ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed