Vishnu padadi kesantha varnana stotram – ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾದಿಕೇಶಾಂತವರ್ಣನ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಲಕ್ಷ್ಮೀಭರ್ತುರ್ಭುಜಾಗ್ರೇ ಕೃತವಸತಿ ಸಿತಂ ಯಸ್ಯ ರೂಪಂ ವಿಶಾಲಂ
ನೀಲಾದ್ರೇಸ್ತುಂಗಶೃಂಗಸ್ಥಿತಮಿವ ರಜನೀನಾಥಬಿಂಬಂ ವಿಭಾತಿ |
ಪಾಯಾನ್ನಃ ಪಾಂಚಜನ್ಯಃ ಸ ದಿತಿಸುತಕುಲತ್ರಾಸನೈಃ ಪೂರಯನ್ಸ್ವೈ-
ರ್ನಿಧ್ವಾನೈರ್ನೀರದೌಘಧ್ವನಿಪರಿಭವದೈರಂಬರಂ ಕಂಬುರಾಜಃ || 1 ||

ಆಹುರ್ಯಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಂ ಕ್ಷಣಮುಖಮಖಿಲಂ ಸೂರಯಃ ಕಾಲಮೇತಂ
ಧ್ವಾಂತಸ್ಯೈಕಾಂತಮಂತಂ ಯದಪಿ ಚ ಪರಮಂ ಸರ್ವಧಾಮ್ನಾಂ ಚ ಧಾಮ |
ಚಕ್ರಂ ತಚ್ಚಕ್ರಪಾಣೇರ್ದಿತಿಜತನುಗಲದ್ರಕ್ತಧಾರಾಕ್ತಧಾರಂ
ಶಶ್ವನ್ನೋ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಂ ವಿತರತು ವಿಪುಲಂ ಶರ್ಮ ಧರ್ಮಾಂಶುಶೋಭಂ || 2 ||

ಅವ್ಯಾನ್ನಿರ್ಘಾತಘೋರೋ ಹರಿಭುಜಪವನಾಮರ್ಶನಾಧ್ಮಾತಮೂರ್ತೇ-
ರಸ್ಮಾನ್ವಿಸ್ಮೇರನೇತ್ರತ್ರಿದಶನುತಿವಚಃ ಸಾಧುಕಾರೈಃ ಸುತಾರಃ |
ಸರ್ವಂ ಸಂಹರ್ತುಮಿಚ್ಛೋರರಿಕುಲಭುವನ ಸ್ಫಾರವಿಷ್ಫಾರನಾದಃ
ಸಂಯತ್ಕಲ್ಪಾಂತಸಿಂಧೌ ಶರಸಲಿಲಘಟಾವಾರ್ಮುಚಃ ಕಾರ್ಮುಕಸ್ಯ || 3 ||

ಜೀಮೂತಶ್ಯಾಮಭಾಸಾ ಮುಹುರಪಿ ಭಗವದ್ಬಾಹುನಾ ಮೋಹಯಂತೀ
ಯುದ್ಧೇಷೂದ್ಧೂಯಮಾನಾ ಝಟಿತಿ ತಟಿದಿವಾಲಕ್ಷ್ಯತೇ ಯಸ್ಯ ಮೂರ್ತಿಃ |
ಸೋಽಸಿಸ್ತ್ರಾಸಾಕುಲಾಕ್ಷತ್ರಿದಶರಿಪುವಪು ಶೋಣಿತಾಸ್ವಾದತೃಪ್ತೋ
ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯ ಭೂಯಾನ್ಮಧುಮಥನಮನೋನಂದನೋ ನಂದಕೋ ನಃ || 4 ||

ಕಮ್ರಾಕಾರಾ ಮುರಾರೇಃ ಕರಕಮಲತಲೇನಾನುರಾಗಾದ್ಗೃಹೀತಾ
ಸಮ್ಯಗ್ವೃತ್ತಾ ಸ್ಥಿತಾಗ್ರೇ ಸಪದಿ ನ ಸಹತೇ ದರ್ಶನಂ ಯಾ ಪರೇಷಾಂ |
ರಾಜಂತೀ ದೈತ್ಯಜೀವಾಸವಮದಮುದಿತಾ ಲೋಹಿತಾಲೇಪನಾರ್ದ್ರಾ
ಕಾಮಂ ದೀಪ್ತಾಂಶುಕಾಂತಾ ಪ್ರದಿಶತು ದಯಿತೇವ್ಯಾಸ್ಯ ಕೌಮೋದಕೀ ನಃ || 5 ||

ಯೋ ವಿಶ್ವಪ್ರಾಣಭೂತಸ್ತನುರಪಿ ಚ ಹರೇರ್ಯಾನಕೇತುಸ್ವರೂಪೋ
ಯಂ ಸಂಚಿಂತ್ಯೈವ ಸದ್ಯಃ ಸ್ವಯಮುರಗವಧೂವರ್ಗಗರ್ಭಾಃ ಪತಂತಿ |
ಚಂಚಚ್ಚಂಡೋರುತುಂಡತ್ರುಟಿತಫಣಿವಸಾರಕ್ತಪಂಕಾಂಕಿತಸ್ಯಂ
ವಂದೇ ಛಂದೋಮಯಂ ತಂ ಖಗಪತಿಮಮಲಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಂ ಸುಪರ್ಣಂ || 6 ||

ವಿಷ್ಣೋರ್ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಸ್ಯ ಪ್ರವರಶಯನಕೃತ್ಸರ್ವಲೋಕೈಕಧರ್ತಾ
ಸೋಽನಂತಃ ಸರ್ವಭೂತಃ ಪೃಥುವಿಮಲಯಶಾಃ ಸರ್ವವೇದೈಶ್ಚ ವೇದ್ಯಃ |
ಪಾತಾ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಶಸ್ವತ್ಸಕಲಸುರರಿಪುಧ್ವಂಸನಃ ಪಾಪಹಂತಾ
ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷೀ ಸಕಲವಿಷಭಯಾತ್ಪಾತು ಭೋಗೀಶ್ವರೋ ನ || 7 ||

ವಾಗ್ಭೂಗೈರ್ಯಾದಿಭೇದೈರ್ವಿದುರಿಹ ಮುನಯೋ ಯಾಂ ಯದೀಯೈಶ್ಚ ಪುಂಸಾಂ
ಕಾರುಣ್ಯಾರ್ದ್ರೈಃ ಕಟಾಕ್ಷೈಃ ಸಕೃದಪಿ ಪತಿತೈಃ ಸಂಪದಃ ಸ್ಯುಃ ಸಮಗ್ರಾಃ |
ಕುಂದೇಂದುಸ್ವಚ್ಛಮಂದಸ್ಮಿತಮಧುರಮುಖಾಂಭೋರುಹಾಂ ಸುಂದರಾಂಗೀಂ
ವಂದೇ ವಂದ್ಯಾಮಶೇಷೈರಪಿ ಮುರಭಿದುರೋಮಂದಿರಾಮಿಂದಿರಾಂ ತಾಂ || 8 ||

ಯಾ ಸೂತೇ ಸತ್ತ್ವಜಾಲಂ ಸಕಲಮಪಿ ಸದಾ ಸಂನಿಧಾನೇನ ಪುಂಸೋ
ಧತ್ತೇ ಯಾ ತತ್ತ್ವಯೋಗಾಚ್ಚರಮಚರಮಿದಂ ಭೂತಯೇ ಭೂತಜಾತಂ |
ಧಾತ್ರೀಂ ಸ್ಥಾತ್ರೀಂ ಜನಿತ್ರೀಂ ಪ್ರಕೃತಿಮವಿಕೃತಿಂ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿಂ ವಿಧಾತ್ರೀಂ
ವಿಷ್ಣೋರ್ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಸ್ತಾಂ ವಿಪುಲಗುಣಮಯೀಂ ಪ್ರಾಣನಾಥಾಂ ಪ್ರಣೌಮಿ || 9 ||

ಯೇಭ್ಯೋಽಸೂಯದ್ಭಿರುಚ್ಚೈಃ ಸಪದಿ ಪದಮುರು ತ್ಯಜ್ಯತೇ ದೈತ್ಯವರ್ಗೈ-
ರ್ಯೇಭೋ ಧರ್ತುಂ ಚ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಸ್ಪೃಹಯತಿ ಸತತಂ ಸರ್ವಗೀರ್ವಾಣವರ್ಗಃ |
ನಿತ್ಯಂ ನಿರ್ಮೂಲನೇಯುರ್ನಿಚಿತತರಮಮೀ ಭಕ್ತಿನಿಘ್ನಾತ್ಮನಾಂ ನಃ
ಪದ್ಮಾಕ್ಷಸ್ಯಾಂಘ್ರಿಪದ್ಮದ್ವಯತಲನಿಲಯಾಃ ಪಾಂಸವಃ ಪಾಪಪಂಕಂ || 10 ||

ರೇಖಾ ಲೇಖಾದಿವಂದ್ಯಾಶ್ಚರಣತಲಗತಾಶ್ಚಕ್ರಮತ್ಸ್ಯಾದಿರೂಪಾಃ
ಸ್ನಿಗ್ಧಾಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಃ ಸುಜಾತಾ ಮೃದುಲಲಿತತರಕ್ಷೌಮಸೂತ್ರಾಯಮಾಣಾಃ |
ದದ್ಯುರ್ನೋ ಮಂಗಳಾನಿ ಭ್ರಮರಭರಜುಷಾ ಕೋಮಲೇನಾಬ್ಧಿಜಾಯಾಃ
ಕಮ್ರೇಣಾಮ್ರೇಡ್ಯಮಾನಾಃ ಕಿಸಲಯಮೃದುನಾ ಪಾಣಿನಾ ಚಕ್ರಪಾಣೇಃ || 11 ||

ಯಸ್ಮಾದಾಕ್ರಾಮತೋ ದ್ಯಾಂ ಗರುಡಮಣಿಶಿಲಾಕೇತುದಂಡಾಯಮಾನಾ
ದಾಶ್ಚ್ಯೋತಂತೀ ಬಭಾಸೇ ಸುರಸರಿದಮಲಾ ವೈಜಯಂತೀವ ಕಾಂತಾ |
ಭೂಮಿಷ್ಠೋ ಯಸ್ತಥಾನ್ಯೋ ಭುವನಗೃಹಬೃಹತ್ಸ್ತಂಭಶೋಭಾಂ ದಧೌ ನಃ
ಪಾತಾಮೇತೌ ಪಾಯೋಜೋದರಲಲಿತತಲೌ ಪಂಕಜಾಕ್ಷಸ್ಯ ಪಾದೌ || 12 ||

ಆಕ್ರಾಮದ್ಭ್ಯಾಂ ತ್ರಿಲೋಕೀಮಸುರಸುರಪತೀ ತತ್ಕ್ಷಣಾದೇವ ನೀತೌ
ಯಾಭ್ಯಾಂ ವೈರೋಚನೀಂದ್ರೌ ಯುಗಪದಪಿ ವಿಪತ್ಸಂಪದೋರೇಕಧಾಮಃ |
ತಾಭ್ಯಾಂ ತಾಮ್ರೋದರಾಭ್ಯಾಂ ಮುಹುರಹಮಜಿತಸ್ಯಾಂಚಿತಾಭ್ಯಾಮುಭಾಭ್ಯಾಂ
ಪ್ರಾಜ್ಯೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಣತಿಮುಪಗತಃ ಪಾದಪಂಕೇರುಹಾಭ್ಯಾಂ || 13 ||

ಯೇಭ್ಯೋ ವರ್ಣಶ್ಚತುರ್ಥಚರಮತ ಉದಭೂದಾದಿಸರ್ಗೇ ಪ್ರಜಾನಾಂ
ಸಾಹಸ್ರೀ ಚಾಪಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರಕಟಮಭಿಹಿತಾ ಸರ್ವವೇದೇಷು ಯೇಷಾಂ |
ಪ್ರಾಪ್ತಾ ವಿಶ್ವಂಭರಾ ಯೈರತಿವಿತತತನೋರ್ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇರ್ವಿರಾಜೋ
ವಿಷ್ಣೋಸ್ತೇಭ್ಯೋ ಮಹದ್ಭ್ಯಃ ಸತತಮಪಿ ನಮೋಽಸ್ತ್ವಂಘ್ರಿಪಂಕೇರುಹೇಭ್ಯಃ || 14 ||

ವಿಷ್ಣೋಃ ಪಾದದ್ವಯಾಗ್ರೇ ವಿಮಲನಖಮಣಿಭ್ರಾಜಿತಾ ರಾಜತೇ ಯಾ
ರಾಜೀವಸ್ಯೇವ ರಮ್ಯಾ ಹಿಮಜಲಕಣಿಕಾಲಂಕೃತಾಗ್ರಾ ದಲಾಲೀ |
ಅಸ್ಮಾಕಂ ವಿಸ್ಮಯಾರ್ಹಾಣ್ಯಖಿಲಜನಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೀಯಾ ಹಿ ಸೇಯಂ
ದದ್ಯಾದಾದ್ಯಾನವದ್ಯಾ ತತಿರತಿರುಚಿರಾ ಮಂಗಲಾನ್ಯಂಗುಲೀನಾಂ || 15 ||

ಯಸ್ಯಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾಮಲಾಯಾಂ ಪ್ರತಿಕೃತಿಮಮರಾಃ ಸಂಭವಂತ್ಯಾನಮಂತಃ
ಸೇಂದ್ರಾಃ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತೇರ್ಷ್ಯಾಸ್ತ್ವಪರಸುರಕುಲಾಶಂಕಯಾತಂಕವಂತಃ |
ಸಾ ಸದ್ಯಃ ಸಾತಿರೇಕಾಂ ಸಕಲಸುಖಕರೀಂ ಸಂಪದಂ ಸಾಧಯೇನ್ನ-
ಶ್ಚಂಚಚ್ಚಾರ್ವಂಶುಚಕ್ರಾ ಚರಣನಲಿನಯೋಶ್ಚಕ್ರಪಾಣೇರ್ನಖಾಲೀ || 16 ||

ಪಾದಾಂಭೋಜನ್ಮಸೇವಾಸಮವನತಸುರವ್ರಾತಭಾಸ್ವತ್ಕಿರೀಟ-
ಪ್ರತ್ಯುಪ್ತೋಚ್ಚಾವಚಾಶ್ಮಪ್ರವರಕರಗಣೈಶ್ಚಿಂತಿತಂ ಯದ್ವಿಭಾತಿ |
ನಮ್ರಾಂಗಾನಾಂ ಹರೇರ್ನೋ ಹರಿದುಪಲಮಹಾಕೂರ್ಮಸೌಂದರ್ಯಹಾರಿ-
ಚ್ಛಾಯಂ ಶ್ರೇಯಃಪ್ರದಾಯಿ ಪ್ರಪದಯುಗಮಿದಂ ಪ್ರಾಪಯೇತ್ಪಾಪಮಂತಂ || 17 ||

ಶ್ರೀಮತ್ಯೌ ಚಾರುವೃತ್ತೇ ಕರಪರಿಮಲನಾನಂದಹೃಷ್ಟೇ ರಮಾಯಾಃ
ಸೌಂದರ್ಯಾಢ್ಯೇಂದ್ರನೀಲೋಪಲರಚಿತಮಹಾದಂಡಯೋಃ ಕಾಂತಿಚೋರೇ |
ಸೂರೀಂದ್ರೈಃ ಸ್ತೂಯಮಾನೇ ಸುರಕುಲಸುಖದೇ ಸೂದಿತಾರಾತಿಸಂಘೇ
ಜಂಘೇ ನಾರಾಯಣೀಯೇ ಮುಹುರಪಿ ಜಯತಾಮಸ್ಮದಂಹೋ ಹರಂತ್ಯೌ || 18 ||

ಸಮ್ಯಕ್ಸಾಹ್ಯಂ ವಿಧಾತುಂ ಸಮಮಿವ ಸತತಂ ಜಂಘಯೋಃ ಖಿನ್ನಯೋರ್ಯೇ
ಭಾರೀಭೂತೋರುದಂಡದ್ವಯಭರಣಕೃತೋತ್ತಂಭಭಾವಂ ಭಜೇತೇ |
ಚಿತ್ತಾದರ್ಶಂ ನಿಧಾತುಂ ಮಹಿತಮಿವ ಸತಾಂ ತೇ ಸಮುದ್ರಾಯಮಾನೇ
ವೃತ್ತಾಕಾರೇ ವಿಧತ್ತಾಂ ಹ್ಯದಿ ಮುದಮಜಿತಸ್ಯಾನಿಶಂ ಜಾನುನೀ ನಃ || 19 ||

ದೇವೋ ಭೀತಿಂ ವಿಧಾತುಃ ಸಪದಿ ವಿದಧತೌ ಕೈಟಭಾಖ್ಯಂ ಮಧುಂ ಚಾ-
ಪ್ಯಾರೋಪ್ಯಾರೂಢಗರ್ವಾವಧಿಜಲಧಿ ಯಯೋರಾದಿದೈತ್ಯೌ ಜಘಾನ |
ವೃತ್ತಾವನ್ಯೋನ್ಯತುಲ್ಯೌ ಚತುರಮುಪಚಯಂ ಬಿಭ್ರತಾವಭ್ರನೀಲಾ-
ವೂರೂ ಚಾರೂ ಹರೇಸ್ತೌ ಮುದಮತಿಶಯಿನೀಂ ಮಾನಸೇ ನೋ ವಿಧತ್ತಾಂ || 20 ||

ಪೀತೇನ ದ್ಯೋತತೇ ಯಚ್ಚತುರಪರಿಹಿತೇನಾಂಬರೇಣಾತ್ಯುದಾರಂ
ಜಾತಾಲಂಕಾರಯೋಗಂ ಜಲಮಿವ ಜಲಧೇರ್ಬಾಡಬಾಗ್ನಿಪ್ರಭಾಭಿಃ |
ಏತತ್ಪಾತಿತ್ಯದಾನ್ನೋ ಜಘನಮತಿಘನಾದೇನಸೋ ಮಾನನೀಯಂ
ಸಾತತ್ಯೇನೈವ ಚೇತೋವಿಷಯಮವತರತ್ಪಾತು ಪೀತಾಂಬರಸ್ಯ || 21 ||

ಯಸ್ಯಾ ದಾಮ್ನಾ ತ್ರಿಧಾಮ್ನೋ ಜಘನಕಲಿತಯಾ ಭ್ರಾಜತೇಽಂಗಂ ಯಥಾಬ್ಧೇ-
ರ್ಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ಮಂದರಾದ್ರಿರ್ಭುಜಗಪತಿಮಹಾಭೋಗಸಂನದ್ಧಮಧ್ಯಃ |
ಕಾಂಚೀ ಸಾ ಕಾಂಚನಾಭಾ ಮಣಿವರಕಿರಣೈರುಲ್ಲಸದ್ಭಿಃ ಪ್ರದೀಪ್ತಾ
ಕಲ್ಯಾಂ ಕಳ್ಯಾಣದಾತ್ರೀಂ ಮಮ ಮತಿಮನಿಶಂ ಕಮ್ರರೂಪಾಂ ಕರೋತು || 22 ||

ಉನ್ನಮ್ರಂ ಕಮ್ರಮುಚ್ಚೈರುಪಚಿತಮುದಭೂದ್ಯತ್ರ ಪತ್ರೈರ್ವಿಚಿತ್ರೈಃ
ಪೂರ್ವಂ ಗೀರ್ವಾಣಪೂಜ್ಯಂ ಕಮಲಜಮಧುಪಸ್ಯಾಸ್ಪದಂ ತತ್ಪಯೋಜಂ |
ಯಸ್ಮಿನ್ನೀಲಾಶ್ಮನೀಲೈಸ್ತರಲರುಚಿಜಲೈಃ ಪೂರಿತೇ ಕೇಲಿಬುದ್ಧ್ಯಾ
ನಾಲೀಕಾಕ್ಷಸ್ಯ ನಾಭೀಸರಸಿ ವಸತು ನಶ್ಚಿತ್ತಹಂಸಶ್ಚಿರಾಯ || 23 ||

ಪಾತಾಲಂ ಯಸ್ಯ ನಾಲಂ ವಲಯಮಪಿ ದಿಶಾಂ ಪತ್ರಪಂಕ್ತೀರ್ನಗೇಂದ್ರಾ-
ನ್ವಿದ್ವಾಂಸಃ ಕೇಸರಾಲೀರ್ವಿದುರಿಹ ವಿಪುಲಾಂ ಕರ್ಣಿಕಾಂ ಸ್ವರ್ಣಶೈಲಂ |
ಭೂಯಾದ್ಗಾಯತ್ಸ್ವಯಂಭೂಮಧುಕರಭವನಂ ಭೂಮಯಂ ಕಾಮದಂ ನೋ
ನಾಲೀಕಂ ನಾಭಿಪದ್ಮಾಕರಭವಮುರು ತನ್ನಾಗಶಯ್ಯಸ್ಯ ಶೌರೇಃ || 24 ||

ಆದೌ ಕಲ್ಪಸ್ಯ ಯಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಭವತಿ ವಿತತಂ ವಿಶ್ವಮೇತದ್ವಿಕಲ್ಪೈಃ
ಕಲ್ಪಾಂತೇ ಯಸ್ಯ ಚಾಂತ ಪ್ರವಿಶತಿ ಸಕಲಂ ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ಚ |
ಅತ್ಯಂತಾಚಿಂತ್ಯಮೂರ್ತೇಶ್ಚಿರತರಮಜಿತಸ್ಯಾಂತರಿಕ್ಷಸ್ವರೂಪೇ
ತಸ್ಮಿನ್ನಸ್ಮಾಕಮಂತಃಕರಣಮತಿಮುದಾ ಕ್ರೀಡತಾತ್ಕ್ರೋಡಭಾಗೇ || 25 ||

ಕಾಂತ್ಯಂಭಃಪೂರಪೂರ್ಣೇ ಲಸದಸಿತವಲೀಭಂಗಭಾಸ್ವತ್ತರಂಗೇ
ಗಂಭೀರಾಕಾರನಾಭೀಚತುರತರಮಹಾವರ್ತಶೋಭಿನ್ಯುದಾರೇ |
ಕ್ರೀಡತ್ವಾನದ್ವಹೇಮೋದರನಹನಮಹಾಬಾಡಬಾಗ್ನಿಪ್ರಭಾಢ್ಯೇ
ಕಾಮಂ ದಾಮೋದರೀಯೋದರಸಲಿಲನಿಧೌ ಚಿತ್ತಮತ್ಸ್ಯಶ್ಚಿರಂ ನಃ || 26 ||

ನಾಭೀನಾಲೀಕಮೂಲಾದಧಿಕಪರಿಮಳೋನ್ಮೋಹಿತಾನಾಮಲೀನಾಂ
ಮಾಲಾ ನೀಲೇವ ಯಂತೀ ಸ್ಫುರತಿ ರುಚಿಮತೀ ವಕ್ತ್ರಪದ್ಮೋನ್ಮುಖೀ ಯಾ |
ರಾಮ್ಯಾ ಸಾ ರೋಮರಾಜಿರ್ಮಹಿತರುಚಿಕರೀ ಮಧ್ಯಭಾಗಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋ-
ಶ್ಚಿತ್ತಸ್ಥಾ ಮಾ ವಿರಂಸೀಚ್ಚಿರತರಮುಚಿತಾಂ ಸಾಧಯಂತೀ ಶ್ರೀಯಂ ನಃ || 27 ||

ಸಂಸ್ತೀರ್ಣಂ ಕೌಸ್ತುಭಾಂಶುಪ್ರಸರಕಿಸಲಯೈರ್ಮುಗ್ಧಮುಕ್ತಾಫಲಾಢ್ಯಂ
ಶ್ರೀವತ್ಸೋಲ್ಲಾಸಿ ಫುಲ್ಲಪ್ರತಿನವವನಮಾಲಾಂಕಿ ರಾಜದ್ಭುಜಾಂತಂ |
ವಕ್ಷಃ ಶ್ರೀವೃಕ್ಷಕಾಂತಂ ಮಧುಕರನಿಕರಶ್ಯಾಮಲಂ ಶಾರ್ಙ್ಗಪಾಣೇಃ
ಸಂಸಾರಾಧ್ವಶ್ರಮಾರ್ತೈರುಪವನಮಿವ ಯತ್ಸೇವಿತಂ ತತ್ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 28 ||

ಕಾಂತಂ ವಕ್ಷೋ ನಿತಾಂತಂ ವಿದಧದಿವ ಗಲಂ ಕಾಲಿಮಾ ಕಾಲಶತ್ರೋ-
ರಿಂದೋರ್ಬಿಂಬಂ ಯಥಾಂಕೋ ಮಧುಪ ಇವ ತರೋರ್ಮಂಜರೀಂ ರಾಜತೇ ಯಃ |
ಶ್ರೀಮಾನ್ನಿತ್ಯಂ ವಿಧೇಯಾದವಿರಲಮಿಲಿತಃ ಕೌಸ್ತುಭಶ್ರೀಪ್ರತಾನೈಃ
ಶ್ರೀವತ್ಸಃ ಶ್ರೀಪತೇಃ ಸ ಶ್ರಿಯ ಇವ ದಯಿತೋ ವತ್ಸ ಉಚ್ಚೈಃ ಶ್ರಿಯಂ ನಃ || 29 ||

ಸಂಭೂಯಾಂಭೋಧಿಮಧ್ಯಾತ್ಸಪದಿ ಸಹಜಯಾ ಯಃ ಶ್ರಿಯಾ ಸಂನಿಧತ್ತೇ
ನೀಲೇ ನಾರಾಯಣೋರಃ ಸ್ಥಲಗಗನತಲೇ ಹಾರತೋರೋಪಸೇವ್ಯೇ |
ಆಶಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಪ್ರಕಾಶಾ ವಿದಧದಪಿದಧಚ್ಚಾತ್ಮಭಾಸಾನ್ಯತೇಜಾ-
ಸ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಸ್ಯಾಕರೋ ನೋ ದ್ಯುಮಣಿರಿವ ಮಣಿಃ ಕೌಸ್ತುಭಃ ಸೋಽಸ್ತುಭೂತ್ಯೈ || 30 ||

ಯಾ ವಾಯಾವಾನುಕೂಲ್ಯಾತ್ಸರತಿ ಮಣಿರುಚಾ ಭಾಸಮಾನಾ ಸಮಾನಾ
ಸಾಕಂ ಸಾಕಂಪಮಂಸೇ ವಸತಿ ವಿದಧತೀ ವಸುಭದ್ರಂ ಸುಭದ್ರಂ |
ಸಾರಂ ಸಾರಂಗಸಂಘೈರ್ಮುಖರಿತಕುಸುಮಾ ಮೇಚಕಾಂತಾ ಚ ಕಾಂತಾ
ಮಾಲಾ ಮಾಲಾಲಿತಾಸ್ಮಾನ್ನ ವಿರಮತು ಸುಖೈರ್ಯೋಜಯಂತೀ ಜಯಂತೀ || 31 ||

ಹಾರಸ್ಯೋರುಪ್ರಭಾಭಿಃ ಪ್ರತಿನವವನಮಾಲಾಶುಭಿಃ ಪ್ರಾಂಶುರೂಪೈಃ
ಶ್ರೀಭಿಶ್ಚಾಪ್ಯಂಗದಾನಾಂ ಕಬಲಿತರುಚಿ ಯನ್ನಿಷ್ಕಭಾಭಿಶ್ಚ ಭಾತಿ |
ಬಾಹುಲ್ಯೇನೈವ ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಪುಟಮಜಿತಸ್ಯಾಭಿಯಾಚಾಮಹೇ ತ-
ದ್ವಂಧಾರ್ತಿಂ ಬಾಧತಾಂ ನೋ ಬಹುವಿಹತಿಕರೀಂ ಬಂಧುರಂ ಬಾಹುಮೂಲಂ || 32 ||

ವಿಶ್ವತ್ರಾಣೈಕದೀಕ್ಷಾಸ್ತದನುಗುಣಗುಣಕ್ಷತ್ರನಿರ್ಮಾಣದಕ್ಷಾಃ
ಕರ್ತಾರೋ ದುರ್ನಿರೂಪಸ್ಫುಟಗುಣಯಶಸಾ ಕರ್ಮಣಾಮದ್ಭುತಾನಾಂ |
ಶಾರ್ಙ್ಗಂ ಬಾಣಂ ಕೃಪಾಣಂ ಫಲಕಮರಿಗದೇ ಪಾದ್ಮಶಂಖೌ ಸಹಸ್ರಂ
ಬಿಭ್ರಾಣಾಃ ಶಸ್ತ್ರಜಾಲಂ ಮಮ ದಧತು ಹರೇರ್ಬಾಹವೋ ಮೋಹಹಾನಿಂ || 33 ||

ಕಂಠಾಕಲ್ಪೋದ್ಗತೈರ್ಯಃ ಕನಕಮಯಲಸತ್ಕುಂಡಲೋತ್ಥೈರುದಾರೈ-
ರುದ್ಯೋತೈಃ ಕೌಸ್ತುಭಸ್ಯಾಪ್ಯುರುಭಿರುಪಚಿತಶ್ಚಿತ್ರವರ್ಣೋ ವಿಭಾತಿ |
ಕಂಠಾಶ್ಲೇಷೇ ರಮಾಯಾಃ ಕರವಲಯಪದೈರ್ಮುದ್ರಿತೇ ಭ್ರದ್ರರೂಪೇ
ವೈಕುಂಠೀಯೇಽತ್ರ ಕಂಠೇ ವಸತು ಮಮ ಮತಿಃ ಕುಂಠಭಾವಂ ವಿಹಾಯ || 34 ||

ಪದ್ಮಾನಂದಪ್ರದಾತಾ ಪರಿಲಸದರುಣಶ್ರೀಪರೀತಾಗ್ರಭಾಗಃ
ಕಾಲೇ ಕಾಲೇ ಚ ಕಂಬುಪ್ರವರಶಶಧರಾಪೂರಣೇ ಯಃ ಪ್ರವೀಣಃ |
ವಕ್ತ್ರಾಕಾಶಾಂತರಸ್ಥಸ್ತಿರಯತಿ ನಿತರಾಂ ದಂತತಾರೌಘಶೋಭಾಂ
ಶ್ರೀಭರ್ತುರ್ದಂತವಾಸೋದ್ಯುಮಣಿರಘತಮೋನಾಶನಾಯಾಸ್ತ್ವಸೌ ನಃ || 35 ||

ನಿತ್ಯಂ ಸ್ನೇಹಾತಿರೇಕಾನ್ನಿಜಕಮಿತುರಲಂ ವಿಪ್ರಯೋಗಾಕ್ಷಮಾ ಯಾ
ವಕ್ತ್ರೇಂದೋರಂತರಾಲೇ ಕೃತವಸತಿರಿವಾಭಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರರಾಜಿಃ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಸ್ಯ ಕಾಂತಾಕೃತಿರತಿವಿಲಸನ್ಮುಗ್ಧಮುಕ್ತಾವಲಿಶ್ರೀ-
ರ್ದಂತಾಲೀ ಸಂತತಂ ಸಾ ನತಿನುತಿನಿರತಾನಕ್ಷತಾನ್ರಕ್ಷತಾನ್ನಃ || 36 ||

ಬ್ರಹ್ಮನ್ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಜಿಹ್ಮಾಂ ಮತಿಮಪಿ ಕುರುಷೇ ದೇವ ಸಂಭಾವಯೇ ತ್ವಾಂ
ಶಂಭೋ ಶಕ್ರ ತ್ರಿಲೋಕೀಮವಸಿ ಕಿಮಮರೈರ್ನಾರದಾದ್ಯಾಃ ಸುಖಂ ವಃ |
ಇತ್ಥಂ ಸೇವಾವನಮ್ರಂ ಸುರಮುನಿನಿಕರಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪ್ರಸನ್ನ-
ಸ್ಯಾಸ್ಯೇಂದೋರಾಸ್ರವಂತೀ ವರವಚನಸುಧಾಹ್ಲಾದಯೇನ್ಮಾನಸಂ ನಃ || 37 ||

ಕರ್ಣಸ್ಥಸ್ವರ್ಣಕಮ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಮಕರಮಹಾಕುಂಡಲಪ್ರೋತದೀಪ್ಯ-
ನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಶ್ರೀಪ್ರತಾನೈಃ ಪರಿಮಿಲಿತಮಲಿಶ್ಯಾಮಲಂ ಕೋಮಲಂ ಯತ್ |
ಪ್ರೋದ್ಯತ್ಸೂರ್ಯಾಂಶುರಾಜನ್ಮರಕತಮುಕುರಾಕಾರಚೋರಂ ಮುರಾರೇ-
ರ್ಗಾಢಾಮಾಗಾಮಿನೀಂ ನಃ ಶಮಯತು ವಿಪದಂ ಗಂಡಯೋರ್ಮಂಡಲಂ ತತ್ || 38 ||

ವಕ್ತಾಂಭೋಜೇ ಲಸಂತಂ ಮುಹುರಧರಮಣಿಂ ಪಕ್ವಬಿಂಬಾಭಿರಾಮಂ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶುಕಸ್ಯ ಸ್ಫುಟಮವತರತಸ್ತುಂಡದಂಡಾಯತೇ ಯಃ |
ಘೋಣಃ ಶೋಣೀಕೃತಾತ್ಮಾ ಶ್ರವಣಯುಗಳಸತ್ಕುಂಡಲೋಸ್ರೈರ್ಮುರಾರೇಃ
ಪ್ರಾಣಾಖ್ಯಸ್ಯಾನಿಲಸ್ಯ ಪ್ರಸರಣಸರಣಿಃ ಪ್ರಾಣದಾನಾಯ ನಃ ಸ್ಯಾತ್ || 39 ||

ದಿಕ್ಕಾಲೌ ವೇದಯಂತೌ ಜಗತಿ ಮುಹುರಿಮೌ ಸಂಚರಂತೌ ರವೀಂದೂ
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಲೋಕದೀಪಾವಭಿದಧತಿ ಯಯೋರೇವ ರೂಪಂ ಮುನೀಂದ್ರಾಃ |
ಅಸ್ಮಾನಬ್ಜಪ್ರಭೇ ತೇ ಪ್ರಚುರತರಕೃಪಾನಿರ್ಭರಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಮಾಣೇ
ಪಾತಾಮಾತಾಮ್ರಶುಕ್ಲಾಸಿತರುಚಿರುಚಿರೇ ಪದ್ಮನೇತ್ರಸ್ಯ ನೇತ್ರೇ || 40 ||

ಪಾತಾತ್ಪಾತಾಲಪಾತಾತ್ಪತಗಪತಿಗತೇರ್ಭ್ರೂಯುಗಂ ಭುಗ್ನಮಧ್ಯಂ
ಯೇನೇಷಂಚ್ಛಾಲಿತೇನ ಸ್ವಪದನಿಯಮಿತಾಃ ಸಾಸುರಾ ದೇವಸಂಘಾಃ |
ನೃತ್ಯಲ್ಲಾಲಾಟರಂಗೇ ರಜನಿಕರತನೋರರ್ಧಖಂಡಾವದಾತೇ
ಕಾಲವ್ಯಾಲದ್ವಯಂ ವಾ ವಿಲಸತಿ ಸಮಯಾ ವಾಲಿಕಾಮಾತರಂ ನಃ || 41 ||

ಲಕ್ಷ್ಮಾಕಾರಾಲಕಾಲಿಸ್ಫುರದಲಿಕಶಶಾಂಕಾರ್ಧಸಂದರ್ಶಮೀಲ-
ನ್ನೇತ್ರಾಂಭೋಜಪ್ರಬೋಧೋತ್ಸುಕನಿಭೃತತರಾಲೀನಭೃಂಗಚ್ಛಟಾಭೇ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಯೀಕೃತವಿಬುಧಗಣಾಪಾಂಗಬಾಣಾಸನಾರ್ಧ-
ಚ್ಛಾಯೇ ನೋ ಭೂರಿಭೂತಿಪ್ರಸವಕುಶಲತೇ ಭ್ರೂಲತೇ ಪಾಲಯೇತಾಂ || 42 ||

ರೂಕ್ಷಸ್ಮಾರೇಕ್ಷುಚಾಪಚ್ಯುತಶರನಿಕರಕ್ಷೀಣಲಕ್ಷ್ಮೀಕಟಾಕ್ಷ-
ಪ್ರೋತ್ಫುಲ್ಲತ್ಪದ್ಮಮಾಲಾವಿಲಸಿತಮಹಿತಸ್ಫಾಟಿಕೈಶಾನಲಿಂಗಂ |
ಭೂಯಾದ್ಭೂಯೋ ವಿಭೂತ್ಯೈ ಮಮ ಭುವನಪತೇರ್ಭ್ರೂಲತಾದ್ವಂದ್ವಮಧ್ಯಾ-
ದುತ್ಥಂ ತತ್ಪುಂಡ್ರಮೂರ್ಧ್ವಂ ಜನಿಮರಣತಮಃಖಂಡನಂ ಮಂಡನಂ ಚ || 43 ||

ಪೀಠೀಭೂತಾಲಕಾಂತೇ ಕೃತಮಕುಟಮಹಾದೇವಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠೇ
ಲಾಲಾಟೇ ನಾಟ್ಯರಂಗೇ ವಿಕಟತರತಟೇ ಕೈಟಭಾರೇಶ್ಚಿರಾಯ |
ಪ್ರೋದ್ಧಾಟ್ಯೈವಾತ್ಮತಂದ್ರೀಪ್ರಕಟಪಟಕುಟೀಂ ಪ್ರಸ್ಫುರಂತೀಂ ಸ್ಫುಟಾಂಗಂ
ಪಟ್ವೀಯಂ ಭಾವನಾಖ್ಯಾಂ ಚಟುಲಮತಿನಟೀ ನಾಟಿಕಾಂ ನಾಟಯೇನ್ನಃ || 44 ||

ಮಾಲಾಲೀವಾಲಿಧಾಮ್ನಃ ಕುವಲಯಕಲಿತಾ ಶ್ರೀಪತೇಃ ಕುಂತಲಾಲೀ
ಕಾಲಿಂದ್ಯಾರುಹ್ಯ ಮೂರ್ಧ್ನೋ ಗಲತಿ ಹರಶಿರಃ ಸ್ವರ್ಧುನೀಸ್ಪರ್ಧಯಾ ನು |
ರಾಹುರ್ವಾ ಯಾತಿ ವಕ್ತ್ರಂ ಸಕಲಶಶಿಕಲಾಭ್ರಾಂತಿಲೋಲಾಂತರಾತ್ಮಾ
ಲೌಕೈರಾಲೋಕ್ಯತೇ ಯಾ ಪ್ರದಿಶತು ಸತತಂ ಸಾಖಿಲಂ ಮಂಗಳಂ ನಃ || 45 ||

ಸುಪ್ತಾಕಾರಾಃ ಪ್ರಸುಪ್ತೇ ಭಗವತಿ ವಿಬುಧೈರಪ್ಯದೃಷ್ಟಸ್ವರೂಪಾ
ವ್ಯಾಪ್ತವ್ಯೋಮಾಂತರಾಲಾಸ್ತರಲಮಣಿರುಚಾ ರಂಜಿತಾಃ ಸ್ಪಷ್ಟಭಾಸಃ |
ದೇಹಚ್ಛಾಯೋದ್ಗಮಾಭಾ ರಿಪುವಪುರಗುರುಪ್ಲೋಷರೋಷಾಗ್ನಿಧೂಮ್ಯಾಃ
ಕೇಶಾಃ ಕೇಶಿದ್ವಿಷೋ ನೋ ವಿದಧತು ವಿಪುಲಕ್ಲೇಶಪಾಶಪ್ರಣಾಶಂ || 46 ||

ಯತ್ರ ಪ್ರತ್ಯುಪ್ತರತ್ನಪ್ರವರಪರಿಲಸದ್ಭೂರಿರೋಚಿಶ್ಪ್ರತಾನ-
ಸ್ಫೂರ್ತ್ಯಾಂ ಮೂರ್ತಿರ್ಮುರಾರೇರ್ದ್ಯುಮಣಿಶತಚಿತವ್ಯೋಮವದ್ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಾ |
ಕುರ್ವತ್ಪಾರೇಪಯೋಧಿ ಜ್ವಲದಕೃಶಶಿಖಾಭಾಸ್ವದೌರ್ವಾಗ್ನಿಶಂಕಾಂ
ಶಶ್ವನ್ನಃ ಶರ್ಮ ದಿಶ್ಯಾತ್ಕಲಿಕಲುಷತಮಃಪಾಟನಂ ತತ್ಕಿರೀಟಂ || 47 ||

ಭ್ರಾಂತ್ವಾ ಭ್ರಾಂತ್ವಾ ಯದಂತಸ್ತ್ರಿಭುವನಗುರುರಪ್ಯಬ್ದಕೋಟೀರನೇಕಾ
ಗಂತುಂ ನಾಂತಂ ಸಮರ್ಥೋ ಭ್ರಮರ ಇವ ಪುನರ್ನಾಭಿನಾಲೀಕನಾಲಾತ್ |
ಉನ್ಮಜ್ಜನ್ನೂರ್ಜಿತಶ್ರೀಸ್ತ್ರಿಭುವನಮಪರಂ ನಿರ್ಮಮೇ ತತ್ಸದೃಕ್ಷಂ
ದೇಹಾಂಭೋಧಿಃ ಸ ದೇಯಾನ್ನಿರವಧಿರಮೃತಂ ದೈತ್ಯವಿದ್ವೇಷಿಣೋ ನಃ || 48 ||

ಮತ್ಸ್ಯಃ ಕೂರ್ಮೋ ವರಾಹೋ ನರಹರಿಣಪತಿರ್ವಾಮನೋ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಃ
ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಃ ಕಂಸಘಾತೀ ಮನಸಿಜವಿಜಯೀ ಯಶ್ಚ ಕಲ್ಕಿರ್ಭವಿಷ್ಯನ್ |
ವಿಷ್ಣೋರಂಶಾವತರಾ ಭುವನಹಿತಕರಾ ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಃ
ಪಾಯಾಸುರ್ಮಾಂ ತ ಏತೇ ಗುರುತರಕರುಣಾಭಾರಖಿನ್ನಾಶಯಾ ಯೇ || 49 ||

ಯಸ್ಮಾದ್ವಾಚೋ ನಿವೃತ್ತಾಃ ಸಮಮಪಿ ಮನಸಾ ಲಕ್ಷಣಾಮೀಕ್ಷಮಾಣಾಃ
ಸ್ವಾರ್ಥಲಾಭಾತ್ಪರಾರ್ಥವ್ಯಪಗಮಕಥನಶ್ಲಾಘಿನೋ ವೇದವಾದಾಃ |
ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ಸ್ವಸಂವಿನ್ನಿರವಧಿವಿಮಲಸ್ವಾಂತಸಂಕ್ರಾಂತಬಿಂಬ-
ಚ್ಛಾಯಾಪತ್ಯಾಪಿ ನಿತ್ಯಂ ಸುಖಯತಿ ಯಮಿನೋ ಯತ್ತದವ್ಯಾನ್ಮಹೋ ನಃ || 50 ||

ಆಪಾದಾದಾ ಚ ಶೀರ್ಷಾದ್ವಪುರಿದಮನಘಂ ವೈಷ್ಣವಂ ಯಃ ಸ್ವಚಿತ್ತೇ
ಧತ್ತೇ ನಿತ್ಯಂ ನಿರಸ್ತಾಖಿಲಕಲಿಕಲುಷ ಸಂತತಾಂತಃ ಪ್ರಮೋದಂ |
ಜುಹ್ವಜ್ಜಿಹ್ವಾಕೃಶಾನೌ ಹರಿಚರಿತಹವಿಃ ಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಾನುಪಾಠೈ-
ಸ್ತತ್ಪಾದಾಂಭೋರುಹಾಭ್ಯಾಂ ಸತತಮಪಿ ನಮಸ್ಕುರ್ಮಹೇ ನಿರ್ಮಲಾಭ್ಯಾಂ || 51 ||

ಮೋದಾತ್ಪಾದಾದಿಕೇಶಸ್ತುತಿಮಿತಿರಚಿತಾ ಕೀರ್ತಯಿತ್ವಾ ತ್ರಿಧಾಮ್ನ
ಪಾದಾಬ್ಜದ್ವಂದ್ವಸೇವಾಸಮಯನತಮತಿರ್ಮಸ್ತಕೇನಾನಮೇದ್ಯ |
ಉನ್ಮುಚ್ಯೈವಾತ್ಮನೈನೋನಿಚಯಕವಚಕ ಪಂಚತಾಮೇತ್ಯ ಭಾನೋ-
ರ್ಬಿಂಬಾಂತರ್ಗೋಚರ ಸ ಪ್ರವಿಶತಿ ಪರಮಾನಂದಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಂ || 52 ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed