Bhagavan manasa pooja – ಭಗವನ್ಮಾನಸಪೂಜಾ


ಹೃದಂಭೋಜೇ ಕೃಷ್ಣಃ ಸಜಲಜಲದಶ್ಯಾಮಲತನುಃ
ಸರೋಜಾಕ್ಷಃ ಸ್ರಗ್ವೀ ಮುಕುಟಕಟಕಾದ್ಯಾಭರಣವಾನ್ |
ಶರದ್ರಾಕಾನಾಥಪ್ರತಿಮವದನಃ ಶ್ರೀಮುರಳಿಕಾಂ
ವಹನ್ಧ್ಯೇಯೋ ಗೋಪೀಗಣಪರಿವೃತಃ ಕುಂಕುಮಚಿತಃ || ೧ ||

ಪಯೋಽಂಭೋಧೇರ್ದ್ವೀಪಾನ್ಮಮ ಹೃದಯಮಾಯಾಹಿ ಭಗವನ್
ಮಣಿವ್ರಾತಭ್ರಾಜತ್ಕನಕವರಪೀಠಂ ನರಹರೇ |
ಸುಚಿಹ್ನೌ ತೇ ಪಾದೌ ಯದುಕುಲಜ ನೇನೇಜ್ಮಿ ಸುಜಲೈಃ
ಗೃಹಾಣೇದಂ ದೂರ್ವಾಫಲಜಲವದರ್ಘ್ಯಂ ಮುರರಿಪೋ || ೨ ||

ತ್ವಮಾಚಾಮೋಪೇಂದ್ರ ತ್ರಿದಶಸರಿದಂಭೋಽತಿಶಿಶಿರಂ
ಭಜಸ್ವೇಮಂ ಪಂಚಾಮೃತರಚಿತಮಾಪ್ಲಾವ್ಯಮಘಹನ್ |
ದ್ಯುನದ್ಯಾಃ ಕಾಳಿಂದ್ಯಾ ಅಪಿ ಕನಕಕುಂಭಸ್ಥಿತಮಿದಂ
ಜಲಂ ತೇನ ಸ್ನಾನಂ ಕುರು ಕುರು ಕುರುಷ್ವಾಽಚಮನಕಮ್ || ೩ ||

ತಟಿದ್ವರ್ಣೇ ವಸ್ತ್ರೇ ಭಜ ವಿಜಯಕಾಂತಾಧಿಹರಣ
ಪ್ರಲಂಬಾರಿಭ್ರಾತರ್ಮೃದುಲಮುಪವೀತಂ ಕುರು ಗಳೇ |
ಲಲಾಟೇ ಪಾಟೀರಂ ಮೃಗಮದಯುತಂ ಧಾರಯ ಹರೇ
ಗೃಹಾಣೇದಂ ಮಾಲ್ಯಂ ಶತದಳತುಲಸ್ಯಾ ವಿರಚಿತಮ್ || ೪ ||

ದಶಾಂಗಂ ಧೂಪಂ ಸದ್ವರದ ಚರಣಾಗ್ರೇಽರ್ಪಿತಮಯೇ
ಮುಖಂ ದೀಪೇನೇಂದುಪ್ರಭವರಜಸಾ ದೇವ ಕಲಯೇ |
ಇಮೌ ಪಾಣೀ ವಾಣೀಪತಿನುತ ಸಕರ್ಪೂರರಜಸಾ
ವಿಶೋಧ್ಯಾಗ್ರೇ ದತ್ತಂ ಸಲಿಲಮಿದಮಾಚಾಮ ನೃಹರೇ || ೫ ||

ಸದಾ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನಂ ಷಡ್ರಸವದಖಿಲವ್ಯಂಜನಯುತಂ
ಸುವರ್ಣಾಮತ್ರೇ ಗೋಘೃತಚಷಕಯುಕ್ತೇ ಸ್ಥಿತಮಿದಮ್ |
ಯಶೋದಾಸೂನೋ ತತ್ಪರಮದಯಯಾಽಶಾ ಸಸಖಿಭಿಃ
ಪ್ರಸಾದಂ ವಾಂಛದ್ಭಿಃ ಸಹ ತದನು ನೀರಂ ಪಿಬ ವಿಭೋ || ೬ ||

ಸಚಂದ್ರಂ ತಾಂಬೂಲಂ ಮುಖರುಚಿಕರಂ ಭಕ್ಷಯ ಹರೇ
ಫಲಂ ಸ್ವಾದು ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಪರಿಮಳವದಾಸ್ವಾದಯ ಚಿರಮ್ |
ಸಪರ್ಯಾಪರ್ಯಾಪ್ತ್ಯೈ ಕನಕಮಣಿಜಾತಂ ಸ್ಥಿತಮಿದಂ
ಪ್ರದೀಪೈರಾರಾರ್ತಿಂ ಜಲಧಿತನಯಾಶ್ಲಿಷ್ಟ ರುಚಯೇ || ೭ ||

ವಿಜಾತೀಯೈಃ ಪುಷ್ಪೈರತಿಸುರಭಿಭಿರ್ಬಿಲ್ವತುಲಸೀ
ಯುತೈಶ್ಚೇಮಂ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಮಜಿತ ತೇ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ನಿದಧೇ |
ತವ ಪ್ರಾದಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ರಮಣಮಘವಿಧ್ವಂಸಿ ರಚಿತಂ
ಚತುರ್ವಾರಂ ವಿಷ್ಣೋ ಜನಿಪಥಗತಿಶ್ರಾಂತ ವಿದುಷಾಮ್ || ೮ ||

ನಮಸ್ಕಾರೋಽಷ್ಟಾಂಗಃ ಸಕಲದುರಿತಧ್ವಂಸನಪಟುಃ
ಕೃತಂ ನೃತ್ಯಂ ಗೀತಂ ಸ್ತುತಿರಪಿ ರಮಾಕಾಂತ ತ ಇದಮ್ |
ತವ ಪ್ರೀತ್ಯೈ ಭೂಯಾದಹಮಪಿ ಚ ದಾಸಸ್ತವ ವಿಭೋ
ಕೃತಂ ಛಿದ್ರಂ ಪೂರ್ಣಂ ಕುರು ಕುರು ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಭಗವನ್ || ೯ ||

ಸದಾ ಸೇವ್ಯಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಸಜಲಘನನೀಲಃ ಕರತಲೇ
ದಧಾನೋ ದಧ್ಯನ್ನಂ ತದನು ನವನೀತಂ ಮುರಳಿಕಮ್ |
ಕದಾಚಿತ್ಕಾಂತಾನಾಂ ಕುಚಕಲಶಪತ್ರಾಳಿರಚನಾ
ಸಮಾಸಕ್ತಃ ಸ್ನಿಗ್ಧೈಃ ಸಹ ಶಿಶುವಿಹಾರಂ ವಿರಚಯನ್ || ೧೦ ||

ಮಣಿಕರ್ಣೇಚ್ಛಯಾ ಜಾತಮಿದಂ ಮಾನಸಪೂಜನಂ |
ಯಃ ಕುರ್ವೀತೋಷಸಿ ಪ್ರಾಜ್ಞಸ್ತಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಃ ಪ್ರಸೀದತಿ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಾ ಭಗವನ್ಮಾನಸಪೂಜಾ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed