Sri Vishnu Panjara Stotram – ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪಂಜರ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಪಂಜರಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ನಾರದ ಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ | ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ | ಅಹಂ ಬೀಜಮ್ | ಸೋಹಂ ಶಕ್ತಿಃ | ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕೀಲಕಮ್ | ಮಮ ಸರ್ವದೇಹರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ನಾರದ ಋಷಯೇ ನಮಃ ಮುಖೇ | ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಪರಮಾತ್ಮದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಹೃದಯೇ | ಅಹಂ ಬೀಜಂ ಗುಹ್ಯೇ | ಸೋಹಂ ಶಕ್ತಿಃ ಪಾದಯೋಃ | ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕೀಲಕಂ ಪಾದಾಗ್ರೇ | ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಇತಿ ಮಂತ್ರಃ |

ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಇತಿ ಕರನ್ಯಾಸಃ |

ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಹ್ರೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಹ್ರಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಇತಿ ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ |

ಅಹಂ ಬೀಜಂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ ಮಂತ್ರತ್ರಯೇಣ ಕುರ್ಯಾತ್ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಪರಂ ಪರಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಕೃತೇರನಾದಿಮೇಕಂ ನಿವಿಷ್ಟಂ ಬಹುಧಾ ಗುಹಾಯಾಮ್ |
ಸರ್ವಾಲಯಂ ಸರ್ವಚರಾಚರಸ್ಥಂ ನಮಾಮಿ ವಿಷ್ಣುಂ ಜಗದೇಕನಾಥಮ್ || ೧ ||

ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಂಜರಕಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರ್ವದುಷ್ಟನಿವಾರಣಮ್ |
ಉಗ್ರತೇಜೋ ಮಹಾವೀರ್ಯಂ ಸರ್ವಶತ್ರುನಿಕೃಂತನಮ್ || ೨ ||

ತ್ರಿಪುರಂ ದಹಮಾನಸ್ಯ ಹರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಹಿತಮ್ |
ತದಹಂ ಸಂಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಆತ್ಮರಕ್ಷಾಕರಂ ನೃಣಾಮ್ || ೩ ||

ಪಾದೌ ರಕ್ಷತು ಗೋವಿಂದೋ ಜಂಘೇ ಚೈವ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ |
ಊರೂ ಮೇ ಕೇಶವಃ ಪಾತು ಕಟಿಂ ಚೈವ ಜನಾರ್ದನಃ || ೪ ||

ನಾಭಿಂ ಚೈವಾಚ್ಯುತಃ ಪಾತು ಗುಹ್ಯಂ ಚೈವ ತು ವಾಮನಃ |
ಉದರಂ ಪದ್ಮನಾಭಶ್ಚ ಪೃಷ್ಠಂ ಚೈವ ತು ಮಾಧವಃ || ೫ ||

ವಾಮಪಾರ್ಶ್ವಂ ತಥಾ ವಿಷ್ಣುರ್ದಕ್ಷಿಣಂ ಮಧುಸೂದನಃ |
ಬಾಹೂ ವೈ ವಾಸುದೇವಶ್ಚ ಹೃದಿ ದಾಮೋದರಸ್ತಥಾ || ೬ ||

ಕಂಠಂ ರಕ್ಷತು ವಾರಾಹಃ ಕೃಷ್ಣಶ್ಚ ಮುಖಮಂಡಲಮ್ |
ಮಾಧವಃ ಕರ್ಣಮೂಲೇ ತು ಹೃಷೀಕೇಶಶ್ಚ ನಾಸಿಕೇ || ೭ ||

ನೇತ್ರೇ ನಾರಾಯಣೋ ರಕ್ಷೇಲ್ಲಲಾಟಂ ಗರುಡಧ್ವಜಃ |
ಕಪೋಲೌ ಕೇಶವೋ ರಕ್ಷೇದ್ವೈಕುಂಠಃ ಸರ್ವತೋದಿಶಮ್ || ೮ ||

ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಶ್ಚ ಸರ್ವೇಷಾಮಂಗಾನಾಂ ರಕ್ಷಕೋ ಭವೇತ್ |
ಪೂರ್ವಸ್ಯಾಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಶ್ರೀಧರಸ್ತಥಾ || ೯ ||

ದಕ್ಷಿಣೇ ನಾರಸಿಂಹಶ್ಚ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಮಾಧವೋಽವತು |
ಪುರುಷೋತ್ತಮೋ ವಾರುಣ್ಯಾಂ ವಾಯವ್ಯಾಂ ಚ ಜನಾರ್ದನಃ || ೧೦ ||

ಗದಾಧರಸ್ತು ಕೌಬೇರ್ಯಾಮೀಶಾನ್ಯಾಂ ಪಾತು ಕೇಶವಃ |
ಆಕಾಶೇ ಚ ಗದಾ ಪಾತು ಪಾತಾಳೇ ಚ ಸುದರ್ಶನಮ್ || ೧೧ ||

ಸನ್ನದ್ಧಃ ಸರ್ವಗಾತ್ರೇಷು ಪ್ರವಿಷ್ಟೋ ವಿಷ್ಣುಪಂಜರಃ |
ವಿಷ್ಣುಪಂಜರವಿಷ್ಟೋಽಹಂ ವಿಚರಾಮಿ ಮಹೀತಲೇ || ೧೨ ||

ರಾಜದ್ವಾರೇಽಪಥೇ ಘೋರೇ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಶತ್ರುಸಂಕಟೇ |
ನದೀಷು ಚ ರಣೇ ಚೈವ ಚೋರವ್ಯಾಘ್ರಭಯೇಷು ಚ || ೧೩ ||

ಡಾಕಿನೀಪ್ರೇತಭೂತೇಷು ಭಯಂ ತಸ್ಯ ನ ಜಾಯತೇ |
ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಹಾದೇವ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಜನೇಶ್ವರ || ೧೪ ||

ರಕ್ಷಂತು ದೇವತಾಃ ಸರ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶ್ವರಾಃ |
ಜಲೇ ರಕ್ಷತು ವಾರಾಹಃ ಸ್ಥಲೇ ರಕ್ಷತು ವಾಮನಃ || ೧೫ ||

ಅಟವ್ಯಾಂ ನಾರಸಿಂಹಶ್ಚ ಸರ್ವತಃ ಪಾತು ಕೇಶವಃ ||
ದಿವಾ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ಸೂರ್ಯೋ ರಾತ್ರೌ ರಕ್ಷತು ಚಂದ್ರಮಾಃ || ೧೬ ||

ಪಂಥಾನಂ ದುರ್ಗಮಂ ರಕ್ಷೇತ್ಸರ್ವಮೇವ ಜನಾರ್ದನಃ |
ರೋಗವಿಘ್ನಹತಶ್ಚೈವ ಬ್ರಹ್ಮಹಾ ಗುರುತಲ್ಪಗಃ || ೧೭ ||

ಸ್ತ್ರೀಹಂತಾ ಬಾಲಘಾತೀ ಚ ಸುರಾಪೋ ವೃಷಲೀಪತಿಃ |
ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೧೮ ||

ಅಪುತ್ರೋ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಮ್ |
ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಗತಿಮ್ || ೧೯ ||

ಆಪದೋ ಹರತೇ ನಿತ್ಯಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ತೋತ್ರಾರ್ಥಸಂಪದಾ |
ಯಸ್ತ್ವಿದಂ ಪಠತೇ ಸ್ತೋತ್ರಂ ವಿಷ್ಣುಪಂಜರಮುತ್ತಮಮ್ || ೨೦ ||

ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುಲೋಕಂ ಸ ಗಚ್ಛತಿ |
ಗೋಸಹಸ್ರಫಲಂ ತಸ್ಯ ವಾಜಪೇಯಶತಸ್ಯ ಚ || ೨೧ ||

ಅಶ್ವಮೇಧಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮಾನವಃ |
ಸರ್ವಕಾಮಂ ಲಭೇದಸ್ಯ ಪಠನಾನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೨೨ ||

ಜಲೇ ವಿಷ್ಣುಃ ಸ್ಥಲೇ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಪರ್ವತಮಸ್ತಕೇ |
ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾಕುಲೇ ವಿಷ್ಣುಃ ಸರ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಮಯಂ ಜಗತ್ || ೨೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ ಇಂದ್ರನಾರದಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಪಂಜರಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed