Sri Padma Kavacham – ஶ்ரீ பத்³மா கவசம்


நாராயண உவாச ।
ஶ்ருணு விப்ரேந்த்³ர பத்³மாயா꞉ கவசம் பரமம் ஶுப⁴ம் ।
பத்³மநாபே⁴ந யத்³த³த்தம் ப்³ரஹ்மணே நாபி⁴பத்³மகே ॥ 1 ॥

ஸம்ப்ராப்ய கவசம் ப்³ரஹ்ம தத்பத்³மே ஸஸ்ருஜே ஜக³த் ।
பத்³மாலயாப்ரஸாதே³ந ஸலக்ஷ்மீகோ ப³பூ⁴வ ஸ꞉ ॥ 2 ॥

பத்³மாலயாவரம் ப்ராப்ய பாத்³மஶ்ச ஜக³தாம் ப்ரபு⁴꞉ ।
பாத்³மேந பத்³மகல்பே ச கவசம் பரமாத்³பு⁴தம் ॥ 3 ॥

த³த்தம் ஸநத்குமாராய ப்ரியபுத்ராய தீ⁴மதே ।
குமாரேண ச யத்³த³த்தம் புஷ்கராக்ஷாய நாரத³ ॥ 4 ॥

யத்³த்⁴ருத்வா பட²நாத்³ப்³ரஹ்மா ஸர்வஸித்³தே⁴ஶ்வரோ மஹான் ।
பரமைஶ்வர்யஸம்யுக்த꞉ ஸர்வஸம்பத்ஸமந்வித꞉ ॥ 5 ॥

யத்³த்⁴ருத்வா ச த⁴நாத்⁴யக்ஷ꞉ குபே³ரஶ்ச த⁴நாதி⁴ப꞉ ।
ஸ்வாயம்பு⁴வோ மநு꞉ ஶ்ரீமாந்பட²நாத்³தா⁴ரணாத்³யத꞉ ॥ 6 ॥

ப்ரியவ்ரதோத்தாநபாதௌ³ லக்ஷ்மீவந்தௌ யதோ முநே ।
ப்ருது²꞉ ப்ருத்²வீபதி꞉ ஸத்³யோ ஹ்யப⁴வத்³தா⁴ரணாத்³யத꞉ ॥ 7 ॥

கவசஸ்ய ப்ரஸாதே³ந ஸ்வயம் த³க்ஷ꞉ ப்ரஜாபதி꞉ ।
த⁴ர்மஶ்ச கர்மணாம் ஸாக்ஷீ பாதா யஸ்ய ப்ரஸாத³த꞉ ॥ 8 ॥

யத்³த்⁴ருத்வா த³க்ஷிணே பா³ஹௌ விஷ்ணு꞉ க்ஷீரோத³ஶாயித꞉ ।
ப⁴க்த்யா வித⁴த்தே கண்டே² ச ஶேஷோ நாராயணாம்ஶக꞉ ॥ 9 ॥

யத்³த்⁴ருத்வா வாமநம் லேபே⁴ கஶ்யபஶ்ச ப்ரஜாபதி꞉ ।
ஸர்வதே³வாதி⁴ப꞉ ஶ்ரீமாந்மஹேந்த்³ரோ தா⁴ரணாத்³யத꞉ ॥ 10 ॥

ராஜா மருத்தோ ப⁴க³வாநப⁴வத்³தா⁴ரணாத்³யத꞉ ।
த்ரைலோக்யாதி⁴பதி꞉ ஶ்ரீமாந்நஹுஷோ யஸ்ய தா⁴ரணாத் ॥ 11 ॥

விஶ்வம் விஜிக்³யே க²ட்வாங்க³꞉ பட²நாத்³தா⁴ரணாத்³யத꞉ ।
முசுகுந்தோ³ யத꞉ ஶ்ரீமாந்மாந்தா⁴த்ருதநயோ மஹான் ॥ 12 ॥

ஸர்வஸம்பத்ப்ரத³ஸ்யாஸ்ய கவசஸ்ய ப்ரஜாபதி꞉ ।
ருஷிஶ்ச²ந்த³ஶ்ச ப்³ருஹதீ தே³வீ பத்³மாலயா ஸ்வயம் ॥ 13 ॥

த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷேஷு விநியோக³꞉ ப்ரகீர்தித꞉ ।
புண்யபீ³ஜம் ச மஹதாம் கவசம் பரமாத்³பு⁴தம் ॥ 14 ॥

ஓம் ஹ்ரீம் கமலவாஸிந்யை ஸ்வாஹா மே பாது மஸ்தகம் ।
ஶ்ரீம் மே பாது கபாலம் ச லோசநே ஶ்ரீம் ஶ்ரியை நம꞉ ॥ 15 ॥

ஓம் ஶ்ரீம் ஶ்ரியை ஸ்வாஹேதி ச கர்ணயுக்³மம் ஸதா³(அ)வது ।
ஓம் [ஹ்ரீம்] ஶ்ரீம் க்லீம் மஹாலக்ஷ்ம்யை ஸ்வாஹா மே பாது நாஸிகாம் ॥ 16 ॥

ஓம் ஶ்ரீம் பத்³மாலயாயை ச ஸ்வாஹா த³ந்தாந்ஸதா³(அ)வது ।
ஓம் ஶ்ரீம் க்ருஷ்ணப்ரியாயை ச த³ந்தரந்த்⁴ரம் ஸதா³(அ)வது ॥ 17 ॥

ஓம் ஶ்ரீம் நாராயணேஶாயை மம கண்ட²ம் ஸதா³(அ)வது ।
ஓம் ஶ்ரீம் கேஶவகாந்தாயை மம ஸ்கந்த⁴ம் ஸதா³(அ)வது ॥ 18 ॥

ஓம் ஶ்ரீம் பத்³மநிவாஸிந்யை ஸ்வாஹா நாபி⁴ம் ஸதா³(அ)வது ।
ஓம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஸம்ஸாரமாத்ரே மம வக்ஷ꞉ ஸதா³(அ)வது ॥ 19 ॥

ஓம் ஶ்ரீம் ஓம் க்ருஷ்ணகாந்தாயை ஸ்வாஹா ப்ருஷ்ட²ம் ஸதா³(அ)வது ।
ஓம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஶ்ரியை ஸ்வாஹா ச மம ஹஸ்தௌ ஸதா³(அ)வது ॥ 20 ॥

ஓம் ஶ்ரீநிவாஸகாந்தாயை மம பாதௌ³ ஸதா³(அ)வது ।
ஓம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் க்லீம் ஶ்ரியை ஸ்வாஹா ஸர்வாங்க³ம் மே ஸதா³(அ)வது ॥ 21 ॥

ப்ராச்யாம் பாது மஹாலக்ஷ்மீராக்³நேய்யாம் கமலாலயா ।
பத்³மா மாம் த³க்ஷிணே பாது நைர்ருத்யாம் ஶ்ரீஹரிப்ரியா ॥ 22 ॥

பத்³மாலயா பஶ்சிமே மாம் வாயவ்யாம் பாது ஸா ஸ்வயம் ।
உத்தரே கமலா பாது சைஶாந்யாம் ஸிந்து⁴கந்யகா ॥ 23 ॥

நாராயணீ ச பாதூர்த்⁴வமதோ⁴ விஷ்ணுப்ரியா(அ)வது ।
ஸந்ததம் ஸர்வத꞉ பாது விஷ்ணுப்ராணாதி⁴கா மம ॥ 24 ॥

இதி தே கதி²தம் வத்ஸ ஸர்வமந்த்ரௌக⁴விக்³ரஹம் ।
ஸர்வைஶ்வர்யப்ரத³ம் நாம கவசம் பரமாத்³பு⁴தம் ॥ 25 ॥

ஸுவர்ணபர்வதம் த³த்வா மேருதுல்யம் த்³விஜாதயே ।
யத்ப²லம் லப⁴தே த⁴ர்மீ கவசேந ததோ(அ)தி⁴கம் ॥ 26 ॥

கு³ருமப்⁴யர்ச்ய விதி⁴வத்கவசம் தா⁴ரயேத்து ய꞉ ।
கண்டே² வா த³க்ஷிணே பா³ஹௌ ஸ ஶ்ரீமாந்ப்ரதிஜந்மநி ॥ 27 ॥

அஸ்தி லக்ஷ்மீர்க்³ருஹே தஸ்ய நிஶ்சலா ஶதபூருஷம் ।
தே³வேந்த்³ரைஶ்சாஸுரேந்த்³ரைஶ்ச ஸோ(அ)வத்⁴யோ நிஶ்சிதம் ப⁴வேத் ॥ 28 ॥

ஸ ஸர்வபுண்யவான் தீ⁴மான் ஸர்வயஜ்ஞேஷு தீ³க்ஷித꞉ ।
ஸ ஸ்நாத꞉ ஸர்வதீர்தே²ஷு யஸ்யேத³ம் கவசம் க³ளே ॥ 29 ॥

யஸ்மை கஸ்மை ந தா³தவ்யம் லோப⁴மோஹப⁴யைரபி ।
கு³ருப⁴க்தாய ஶிஷ்யாய ஶரண்யாய ப்ரகாஶயேத் ॥ 30 ॥

இத³ம் கவசமஜ்ஞாத்வா ஜபேல்லக்ஷ்மீம் ஜக³த்ப்ரஸூம் ।
கோடிஸங்க்²யம் ப்ரஜப்தோ(அ)பி ந மந்த்ர꞉ ஸித்³தி⁴தா³யக꞉ ॥ 31 ॥

இதி ஶ்ரீப்³ரஹ்மவைவர்தே மஹாபுராணே த்ருதீயே க³ணபதிக²ண்டே³ அஷ்டாத்ரிம்ஶத்தமோ(அ)த்⁴யாயே நாரத³நாராயணஸம்வாதே³ ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ கவசம் ॥


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed