Vishnu Padadi Kesantha Varnana Stotram – ஶ்ரீ விஷ்ணு பாதா³தி³கேஶாந்தவர்ணன ஸ்தோத்ரம்


லக்ஷ்மீப⁴ர்துர்பு⁴ஜாக்³ரே க்ருதவஸதி ஸிதம் யஸ்ய ரூபம் விஶாலம்
நீலாத்³ரேஸ்துங்க³ஶ்ருங்க³ஸ்தி²தமிவ ரஜனீனாத²பி³ம்ப³ம் விபா⁴தி |
பாயான்ன꞉ பாஞ்சஜன்ய꞉ ஸ தி³திஸுதகுலத்ராஸனை꞉ பூரயன்ஸ்வை-
ர்னித்⁴வானைர்னீரதௌ³க⁴த்⁴வனிபரிப⁴வதை³ரம்ப³ரம் கம்பு³ராஜ꞉ || 1 ||

ஆஹுர்யஸ்ய ஸ்வரூபம் க்ஷணமுக²மகி²லம் ஸூரய꞉ காலமேதம்
த்⁴வாந்தஸ்யைகாந்தமந்தம் யத³பி ச பரமம் ஸர்வதா⁴ம்னாம் ச தா⁴ம |
சக்ரம் தச்சக்ரபாணேர்தி³திஜதனுக³லத்³ரக்ததா⁴ராக்ததா⁴ரம்
ஶஶ்வன்னோ விஶ்வவந்த்³யம் விதரது விபுலம் ஶர்ம த⁴ர்மாம்ஶுஶோப⁴ம் || 2 ||

அவ்யான்னிர்கா⁴தகோ⁴ரோ ஹரிபு⁴ஜபவனாமர்ஶனாத்⁴மாதமூர்தே-
ரஸ்மான்விஸ்மேரனேத்ரத்ரித³ஶனுதிவச꞉ ஸாது⁴காரை꞉ ஸுதார꞉ |
ஸர்வம் ஸம்ஹர்துமிச்சோ²ரரிகுலபு⁴வன ஸ்பா²ரவிஷ்பா²ரனாத³꞉
ஸம்யத்கல்பாந்தஸிந்தௌ⁴ ஶரஸலிலக⁴டாவார்முச꞉ கார்முகஸ்ய || 3 ||

ஜீமூதஶ்யாமபா⁴ஸா முஹுரபி ப⁴க³வத்³பா³ஹுனா மோஹயந்தீ
யுத்³தே⁴ஷூத்³தூ⁴யமானா ஜ²டிதி தடிதி³வாலக்ஷ்யதே யஸ்ய மூர்தி꞉ |
ஸோ(அ)ஸிஸ்த்ராஸாகுலாக்ஷத்ரித³ஶரிபுவபு ஶோணிதாஸ்வாத³த்ருப்தோ
நித்யானந்தா³ய பூ⁴யான்மது⁴மத²னமனோனந்த³னோ நந்த³கோ ந꞉ || 4 ||

கம்ராகாரா முராரே꞉ கரகமலதலேனானுராகா³த்³க்³ருஹீதா
ஸம்யக்³வ்ருத்தா ஸ்தி²தாக்³ரே ஸபதி³ ந ஸஹதே த³ர்ஶனம் யா பரேஷாம் |
ராஜந்தீ தை³த்யஜீவாஸவமத³முதி³தா லோஹிதாலேபனார்த்³ரா
காமம் தீ³ப்தாம்ஶுகாந்தா ப்ரதி³ஶது த³யிதேவ்யாஸ்ய கௌமோத³கீ ந꞉ || 5 ||

யோ விஶ்வப்ராணபூ⁴தஸ்தனுரபி ச ஹரேர்யானகேதுஸ்வரூபோ
யம் ஸஞ்சிந்த்யைவ ஸத்³ய꞉ ஸ்வயமுரக³வதூ⁴வர்க³க³ர்பா⁴꞉ பதந்தி |
சஞ்சச்சண்டோ³ருதுண்ட³த்ருடிதப²ணிவஸாரக்தபங்காங்கிதஸ்யம்
வந்தே³ ச²ந்தோ³மயம் தம் க²க³பதிமமலஸ்வர்ணவர்ணம் ஸுபர்ணம் || 6 ||

விஷ்ணோர்விஶ்வேஶ்வரஸ்ய ப்ரவரஶயனக்ருத்ஸர்வலோகைகத⁴ர்தா
ஸோ(அ)னந்த꞉ ஸர்வபூ⁴த꞉ ப்ருது²விமலயஶா꞉ ஸர்வவேதை³ஶ்ச வேத்³ய꞉ |
பாதா விஶ்வஸ்ய ஶஸ்வத்ஸகலஸுரரிபுத்⁴வம்ஸன꞉ பாபஹந்தா
ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வஸாக்ஷீ ஸகலவிஷப⁴யாத்பாது போ⁴கீ³ஶ்வரோ ந || 7 ||

வாக்³பூ⁴கை³ர்யாதி³பே⁴தை³ர்விது³ரிஹ முனயோ யாம் யதீ³யைஶ்ச பும்ஸாம்
காருண்யார்த்³ரை꞉ கடாக்ஷை꞉ ஸக்ருத³பி பதிதை꞉ ஸம்பத³꞉ ஸ்யு꞉ ஸமக்³ரா꞉ |
குந்தே³ந்து³ஸ்வச்ச²மந்த³ஸ்மிதமது⁴ரமுகா²ம்போ⁴ருஹாம் ஸுந்த³ராங்கீ³ம்
வந்தே³ வந்த்³யாமஶேஷைரபி முரபி⁴து³ரோமந்தி³ராமிந்தி³ராம் தாம் || 8 ||

யா ஸூதே ஸத்த்வஜாலம் ஸகலமபி ஸதா³ ஸம்நிதா⁴னேன பும்ஸோ
த⁴த்தே யா தத்த்வயோகா³ச்சரமசரமித³ம் பூ⁴தயே பூ⁴தஜாதம் |
தா⁴த்ரீம் ஸ்தா²த்ரீம் ஜனித்ரீம் ப்ரக்ருதிமவிக்ருதிம் விஶ்வஶக்திம் விதா⁴த்ரீம்
விஷ்ணோர்விஶ்வாத்மனஸ்தாம் விபுலகு³ணமயீம் ப்ராணனாதா²ம் ப்ரணௌமி || 9 ||

யேப்⁴யோ(அ)ஸூயத்³பி⁴ருச்சை꞉ ஸபதி³ பத³முரு த்யஜ்யதே தை³த்யவர்கை³-
ர்யேபோ⁴ த⁴ர்தும் ச மூர்த்⁴னா ஸ்ப்ருஹயதி ஸததம் ஸர்வகீ³ர்வாணவர்க³꞉ |
நித்யம் நிர்மூலனேயுர்னிசிததரமமீ ப⁴க்தினிக்⁴னாத்மனாம் ந꞉
பத்³மாக்ஷஸ்யாங்க்⁴ரிபத்³மத்³வயதலனிலயா꞉ பாம்ஸவ꞉ பாபபங்கம் || 10 ||

ரேகா² லேகா²தி³வந்த்³யாஶ்சரணதலக³தாஶ்சக்ரமத்ஸ்யாதி³ரூபா꞉
ஸ்னிக்³தா⁴꞉ ஸூக்ஷ்மா꞉ ஸுஜாதா ம்ருது³லலிததரக்ஷௌமஸூத்ராயமாணா꞉ |
த³த்³யுர்னோ மங்க³ளானி ப்⁴ரமரப⁴ரஜுஷா கோமலேனாப்³தி⁴ஜாயா꞉
கம்ரேணாம்ரேட்³யமானா꞉ கிஸலயம்ருது³னா பாணினா சக்ரபாணே꞉ || 11 ||

யஸ்மாதா³க்ராமதோ த்³யாம் க³ருட³மணிஶிலாகேதுத³ண்டா³யமானா
தா³ஶ்ச்யோதந்தீ ப³பா⁴ஸே ஸுரஸரித³மலா வைஜயந்தீவ காந்தா |
பூ⁴மிஷ்டோ² யஸ்ததா²ன்யோ பு⁴வனக்³ருஹப்³ருஹத்ஸ்தம்ப⁴ஶோபா⁴ம் த³தௌ⁴ ந꞉
பாதாமேதௌ பாயோஜோத³ரலலிததலௌ பங்கஜாக்ஷஸ்ய பாதௌ³ || 12 ||

ஆக்ராமத்³ப்⁴யாம் த்ரிலோகீமஸுரஸுரபதீ தத்க்ஷணாதே³வ நீதௌ
யாப்⁴யாம் வைரோசனீந்த்³ரௌ யுக³பத³பி விபத்ஸம்பதோ³ரேகதா⁴ம꞉ |
தாப்⁴யாம் தாம்ரோத³ராப்⁴யாம் முஹுரஹமஜிதஸ்யாஞ்சிதாப்⁴யாமுபா⁴ப்⁴யாம்
ப்ராஜ்யைஶ்வர்யப்ரதா³ப்⁴யாம் ப்ரணதிமுபக³த꞉ பாத³பங்கேருஹாப்⁴யாம் || 13 ||

யேப்⁴யோ வர்ணஶ்சதுர்த²சரமத உத³பூ⁴தா³தி³ஸர்கே³ ப்ரஜானாம்
ஸாஹஸ்ரீ சாபி ஸங்க்²யா ப்ரகடமபி⁴ஹிதா ஸர்வவேதே³ஷு யேஷாம் |
ப்ராப்தா விஶ்வம்ப⁴ரா யைரதிவிதததனோர்விஶ்வமூர்தேர்விராஜோ
விஷ்ணோஸ்தேப்⁴யோ மஹத்³ப்⁴ய꞉ ஸததமபி நமோ(அ)ஸ்த்வங்க்⁴ரிபங்கேருஹேப்⁴ய꞉ || 14 ||

விஷ்ணோ꞉ பாத³த்³வயாக்³ரே விமலனக²மணிப்⁴ராஜிதா ராஜதே யா
ராஜீவஸ்யேவ ரம்யா ஹிமஜலகணிகாலங்க்ருதாக்³ரா த³லாலீ |
அஸ்மாகம் விஸ்மயார்ஹாண்யகி²லஜனமன ப்ரார்த²னீயா ஹி ஸேயம்
த³த்³யாதா³த்³யானவத்³யா ததிரதிருசிரா மங்க³லான்யங்கு³லீனாம் || 15 ||

யஸ்யாம் த்³ருஷ்ட்வாமலாயாம் ப்ரதிக்ருதிமமரா꞉ ஸம்ப⁴வந்த்யானமந்த꞉
ஸேந்த்³ரா꞉ ஸாந்த்³ரீக்ருதேர்ஷ்யாஸ்த்வபரஸுரகுலாஶங்கயாதங்கவந்த꞉ |
ஸா ஸத்³ய꞉ ஸாதிரேகாம் ஸகலஸுக²கரீம் ஸம்பத³ம் ஸாத⁴யேன்ன-
ஶ்சஞ்சச்சார்வம்ஶுசக்ரா சரணனலினயோஶ்சக்ரபாணேர்னகா²லீ || 16 ||

பாதா³ம்போ⁴ஜன்மஸேவாஸமவனதஸுரவ்ராதபா⁴ஸ்வத்கிரீட-
ப்ரத்யுப்தோச்சாவசாஶ்மப்ரவரகரக³ணைஶ்சிந்திதம் யத்³விபா⁴தி |
நம்ராங்கா³னாம் ஹரேர்னோ ஹரிது³பலமஹாகூர்மஸௌந்த³ர்யஹாரி-
ச்சா²யம் ஶ்ரேய꞉ப்ரதா³யி ப்ரபத³யுக³மித³ம் ப்ராபயேத்பாபமந்தம் || 17 ||

ஶ்ரீமத்யௌ சாருவ்ருத்தே கரபரிமலனானந்த³ஹ்ருஷ்டே ரமாயா꞉
ஸௌந்த³ர்யாட்⁴யேந்த்³ரனீலோபலரசிதமஹாத³ண்ட³யோ꞉ காந்திசோரே |
ஸூரீந்த்³ரை꞉ ஸ்தூயமானே ஸுரகுலஸுக²தே³ ஸூதி³தாராதிஸங்கே⁴
ஜங்கே⁴ நாராயணீயே முஹுரபி ஜயதாமஸ்மத³ம்ஹோ ஹரந்த்யௌ || 18 ||

ஸம்யக்ஸாஹ்யம் விதா⁴தும் ஸமமிவ ஸததம் ஜங்க⁴யோ꞉ கி²ன்னயோர்யே
பா⁴ரீபூ⁴தோருத³ண்ட³த்³வயப⁴ரணக்ருதோத்தம்ப⁴பா⁴வம் ப⁴ஜேதே |
சித்தாத³ர்ஶம் நிதா⁴தும் மஹிதமிவ ஸதாம் தே ஸமுத்³ராயமானே
வ்ருத்தாகாரே வித⁴த்தாம் ஹ்யதி³ முத³மஜிதஸ்யானிஶம் ஜானுனீ ந꞉ || 19 ||

தே³வோ பீ⁴திம் விதா⁴து꞉ ஸபதி³ வித³த⁴தௌ கைடபா⁴க்²யம் மது⁴ம் சா-
ப்யாரோப்யாரூட⁴க³ர்வாவதி⁴ஜலதி⁴ யயோராதி³தை³த்யௌ ஜகா⁴ன |
வ்ருத்தாவன்யோன்யதுல்யௌ சதுரமுபசயம் பி³ப்⁴ரதாவப்⁴ரனீலா-
வூரூ சாரூ ஹரேஸ்தௌ முத³மதிஶயினீம் மானஸே நோ வித⁴த்தாம் || 20 ||

பீதேன த்³யோததே யச்சதுரபரிஹிதேனாம்ப³ரேணாத்யுதா³ரம்
ஜாதாலங்காரயோக³ம் ஜலமிவ ஜலதே⁴ர்பா³ட³பா³க்³னிப்ரபா⁴பி⁴꞉ |
ஏதத்பாதித்யதா³ன்னோ ஜக⁴னமதிக⁴னாதே³னஸோ மானநீயம்
ஸாதத்யேனைவ சேதோவிஷயமவதரத்பாது பீதாம்ப³ரஸ்ய || 21 ||

யஸ்யா தா³ம்னா த்ரிதா⁴ம்னோ ஜக⁴னகலிதயா ப்⁴ராஜதே(அ)ங்க³ம் யதா²ப்³தே⁴-
ர்மத்⁴யஸ்தோ² மந்த³ராத்³ரிர்பு⁴ஜக³பதிமஹாபோ⁴க³ஸம்நத்³த⁴மத்⁴ய꞉ |
காஞ்சீ ஸா காஞ்சனாபா⁴ மணிவரகிரணைருல்லஸத்³பி⁴꞉ ப்ரதீ³ப்தா
கல்யாம் கள்யாணதா³த்ரீம் மம மதிமனிஶம் கம்ரரூபாம் கரோது || 22 ||

உன்னம்ரம் கம்ரமுச்சைருபசிதமுத³பூ⁴த்³யத்ர பத்ரைர்விசித்ரை꞉
பூர்வம் கீ³ர்வாணபூஜ்யம் கமலஜமது⁴பஸ்யாஸ்பத³ம் தத்பயோஜம் |
யஸ்மின்னீலாஶ்மனீலைஸ்தரலருசிஜலை꞉ பூரிதே கேலிபு³த்³த்⁴யா
நாலீகாக்ஷஸ்ய நாபீ⁴ஸரஸி வஸது நஶ்சித்தஹம்ஸஶ்சிராய || 23 ||

பாதாலம் யஸ்ய நாலம் வலயமபி தி³ஶாம் பத்ரபங்க்தீர்னகே³ந்த்³ரா-
ந்வித்³வாம்ஸ꞉ கேஸராலீர்விது³ரிஹ விபுலாம் கர்ணிகாம் ஸ்வர்ணஶைலம் |
பூ⁴யாத்³கா³யத்ஸ்வயம்பூ⁴மது⁴கரப⁴வனம் பூ⁴மயம் காமத³ம் நோ
நாலீகம் நாபி⁴பத்³மாகரப⁴வமுரு தன்னாக³ஶய்யஸ்ய ஶௌரே꞉ || 24 ||

ஆதௌ³ கல்பஸ்ய யஸ்மாத்ப்ரப⁴வதி விததம் விஶ்வமேதத்³விகல்பை꞉
கல்பாந்தே யஸ்ய சாந்த ப்ரவிஶதி ஸகலம் ஸ்தா²வரம் ஜங்க³மம் ச |
அத்யந்தாசிந்த்யமூர்தேஶ்சிரதரமஜிதஸ்யாந்தரிக்ஷஸ்வரூபே
தஸ்மின்னஸ்மாகமந்த꞉கரணமதிமுதா³ க்ரீட³தாத்க்ரோட³பா⁴கே³ || 25 ||

காந்த்யம்ப⁴꞉பூரபூர்ணே லஸத³ஸிதவலீப⁴ங்க³பா⁴ஸ்வத்தரங்கே³
க³ம்பீ⁴ராகாரனாபீ⁴சதுரதரமஹாவர்தஶோபி⁴ன்யுதா³ரே |
க்ரீட³த்வானத்³வஹேமோத³ரனஹனமஹாபா³ட³பா³க்³னிப்ரபா⁴ட்⁴யே
காமம் தா³மோத³ரீயோத³ரஸலிலனிதௌ⁴ சித்தமத்ஸ்யஶ்சிரம் ந꞉ || 26 ||

நாபீ⁴னாலீகமூலாத³தி⁴கபரிமளோன்மோஹிதானாமலீனாம்
மாலா நீலேவ யந்தீ ஸ்பு²ரதி ருசிமதீ வக்த்ரபத்³மோன்முகீ² யா |
ராம்யா ஸா ரோமராஜிர்மஹிதருசிகரீ மத்⁴யபா⁴க³ஸ்ய விஷ்ணோ-
ஶ்சித்தஸ்தா² மா விரம்ஸீச்சிரதரமுசிதாம் ஸாத⁴யந்தீ ஶ்ரீயம் ந꞉ || 27 ||

ஸம்ஸ்தீர்ணம் கௌஸ்துபா⁴ம்ஶுப்ரஸரகிஸலயைர்முக்³த⁴முக்தாப²லாட்⁴யம்
ஶ்ரீவத்ஸோல்லாஸி பு²ல்லப்ரதினவவனமாலாங்கி ராஜத்³பு⁴ஜாந்தம் |
வக்ஷ꞉ ஶ்ரீவ்ருக்ஷகாந்தம் மது⁴கரனிகரஶ்யாமலம் ஶார்ங்க³பாணே꞉
ஸம்ஸாராத்⁴வஶ்ரமார்தைருபவனமிவ யத்ஸேவிதம் தத்ப்ரபத்³யே || 28 ||

காந்தம் வக்ஷோ நிதாந்தம் வித³த⁴தி³வ க³லம் காலிமா காலஶத்ரோ-
ரிந்தோ³ர்பி³ம்ப³ம் யதா²ங்கோ மது⁴ப இவ தரோர்மஞ்ஜரீம் ராஜதே ய꞉ |
ஶ்ரீமான்னித்யம் விதே⁴யாத³விரலமிலித꞉ கௌஸ்துப⁴ஶ்ரீப்ரதானை꞉
ஶ்ரீவத்ஸ꞉ ஶ்ரீபதே꞉ ஸ ஶ்ரிய இவ த³யிதோ வத்ஸ உச்சை꞉ ஶ்ரியம் ந꞉ || 29 ||

ஸம்பூ⁴யாம்போ⁴தி⁴மத்⁴யாத்ஸபதி³ ஸஹஜயா ய꞉ ஶ்ரியா ஸம்நித⁴த்தே
நீலே நாராயணோர꞉ ஸ்த²லக³க³னதலே ஹாரதோரோபஸேவ்யே |
ஆஶா꞉ ஸர்வா꞉ ப்ரகாஶா வித³த⁴த³பித³த⁴ச்சாத்மபா⁴ஸான்யதேஜா-
ஸ்யாஶ்சர்யஸ்யாகரோ நோ த்³யுமணிரிவ மணி꞉ கௌஸ்துப⁴꞉ ஸோ(அ)ஸ்துபூ⁴த்யை || 30 ||

யா வாயாவானுகூல்யாத்ஸரதி மணிருசா பா⁴ஸமானா ஸமானா
ஸாகம் ஸாகம்பமம்ஸே வஸதி வித³த⁴தீ வஸுப⁴த்³ரம் ஸுப⁴த்³ரம் |
ஸாரம் ஸாரங்க³ஸங்கை⁴ர்முக²ரிதகுஸுமா மேசகாந்தா ச காந்தா
மாலா மாலாலிதாஸ்மான்ன விரமது ஸுகை²ர்யோஜயந்தீ ஜயந்தீ || 31 ||

ஹாரஸ்யோருப்ரபா⁴பி⁴꞉ ப்ரதினவவனமாலாஶுபி⁴꞉ ப்ராம்ஶுரூபை꞉
ஶ்ரீபி⁴ஶ்சாப்யங்க³தா³னாம் கப³லிதருசி யன்னிஷ்கபா⁴பி⁴ஶ்ச பா⁴தி |
பா³ஹுல்யேனைவ ப³த்³தா⁴ஞ்ஜலிபுடமஜிதஸ்யாபி⁴யாசாமஹே த-
த்³வந்தா⁴ர்திம் பா³த⁴தாம் நோ ப³ஹுவிஹதிகரீம் ப³ந்து⁴ரம் பா³ஹுமூலம் || 32 ||

விஶ்வத்ராணைகதீ³க்ஷாஸ்தத³னுகு³ணகு³ணக்ஷத்ரனிர்மாணத³க்ஷா꞉
கர்தாரோ து³ர்னிரூபஸ்பு²டகு³ணயஶஸா கர்மணாமத்³பு⁴தானாம் |
ஶார்ங்க³ம் பா³ணம் க்ருபாணம் ப²லகமரிக³தே³ பாத்³மஶங்கௌ² ஸஹஸ்ரம்
பி³ப்⁴ராணா꞉ ஶஸ்த்ரஜாலம் மம த³த⁴து ஹரேர்பா³ஹவோ மோஹஹானிம் || 33 ||

கண்டா²கல்போத்³க³தைர்ய꞉ கனகமயலஸத்குண்ட³லோத்தை²ருதா³ரை-
ருத்³யோதை꞉ கௌஸ்துப⁴ஸ்யாப்யுருபி⁴ருபசிதஶ்சித்ரவர்ணோ விபா⁴தி |
கண்டா²ஶ்லேஷே ரமாயா꞉ கரவலயபதை³ர்முத்³ரிதே ப்⁴ரத்³ரரூபே
வைகுண்டீ²யே(அ)த்ர கண்டே² வஸது மம மதி꞉ குண்ட²பா⁴வம் விஹாய || 34 ||

பத்³மானந்த³ப்ரதா³தா பரிலஸத³ருணஶ்ரீபரீதாக்³ரபா⁴க³꞉
காலே காலே ச கம்பு³ப்ரவரஶஶத⁴ராபூரணே ய꞉ ப்ரவீண꞉ |
வக்த்ராகாஶாந்தரஸ்த²ஸ்திரயதி நிதராம் த³ந்ததாரௌக⁴ஶோபா⁴ம்
ஶ்ரீப⁴ர்துர்த³ந்தவாஸோத்³யுமணிரக⁴தமோனாஶனாயாஸ்த்வஸௌ ந꞉ || 35 ||

நித்யம் ஸ்னேஹாதிரேகான்னிஜகமிதுரலம் விப்ரயோகா³க்ஷமா யா
வக்த்ரேந்தோ³ரந்தராலே க்ருதவஸதிரிவாபா⁴தி நக்ஷத்ரராஜி꞉ |
லக்ஷ்மீகாந்தஸ்ய காந்தாக்ருதிரதிவிலஸன்முக்³த⁴முக்தாவலிஶ்ரீ-
ர்த³ந்தாலீ ஸந்ததம் ஸா நதினுதினிரதானக்ஷதான்ரக்ஷதான்ன꞉ || 36 ||

ப்³ரஹ்மன்ப்³ரஹ்மண்யஜிஹ்மாம் மதிமபி குருஷே தே³வ ஸம்பா⁴வயே த்வாம்
ஶம்போ⁴ ஶக்ர த்ரிலோகீமவஸி கிமமரைர்னாரதா³த்³யா꞉ ஸுக²ம் வ꞉ |
இத்த²ம் ஸேவாவனம்ரம் ஸுரமுனினிகரம் வீக்ஷ்ய விஷ்ணோ꞉ ப்ரஸன்ன-
ஸ்யாஸ்யேந்தோ³ராஸ்ரவந்தீ வரவசனஸுதா⁴ஹ்லாத³யேன்மானஸம் ந꞉ || 37 ||

கர்ணஸ்த²ஸ்வர்ணகம்ரோஜ்ஜ்வலமகரமஹாகுண்ட³லப்ரோததீ³ப்ய-
ந்மாணிக்யஶ்ரீப்ரதானை꞉ பரிமிலிதமலிஶ்யாமலம் கோமலம் யத் |
ப்ரோத்³யத்ஸூர்யாம்ஶுராஜன்மரகதமுகுராகாரசோரம் முராரே-
ர்கா³டா⁴மாகா³மினீம் ந꞉ ஶமயது விபத³ம் க³ண்ட³யோர்மண்ட³லம் தத் || 38 ||

வக்தாம்போ⁴ஜே லஸந்தம் முஹுரத⁴ரமணிம் பக்வபி³ம்பா³பி⁴ராமம்
த்³ருஷ்ட்வா த்³ரஷ்டும் ஶுகஸ்ய ஸ்பு²டமவதரதஸ்துண்ட³த³ண்டா³யதே ய꞉ |
கோ⁴ண꞉ ஶோணீக்ருதாத்மா ஶ்ரவணயுக³ளஸத்குண்ட³லோஸ்ரைர்முராரே꞉
ப்ராணாக்²யஸ்யானிலஸ்ய ப்ரஸரணஸரணி꞉ ப்ராணதா³னாய ந꞉ ஸ்யாத் || 39 ||

தி³க்காலௌ வேத³யந்தௌ ஜக³தி முஹுரிமௌ ஸஞ்சரந்தௌ ரவீந்தூ³
த்ரைலோக்யாலோகதீ³பாவபி⁴த³த⁴தி யயோரேவ ரூபம் முனீந்த்³ரா꞉ |
அஸ்மானப்³ஜப்ரபே⁴ தே ப்ரசுரதரக்ருபானிர்ப⁴ரம் ப்ரேக்ஷமாணே
பாதாமாதாம்ரஶுக்லாஸிதருசிருசிரே பத்³மனேத்ரஸ்ய நேத்ரே || 40 ||

பாதாத்பாதாலபாதாத்பதக³பதிக³தேர்ப்⁴ரூயுக³ம் பு⁴க்³னமத்⁴யம்
யேனேஷஞ்ச்சா²லிதேன ஸ்வபத³னியமிதா꞉ ஸாஸுரா தே³வஸங்கா⁴꞉ |
ந்ருத்யல்லாலாடரங்கே³ ரஜனிகரதனோரர்த⁴க²ண்டா³வதா³தே
காலவ்யாலத்³வயம் வா விலஸதி ஸமயா வாலிகாமாதரம் ந꞉ || 41 ||

லக்ஷ்மாகாராலகாலிஸ்பு²ரத³லிகஶஶாங்கார்த⁴ஸந்த³ர்ஶமீல-
ந்னேத்ராம்போ⁴ஜப்ரபோ³தோ⁴த்ஸுகனிப்⁴ருததராலீனப்⁴ருங்க³ச்ச²டாபே⁴ |
லக்ஷ்மீனாத²ஸ்ய லக்ஷ்யீக்ருதவிபு³த⁴க³ணாபாங்க³பா³ணாஸனார்த⁴-
ச்சா²யே நோ பூ⁴ரிபூ⁴திப்ரஸவகுஶலதே ப்⁴ரூலதே பாலயேதாம் || 42 ||

ரூக்ஷஸ்மாரேக்ஷுசாபச்யுதஶரனிகரக்ஷீணலக்ஷ்மீகடாக்ஷ-
ப்ரோத்பு²ல்லத்பத்³மமாலாவிலஸிதமஹிதஸ்பா²டிகைஶானலிங்க³ம் |
பூ⁴யாத்³பூ⁴யோ விபூ⁴த்யை மம பு⁴வனபதேர்ப்⁴ரூலதாத்³வந்த்³வமத்⁴யா-
து³த்த²ம் தத்புண்ட்³ரமூர்த்⁴வம் ஜனிமரணதம꞉க²ண்ட³னம் மண்ட³னம் ச || 43 ||

பீடீ²பூ⁴தாலகாந்தே க்ருதமகுடமஹாதே³வலிங்க³ப்ரதிஷ்டே²
லாலாடே நாட்யரங்கே³ விகடதரதடே கைடபா⁴ரேஶ்சிராய |
ப்ரோத்³தா⁴ட்யைவாத்மதந்த்³ரீப்ரகடபடகுடீம் ப்ரஸ்பு²ரந்தீம் ஸ்பு²டாங்க³ம்
பட்வீயம் பா⁴வனாக்²யாம் சடுலமதினடீ நாடிகாம் நாடயேன்ன꞉ || 44 ||

மாலாலீவாலிதா⁴ம்ன꞉ குவலயகலிதா ஶ்ரீபதே꞉ குந்தலாலீ
காலிந்த்³யாருஹ்ய மூர்த்⁴னோ க³லதி ஹரஶிர꞉ ஸ்வர்து⁴னீஸ்பர்த⁴யா நு |
ராஹுர்வா யாதி வக்த்ரம் ஸகலஶஶிகலாப்⁴ராந்திலோலாந்தராத்மா
லௌகைராலோக்யதே யா ப்ரதி³ஶது ஸததம் ஸாகி²லம் மங்க³ளம் ந꞉ || 45 ||

ஸுப்தாகாரா꞉ ப்ரஸுப்தே ப⁴க³வதி விபு³தை⁴ரப்யத்³ருஷ்டஸ்வரூபா
வ்யாப்தவ்யோமாந்தராலாஸ்தரலமணிருசா ரஞ்ஜிதா꞉ ஸ்பஷ்டபா⁴ஸ꞉ |
தே³ஹச்சா²யோத்³க³மாபா⁴ ரிபுவபுரகு³ருப்லோஷரோஷாக்³னிதூ⁴ம்யா꞉
கேஶா꞉ கேஶித்³விஷோ நோ வித³த⁴து விபுலக்லேஶபாஶப்ரணாஶம் || 46 ||

யத்ர ப்ரத்யுப்தரத்னப்ரவரபரிலஸத்³பூ⁴ரிரோசிஶ்ப்ரதான-
ஸ்பூ²ர்த்யாம் மூர்திர்முராரேர்த்³யுமணிஶதசிதவ்யோமவத்³து³ர்னிரீக்ஷ்யா |
குர்வத்பாரேபயோதி⁴ ஜ்வலத³க்ருஶஶிகா²பா⁴ஸ்வதௌ³ர்வாக்³னிஶங்காம்
ஶஶ்வன்ன꞉ ஶர்ம தி³ஶ்யாத்கலிகலுஷதம꞉பாடனம் தத்கிரீடம் || 47 ||

ப்⁴ராந்த்வா ப்⁴ராந்த்வா யத³ந்தஸ்த்ரிபு⁴வனகு³ருரப்யப்³த³கோடீரனேகா
க³ந்தும் நாந்தம் ஸமர்தோ² ப்⁴ரமர இவ புனர்னாபி⁴னாலீகனாலாத் |
உன்மஜ்ஜன்னூர்ஜிதஶ்ரீஸ்த்ரிபு⁴வனமபரம் நிர்மமே தத்ஸத்³ருக்ஷம்
தே³ஹாம்போ⁴தி⁴꞉ ஸ தே³யான்னிரவதி⁴ரம்ருதம் தை³த்யவித்³வேஷிணோ ந꞉ || 48 ||

மத்ஸ்ய꞉ கூர்மோ வராஹோ நரஹரிணபதிர்வாமனோ ஜாமத³க்³ன்ய꞉
காகுத்ஸ்த²꞉ கம்ஸகா⁴தீ மனஸிஜவிஜயீ யஶ்ச கல்கிர்ப⁴விஷ்யன் |
விஷ்ணோரம்ஶாவதரா பு⁴வனஹிதகரா த⁴ர்மஸம்ஸ்தா²பனார்தா²꞉
பாயாஸுர்மாம் த ஏதே கு³ருதரகருணாபா⁴ரகி²ன்னாஶயா யே || 49 ||

யஸ்மாத்³வாசோ நிவ்ருத்தா꞉ ஸமமபி மனஸா லக்ஷணாமீக்ஷமாணா꞉
ஸ்வார்த²லாபா⁴த்பரார்த²வ்யபக³மகத²னஶ்லாகி⁴னோ வேத³வாதா³꞉ |
நித்யானந்த³ம் ஸ்வஸம்வின்னிரவதி⁴விமலஸ்வாந்தஸங்க்ராந்தபி³ம்ப³-
ச்சா²யாபத்யாபி நித்யம் ஸுக²யதி யமினோ யத்தத³வ்யான்மஹோ ந꞉ || 50 ||

ஆபாதா³தா³ ச ஶீர்ஷாத்³வபுரித³மனக⁴ம் வைஷ்ணவம் ய꞉ ஸ்வசித்தே
த⁴த்தே நித்யம் நிரஸ்தாகி²லகலிகலுஷ ஸந்ததாந்த꞉ ப்ரமோத³ம் |
ஜுஹ்வஜ்ஜிஹ்வாக்ருஶானௌ ஹரிசரிதஹவி꞉ ஸ்தோத்ரமந்த்ரானுபாடை²-
ஸ்தத்பாதா³ம்போ⁴ருஹாப்⁴யாம் ஸததமபி நமஸ்குர்மஹே நிர்மலாப்⁴யாம் || 51 ||

மோதா³த்பாதா³தி³கேஶஸ்துதிமிதிரசிதா கீர்தயித்வா த்ரிதா⁴ம்ன
பாதா³ப்³ஜத்³வந்த்³வஸேவாஸமயனதமதிர்மஸ்தகேனானமேத்³ய |
உன்முச்யைவாத்மனைனோனிசயகவசக பஞ்சதாமேத்ய பா⁴னோ-
ர்பி³ம்பா³ந்தர்கோ³சர ஸ ப்ரவிஶதி பரமானந்த³மாத்மஸ்வரூபம் || 52 ||


மேலும் ஶ்ரீ விஷ்ணு ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed