Sri Krishna Stotram (Bala Krutam) – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಬಾಲ ಕೃತಂ)


ಬಾಲಾ ಊಚುಃ-
ಯಥಾ ಸಂರಕ್ಷಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸರ್ವಾಪತ್ಸ್ವೇವ ನಃ ಕುಲಮ್ |
ತಥಾ ರಕ್ಷಾಂ ಕುರು ಪುನರ್ದಾವಾಗ್ನೇರ್ಮಧುಸೂದನ || ೧ ||

ತ್ವಮಿಷ್ಟದೇವತಾಽಸ್ಮಾಕಂ ತ್ವಮೇವ ಕುಲದೇವತಾ |
ಸ್ರಷ್ಟಾ ಪಾತಾ ಚ ಸಂಹರ್ತಾ ಜಗತಾಂ ಚ ಜಗತ್ಪತೇ || ೨ ||

ವಹ್ನಿರ್ವಾ ವರೂಣೋ ವಾಽಪಿ ಚಂದ್ರೋ ವಾ ಸೂರ್ಯ ಏವ ಚ |
ಯಮಃ ಕುಬೇರಃ ಪವನ ಈಶಾನಾದ್ಯಾಶ್ಚ ದೇವತಾ || ೩ ||

ಬ್ರಹ್ಮೇಶಶೇಷಧರ್ಮೇಂದ್ರಾ ಮುನೀಂದ್ರಾ ಮನವಃ ಸ್ಮೃತಾಃ |
ಮಾನವಾಶ್ಚ ತಥಾ ದೈತ್ಯಾ ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಕಿನ್ನರಾಃ || ೪ ||

ಯೇ ಯೇ ಚರಾಽಚರಾಶ್ಚೈವ ಸರ್ವೇ ತವ ವಿಭೂತಯಃ |
ಆವಿರ್ಭಾವಸ್ತಿರೋಭಾವಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚ ತವೇಚ್ಛಯಾ || ೫ ||

ಅಭಯಂ ದೇಹಿ ಗೋವಿಂದ ವಹ್ನಿಸಂಹರಣಂ ಕುರು |
ವಯಂ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಯಾಮೋ ರಕ್ಷ ತ್ವಂ ಶರಣಾಗತಾನ್ || ೬ ||

ಇತ್ಯೇವಮುಕ್ತ್ವಾ ತೇ ಸರ್ವೇ ತಸ್ಥುರ್ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಪದಾಂಬುಜಮ್ |
ದೂರೀಭೂತಸ್ತು ದಾವಾಗ್ನಿಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಮೃತದೃಷ್ಟಿತಃ || ೭ ||

ದೂರೀಭೂತೇ ಚ ದಾವಾಗ್ನೌ ನನೃತುಸ್ತೇ ಮುದಾನ್ವಿತಾಃ |
ಸರ್ವಾಪದಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಹರಿಸ್ಮರಣಮಾತ್ರತಃ || ೮ ||

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರೂತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ |
ವಹ್ನಿತೋ ನ ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಭಯಂ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ || ೯ ||

ಶತ್ರುಗ್ರಸ್ತೇ ಚ ದಾವಾಗ್ನೌ ವಿಪತ್ತೌ ಪ್ರಾಣಸಂಕಟೇ |
ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ ಪಠಿತ್ವಾ ತು ಮುಚ್ಯತೇ ನಾಽತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೧೦ ||

ಶತ್ರುಸೈನ್ಯಂ ಕ್ಷಯಂ ಯಾತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ |
ಇಹ ಲೋಕೇ ಹರೇರ್ಭಕ್ತಿಮಂತೇ ದಾಸ್ಯಂ ಲಭೇಧ್ರುವಮ್ || ೧೧ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: