Vishnu Bhujanga prayata stotram – ವಿಷ್ಣು ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಚಿದಂಶಂ ವಿಭುಂ ನಿರ್ಮಲಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ
ನಿರೀಹಂ ನಿರಾಕಾರಮೋಂಕಾರಗಮ್ಯಮ್ |
ಗುಣಾತೀತಮವ್ಯಕ್ತಮೇಕಂ ತುರೀಯಂ
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಂ ವೇದ ತಸ್ಮೈ ನಮಸ್ತೇ || ೧ ||

ವಿಶುದ್ಧಂ ಶಿವಂ ಶಾಂತಮಾದ್ಯಂತಶೂನ್ಯಂ
ಜಗಜ್ಜೀವನಂ ಜ್ಯೋತಿರಾನಂದರೂಪಮ್ |
ಅದಿಗ್ದೇಶಕಾಲವ್ಯವಚ್ಛೇದನೀಯಂ
ತ್ರಯೀ ವಕ್ತಿ ಯಂ ವೇದ ತಸ್ಮೈ ನಮಸ್ತೇ || ೨ ||

ಮಹಾಯೋಗಪೀಠೇ ಪರಿಭ್ರಾಜಮಾನೇ
ಧರಣ್ಯಾದಿತತ್ತ್ವಾತ್ಮಕೇ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತೇ |
ಗುಣಾಹಸ್ಕರೇ ವಹ್ನಿಬಿಂಬಾರ್ಧಮಧ್ಯೇ
ಸಮಾಸೀನಮೋಂಕರ್ಣಿಕೇಽಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಬ್ಜೇ || ೩ ||

ಸಮಾನೋದಿತಾನೇಕಸೂರ್ಯೇಂದುಕೋಟಿ-
-ಪ್ರಭಾಪೂರತುಲ್ಯದ್ಯುತಿಂ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷಮ್ |
ನ ಶೀತಂ ನ ಚೋಷ್ಣಂ ಸುವರ್ಣಾವದಾತ-
-ಪ್ರಸನ್ನಂ ಸದಾನಂದಸಂವಿತ್ಸ್ವರೂಪಮ್ || ೪ ||

ಸುನಾಸಾಪುಟಂ ಸುಂದರಭ್ರೂಲಲಾಟಂ
ಕಿರೀಟೋಚಿತಾಕುಂಚಿತಸ್ನಿಗ್ಧಕೇಶಮ್ |
ಸ್ಫುರತ್ಪುಂಡರೀಕಾಭಿರಾಮಾಯತಾಕ್ಷಂ
ಸಮುತ್ಫುಲ್ಲರತ್ನಪ್ರಸೂನಾವತಂಸಮ್ || ೫ ||

ಲಸತ್ಕುಂಡಲಾಮೃಷ್ಟಗಂಡಸ್ಥಲಾಂತಂ
ಜಪಾರಾಗಚೋರಾಧರಂ ಚಾರುಹಾಸಮ್ |
ಅಲಿವ್ಯಾಕುಲಾಮೋದಿಮಂದಾರಮಾಲಂ
ಮಹೋರಸ್ಫುರತ್ಕೌಸ್ತುಭೋದಾರಹಾರಮ್ || ೬ ||

ಸುರತ್ನಾಂಗದೈರನ್ವಿತಂ ಬಾಹುದಂಡೈ-
-ಶ್ಚತುರ್ಭಿಶ್ಚಲತ್ಕಂಕಣಾಲಂಕೃತಾಗ್ರೈಃ |
ಉದಾರೋದರಾಲಂಕೃತಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಂ
ಪದದ್ವಂದ್ವನಿರ್ಧೂತಪದ್ಮಾಭಿರಾಮಮ್ || ೭ ||

ಸ್ವಭಕ್ತೇಷು ಸಂದರ್ಶಿತಾಕಾರಮೇವಂ
ಸದಾ ಭಾವಯನ್ಸಂನಿರುದ್ಧೇಂದ್ರಿಯಾಶ್ವಃ |
ದುರಾಪಂ ನರೋ ಯಾತಿ ಸಂಸಾರಪಾರಂ
ಪರಸ್ಮೈ ಪರೇಭ್ಯೋಽಪಿ ತಸ್ಮೈ ನಮಸ್ತೇ || ೮ ||

ಶ್ರಿಯಾ ಶಾತಕುಂಭದ್ಯುತಿಸ್ನಿಗ್ಧಕಾಂತ್ಯಾ
ಧರಣ್ಯಾ ಚ ದೂರ್ವಾದಲಶ್ಯಾಮಲಾಂಗ್ಯಾ |
ಕಲತ್ರದ್ವಯೇನಾಮುನಾ ತೋಷಿತಾಯ
ತ್ರಿಲೋಕೀಗೃಹಸ್ಥಾಯ ವಿಷ್ಣೋ ನಮಸ್ತೇ || ೯ ||

ಶರೀರಂ ಕಲತ್ರಂ ಸುತಂ ಬಂಧುವರ್ಗಂ
ವಯಸ್ಯಂ ಧನಂ ಸದ್ಮ ಭೃತ್ಯಂ ಭುವಂ ಚ |
ಸಮಸ್ತಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಹಾ ಕಷ್ಟಮೇಕೋ
ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ದುಃಖೇನ ದೂರಂ ಕಿಲಾಹಮ್ || ೧೦ ||

ಜರೇಯಂ ಪಿಶಾಚೀವ ಹಾ ಜೀವತೋ ಮೇ
ವಸಾಮಕ್ತಿ ರಕ್ತಂ ಚ ಮಾಂಸಂ ಬಲಂ ಚ |
ಅಹೋ ದೇವ ಸೀದಾಮಿ ದೀನಾನುಕಂಪಿ-
-ನ್ಕಿಮದ್ಯಾಪಿ ಹಂತ ತ್ವಯೋದಾಸಿತವ್ಯಮ್ || ೧೧ ||

ಕಫವ್ಯಾಹತೋಷ್ಣೋಲ್ಬಣಶ್ವಾಸವೇಗ
ವ್ಯಥಾವಿಸ್ಫುರತ್ಸರ್ವಮರ್ಮಾಸ್ಥಿಬಂಧಾಮ್ |
ವಿಚಿಂತ್ಯಾಹಮಂತ್ಯಾಮಸಂಖ್ಯಾಮವಸ್ಥಾಂ
ಬಿಭೇಮಿ ಪ್ರಭೋ ಕಿಂ ಕರೋಮಿ ಪ್ರಸೀದ || ೧೨ ||

ಲಪನ್ನಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ವಿಷ್ಣೋ
ಮುರಾರೇ ಹರೇ ನಾಥ ನಾರಾಯಣೇತಿ |
ಯಥಾನುಸ್ಮರಿಷ್ಯಾಮಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭವಂತಂ
ತಥಾ ಮೇ ದಯಾಶೀಲ ದೇವ ಪ್ರಸೀದ || ೧೩ ||

ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಭಕ್ತ್ಯಾ
ಸಮಾಧಾಯ ಚಿತ್ತೇ ಭವಂತಂ ಮುರಾರೇ |
ಸ ಮೋಹಂ ವಿಹಾಯಾಶು ಯುಷ್ಮತ್ಪ್ರಸಾದಾ-
-ತ್ಸಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಯೋಗಂ ವ್ರಜತ್ಯಚ್ಯುತಂ ತ್ವಾಮ್ || ೧೪ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed