Sri Padma Kavacham – శ్రీ పద్మా కవచం


నారాయణ ఉవాచ |
శృణు విప్రేంద్ర పద్మాయాః కవచం పరమం శుభమ్ |
పద్మనాభేన యద్దత్తం బ్రహ్మణే నాభిపద్మకే || ౧ ||

సంప్రాప్య కవచం బ్రహ్మ తత్పద్మే ససృజే జగత్ |
పద్మాలయాప్రసాదేన సలక్ష్మీకో బభూవ సః || ౨ ||

పద్మాలయావరం ప్రాప్య పాద్మశ్చ జగతాం ప్రభుః |
పాద్మేన పద్మకల్పే చ కవచం పరమాద్భుతమ్ || ౩ ||

దత్తం సనత్కుమారాయ ప్రియపుత్రాయ ధీమతే |
కుమారేణ చ యద్దత్తం పుష్కరాక్షాయ నారద || ౪ ||

యద్ధృత్వా పఠనాద్బ్రహ్మా సర్వసిద్ధేశ్వరో మహాన్ |
పరమైశ్వర్యసంయుక్తః సర్వసంపత్సమన్వితః || ౫ ||

యద్ధృత్వా చ ధనాధ్యక్షః కుబేరశ్చ ధనాధిపః |
స్వాయంభువో మనుః శ్రీమాన్పఠనాద్ధారణాద్యతః || ౬ ||

ప్రియవ్రతోత్తానపాదౌ లక్ష్మీవంతౌ యతో మునే |
పృథుః పృథ్వీపతిః సద్యో హ్యభవద్ధారణాద్యతః || ౭ ||

కవచస్య ప్రసాదేన స్వయం దక్షః ప్రజాపతిః |
ధర్మశ్చ కర్మణాం సాక్షీ పాతా యస్య ప్రసాదతః || ౮ ||

యద్ధృత్వా దక్షిణే బాహౌ విష్ణుః క్షీరోదశాయితః |
భక్త్యా విధత్తే కంఠే చ శేషో నారాయణాంశకః || ౯ ||

యద్ధృత్వా వామనం లేభే కశ్యపశ్చ ప్రజాపతిః |
సర్వదేవాధిపః శ్రీమాన్మహేంద్రో ధారణాద్యతః || ౧౦ ||

రాజా మరుత్తో భగవానభవద్ధారణాద్యతః |
త్రైలోక్యాధిపతిః శ్రీమాన్నహుషో యస్య ధారణాత్ || ౧౧ ||

విశ్వం విజిగ్యే ఖట్వాంగః పఠనాద్ధారణాద్యతః |
ముచుకుందో యతః శ్రీమాన్మాంధాతృతనయో మహాన్ || ౧౨ ||

సర్వసంపత్ప్రదస్యాస్య కవచస్య ప్రజాపతిః |
ఋషిశ్ఛందశ్చ బృహతీ దేవీ పద్మాలయా స్వయమ్ || ౧౩ ||

ధర్మార్థకామమోక్షేషు వినియోగః ప్రకీర్తితః |
పుణ్యబీజం చ మహతాం కవచం పరమాద్భుతమ్ || ౧౪ ||

ఓం హ్రీం కమలవాసిన్యై స్వాహా మే పాతు మస్తకమ్ |
శ్రీం మే పాతు కపాలం చ లోచనే శ్రీం శ్రియై నమః || ౧౫ ||

ఓం శ్రీం శ్రియై స్వాహేతి చ కర్ణయుగ్మం సదాఽవతు |
ఓం [హ్రీం] శ్రీం క్లీం మహాలక్ష్మ్యై స్వాహా మే పాతు నాసికామ్ || ౧౬ ||

ఓం శ్రీం పద్మాలయాయై చ స్వాహా దంతాన్సదాఽవతు |
ఓం శ్రీం కృష్ణప్రియాయై చ దంతరంధ్రం సదాఽవతు || ౧౭ ||

ఓం శ్రీం నారాయణేశాయై మమ కంఠం సదాఽవతు |
ఓం శ్రీం కేశవకాంతాయై మమ స్కంధం సదాఽవతు || ౧౮ ||

ఓం శ్రీం పద్మనివాసిన్యై స్వాహా నాభిం సదాఽవతు |
ఓం హ్రీం శ్రీం సంసారమాత్రే మమ వక్షః సదాఽవతు || ౧౯ ||

ఓం శ్రీం ఓం కృష్ణకాంతాయై స్వాహా పృష్ఠం సదాఽవతు |
ఓం హ్రీం శ్రీం శ్రియై స్వాహా చ మమ హస్తౌ సదాఽవతు || ౨౦ ||

ఓం శ్రీనివాసకాంతాయై మమ పాదౌ సదాఽవతు |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం శ్రియై స్వాహా సర్వాంగం మే సదాఽవతు || ౨౧ ||

ప్రాచ్యాం పాతు మహాలక్ష్మీరాగ్నేయ్యాం కమలాలయా |
పద్మా మాం దక్షిణే పాతు నైరృత్యాం శ్రీహరిప్రియా || ౨౨ ||

పద్మాలయా పశ్చిమే మాం వాయవ్యాం పాతు సా స్వయమ్ |
ఉత్తరే కమలా పాతు చైశాన్యాం సింధుకన్యకా || ౨౩ ||

నారాయణీ చ పాతూర్ధ్వమధో విష్ణుప్రియాఽవతు |
సంతతం సర్వతః పాతు విష్ణుప్రాణాధికా మమ || ౨౪ ||

ఇతి తే కథితం వత్స సర్వమంత్రౌఘవిగ్రహమ్ |
సర్వైశ్వర్యప్రదం నామ కవచం పరమాద్భుతమ్ || ౨౫ ||

సువర్ణపర్వతం దత్వా మేరుతుల్యం ద్విజాతయే |
యత్ఫలం లభతే ధర్మీ కవచేన తతోఽధికమ్ || ౨౬ ||

గురుమభ్యర్చ్య విధివత్కవచం ధారయేత్తు యః |
కంఠే వా దక్షిణే బాహౌ స శ్రీమాన్ప్రతిజన్మని || ౨౭ ||

అస్తి లక్ష్మీర్గృహే తస్య నిశ్చలా శతపూరుషమ్ |
దేవేంద్రైశ్చాసురేంద్రైశ్చ సోఽవధ్యో నిశ్చితం భవేత్ || ౨౮ ||

స సర్వపుణ్యవాన్ ధీమాన్ సర్వయజ్ఞేషు దీక్షితః |
స స్నాతః సర్వతీర్థేషు యస్యేదం కవచం గలే || ౨౯ ||

యస్మై కస్మై న దాతవ్యం లోభమోహభయైరపి |
గురుభక్తాయ శిష్యాయ శరణ్యాయ ప్రకాశయేత్ || ౩౦ ||

ఇదం కవచమజ్ఞాత్వా జపేల్లక్ష్మీం జగత్ప్రసూమ్ |
కోటిసంఖ్యం ప్రజప్తోఽపి న మంత్రః సిద్ధిదాయకః || ౩౧ ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మవైవర్తే మహాపురాణే తృతీయే గణపతిఖండే అష్టాత్రింశత్తమోఽధ్యాయే నారదనారాయణసంవాదే శ్రీ లక్ష్మీ కవచం ||


మరిన్ని శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed