Sri Vishnu Mahimna Stotram – శ్రీ విష్ణు మహిమ్నః స్తోత్రం


మహిమ్నస్తేఽపారం విధిహరఫణీంద్రప్రభృతయో
విదుర్నాద్యాప్యజ్ఞశ్చలమతిరహం నాథను కథమ్ |
విజానీయామద్ధా నళిననయనాత్మీయవచసో
విశుద్ధ్యై వక్ష్యామీషదపి తు తథాపి స్వమతితః || ౧ ||

యదాహుర్బ్రహ్మైకే పురుషమితరే కర్మ చ పరే-
ఽపరే బుద్ధం చాన్యే శివమపి చ ధాతారమపరే |
తథా శక్తిం కేచిద్గణపతిముతార్కం చ సుధియో
మతీనాం వై భేదాత్త్వమసి తదశేషం మమ మతిః || ౨ ||

శివః పాదాంభస్తే శిరసి ధృతవానాదరయుతం
తథా శక్తిశ్చాసౌ తవ తనుజతేజోమయతనుః |
దినేశం చైవాముం తవ నయనమూచుస్తు నిగమా-
స్త్వదన్యః కో ధ్యేయో జగతి కిల దేవో వద విభో || ౩ ||

క్వచిన్మత్స్యః కూర్మః క్వచిదపి వరాహో నరహరిః
క్వచిత్ఖర్వో రామో దశరథసుతో నందతనయః |
క్వచిద్బుద్ధః కల్కిర్విహరసి కుభారాపహతయే
స్వతంత్రోఽజో నిత్యో విభురపి తవాక్రీడనమిదమ్ || ౪ ||

హృతామ్నాయేనోక్తం స్తవనవరమాకర్ణ్య విధినా
ద్రుతం మాత్స్యం ధృత్వా వపురజరశంకాసురమథో |
క్షయం నీత్వా మృత్యోర్నిగమగణముద్ధృత్య జలధే-
రశేషం సంగుప్తం జగదపి చ వేదైకశరణమ్ || ౫ ||

నిమజ్జంతం వార్ధౌ నగవరముపాలోక్యసహసా
హితార్థం దేవానాం కమఠవపుషా విశ్వగహనమ్ |
పయోరాశిం పృష్ఠే తమజిత సలీలం ధృతవతో
జగద్ధాతుస్తేఽభూత్కిము సులభభారాయ గిరికః || ౬ ||

హిరణ్యాక్షః క్షోణీమవిశదసురో నక్రనిలయం
సమాదాయామర్త్యైః కమలజముఖైరంబరగతైః |
స్తుతేనానంతాత్మన్నచిరమతిభాతి స్మ విధృతా
త్వయా దంష్ట్రాగ్రేఽసావవనిరఖిలా కందుక ఇవ || ౭ ||

హరిః క్వాసీత్యుక్తే దనుజపతినాఽపూర్య నిఖిలం
జగన్నాదైః స్తంభాన్నరహరిశరీరేణ కరజైః |
సముత్పత్యాఽఽశూరావసురవరమాదారితవత-
స్తవాఖ్యాతా భూమాకిము జగతి నో సర్వగతతా || ౮ ||

విలోక్యాజం ద్వార్గం కపటలఘుకాయం సురరిపు-
ర్నిషిద్ధోఽపి ప్రాదాదసురగురుణాత్మీయమఖిలమ్ |
ప్రసన్నస్తద్భక్త్యా త్యజసి కిల నాద్యాపి భవనం
బలేర్భక్తాధీన్యం తవ విదితమేవామరపతే || ౯ ||

సమాధావాసక్తం నృపతితనయైర్వీక్ష్య పితరం
హతం బాణై రోషాద్గురుతరముపాదాయ పరశుమ్ |
వినా క్షత్రం విష్ణో క్షితితలమశేషం కృతవసో-
ఽసకృత్కిం భూభారోద్ధరణపటుతా తే న విదితా || ౧౦ ||

సమారాధ్యోమేశం త్రిభువనమిదం వాసవముఖం
వశే చక్రే చక్రిన్నగణయదనీశం జగదిదమ్ |
గతోఽసౌ లంకేశస్త్వచిరమథ తే బాణవిషయం
న కేనాప్తం త్వత్తః ఫలమవినయస్యాసురరిపో || ౧౧ ||

క్వచిద్దివ్యం శౌర్యం క్వచిదపి రణే కాపురుషతా
క్వచిద్గీతాజ్ఞానం క్వచిదపి పరస్త్రీవిహరణమ్ |
క్వచిన్మృత్స్నాశిత్వం క్వచిదపి చ వైకుంఠవిభవ-
శ్చరిత్రం తే నూనం శరణద విమోహాయ కుధియామ్ || ౧౨ ||

న హింస్యాదిత్యేద్ధ్రువమవితథం వాక్యమబుధై-
రథాగ్నీషోమీయం పశుమితి తు విప్రైర్నిగదితమ్ |
తవైతన్నాస్థానేఽసురగణవిమోహాయ గదతః
సమృద్ధిర్నీచానాం నయకర హి దుఃఖాయ జగతః || ౧౩ ||

విభాగే వర్ణానాం నిగమనిచయే చాఽవనితలే
విలుప్తే సంజాతో ద్విజవరగృహే శంభలపురే |
సమారుహ్యాశ్వం స్వం లసదసికరో మ్లేచ్ఛనికరా-
న్నిహంతాఽస్యున్మత్తాన్కిల కలియుగాంతే యుగపతే || ౧౪ ||

గభీరే కాసారే జలచరవరాకృష్టచరణో
రణేఽశక్తో మజ్జన్నభయద జలేఽచింతయదసౌ |
యదా నాగేంద్రస్త్వాం సపది పదపాశాదపగతో
గతః స్వర్గం స్థానం భవతి విపదాం తే కిము జనః || ౧౫ ||

సుతైః పృష్టో వేధాః ప్రతివచనదానేఽప్రభురసా-
వథాత్మన్యాత్మానం శరణమగమత్త్వాం త్రిజగతామ్ |
తతస్తేఽస్తాతంకా యయురథ ముదం హంసవపుషా
త్వయా తే సార్వజ్ఞ్యం ప్రథితమమరేశేహ కిము నో || ౧౬ ||

సమావిద్ధో మాతుర్వచనవిశిఖైరాశు విపినం
తపశ్చక్రే గత్వా తవ పరమతోషాయ పరమమ్ |
ధ్రువో లేభే దివ్యం పదమచలమల్పేఽపి వయసి
కిమస్త్యస్మిన్లోకే త్వయి వరద తుష్టే దురధిగమ్ || ౧౭ ||

వృకాద్భీతస్తూర్ణం స్వజనభయభిత్త్వాం పశుపతిః
భ్రమన్లోకాన్సర్వాన్ చరణముపయాతోఽథ దనుజః |
స్వయం భస్మీభూతస్తవ వచనభంగోద్గతమతిః
రమేశాహో మాయా తవ దురనుమేయాఽఖిలజనైః |౧౮ ||

హృతం దైత్యైర్దృష్ట్వాఽమృతఘటమజయ్యైస్తు నయతః
కటాక్షైః సంమోహం యువతిపరవేషేణ దితిజాన్ |
సమగ్రం పీయూషం సుభగ సురపూగాయ దదతః
సమస్యాపి ప్రాయస్తవ ఖలు హి భృత్యేష్వభిరతిః || ౧౯ ||

సమాకృష్టా దుష్టైర్ద్రుపదతనయాఽలబ్ధశరణా
సభాయాం సర్వాత్మంస్తవ చరణముచ్చైరుపగతా |
సమక్షం సర్వేషామభవదచిరం చీరనిచయః
స్మృతేస్తే సాఫల్యం నయనవిషయం నో కిము సతామ్ || ౨౦ ||

వదంత్యేకే స్థానం తవ వరద వైకుంఠమపరే
గవాం లోకం లోకం ఫణినిలయపాతాళమితరే |
తథాన్యే క్షీరోదం హృదయనళినం చాపి తు సతాం
న మన్యే తత్ స్థానం త్వహమిహ చ యత్రాసి న విభో || ౨౧ ||

శివోఽహం రుద్రాణామహమమరరాజో దివిషదాం
మునీనాం వ్యాసోఽహం సురవర సముద్రోఽస్మి సరసామ్ |
కుబేరో యక్షాణామితి తవ వచో మందమతయే
న జానే తజ్జాతం జగతి నను యన్నాసి భగవన్ || ౨౨ ||

శిరో నాకో నేత్రే శశిదినకరావంబరమురో
దిశః శ్రోత్రే వాణీ నిగమనికరస్తే కటిరిలా |
అకూపారో వస్తిశ్చరణమపి పాతాళమితి వై
స్వరూపం తేఽజ్ఞాత్వా నృతనుమవజానంతి కుధియః || ౨౩ ||

శరీరం వైకుంఠం హృదయనళినం వాససదనం
మనోవృత్తిస్తార్క్ష్యో మతిరియమథో సాగరసుతా |
విహారస్తేఽవస్థాత్రితయమసవః పార్షదగణో
న పశ్యత్యజ్ఞా త్వామిహ బహిరహో యాతి జనతా || ౨౪ ||

సుఘోరం కాంతారం విశతి చ తటాకం సుగహనం
తథోత్తుంగం శృంగం సపది చ సమారోహతి గిరేః |
ప్రసూనార్థం చేతోంబుజమమలమేకం త్వయి విభో
సమర్ప్యాజ్ఞస్తూర్ణం బత న చ సుఖం విందతి జనః || ౨౫ ||

కృతైకాంతావాసా విగతనిఖిలాశాః శమపరా
జితశ్వాసోచ్ఛ్వాసాస్త్రుటితభవపాశాః సుయమినః |
పరం జ్యోతిః పశ్యంత్యనఘ యది పశ్యంతు మమ తు
శ్రియాశ్లిష్టం భూయాన్నయనవిషయం తే కిల వపుః || ౨౬ ||

కదా గంగోత్తుంగాఽమలతరతరంగాచ్చ పుళినే
వసన్నాశాపాశాదఖిలఖలదాశాదపగతః |
అయే లక్ష్మీకాంతాంబుజనయన తాతామరపతే
ప్రసీదేత్యాజల్పన్నమరవర నేష్యామి సమయమ్ || ౨౭ ||

కదా శృంగైః స్ఫీతే మునిగణపరీతే హిమనగే
ద్రుమావీతే శీతే సురమధురగీతే ప్రతివసన్ |
క్వచిద్ధ్యానాసక్తో విషయసువిరక్తో భవహరం
స్మరంస్తే పాదాబ్జం జనిహర సమేష్యామి విలయమ్ || ౨౮ ||

సుధాపానం జ్ఞానం న చ విపులదానం న నిగమో
న యాగో నో యోగో న చ నిఖిలభోగోపరమణమ్ |
జపో నో నో తీర్థం వ్రతమిహ న చోగ్రం త్వయి తపో
వినా భక్తిం తేఽలం భవభయవినాశాయ మధుహన్ || ౨౯ ||

నమః సర్వేష్టాయ శ్రుతిశిఖరదృష్టాయ చ నమో
నమః సంశ్లిష్టాయ త్రిభువననివిష్టాయ చ నమః |
నమో విస్పష్టాయ ప్రణవపరిమృష్టాయ చ నమో
నమస్తే సర్వాత్మన్పునరపి పునస్తే మమ నమః || ౩౦ || [** నమస్తే **]

కణాన్కశ్చిద్వృష్టేర్గణననిపుణస్తూర్ణమవనే-
స్తథాశేషాన్పాంసూనమిత కలయేచ్చాపి తు జనః |
నభః పిండీకుర్యాదచిరమపి చేచ్చర్మవదిదం
తథాపీశానస్తే కలయితుమలం నాఖిలగుణాన్ || ౩౧ ||

క్వ మాహాత్మ్యం సీమోజ్ఝితమవిషయం వేదవచసాం
విభో తే మే చేతః క్వ చ వివిధతాపాహతమిదమ్ |
మయేదం యత్కించిద్గదితమథ బాల్యేన తు గురో
గృహాణైతచ్ఛ్రద్ధార్పితమిహ న హేయం హి మహతామ్ || ౩౨ ||

ఇతి హరిస్తవనం సుమనోహరం
పరమహంసజనేన సమీరితమ్ |
సుగమసుందరసారపదాస్పదం
తదిదమస్తు హరేరనిశం ముదే || ౩౩ ||

గదారథాంగాంబుజకంబుధారిణో
రమాసమాశ్లిష్టతనోస్తనోతు నః |
బిలేశయాధీశశరీరశాయినః
శివం స్తవోఽజస్రమయం పరం హరేః || ౩౪ ||

పఠేదిమం యస్తు నరః పరం స్తవం
సమాహితోఽఘౌఘఘనప్రభంజనమ్ |
స విన్దతేఽత్రాఖిలభోగసంపదో
మహీయతే విష్ణుపదే తతో ధ్రువమ్ || ౩౫ ||

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసస్వామిబ్రహ్మానందవిరచితం శ్రీవిష్ణుమహిమ్నః స్తోత్రం |


మరిన్ని శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed