Trailokya Mangala Krishna Kavacham – த்ரைலோக்ய மங்கள கவசம்


ஶ்ரீ நாரத³ உவாச –
ப⁴க³வன்ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞ கவசம் யத்ப்ரகாஶிதம் |
த்ரைலோக்யமங்க³ளம் நாம க்ருபயா கத²ய ப்ரபோ⁴ || 1 ||

ஸனத்குமார உவாச –
ஶ்ருணு வக்ஷ்யாமி விப்ரேந்த்³ர கவசம் பரமாத்³பு⁴தம் |
நாராயணேன கதி²தம் க்ருபயா ப்³ரஹ்மணே புரா || 2 ||

ப்³ரஹ்மணா கதி²தம் மஹ்யம் பரம் ஸ்னேஹாத்³வதா³மி தே |
அதி கு³ஹ்யதரம் தத்த்வம் ப்³ரஹ்மமந்த்ரௌக⁴விக்³ரஹம் || 3 ||

யத்³த்⁴ருத்வா பட²னாத்³ப்³ரஹ்மா ஸ்ருஷ்டிம் விதனுதே த்⁴ருவம் |
யத்³த்⁴ருத்வா பட²னாத்பாதி மஹாலக்ஷ்மீர்ஜக³த்த்ரயம் || 4 ||

பட²னாத்³தா⁴ரணாச்ச²ம்பு⁴꞉ ஸம்ஹர்தா ஸர்வமந்த்ரவித் |
த்ரைலோக்யஜனநீ து³ர்கா³ மஹிஷாதி³மஹாஸுரான் || 5 ||

வரத்ருப்தான் ஜகா⁴னைவ பட²னாத்³தா⁴ரணாத்³யத꞉ |
ஏவமிந்த்³ராத³ய꞉ ஸர்வே ஸர்வைஶ்வர்யமவாப்னுயு꞉ || 6 ||

இத³ம் கவசமத்யந்தகு³ப்தம் குத்ராபி நோ வதே³த் |
ஶிஷ்யாய ப⁴க்தியுக்தாய ஸாத⁴காய ப்ரகாஶயேத் || 7 ||

ஶடா²ய பரஶிஷ்யாய த³த்வா ம்ருத்யுமவாப்னுயாத் |
த்ரைலோக்யமங்க³ளஸ்யா(அ)ஸ்ய கவசஸ்ய ப்ரஜாபதி꞉ || 8 ||

ருஷிஶ்ச²ந்த³ஶ்ச கா³யத்ரீ தே³வோ நாராயணஸ்ஸ்வயம் |
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷேஷு வினியோக³꞉ ப்ரகீர்தித꞉ || 9 ||

ப்ரணவோ மே ஶிர꞉ பாது நமோ நாராயணாய ச |
பா²லம் மே நேத்ரயுக³ளமஷ்டார்ணோ பு⁴க்திமுக்தித³꞉ || 10 ||

க்லீம் பாயாச்ச்²ரோத்ரயுக்³மம் சைகாக்ஷர꞉ ஸர்வமோஹன꞉ |
க்லீம் க்ருஷ்ணாய ஸதா³ க்⁴ராணம் கோ³விந்தா³யேதி ஜிஹ்விகாம் || 11 ||

கோ³பீஜனபத³வல்லபா⁴ய ஸ்வாஹா(அ)னநம் மம |
அஷ்டாத³ஶாக்ஷரோ மந்த்ர꞉ கண்ட²ம் பாது த³ஶாக்ஷர꞉ || 12 ||

கோ³பீஜனபத³வல்லபா⁴ய ஸ்வாஹா பு⁴ஜத்³வயம் |
க்லீம் க்³லௌம் க்லீம் ஶ்யாமலாங்கா³ய நம꞉ ஸ்கந்தௌ⁴ ரக்ஷாக்ஷர꞉ || 13 ||

க்லீம் க்ருஷ்ண꞉ க்லீம் கரௌ பாயாத் க்லீம் க்ருஷ்ணாயாம் க³தோ(அ)வது |
ஹ்ருத³யம் பு⁴வனேஶான꞉ க்லீம் க்ருஷ்ண꞉ க்லீம் ஸ்தனௌ மம || 14 ||

கோ³பாலாயாக்³னிஜாயாதம் குக்ஷியுக்³மம் ஸதா³(அ)வது |
க்லீம் க்ருஷ்ணாய ஸதா³ பாது பார்ஶ்வயுக்³மமனுத்தம꞉ || 15 ||

க்ருஷ்ண கோ³விந்த³கௌ பாது ஸ்மராத்³யௌஜேயுதௌ மனு꞉ |
அஷ்டாக்ஷர꞉ பாது நாபி⁴ம் க்ருஷ்ணேதி த்³வ்யக்ஷரோ(அ)வது || 16 ||

ப்ருஷ்ட²ம் க்லீம் க்ருஷ்ணகம் க³ல்ல க்லீம் க்ருஷ்ணாய த்³விராந்தக꞉ |
ஸக்தி²னீ ஸததம் பாது ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்ருஷ்ணட²த்³வயம் || 17 ||

ஊரூ ஸப்தாக்ஷரம் பாயாத் த்ரயோத³ஶாக்ஷரோ(அ)வது |
ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பத³தோ கோ³பீஜனவல்லப⁴பத³ம் தத꞉ || 18 ||

ஶ்ரியா ஸ்வாஹேதி பாயூ வை க்லீம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஸத³ஶார்ணக꞉ |
ஜானுனீ ச ஸதா³ பாது க்லீம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ச த³ஶாக்ஷர꞉ || 19 ||

த்ரயோத³ஶாக்ஷர꞉ பாது ஜங்கே⁴ சக்ராத்³யுதா³யுத⁴꞉ |
அஷ்டாத³ஶாக்ஷரோ ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் பூர்வகோ விம்ஶத³ர்ணக꞉ || 20 ||

ஸர்வாங்க³ம் மே ஸதா³ பாது த்³வாரகானாயகோ ப³லீ |
நமோ ப⁴க³வதே பஶ்சாத்³வாஸுதே³வாய தத்பரம் || 21 ||

தாராத்³யோ த்³வாத³ஶார்ணோ(அ)யம் ப்ராச்யாம் மாம் ஸர்வதா³(அ)வது |
ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ச த³ஶார்ணஸ்து க்லீம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஷோட³ஶார்ணக꞉ || 22 ||

க³தா³த்³யுதா³யுதோ⁴ விஷ்ணுர்மாமக்³னேர்தி³ஶி ரக்ஷது |
ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் த³ஶாக்ஷரோ மந்த்ரோ த³க்ஷிணே மாம் ஸதா³(அ)வது || 23 ||

தாரோ நமோ ப⁴க³வதே ருக்மிணீவல்லபா⁴ய ச |
ஸ்வாஹேதி ஷோட³ஶார்ணோ(அ)யம் நைர்ருத்யாம் தி³ஶி ரக்ஷது || 24 ||

க்லீம் ஹ்ருஷீகேஶ வம்ஶாய நமோ மாம் வாருணோ(அ)வது |
அஷ்டாத³ஶார்ண꞉ காமாந்தோ வாயவ்யே மாம் ஸதா³(அ)வது || 25 ||

ஶ்ரீம் மாயாகாமத்ருஷ்ணாய கோ³விந்தா³ய த்³விகோ மனு꞉ |
த்³வாத³ஶார்ணாத்மகோ விஷ்ணுருத்தரே மாம் ஸதா³(அ)வது || 26 ||

வாக்³ப⁴வம் காமக்ருஷ்ணாய ஹ்ரீம் கோ³விந்தா³ய தத்பரம் |
ஶ்ரீம் கோ³பீஜனவல்லபா⁴ய ஸ்வாஹா ஹஸ்தௌ தத꞉ பரம் || 27 ||

த்³வாவிம்ஶத்யக்ஷரோ மந்த்ரோ மாமைஶான்யே ஸதா³(அ)வது |
காளீயஸ்ய ப²ணாமத்⁴யே தி³வ்யம் ந்ருத்யம் கரோதி தம் || 28 ||

நமாமி தே³வகீபுத்ரம் ந்ருத்யராஜானமச்யுதம் |
த்³வாத்ரிம்ஶத³க்ஷரோ மந்த்ரோ(அ)ப்யதோ⁴ மாம் ஸர்வதா³(அ)வது || 29 ||

காமதே³வாய வித்³மஹே புஷ்பபா³ணாய தீ⁴மஹி |
தன்னோ(அ)னங்க³꞉ ப்ரசோத³யாதே³ஷா மாம் பாதுசோர்த்⁴வத꞉ || 30 ||

இதி தே கதி²தம் விப்ர ப்³ரஹ்மமந்த்ரௌக⁴விக்³ரஹம் |
த்ரைலோக்யமங்க³ளம் நாம கவசம் ப்³ரஹ்மரூபகம் || 31 ||

ப்³ரஹ்மணா கதி²தம் பூர்வம் நாராயணமுகா²ச்ச்²ருதம் |
தவ ஸ்னேஹான்மயா(அ)க்²யாதம் ப்ரவக்தவ்யம் ந கஸ்யசித் || 32 ||

கு³ரும் ப்ரணம்ய விதி⁴வத்கவசம் ப்ரபடே²த்தத꞉ |
ஸக்ருத்³த்³விஸ்த்ரிர்யதா²ஜ்ஞானம் ஸ ஹி ஸர்வதபோமய꞉ || 33 ||

மந்த்ரேஷு ஸகலேஷ்வேவ தே³ஶிகோ நாத்ர ஸம்ஶய꞉ |
ஶதமஷ்டோத்தரம் சாஸ்ய புரஶ்சர்யா விதி⁴ஸ்ஸ்ம்ருத꞉ || 34 ||

ஹவனாதீ³ந்த³ஶாம்ஶேன க்ருத்வா தத்ஸாத⁴யேத்³த்⁴ருவம் |
யதி³ ஸ்யாத்ஸித்³த⁴கவசோ விஷ்ணுரேவ ப⁴வேத்ஸ்வயம் || 35 ||

மந்த்ரஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேத்தஸ்ய புரஶ்சர்யா விதா⁴னத꞉ |
ஸ்பர்தா⁴முத்³தூ⁴ய ஸததம் லக்ஷ்மீர்வாணீ வஸேத்தத꞉ || 36 ||

புஷ்பாஞ்ஜல்யஷ்டகம் த³த்வா மூலேனைவ படே²த்ஸக்ருத் |
த³ஶவர்ஷஸஹஸ்ராணி பூஜாயா꞉ ப²லமாப்னுயாத் || 37 ||

பூ⁴ர்ஜே விலிக்²ய கு³ளிகாம் ஸ்வர்ணஸ்தா²ம் தா⁴ரயேத்³யதி³ |
கண்டே² வா த³க்ஷிணே பா³ஹௌ ஸோ(அ)பி விஷ்ணுர்ன ஸம்ஶய꞉ || 38 ||

அஶ்வமேத⁴ஸஹஸ்ராணி வாஜபேயஶதானி ச |
மஹாதா³னானி யான்யேவ ப்ராத³க்ஷிண்யம் பு⁴வஸ்ததா² || 39 ||

களாம் நார்ஹந்தி தான்யேவ ஸக்ருது³ச்சாரணாத்தத꞉ |
கவசஸ்ய ப்ரஸாதே³ன ஜீவன்முக்தோ ப⁴வேன்னர꞉ || 40 ||

த்ரைலோக்யம் க்ஷோப⁴யத்யேவ த்ரைலோக்யவிஜயீ ஸ ஹி |
இத³ம் கவசமஜ்ஞாத்வா யஜேத்³ய꞉ புருஷோத்தமம் |
ஶதலக்ஷப்ரஜப்தோ(அ)பி ந மந்த்ரஸ்தஸ்ய ஸித்³த்⁴யதி || 41 ||

இதி ஶ்ரீ நாரத³பாஞ்சராத்ரே ஜ்ஞானாம்ருதஸாரே த்ரைலோக்யமங்க³ளகவசம் |


மேலும் ஶ்ரீ க்ருஷ்ண ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed