Trailokya Mangala Krishna Kavacham – త్రైలోక్య మంగళ కవచం


శ్రీ నారద ఉవాచ –
భగవన్సర్వధర్మజ్ఞ కవచం యత్ప్రకాశితం |
త్రైలోక్యమంగళం నామ కృపయా కథయ ప్రభో || ౧ ||

సనత్కుమార ఉవాచ –
శృణు వక్ష్యామి విప్రేంద్ర కవచం పరమాద్భుతం |
నారాయణేన కథితం కృపయా బ్రహ్మణే పురా || ౨ ||

బ్రహ్మణా కథితం మహ్యం పరం స్నేహాద్వదామి తే |
అతి గుహ్యతరం తత్త్వం బ్రహ్మమంత్రౌఘవిగ్రహమ్ || ౩ ||

యద్ధృత్వా పఠనాద్బ్రహ్మా సృష్టిం వితనుతే ధ్రువం |
యద్ధృత్వా పఠనాత్పాతి మహాలక్ష్మీర్జగత్త్రయమ్ || ౪ ||

పఠనాద్ధారణాచ్ఛంభుః సంహర్తా సర్వమంత్రవిత్ |
త్రైలోక్యజననీ దుర్గా మహిషాదిమహాసురాన్ || ౫ ||

వరతృప్తాన్ జఘానైవ పఠనాద్ధారణాద్యతః |
ఏవమింద్రాదయః సర్వే సర్వైశ్వర్యమవాప్నుయుః || ౬ ||

ఇదం కవచమత్యంతగుప్తం కుత్రాపి నో వదేత్ |
శిష్యాయ భక్తియుక్తాయ సాధకాయ ప్రకాశయేత్ || ౭ ||

శఠాయ పరశిష్యాయ దత్వా మృత్యుమవాప్నుయాత్ |
త్రైలోక్యమంగళస్యాఽస్య కవచస్య ప్రజాపతిః || ౮ ||

ఋషిశ్ఛందశ్చ గాయత్రీ దేవో నారాయణస్స్వయం |
ధర్మార్థకామమోక్షేషు వినియోగః ప్రకీర్తితః || ౯ ||

ప్రణవో మే శిరః పాతు నమో నారాయణాయ చ |
ఫాలం మే నేత్రయుగళమష్టార్ణో భుక్తిముక్తిదః || ౧౦ ||

క్లీం పాయాచ్ఛ్రోత్రయుగ్మం చైకాక్షరః సర్వమోహనః |
క్లీం కృష్ణాయ సదా ఘ్రాణం గోవిందాయేతి జిహ్వికామ్ || ౧౧ ||

గోపీజనపదవల్లభాయ స్వాహాఽననం మమ |
అష్టాదశాక్షరో మంత్రః కంఠం పాతు దశాక్షరః || ౧౨ ||

గోపీజనపదవల్లభాయ స్వాహా భుజద్వయం |
క్లీం గ్లౌం క్లీం శ్యామలాంగాయ నమః స్కంధౌ రక్షాక్షరః || ౧౩ ||

క్లీం కృష్ణః క్లీం కరౌ పాయాత్ క్లీం కృష్ణాయాం గతోఽవతు |
హృదయం భువనేశానః క్లీం కృష్ణః క్లీం స్తనౌ మమ || ౧౪ ||

గోపాలాయాగ్నిజాయాతం కుక్షియుగ్మం సదాఽవతు |
క్లీం కృష్ణాయ సదా పాతు పార్శ్వయుగ్మమనుత్తమః || ౧౫ ||

కృష్ణ గోవిందకౌ పాతు స్మరాద్యౌజేయుతౌ మనుః |
అష్టాక్షరః పాతు నాభిం కృష్ణేతి ద్వ్యక్షరోఽవతు || ౧౬ ||

పృష్ఠం క్లీం కృష్ణకం గల్ల క్లీం కృష్ణాయ ద్విరాంతకః |
సక్థినీ సతతం పాతు శ్రీం హ్రీం క్లీం కృష్ణఠద్వయమ్ || ౧౭ ||

ఊరూ సప్తాక్షరం పాయాత్ త్రయోదశాక్షరోఽవతు |
శ్రీం హ్రీం క్లీం పదతో గోపీజనవల్లభపదం తతః || ౧౮ ||

శ్రియా స్వాహేతి పాయూ వై క్లీం హ్రీం శ్రీం సదశార్ణకః |
జానునీ చ సదా పాతు క్లీం హ్రీం శ్రీం చ దశాక్షరః || ౧౯ ||

త్రయోదశాక్షరః పాతు జంఘే చక్రాద్యుదాయుధః |
అష్టాదశాక్షరో హ్రీం శ్రీం పూర్వకో వింశదర్ణకః || ౨౦ ||

సర్వాంగం మే సదా పాతు ద్వారకానాయకో బలీ |
నమో భగవతే పశ్చాద్వాసుదేవాయ తత్పరమ్ || ౨౧ ||

తారాద్యో ద్వాదశార్ణోఽయం ప్రాచ్యాం మాం సర్వదాఽవతు |
శ్రీం హ్రీం క్లీం చ దశార్ణస్తు క్లీం హ్రీం శ్రీం షోడశార్ణకః || ౨౨ ||

గదాద్యుదాయుధో విష్ణుర్మామగ్నేర్దిశి రక్షతు |
హ్రీం శ్రీం దశాక్షరో మంత్రో దక్షిణే మాం సదాఽవతు || ౨౩ ||

తారో నమో భగవతే రుక్మిణీవల్లభాయ చ |
స్వాహేతి షోడశార్ణోఽయం నైరృత్యాం దిశి రక్షతు || ౨౪ ||

క్లీం హృషీకేశ వంశాయ నమో మాం వారుణోఽవతు |
అష్టాదశార్ణః కామాన్తో వాయవ్యే మాం సదాఽవతు || ౨౫ ||

శ్రీం మాయాకామతృష్ణాయ గోవిందాయ ద్వికో మనుః |
ద్వాదశార్ణాత్మకో విష్ణురుత్తరే మాం సదాఽవతు || ౨౬ ||

వాగ్భవం కామకృష్ణాయ హ్రీం గోవిందాయ తత్పరం |
శ్రీం గోపీజనవల్లభాయ స్వాహా హస్తౌ తతః పరమ్ || ౨౭ ||

ద్వావింశత్యక్షరో మంత్రో మామైశాన్యే సదాఽవతు |
కాళీయస్య ఫణామధ్యే దివ్యం నృత్యం కరోతి తమ్ || ౨౮ ||

నమామి దేవకీపుత్రం నృత్యరాజానమచ్యుతం |
ద్వాత్రింశదక్షరో మంత్రోఽప్యధో మాం సర్వదాఽవతు || ౨౯ ||

కామదేవాయ విద్మహే పుష్పబాణాయ ధీమహి |
తన్నోఽనంగః ప్రచోదయాదేషా మాం పాతుచోర్ధ్వతః || ౩౦ ||

ఇతి తే కథితం విప్ర బ్రహ్మమంత్రౌఘవిగ్రహం |
త్రైలోక్యమంగళం నామ కవచం బ్రహ్మరూపకమ్ || ౩౧ ||

బ్రహ్మణా కథితం పూర్వం నారాయణముఖాచ్ఛ్రుతం |
తవ స్నేహాన్మయాఽఖ్యాతం ప్రవక్తవ్యం న కస్యచిత్ || ౩౨ ||

గురుం ప్రణమ్య విధివత్కవచం ప్రపఠేత్తతః |
సకృద్ద్విస్త్రిర్యథాజ్ఞానం స హి సర్వతపోమయః || ౩౩ ||

మంత్రేషు సకలేష్వేవ దేశికో నాత్ర సంశయః |
శతమష్టోత్తరం చాస్య పురశ్చర్యా విధిస్స్మృతః || ౩౪ ||

హవనాదీన్దశాంశేన కృత్వా తత్సాధయేద్ధ్రువం |
యది స్యాత్సిద్ధకవచో విష్ణురేవ భవేత్స్వయమ్ || ౩౫ ||

మంత్రసిద్ధిర్భవేత్తస్య పురశ్చర్యా విధానతః |
స్పర్ధాముద్ధూయ సతతం లక్ష్మీర్వాణీ వసేత్తతః || ౩౬ ||

పుష్పాంజల్యష్టకం దత్వా మూలేనైవ పఠేత్సకృత్ |
దశవర్షసహస్రాణి పూజాయాః ఫలమాప్నుయాత్ || ౩౭ ||

భూర్జే విలిఖ్య గుళికాం స్వర్ణస్థాం ధారయేద్యది |
కంఠే వా దక్షిణే బాహౌ సోఽపి విష్ణుర్న సంశయః || ౩౮ ||

అశ్వమేధసహస్రాణి వాజపేయశతాని చ |
మహాదానాని యాన్యేవ ప్రాదక్షిణ్యం భువస్తథా || ౩౯ ||

కళాం నార్హంతి తాన్యేవ సకృదుచ్చారణాత్తతః |
కవచస్య ప్రసాదేన జీవన్ముక్తో భవేన్నరః || ౪౦ ||

త్రైలోక్యం క్షోభయత్యేవ త్రైలోక్యవిజయీ స హి |
ఇదం కవచమజ్ఞాత్వా యజేద్యః పురుషోత్తమమ్ |
శతలక్షప్రజప్తోఽపి న మంత్రస్తస్య సిద్ధ్యతి || ౪౧ ||

ఇతి శ్రీ నారదపాంచరాత్రే జ్ఞానామృతసారే త్రైలోక్యమంగళకవచమ్ |


మరిన్ని శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Trailokya Mangala Krishna Kavacham – త్రైలోక్య మంగళ కవచం

స్పందించండి

error: Not allowed