Trailokya Mangala Krishna Kavacham – ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳ ಕವಚಂ


ಶ್ರೀ ನಾರದ ಉವಾಚ –
ಭಗವನ್ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞ ಕವಚಂ ಯತ್ಪ್ರಕಾಶಿತಂ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳಂ ನಾಮ ಕೃಪಯಾ ಕಥಯ ಪ್ರಭೋ || ೧ ||

ಸನತ್ಕುಮಾರ ಉವಾಚ –
ಶೃಣು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವಿಪ್ರೇಂದ್ರ ಕವಚಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಂ |
ನಾರಾಯಣೇನ ಕಥಿತಂ ಕೃಪಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪುರಾ || ೨ ||

ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಕಥಿತಂ ಮಹ್ಯಂ ಪರಂ ಸ್ನೇಹಾದ್ವದಾಮಿ ತೇ |
ಅತಿ ಗುಹ್ಯತರಂ ತತ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಂತ್ರೌಘವಿಗ್ರಹಮ್ || ೩ ||

ಯದ್ಧೃತ್ವಾ ಪಠನಾದ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಂ ವಿತನುತೇ ಧ್ರುವಂ |
ಯದ್ಧೃತ್ವಾ ಪಠನಾತ್ಪಾತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಗತ್ತ್ರಯಮ್ || ೪ ||

ಪಠನಾದ್ಧಾರಣಾಚ್ಛಂಭುಃ ಸಂಹರ್ತಾ ಸರ್ವಮಂತ್ರವಿತ್ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜನನೀ ದುರ್ಗಾ ಮಹಿಷಾದಿಮಹಾಸುರಾನ್ || ೫ ||

ವರತೃಪ್ತಾನ್ ಜಘಾನೈವ ಪಠನಾದ್ಧಾರಣಾದ್ಯತಃ |
ಏವಮಿಂದ್ರಾದಯಃ ಸರ್ವೇ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಮವಾಪ್ನುಯುಃ || ೬ ||

ಇದಂ ಕವಚಮತ್ಯಂತಗುಪ್ತಂ ಕುತ್ರಾಪಿ ನೋ ವದೇತ್ |
ಶಿಷ್ಯಾಯ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಾಯ ಸಾಧಕಾಯ ಪ್ರಕಾಶಯೇತ್ || ೭ ||

ಶಠಾಯ ಪರಶಿಷ್ಯಾಯ ದತ್ವಾ ಮೃತ್ಯುಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳಸ್ಯಾಽಸ್ಯ ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ || ೮ ||

ಋಷಿಶ್ಛಂದಶ್ಚ ಗಾಯತ್ರೀ ದೇವೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಸ್ವಯಂ |
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷೇಷು ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ || ೯ ||

ಪ್ರಣವೋ ಮೇ ಶಿರಃ ಪಾತು ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಚ |
ಫಾಲಂ ಮೇ ನೇತ್ರಯುಗಳಮಷ್ಟಾರ್ಣೋ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಃ || ೧೦ ||

ಕ್ಲೀಂ ಪಾಯಾಚ್ಛ್ರೋತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಚೈಕಾಕ್ಷರಃ ಸರ್ವಮೋಹನಃ |
ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಸದಾ ಘ್ರಾಣಂ ಗೋವಿಂದಾಯೇತಿ ಜಿಹ್ವಿಕಾಮ್ || ೧೧ ||

ಗೋಪೀಜನಪದವಲ್ಲಭಾಯ ಸ್ವಾಹಾಽನನಂ ಮಮ |
ಅಷ್ಟಾದಶಾಕ್ಷರೋ ಮಂತ್ರಃ ಕಂಠಂ ಪಾತು ದಶಾಕ್ಷರಃ || ೧೨ ||

ಗೋಪೀಜನಪದವಲ್ಲಭಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಭುಜದ್ವಯಂ |
ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗಾಯ ನಮಃ ಸ್ಕಂಧೌ ರಕ್ಷಾಕ್ಷರಃ || ೧೩ ||

ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಃ ಕ್ಲೀಂ ಕರೌ ಪಾಯಾತ್ ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಾಯಾಂ ಗತೋಽವತು |
ಹೃದಯಂ ಭುವನೇಶಾನಃ ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಃ ಕ್ಲೀಂ ಸ್ತನೌ ಮಮ || ೧೪ ||

ಗೋಪಾಲಾಯಾಗ್ನಿಜಾಯಾತಂ ಕುಕ್ಷಿಯುಗ್ಮಂ ಸದಾಽವತು |
ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಸದಾ ಪಾತು ಪಾರ್ಶ್ವಯುಗ್ಮಮನುತ್ತಮಃ || ೧೫ ||

ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದಕೌ ಪಾತು ಸ್ಮರಾದ್ಯೌಜೇಯುತೌ ಮನುಃ |
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಃ ಪಾತು ನಾಭಿಂ ಕೃಷ್ಣೇತಿ ದ್ವ್ಯಕ್ಷರೋಽವತು || ೧೬ ||

ಪೃಷ್ಠಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಕಂ ಗಲ್ಲ ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ದ್ವಿರಾಂತಕಃ |
ಸಕ್ಥಿನೀ ಸತತಂ ಪಾತು ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಠದ್ವಯಮ್ || ೧೭ ||

ಊರೂ ಸಪ್ತಾಕ್ಷರಂ ಪಾಯಾತ್ ತ್ರಯೋದಶಾಕ್ಷರೋಽವತು |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಪದತೋ ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಪದಂ ತತಃ || ೧೮ ||

ಶ್ರಿಯಾ ಸ್ವಾಹೇತಿ ಪಾಯೂ ವೈ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಸದಶಾರ್ಣಕಃ |
ಜಾನುನೀ ಚ ಸದಾ ಪಾತು ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಚ ದಶಾಕ್ಷರಃ || ೧೯ ||

ತ್ರಯೋದಶಾಕ್ಷರಃ ಪಾತು ಜಂಘೇ ಚಕ್ರಾದ್ಯುದಾಯುಧಃ |
ಅಷ್ಟಾದಶಾಕ್ಷರೋ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಪೂರ್ವಕೋ ವಿಂಶದರ್ಣಕಃ || ೨೦ ||

ಸರ್ವಾಂಗಂ ಮೇ ಸದಾ ಪಾತು ದ್ವಾರಕಾನಾಯಕೋ ಬಲೀ |
ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಶ್ಚಾದ್ವಾಸುದೇವಾಯ ತತ್ಪರಮ್ || ೨೧ ||

ತಾರಾದ್ಯೋ ದ್ವಾದಶಾರ್ಣೋಽಯಂ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ಮಾಂ ಸರ್ವದಾಽವತು |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚ ದಶಾರ್ಣಸ್ತು ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಷೋಡಶಾರ್ಣಕಃ || ೨೨ ||

ಗದಾದ್ಯುದಾಯುಧೋ ವಿಷ್ಣುರ್ಮಾಮಗ್ನೇರ್ದಿಶಿ ರಕ್ಷತು |
ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ದಶಾಕ್ಷರೋ ಮಂತ್ರೋ ದಕ್ಷಿಣೇ ಮಾಂ ಸದಾಽವತು || ೨೩ ||

ತಾರೋ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭಾಯ ಚ |
ಸ್ವಾಹೇತಿ ಷೋಡಶಾರ್ಣೋಽಯಂ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ರಕ್ಷತು || ೨೪ ||

ಕ್ಲೀಂ ಹೃಷೀಕೇಶ ವಂಶಾಯ ನಮೋ ಮಾಂ ವಾರುಣೋಽವತು |
ಅಷ್ಟಾದಶಾರ್ಣಃ ಕಾಮಾನ್ತೋ ವಾಯವ್ಯೇ ಮಾಂ ಸದಾಽವತು || ೨೫ ||

ಶ್ರೀಂ ಮಾಯಾಕಾಮತೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ದ್ವಿಕೋ ಮನುಃ |
ದ್ವಾದಶಾರ್ಣಾತ್ಮಕೋ ವಿಷ್ಣುರುತ್ತರೇ ಮಾಂ ಸದಾಽವತು || ೨೬ ||

ವಾಗ್ಭವಂ ಕಾಮಕೃಷ್ಣಾಯ ಹ್ರೀಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ತತ್ಪರಂ |
ಶ್ರೀಂ ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಹಸ್ತೌ ತತಃ ಪರಮ್ || ೨೭ ||

ದ್ವಾವಿಂಶತ್ಯಕ್ಷರೋ ಮಂತ್ರೋ ಮಾಮೈಶಾನ್ಯೇ ಸದಾಽವತು |
ಕಾಳೀಯಸ್ಯ ಫಣಾಮಧ್ಯೇ ದಿವ್ಯಂ ನೃತ್ಯಂ ಕರೋತಿ ತಮ್ || ೨೮ ||

ನಮಾಮಿ ದೇವಕೀಪುತ್ರಂ ನೃತ್ಯರಾಜಾನಮಚ್ಯುತಂ |
ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದಕ್ಷರೋ ಮಂತ್ರೋಽಪ್ಯಧೋ ಮಾಂ ಸರ್ವದಾಽವತು || ೨೯ ||

ಕಾಮದೇವಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಪುಷ್ಪಬಾಣಾಯ ಧೀಮಹಿ |
ತನ್ನೋಽನಂಗಃ ಪ್ರಚೋದಯಾದೇಷಾ ಮಾಂ ಪಾತುಚೋರ್ಧ್ವತಃ || ೩೦ ||

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ವಿಪ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಮಂತ್ರೌಘವಿಗ್ರಹಂ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳಂ ನಾಮ ಕವಚಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಕಮ್ || ೩೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಕಥಿತಂ ಪೂರ್ವಂ ನಾರಾಯಣಮುಖಾಚ್ಛ್ರುತಂ |
ತವ ಸ್ನೇಹಾನ್ಮಯಾಽಖ್ಯಾತಂ ಪ್ರವಕ್ತವ್ಯಂ ನ ಕಸ್ಯಚಿತ್ || ೩೨ ||

ಗುರುಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ವಿಧಿವತ್ಕವಚಂ ಪ್ರಪಠೇತ್ತತಃ |
ಸಕೃದ್ದ್ವಿಸ್ತ್ರಿರ್ಯಥಾಜ್ಞಾನಂ ಸ ಹಿ ಸರ್ವತಪೋಮಯಃ || ೩೩ ||

ಮಂತ್ರೇಷು ಸಕಲೇಷ್ವೇವ ದೇಶಿಕೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ |
ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಚಾಸ್ಯ ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾ ವಿಧಿಸ್ಸ್ಮೃತಃ || ೩೪ ||

ಹವನಾದೀನ್ದಶಾಂಶೇನ ಕೃತ್ವಾ ತತ್ಸಾಧಯೇದ್ಧ್ರುವಂ |
ಯದಿ ಸ್ಯಾತ್ಸಿದ್ಧಕವಚೋ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಭವೇತ್ಸ್ವಯಮ್ || ೩೫ ||

ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾ ವಿಧಾನತಃ |
ಸ್ಪರ್ಧಾಮುದ್ಧೂಯ ಸತತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಾಣೀ ವಸೇತ್ತತಃ || ೩೬ ||

ಪುಷ್ಪಾಂಜಲ್ಯಷ್ಟಕಂ ದತ್ವಾ ಮೂಲೇನೈವ ಪಠೇತ್ಸಕೃತ್ |
ದಶವರ್ಷಸಹಸ್ರಾಣಿ ಪೂಜಾಯಾಃ ಫಲಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೩೭ ||

ಭೂರ್ಜೇ ವಿಲಿಖ್ಯ ಗುಳಿಕಾಂ ಸ್ವರ್ಣಸ್ಥಾಂ ಧಾರಯೇದ್ಯದಿ |
ಕಂಠೇ ವಾ ದಕ್ಷಿಣೇ ಬಾಹೌ ಸೋಽಪಿ ವಿಷ್ಣುರ್ನ ಸಂಶಯಃ || ೩೮ ||

ಅಶ್ವಮೇಧಸಹಸ್ರಾಣಿ ವಾಜಪೇಯಶತಾನಿ ಚ |
ಮಹಾದಾನಾನಿ ಯಾನ್ಯೇವ ಪ್ರಾದಕ್ಷಿಣ್ಯಂ ಭುವಸ್ತಥಾ || ೩೯ ||

ಕಳಾಂ ನಾರ್ಹಂತಿ ತಾನ್ಯೇವ ಸಕೃದುಚ್ಚಾರಣಾತ್ತತಃ |
ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದೇನ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೋ ಭವೇನ್ನರಃ || ೪೦ ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಕ್ಷೋಭಯತ್ಯೇವ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯೀ ಸ ಹಿ |
ಇದಂ ಕವಚಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯಜೇದ್ಯಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್ |
ಶತಲಕ್ಷಪ್ರಜಪ್ತೋಽಪಿ ನ ಮಂತ್ರಸ್ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ || ೪೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ನಾರದಪಾಂಚರಾತ್ರೇ ಜ್ಞಾನಾಮೃತಸಾರೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳಕವಚಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed