Sri Vishnu Mahimna Stotram – ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಮಹಿಮ್ನಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಮಹಿಮ್ನಸ್ತೇ ಪಾರಂ ವಿಧಿಹರಫಣೀಂದ್ರಪ್ರಭೃತಯೋ
ವಿದುರ್ನಾದ್ಯಾಪ್ಯಜ್ಞಶ್ಚಲಮತಿರಹಂ ನಾಥನು ಕಥಮ್ |
ವಿಜಾನೀಯಾಮದ್ಧಾ ನಳಿನನಯನಾತ್ಮೀಯವಚಸೋ
ವಿಶುದ್ಧ್ಯೈ ವಕ್ಷ್ಯಾಮೀಷದಪಿ ತು ತಥಾಪಿ ಸ್ವಮತಿತಃ || ೧ ||

ಯದಾಹುರ್ಬ್ರಹ್ಮೈಕೇ ಪುರುಷಮಿತರೇ ಕರ್ಮ ಚ ಪರೇ-
ಽಪರೇ ಬುದ್ಧಂ ಚಾನ್ಯೇ ಶಿವಮಪಿ ಚ ಧಾತಾರಮಪರೇ |
ತಥಾ ಶಕ್ತಿಂ ಕೇಚಿದ್ಗಣಪತಿಮುತಾರ್ಕಂ ಚ ಸುಧಿಯೋ
ಮತೀನಾಂ ವೈ ಭೇದಾತ್ತ್ವಮಸಿ ತದಶೇಷಂ ಮಮ ಮತಿಃ || ೨ ||

ಶಿವಃ ಪಾದಾಂಭಸ್ತೇ ಶಿರಸಿ ಧೃತವಾನಾದರಯುತಂ
ತಥಾ ಶಕ್ತಿಶ್ಚಾಸೌ ತವ ತನುಜತೇಜೋಮಯತನುಃ |
ದಿನೇಶಂ ಚೈವಾಮುಂ ತವ ನಯನಮೂಚುಸ್ತು ನಿಗಮಾ-
ಸ್ತ್ವದನ್ಯಃ ಕೋ ಧ್ಯೇಯೋ ಜಗತಿ ಕಿಲ ದೇವೋ ವದ ವಿಭೋ || ೩ ||

ಕ್ವಚಿನ್ಮತ್ಸ್ಯಃ ಕೂರ್ಮಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ವರಾಹೋ ನರಹರಿಃ
ಕ್ವಚಿತ್ಖರ್ವೋ ರಾಮೋ ದಶರಥಸುತೋ ನಂದತನಯಃ |
ಕ್ವಚಿದ್ಬುದ್ಧಃ ಕಲ್ಕಿರ್ವಿಹರಸಿ ಕುಭಾರಾಪಹತಯೇ
ಸ್ವತಂತ್ರೋಽಜೋ ನಿತ್ಯೋ ವಿಭುರಪಿ ತವಾಕ್ರೀಡನಮಿದಮ್ || ೪ ||

ಹೃತಾಮ್ನಾಯೇನೋಕ್ತಂ ಸ್ತವನವರಮಾಕರ್ಣ್ಯ ವಿಧಿನಾ
ದ್ರುತಂ ಮಾತ್ಸ್ಯಂ ಧೃತ್ವಾ ವಪುರಜರಶಂಕಾಸುರಮಥೋ |
ಕ್ಷಯಂ ನೀತ್ವಾ ಮೃತ್ಯೋರ್ನಿಗಮಗಣಮುದ್ಧೃತ್ಯ ಜಲಧೇ-
ರಶೇಷಂ ಸಂಗುಪ್ತಂ ಜಗದಪಿ ಚ ವೇದೈಕಶರಣಮ್ || ೫ ||

ನಿಮಜ್ಜಂತಂ ವಾರ್ಧೌ ನಗವರಮುಪಾಲೋಕ್ಯಸಹಸಾ
ಹಿತಾರ್ಥಂ ದೇವಾನಾಂ ಕಮಠವಪುಷಾ ವಿಶ್ವಗಹನಮ್ |
ಪಯೋರಾಶಿಂ ಪೃಷ್ಠೇ ತಮಜಿತ ಸಲೀಲಂ ಧೃತವತೋ
ಜಗದ್ಧಾತುಸ್ತೇಽಭೂತ್ಕಿಮು ಸುಲಭಭಾರಾಯ ಗಿರಿಕಃ || ೬ ||

ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಃ ಕ್ಷೋಣೀಮವಿಶದಸುರೋ ನಕ್ರನಿಲಯಂ
ಸಮಾದಾಯಾಮರ್ತ್ಯೈಃ ಕಮಲಜಮುಖೈರಂಬರಗತೈಃ |
ಸ್ತುತೇನಾನಂತಾತ್ಮನ್ನಚಿರಮತಿಭಾತಿ ಸ್ಮ ವಿಧೃತಾ
ತ್ವಯಾ ದಂಷ್ಟ್ರಾಗ್ರೇಽಸಾವವನಿರಖಿಲಾ ಕಂದುಕ ಇವ || ೭ ||

ಹರಿಃ ಕ್ವಾಸೀತ್ಯುಕ್ತೇ ದನುಜಪತಿನಾಽಪೂರ್ಯ ನಿಖಿಲಂ
ಜಗನ್ನಾದೈಃ ಸ್ತಂಭಾನ್ನರಹರಿಶರೀರೇಣ ಕರಜೈಃ |
ಸಮುತ್ಪತ್ಯಾಽಽಶೂರಾವಸುರವರಮಾದಾರಿತವತ-
ಸ್ತವಾಖ್ಯಾತಾ ಭೂಮಾಕಿಮು ಜಗತಿ ನೋ ಸರ್ವಗತತಾ || ೮ ||

ವಿಲೋಕ್ಯಾಜಂ ದ್ವಾರ್ಗಂ ಕಪಟಲಘುಕಾಯಂ ಸುರರಿಪು-
ರ್ನಿಷಿದ್ಧೋಽಪಿ ಪ್ರಾದಾದಸುರಗುರುಣಾತ್ಮೀಯಮಖಿಲಮ್ |
ಪ್ರಸನ್ನಸ್ತದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ತ್ಯಜಸಿ ಕಿಲ ನಾದ್ಯಾಪಿ ಭವನಂ
ಬಲೇರ್ಭಕ್ತಾಧೀನ್ಯಂ ತವ ವಿದಿತಮೇವಾಮರಪತೇ || ೯ ||

ಸಮಾಧಾವಾಸಕ್ತಂ ನೃಪತಿತನಯೈರ್ವೀಕ್ಷ್ಯ ಪಿತರಂ
ಹತಂ ಬಾಣೈ ರೋಷಾದ್ಗುರುತರಮುಪಾದಾಯ ಪರಶುಮ್ |
ವಿನಾ ಕ್ಷತ್ರಂ ವಿಷ್ಣೋ ಕ್ಷಿತಿತಲಮಶೇಷಂ ಕೃತವಸೋ-
ಽಸಕೃತ್ಕಿಂ ಭೂಭಾರೋದ್ಧರಣಪಟುತಾ ತೇ ನ ವಿದಿತಾ || ೧೦ ||

ಸಮಾರಾಧ್ಯೋಮೇಶಂ ತ್ರಿಭುವನಮಿದಂ ವಾಸವಮುಖಂ
ವಶೇ ಚಕ್ರೇ ಚಕ್ರಿನ್ನಗಣಯದನೀಶಂ ಜಗದಿದಮ್ |
ಗತೋಽಸೌ ಲಂಕೇಶಸ್ತ್ವಚಿರಮಥ ತೇ ಬಾಣವಿಷಯಂ
ನ ಕೇನಾಪ್ತಂ ತ್ವತ್ತಃ ಫಲಮವಿನಯಸ್ಯಾಸುರರಿಪೋ || ೧೧ ||

ಕ್ವಚಿದ್ದಿವ್ಯಂ ಶೌರ್ಯಂ ಕ್ವಚಿದಪಿ ರಣೇ ಕಾಪುರುಷತಾ
ಕ್ವಚಿದ್ಗೀತಾಜ್ಞಾನಂ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಪರಸ್ತ್ರೀವಿಹರಣಮ್ |
ಕ್ವಚಿನ್ಮೃತ್ಸ್ನಾಶಿತ್ವಂ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ವೈಕುಂಠವಿಭವ-
ಶ್ಚರಿತ್ರಂ ತೇ ನೂನಂ ಶರಣದ ವಿಮೋಹಾಯ ಕುಧಿಯಾಮ್ || ೧೨ ||

ನ ಹಿಂಸ್ಯಾದಿತ್ಯೇದ್ಧ್ರುವಮವಿತಥಂ ವಾಕ್ಯಮಬುಧೈ-
ರಥಾಗ್ನೀಷೋಮೀಯಂ ಪಶುಮಿತಿ ತು ವಿಪ್ರೈರ್ನಿಗದಿತಮ್ |
ತವೈತನ್ನಾಸ್ಥಾನೇಽಸುರಗಣವಿಮೋಹಾಯ ಗದತಃ
ಸಮೃದ್ಧಿರ್ನೀಚಾನಾಂ ನಯಕರ ಹಿ ದುಃಖಾಯ ಜಗತಃ || ೧೩ ||

ವಿಭಾಗೇ ವರ್ಣಾನಾಂ ನಿಗಮನಿಚಯೇ ಚಾಽವನಿತಲೇ
ವಿಲುಪ್ತೇ ಸಂಜಾತೋ ದ್ವಿಜವರಗೃಹೇ ಶಂಭಲಪುರೇ |
ಸಮಾರುಹ್ಯಾಶ್ವಂ ಸ್ವಂ ಲಸದಸಿಕರೋ ಮ್ಲೇಚ್ಛನಿಕರಾ-
ನ್ನಿಹಂತಾಽಸ್ಯುನ್ಮತ್ತಾನ್ಕಿಲ ಕಲಿಯುಗಾಂತೇ ಯುಗಪತೇ || ೧೪ ||

ಗಭೀರೇ ಕಾಸಾರೇ ಜಲಚರವರಾಕೃಷ್ಟಚರಣೋ
ರಣೇಽಶಕ್ತೋ ಮಜ್ಜನ್ನಭಯದ ಜಲೇಽಚಿಂತಯದಸೌ |
ಯದಾ ನಾಗೇಂದ್ರಸ್ತ್ವಾಂ ಸಪದಿ ಪದಪಾಶಾದಪಗತೋ
ಗತಃ ಸ್ವರ್ಗಂ ಸ್ಥಾನಂ ಭವತಿ ವಿಪದಾಂ ತೇ ಕಿಮು ಜನಃ || ೧೫ ||

ಸುತೈಃ ಪೃಷ್ಟೋ ವೇಧಾಃ ಪ್ರತಿವಚನದಾನೇಽಪ್ರಭುರಸಾ-
ವಥಾತ್ಮನ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಶರಣಮಗಮತ್ತ್ವಾಂ ತ್ರಿಜಗತಾಮ್ |
ತತಸ್ತೇಽಸ್ತಾತಂಕಾ ಯಯುರಥ ಮುದಂ ಹಂಸವಪುಷಾ
ತ್ವಯಾ ತೇ ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯಂ ಪ್ರಥಿತಮಮರೇಶೇಹ ಕಿಮು ನೋ || ೧೬ ||

ಸಮಾವಿದ್ಧೋ ಮಾತುರ್ವಚನವಿಶಿಖೈರಾಶು ವಿಪಿನಂ
ತಪಶ್ಚಕ್ರೇ ಗತ್ವಾ ತವ ಪರಮತೋಷಾಯ ಪರಮಮ್ |
ಧ್ರುವೋ ಲೇಭೇ ದಿವ್ಯಂ ಪದಮಚಲಮಲ್ಪೇಽಪಿ ವಯಸಿ
ಕಿಮಸ್ತ್ಯಸ್ಮಿನ್ಲೋಕೇ ತ್ವಯಿ ವರದ ತುಷ್ಟೇ ದುರಧಿಗಮ್ || ೧೭ ||

ವೃಕಾದ್ಭೀತಸ್ತೂರ್ಣಂ ಸ್ವಜನಭಯಭಿತ್ತ್ವಾಂ ಪಶುಪತಿಃ
ಭ್ರಮನ್ಲೋಕಾನ್ಸರ್ವಾನ್ ಚರಣಮುಪಯಾತೋಽಥ ದನುಜಃ |
ಸ್ವಯಂ ಭಸ್ಮೀಭೂತಸ್ತವ ವಚನಭಂಗೋದ್ಗತಮತಿಃ
ರಮೇಶಾಹೋ ಮಾಯಾ ತವ ದುರನುಮೇಯಾಽಖಿಲಜನೈಃ |೧೮ ||

ಹೃತಂ ದೈತ್ಯೈರ್ದೃಷ್ಟ್ವಾಽಮೃತಘಟಮಜಯ್ಯೈಸ್ತು ನಯತಃ
ಕಟಾಕ್ಷೈಃ ಸಂಮೋಹಂ ಯುವತಿಪರವೇಷೇಣ ದಿತಿಜಾನ್ |
ಸಮಗ್ರಂ ಪೀಯೂಷಂ ಸುಭಗ ಸುರಪೂಗಾಯ ದದತಃ
ಸಮಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಾಯಸ್ತವ ಖಲು ಹಿ ಭೃತ್ಯೇಷ್ವಭಿರತಿಃ || ೧೯ ||

ಸಮಾಕೃಷ್ಟಾ ದುಷ್ಟೈರ್ದ್ರುಪದತನಯಾಽಲಬ್ಧಶರಣಾ
ಸಭಾಯಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಂಸ್ತವ ಚರಣಮುಚ್ಚೈರುಪಗತಾ |
ಸಮಕ್ಷಂ ಸರ್ವೇಷಾಮಭವದಚಿರಂ ಚೀರನಿಚಯಃ
ಸ್ಮೃತೇಸ್ತೇ ಸಾಫಲ್ಯಂ ನಯನವಿಷಯಂ ನೋ ಕಿಮು ಸತಾಮ್ || ೨೦ ||

ವದಂತ್ಯೇಕೇ ಸ್ಥಾನಂ ತವ ವರದ ವೈಕುಂಠಮಪರೇ
ಗವಾಂ ಲೋಕಂ ಲೋಕಂ ಫಣಿನಿಲಯಪಾತಾಳಮಿತರೇ |
ತಥಾನ್ಯೇ ಕ್ಷೀರೋದಂ ಹೃದಯನಳಿನಂ ಚಾಪಿ ತು ಸತಾಂ
ನ ಮನ್ಯೇ ತತ್ ಸ್ಥಾನಂ ತ್ವಹಮಿಹ ಚ ಯತ್ರಾಸಿ ನ ವಿಭೋ || ೨೧ ||

ಶಿವೋಽಹಂ ರುದ್ರಾಣಾಮಹಮಮರರಾಜೋ ದಿವಿಷದಾಂ
ಮುನೀನಾಂ ವ್ಯಾಸೋಽಹಂ ಸುರವರ ಸಮುದ್ರೋಽಸ್ಮಿ ಸರಸಾಮ್ |
ಕುಬೇರೋ ಯಕ್ಷಾಣಾಮಿತಿ ತವ ವಚೋ ಮಂದಮತಯೇ
ನ ಜಾನೇ ತಜ್ಜಾತಂ ಜಗತಿ ನನು ಯನ್ನಾಸಿ ಭಗವನ್ || ೨೨ ||

ಶಿರೋ ನಾಕೋ ನೇತ್ರೇ ಶಶಿದಿನಕರಾವಂಬರಮುರೋ
ದಿಶಃ ಶ್ರೋತ್ರೇ ವಾಣೀ ನಿಗಮನಿಕರಸ್ತೇ ಕಟಿರಿಲಾ |
ಅಕೂಪಾರೋ ವಸ್ತಿಶ್ಚರಣಮಪಿ ಪಾತಾಳಮಿತಿ ವೈ
ಸ್ವರೂಪಂ ತೇಽಜ್ಞಾತ್ವಾ ನೃತನುಮವಜಾನಂತಿ ಕುಧಿಯಃ || ೨೩ ||

ಶರೀರಂ ವೈಕುಂಠಂ ಹೃದಯನಳಿನಂ ವಾಸಸದನಂ
ಮನೋವೃತ್ತಿಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಮತಿರಿಯಮಥೋ ಸಾಗರಸುತಾ |
ವಿಹಾರಸ್ತೇಽವಸ್ಥಾತ್ರಿತಯಮಸವಃ ಪಾರ್ಷದಗಣೋ
ನ ಪಶ್ಯತ್ಯಜ್ಞಾ ತ್ವಾಮಿಹ ಬಹಿರಹೋ ಯಾತಿ ಜನತಾ || ೨೪ ||

ಸುಘೋರಂ ಕಾಂತಾರಂ ವಿಶತಿ ಚ ತಟಾಕಂ ಸುಗಹನಂ
ತಥೋತ್ತುಂಗಂ ಶೃಂಗಂ ಸಪದಿ ಚ ಸಮಾರೋಹತಿ ಗಿರೇಃ |
ಪ್ರಸೂನಾರ್ಥಂ ಚೇತೋಂಬುಜಮಮಲಮೇಕಂ ತ್ವಯಿ ವಿಭೋ
ಸಮರ್ಪ್ಯಾಜ್ಞಸ್ತೂರ್ಣಂ ಬತ ನ ಚ ಸುಖಂ ವಿಂದತಿ ಜನಃ || ೨೫ ||

ಕೃತೈಕಾಂತಾವಾಸಾ ವಿಗತನಿಖಿಲಾಶಾಃ ಶಮಪರಾ
ಜಿತಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸಾಸ್ತ್ರುಟಿತಭವಪಾಶಾಃ ಸುಯಮಿನಃ |
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪಶ್ಯಂತ್ಯನಘ ಯದಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಮ ತು
ಶ್ರಿಯಾಶ್ಲಿಷ್ಟಂ ಭೂಯಾನ್ನಯನವಿಷಯಂ ತೇ ಕಿಲ ವಪುಃ || ೨೬ ||

ಕದಾ ಗಂಗೋತ್ತುಂಗಾಽಮಲತರತರಂಗಾಚ್ಚ ಪುಳಿನೇ
ವಸನ್ನಾಶಾಪಾಶಾದಖಿಲಖಲದಾಶಾದಪಗತಃ |
ಅಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಾಂಬುಜನಯನ ತಾತಾಮರಪತೇ
ಪ್ರಸೀದೇತ್ಯಾಜಲ್ಪನ್ನಮರವರ ನೇಷ್ಯಾಮಿ ಸಮಯಮ್ || ೨೭ ||

ಕದಾ ಶೃಂಗೈಃ ಸ್ಫೀತೇ ಮುನಿಗಣಪರೀತೇ ಹಿಮನಗೇ
ದ್ರುಮಾವೀತೇ ಶೀತೇ ಸುರಮಧುರಗೀತೇ ಪ್ರತಿವಸನ್ |
ಕ್ವಚಿದ್ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತೋ ವಿಷಯಸುವಿರಕ್ತೋ ಭವಹರಂ
ಸ್ಮರಂಸ್ತೇ ಪಾದಾಬ್ಜಂ ಜನಿಹರ ಸಮೇಷ್ಯಾಮಿ ವಿಲಯಮ್ || ೨೮ ||

ಸುಧಾಪಾನಂ ಜ್ಞಾನಂ ನ ಚ ವಿಪುಲದಾನಂ ನ ನಿಗಮೋ
ನ ಯಾಗೋ ನೋ ಯೋಗೋ ನ ಚ ನಿಖಿಲಭೋಗೋಪರಮಣಮ್ |
ಜಪೋ ನೋ ನೋ ತೀರ್ಥಂ ವ್ರತಮಿಹ ನ ಚೋಗ್ರಂ ತ್ವಯಿ ತಪೋ
ವಿನಾ ಭಕ್ತಿಂ ತೇಽಲಂ ಭವಭಯವಿನಾಶಾಯ ಮಧುಹನ್ || ೨೯ ||

ನಮಃ ಸರ್ವೇಷ್ಟಾಯ ಶ್ರುತಿಶಿಖರದೃಷ್ಟಾಯ ಚ ನಮೋ
ನಮಃ ಸಂಶ್ಲಿಷ್ಟಾಯ ತ್ರಿಭುವನನಿವಿಷ್ಟಾಯ ಚ ನಮಃ |
ನಮೋ ವಿಸ್ಪಷ್ಟಾಯ ಪ್ರಣವಪರಿಮೃಷ್ಟಾಯ ಚ ನಮೋ
ನಮಸ್ತೇ ಸರ್ವಾತ್ಮನ್ಪುನರಪಿ ಪುನಸ್ತೇ ಮಮ ನಮಃ || ೩೦ || [** ನಮಸ್ತೇ **]

ಕಣಾನ್ಕಶ್ಚಿದ್ವೃಷ್ಟೇರ್ಗಣನನಿಪುಣಸ್ತೂರ್ಣಮವನೇ-
ಸ್ತಥಾಶೇಷಾನ್ಪಾಂಸೂನಮಿತ ಕಲಯೇಚ್ಚಾಪಿ ತು ಜನಃ |
ನಭಃ ಪಿಂಡೀಕುರ್ಯಾದಚಿರಮಪಿ ಚೇಚ್ಚರ್ಮವದಿದಂ
ತಥಾಪೀಶಾನಸ್ತೇ ಕಲಯಿತುಮಲಂ ನಾಖಿಲಗುಣಾನ್ || ೩೧ ||

ಕ್ವ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಸೀಮೋಜ್ಝಿತಮವಿಷಯಂ ವೇದವಚಸಾಂ
ವಿಭೋ ತೇ ಮೇ ಚೇತಃ ಕ್ವ ಚ ವಿವಿಧತಾಪಾಹತಮಿದಮ್ |
ಮಯೇದಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿದ್ಗದಿತಮಥ ಬಾಲ್ಯೇನ ತು ಗುರೋ
ಗೃಹಾಣೈತಚ್ಛ್ರದ್ಧಾರ್ಪಿತಮಿಹ ನ ಹೇಯಂ ಹಿ ಮಹತಾಮ್ || ೩೨ ||

ಇತಿ ಹರಿಸ್ತವನಂ ಸುಮನೋಹರಂ
ಪರಮಹಂಸಜನೇನ ಸಮೀರಿತಮ್ |
ಸುಗಮಸುಂದರಸಾರಪದಾಸ್ಪದಂ
ತದಿದಮಸ್ತು ಹರೇರನಿಶಂ ಮುದೇ || ೩೩ ||

ಗದಾರಥಾಂಗಾಂಬುಜಕಂಬುಧಾರಿಣೋ
ರಮಾಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟತನೋಸ್ತನೋತು ನಃ |
ಬಿಲೇಶಯಾಧೀಶಶರೀರಶಾಯಿನಃ
ಶಿವಂ ಸ್ತವೋಽಜಸ್ರಮಯಂ ಪರಂ ಹರೇಃ || ೩೪ ||

ಪಠೇದಿಮಂ ಯಸ್ತು ನರಃ ಪರಂ ಸ್ತವಂ
ಸಮಾಹಿತೋಽಘೌಘಘನಪ್ರಭಂಜನಮ್ |
ಸ ವಿನ್ದತೇಽತ್ರಾಖಿಲಭೋಗಸಂಪದೋ
ಮಹೀಯತೇ ವಿಷ್ಣುಪದೇ ತತೋ ಧ್ರುವಮ್ || ೩೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಸ್ವಾಮಿಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಮಹಿಮ್ನಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed