Vishnu Bhujanga Prayata Stotram – శ్రీ విష్ణు భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం


చిదంశం విభుం నిర్మలం నిర్వికల్పం – నిరీహం నిరాకారమోంకారగమ్యమ్ |
గుణాతీతమవ్యక్తమేకం తురీయం – పరం బ్రహ్మ యం వేద తస్మై నమస్తే || ౧ ||

విశుద్ధం శివం శాంతమాద్యంతశూన్యం – జగజ్జీవనం జ్యోతిరానందరూపమ్ |
అదిగ్దేశకాలవ్యవచ్ఛేదనీయం – త్రయీ వక్తి యం వేద తస్మై నమస్తే || ౨ ||

మహాయోగపీఠే పరిభ్రాజమానే – ధరణ్యాదితత్త్వాత్మకే శక్తియుక్తే |
గుణాహస్కరే వహ్నిబింబార్ధమధ్యే – సమాసీనమోంకర్ణికేఽష్టాక్షరాబ్జే || ౩ ||

సమానోదితానేకసూర్యేందుకోటిప్రభాపూరతుల్యద్యుతిం దుర్నిరీక్షమ్ |
న శీతం న చోష్ణం సువర్ణావదాతప్రసన్నం సదానందసంవిత్స్వరూపమ్ || ౪ ||

సునాసాపుటం సుందరభ్రూలలాటం – కిరీటోచితాకుంచితస్నిగ్ధకేశమ్ |
స్ఫురత్పుండరీకాభిరామాయతాక్షం – సముత్ఫుల్లరత్నప్రసూనావతంసమ్ || ౫ ||

లసత్కుండలామృష్టగండస్థలాంతం – జపారాగచోరాధరం చారుహాసమ్ |
అలివ్యాకులామోదిమందారమాలం – మహోరస్ఫురత్కౌస్తుభోదారహారమ్ || ౬ ||

సురత్నాంగదైరన్వితం బాహుదండైశ్చతుర్భిశ్చలత్కంకణాలంకృతాగ్రైః |
ఉదారోదరాలంకృతం పీతవస్త్రం – పదద్వంద్వనిర్ధూతపద్మాభిరామమ్ || ౭ ||

స్వభక్తేషు సందర్శితాకారమేవం – సదా భావయన్సంనిరుద్ధేంద్రియాశ్వః |
దురాపం నరో యాతి సంసారపారం – పరస్మై పరేభ్యోఽపి తస్మై నమస్తే || ౮ ||

శ్రియా శాతకుంభద్యుతిస్నిగ్ధకాంత్యా – ధరణ్యా చ దూర్వాదలశ్యామలాంగ్యా |
కలత్రద్వయేనామునా తోషితాయ – త్రిలోకీగృహస్థాయ విష్ణో నమస్తే || ౯ ||

శరీరం కలత్రం సుతం బంధువర్గం – వయస్యం ధనం సద్మ భృత్యం భువం చ |
సమస్తం పరిత్యజ్య హా కష్టమేకో – గమిష్యామి దుఃఖేన దూరం కిలాహమ్ || ౧౦ ||

జరేయం పిశాచీవ హా జీవతో మే – వసామక్తి రక్తం చ మాంసం బలం చ |
అహో దేవ సీదామి దీనానుకంపిన్కిమద్యాపి హంత త్వయోదాసితవ్యమ్ || ౧౧ ||

కఫవ్యాహతోష్ణోల్బణశ్వాసవేగ – వ్యథావిస్ఫురత్సర్వమర్మాస్థిబంధామ్ |
విచింత్యాహమంత్యామసంఖ్యామవస్థాం – బిభేమి ప్రభో కిం కరోమి ప్రసీద || ౧౨ ||

లపన్నచ్యుతానంత గోవింద విష్ణో – మురారే హరే నాథ నారాయణేతి |
యథానుస్మరిష్యామి భక్త్యా భవంతం – తథా మే దయాశీల దేవ ప్రసీద || ౧౩ ||

భుజంగప్రయాతం పఠేద్యస్తు భక్త్యా – సమాధాయ చిత్తే భవంతం మురారే |
స మోహం విహాయాశు యుష్మత్ప్రసాదాత్సమాశ్రిత్య యోగం వ్రజత్యచ్యుతం త్వామ్ || ౧౪ ||


మరిన్ని శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed