Sri Vishnu Mahimna Stotram – ஶ்ரீ விஷ்ணு மஹிம்ன꞉ ஸ்தோத்ரம்


மஹிம்னஸ்தே(அ)பாரம் விதி⁴ஹரப²ணீந்த்³ரப்ரப்⁴ருதயோ
விது³ர்னாத்³யாப்யஜ்ஞஶ்சலமதிரஹம் நாத²னு கத²ம் |
விஜானீயாமத்³தா⁴ நளினநயனாத்மீயவசஸோ
விஶுத்³த்⁴யை வக்ஷ்யாமீஷத³பி து ததா²பி ஸ்வமதித꞉ || 1 ||

யதா³ஹுர்ப்³ரஹ்மைகே புருஷமிதரே கர்ம ச பரே-
(அ)பரே பு³த்³த⁴ம் சான்யே ஶிவமபி ச தா⁴தாரமபரே |
ததா² ஶக்திம் கேசித்³க³ணபதிமுதார்கம் ச ஸுதி⁴யோ
மதீனாம் வை பே⁴தா³த்த்வமஸி தத³ஶேஷம் மம மதி꞉ || 2 ||

ஶிவ꞉ பாதா³ம்ப⁴ஸ்தே ஶிரஸி த்⁴ருதவானாத³ரயுதம்
ததா² ஶக்திஶ்சாஸௌ தவ தனுஜதேஜோமயதனு꞉ |
தி³னேஶம் சைவாமும் தவ நயனமூசுஸ்து நிக³மா-
ஸ்த்வத³ன்ய꞉ கோ த்⁴யேயோ ஜக³தி கில தே³வோ வத³ விபோ⁴ || 3 ||

க்வசின்மத்ஸ்ய꞉ கூர்ம꞉ க்வசித³பி வராஹோ நரஹரி꞉
க்வசித்க²ர்வோ ராமோ த³ஶரத²ஸுதோ நந்த³தனய꞉ |
க்வசித்³பு³த்³த⁴꞉ கல்கிர்விஹரஸி குபா⁴ராபஹதயே
ஸ்வதந்த்ரோ(அ)ஜோ நித்யோ விபு⁴ரபி தவாக்ரீட³னமித³ம் || 4 ||

ஹ்ருதாம்னாயேனோக்தம் ஸ்தவனவரமாகர்ண்ய விதி⁴னா
த்³ருதம் மாத்ஸ்யம் த்⁴ருத்வா வபுரஜரஶங்காஸுரமதோ² |
க்ஷயம் நீத்வா ம்ருத்யோர்னிக³மக³ணமுத்³த்⁴ருத்ய ஜலதே⁴-
ரஶேஷம் ஸங்கு³ப்தம் ஜக³த³பி ச வேதை³கஶரணம் || 5 ||

நிமஜ்ஜந்தம் வார்தௌ⁴ நக³வரமுபாலோக்யஸஹஸா
ஹிதார்த²ம் தே³வானாம் கமட²வபுஷா விஶ்வக³ஹனம் |
பயோராஶிம் ப்ருஷ்டே² தமஜித ஸலீலம் த்⁴ருதவதோ
ஜக³த்³தா⁴துஸ்தே(அ)பூ⁴த்கிமு ஸுலப⁴பா⁴ராய கி³ரிக꞉ || 6 ||

ஹிரண்யாக்ஷ꞉ க்ஷோணீமவிஶத³ஸுரோ நக்ரனிலயம்
ஸமாதா³யாமர்த்யை꞉ கமலஜமுகை²ரம்ப³ரக³தை꞉ |
ஸ்துதேனானந்தாத்மன்னசிரமதிபா⁴தி ஸ்ம வித்⁴ருதா
த்வயா த³ம்ஷ்ட்ராக்³ரே(அ)ஸாவவனிரகி²லா கந்து³க இவ || 7 ||

ஹரி꞉ க்வாஸீத்யுக்தே த³னுஜபதினா(அ)பூர்ய நிகி²லம்
ஜக³ன்னாதை³꞉ ஸ்தம்பா⁴ன்னரஹரிஶரீரேண கரஜை꞉ |
ஸமுத்பத்யா(ஆ)ஶூராவஸுரவரமாதா³ரிதவத-
ஸ்தவாக்²யாதா பூ⁴மாகிமு ஜக³தி நோ ஸர்வக³ததா || 8 ||

விலோக்யாஜம் த்³வார்க³ம் கபடலகு⁴காயம் ஸுரரிபு-
ர்னிஷித்³தோ⁴(அ)பி ப்ராதா³த³ஸுரகு³ருணாத்மீயமகி²லம் |
ப்ரஸன்னஸ்தத்³ப⁴க்த்யா த்யஜஸி கில நாத்³யாபி ப⁴வனம்
ப³லேர்ப⁴க்தாதீ⁴ன்யம் தவ விதி³தமேவாமரபதே || 9 ||

ஸமாதா⁴வாஸக்தம் ந்ருபதிதனயைர்வீக்ஷ்ய பிதரம்
ஹதம் பா³ணை ரோஷாத்³கு³ருதரமுபாதா³ய பரஶும் |
வினா க்ஷத்ரம் விஷ்ணோ க்ஷிதிதலமஶேஷம் க்ருதவஸோ-
(அ)ஸக்ருத்கிம் பூ⁴பா⁴ரோத்³த⁴ரணபடுதா தே ந விதி³தா || 10 ||

ஸமாராத்⁴யோமேஶம் த்ரிபு⁴வனமித³ம் வாஸவமுக²ம்
வஶே சக்ரே சக்ரின்னக³ணயத³னீஶம் ஜக³தி³த³ம் |
க³தோ(அ)ஸௌ லங்கேஶஸ்த்வசிரமத² தே பா³ணவிஷயம்
ந கேனாப்தம் த்வத்த꞉ ப²லமவினயஸ்யாஸுரரிபோ || 11 ||

க்வசித்³தி³வ்யம் ஶௌர்யம் க்வசித³பி ரணே காபுருஷதா
க்வசித்³கீ³தாஜ்ஞானம் க்வசித³பி பரஸ்த்ரீவிஹரணம் |
க்வசின்ம்ருத்ஸ்னாஶித்வம் க்வசித³பி ச வைகுண்ட²விப⁴வ-
ஶ்சரித்ரம் தே நூனம் ஶரணத³ விமோஹாய குதி⁴யாம் || 12 ||

ந ஹிம்ஸ்யாதி³த்யேத்³த்⁴ருவமவிதத²ம் வாக்யமபு³தை⁴-
ரதா²க்³னீஷோமீயம் பஶுமிதி து விப்ரைர்னிக³தி³தம் |
தவைதன்னாஸ்தா²னே(அ)ஸுரக³ணவிமோஹாய க³த³த꞉
ஸம்ருத்³தி⁴ர்னீசானாம் நயகர ஹி து³꞉கா²ய ஜக³த꞉ || 13 ||

விபா⁴கே³ வர்ணானாம் நிக³மனிசயே சா(அ)வனிதலே
விலுப்தே ஸஞ்ஜாதோ த்³விஜவரக்³ருஹே ஶம்ப⁴லபுரே |
ஸமாருஹ்யாஶ்வம் ஸ்வம் லஸத³ஸிகரோ ம்லேச்ச²னிகரா-
ந்னிஹந்தா(அ)ஸ்யுன்மத்தான்கில கலியுகா³ந்தே யுக³பதே || 14 ||

க³பீ⁴ரே காஸாரே ஜலசரவராக்ருஷ்டசரணோ
ரணே(அ)ஶக்தோ மஜ்ஜன்னப⁴யத³ ஜலே(அ)சிந்தயத³ஸௌ |
யதா³ நாகே³ந்த்³ரஸ்த்வாம் ஸபதி³ பத³பாஶாத³பக³தோ
க³த꞉ ஸ்வர்க³ம் ஸ்தா²னம் ப⁴வதி விபதா³ம் தே கிமு ஜன꞉ || 15 ||

ஸுதை꞉ ப்ருஷ்டோ வேதா⁴꞉ ப்ரதிவசனதா³னே(அ)ப்ரபு⁴ரஸா-
வதா²த்மன்யாத்மானம் ஶரணமக³மத்த்வாம் த்ரிஜக³தாம் |
ததஸ்தே(அ)ஸ்தாதங்கா யயுரத² முத³ம் ஹம்ஸவபுஷா
த்வயா தே ஸார்வஜ்ஞ்யம் ப்ரதி²தமமரேஶேஹ கிமு நோ || 16 ||

ஸமாவித்³தோ⁴ மாதுர்வசனவிஶிகை²ராஶு விபினம்
தபஶ்சக்ரே க³த்வா தவ பரமதோஷாய பரமம் |
த்⁴ருவோ லேபே⁴ தி³வ்யம் பத³மசலமல்பே(அ)பி வயஸி
கிமஸ்த்யஸ்மின்லோகே த்வயி வரத³ துஷ்டே து³ரதி⁴க³ம் || 17 ||

வ்ருகாத்³பீ⁴தஸ்தூர்ணம் ஸ்வஜனப⁴யபி⁴த்த்வாம் பஶுபதி꞉
ப்⁴ரமன்லோகான்ஸர்வான் சரணமுபயாதோ(அ)த² த³னுஜ꞉ |
ஸ்வயம் ப⁴ஸ்மீபூ⁴தஸ்தவ வசனப⁴ங்கோ³த்³க³தமதி꞉
ரமேஶாஹோ மாயா தவ து³ரனுமேயா(அ)கி²லஜனை꞉ |18 ||

ஹ்ருதம் தை³த்யைர்த்³ருஷ்ட்வா(அ)ம்ருதக⁴டமஜய்யைஸ்து நயத꞉
கடாக்ஷை꞉ ஸம்மோஹம் யுவதிபரவேஷேண தி³திஜான் |
ஸமக்³ரம் பீயூஷம் ஸுப⁴க³ ஸுரபூகா³ய த³த³த꞉
ஸமஸ்யாபி ப்ராயஸ்தவ க²லு ஹி ப்⁴ருத்யேஷ்வபி⁴ரதி꞉ || 19 ||

ஸமாக்ருஷ்டா து³ஷ்டைர்த்³ருபத³தனயா(அ)லப்³த⁴ஶரணா
ஸபா⁴யாம் ஸர்வாத்மம்ஸ்தவ சரணமுச்சைருபக³தா |
ஸமக்ஷம் ஸர்வேஷாமப⁴வத³சிரம் சீரனிசய꞉
ஸ்ம்ருதேஸ்தே ஸாப²ல்யம் நயனவிஷயம் நோ கிமு ஸதாம் || 20 ||

வத³ந்த்யேகே ஸ்தா²னம் தவ வரத³ வைகுண்ட²மபரே
க³வாம் லோகம் லோகம் ப²ணினிலயபாதாளமிதரே |
ததா²ன்யே க்ஷீரோத³ம் ஹ்ருத³யனளினம் சாபி து ஸதாம்
ந மன்யே தத் ஸ்தா²னம் த்வஹமிஹ ச யத்ராஸி ந விபோ⁴ || 21 ||

ஶிவோ(அ)ஹம் ருத்³ராணாமஹமமரராஜோ தி³விஷதா³ம்
முனீனாம் வ்யாஸோ(அ)ஹம் ஸுரவர ஸமுத்³ரோ(அ)ஸ்மி ஸரஸாம் |
குபே³ரோ யக்ஷாணாமிதி தவ வசோ மந்த³மதயே
ந ஜானே தஜ்ஜாதம் ஜக³தி நனு யன்னாஸி ப⁴க³வன் || 22 ||

ஶிரோ நாகோ நேத்ரே ஶஶிதி³னகராவம்ப³ரமுரோ
தி³ஶ꞉ ஶ்ரோத்ரே வாணீ நிக³மனிகரஸ்தே கடிரிலா |
அகூபாரோ வஸ்திஶ்சரணமபி பாதாளமிதி வை
ஸ்வரூபம் தே(அ)ஜ்ஞாத்வா ந்ருதனுமவஜானந்தி குதி⁴ய꞉ || 23 ||

ஶரீரம் வைகுண்ட²ம் ஹ்ருத³யனளினம் வாஸஸத³னம்
மனோவ்ருத்திஸ்தார்க்ஷ்யோ மதிரியமதோ² ஸாக³ரஸுதா |
விஹாரஸ்தே(அ)வஸ்தா²த்ரிதயமஸவ꞉ பார்ஷத³க³ணோ
ந பஶ்யத்யஜ்ஞா த்வாமிஹ ப³ஹிரஹோ யாதி ஜனதா || 24 ||

ஸுகோ⁴ரம் காந்தாரம் விஶதி ச தடாகம் ஸுக³ஹனம்
ததோ²த்துங்க³ம் ஶ்ருங்க³ம் ஸபதி³ ச ஸமாரோஹதி கி³ரே꞉ |
ப்ரஸூனார்த²ம் சேதோம்பு³ஜமமலமேகம் த்வயி விபோ⁴
ஸமர்ப்யாஜ்ஞஸ்தூர்ணம் ப³த ந ச ஸுக²ம் விந்த³தி ஜன꞉ || 25 ||

க்ருதைகாந்தாவாஸா விக³தனிகி²லாஶா꞉ ஶமபரா
ஜிதஶ்வாஸோச்ச்²வாஸாஸ்த்ருடிதப⁴வபாஶா꞉ ஸுயமின꞉ |
பரம் ஜ்யோதி꞉ பஶ்யந்த்யனக⁴ யதி³ பஶ்யந்து மம து
ஶ்ரியாஶ்லிஷ்டம் பூ⁴யான்னயனவிஷயம் தே கில வபு꞉ || 26 ||

கதா³ க³ங்கோ³த்துங்கா³(அ)மலதரதரங்கா³ச்ச புளினே
வஸன்னாஶாபாஶாத³கி²லக²லதா³ஶாத³பக³த꞉ |
அயே லக்ஷ்மீகாந்தாம்பு³ஜனயன தாதாமரபதே
ப்ரஸீதே³த்யாஜல்பன்னமரவர நேஷ்யாமி ஸமயம் || 27 ||

கதா³ ஶ்ருங்கை³꞉ ஸ்பீ²தே முனிக³ணபரீதே ஹிமனகே³
த்³ருமாவீதே ஶீதே ஸுரமது⁴ரகீ³தே ப்ரதிவஸன் |
க்வசித்³த்⁴யானாஸக்தோ விஷயஸுவிரக்தோ ப⁴வஹரம்
ஸ்மரம்ஸ்தே பாதா³ப்³ஜம் ஜனிஹர ஸமேஷ்யாமி விலயம் || 28 ||

ஸுதா⁴பானம் ஜ்ஞானம் ந ச விபுலதா³னம் ந நிக³மோ
ந யாகோ³ நோ யோகோ³ ந ச நிகி²லபோ⁴கோ³பரமணம் |
ஜபோ நோ நோ தீர்த²ம் வ்ரதமிஹ ந சோக்³ரம் த்வயி தபோ
வினா ப⁴க்திம் தே(அ)லம் ப⁴வப⁴யவினாஶாய மது⁴ஹன் || 29 ||

நம꞉ ஸர்வேஷ்டாய ஶ்ருதிஶிக²ரத்³ருஷ்டாய ச நமோ
நம꞉ ஸம்ஶ்லிஷ்டாய த்ரிபு⁴வனநிவிஷ்டாய ச நம꞉ |
நமோ விஸ்பஷ்டாய ப்ரணவபரிம்ருஷ்டாய ச நமோ
நமஸ்தே ஸர்வாத்மன்புனரபி புனஸ்தே மம நம꞉ || 30 || [** நமஸ்தே **]

கணான்கஶ்சித்³வ்ருஷ்டேர்க³ணனநிபுணஸ்தூர்ணமவனே-
ஸ்ததா²ஶேஷான்பாம்ஸூனமித கலயேச்சாபி து ஜன꞉ |
நப⁴꞉ பிண்டீ³குர்யாத³சிரமபி சேச்சர்மவதி³த³ம்
ததா²பீஶானஸ்தே கலயிதுமலம் நாகி²லகு³ணான் || 31 ||

க்வ மாஹாத்ம்யம் ஸீமோஜ்ஜி²தமவிஷயம் வேத³வசஸாம்
விபோ⁴ தே மே சேத꞉ க்வ ச விவித⁴தாபாஹதமித³ம் |
மயேத³ம் யத்கிஞ்சித்³க³தி³தமத² பா³ல்யேன து கு³ரோ
க்³ருஹாணைதச்ச்²ரத்³தா⁴ர்பிதமிஹ ந ஹேயம் ஹி மஹதாம் || 32 ||

இதி ஹரிஸ்தவனம் ஸுமனோஹரம்
பரமஹம்ஸஜனேன ஸமீரிதம் |
ஸுக³மஸுந்த³ரஸாரபதா³ஸ்பத³ம்
ததி³த³மஸ்து ஹரேரனிஶம் முதே³ || 33 ||

க³தா³ரதா²ங்கா³ம்பு³ஜகம்பு³தா⁴ரிணோ
ரமாஸமாஶ்லிஷ்டதனோஸ்தனோது ந꞉ |
பி³லேஶயாதீ⁴ஶஶரீரஶாயின꞉
ஶிவம் ஸ்தவோ(அ)ஜஸ்ரமயம் பரம் ஹரே꞉ || 34 ||

படே²தி³மம் யஸ்து நர꞉ பரம் ஸ்தவம்
ஸமாஹிதோ(அ)கௌ⁴க⁴க⁴னப்ரப⁴ஞ்ஜனம் |
ஸ விந்த³தே(அ)த்ராகி²லபோ⁴க³ஸம்பதோ³
மஹீயதே விஷ்ணுபதே³ ததோ த்⁴ருவம் || 35 ||

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸஸ்வாமிப்³ரஹ்மானந்த³விரசிதம் ஶ்ரீவிஷ்ணுமஹிம்ன꞉ ஸ்தோத்ரம் |


மேலும் ஶ்ரீ விஷ்ணு ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed