Sri Maha Sastha Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಮಹಾಶಾಸ್ತೃ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಧ್ಯಾನಂ –
ವಿಪ್ರಾರೋಪಿತಧೇನುಘಾತಕಲುಷಚ್ಛೇದಾಯ ಪೂರ್ವಂ ಮಹಾನ್
ಸೋಮಾರಣ್ಯಜಯಂತಿಮಧ್ಯಮಗತೋ ಗ್ರಾಮೇ ಮುನಿರ್ಗೌತಮಃ |
ಚಕ್ರೇ ಯಜ್ಞವರಂ ಕೃಪಾಜಲನಿಧಿಸ್ತತ್ರಾವಿರಾಸೀತ್ ಪ್ರಭುಃ
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮ ಇದಂ ಯೋ ವಿಷ್ಣುಶಂಭ್ವೋಸುತಃ ||

ನಾಮಾವಳಿಃ –
ರೈವತಾಚಲಶೃಂಗಾಗ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ರತ್ನಾದಿಸೋಮಸಂಯುಕ್ತಶೇಖರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಶಿಖಾವಾಹತ್ರಿಣೇತ್ರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪಾಶಾಂಕುಶಗದಾಶೂಲಾಭರಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಮದಘೂರ್ಣಿತಪೂರ್ಣಾಂಬಾಮಾನಸಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪುಷ್ಕಲಾಹೃದಯಾಂಭೋಜನಿವಾಸಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಶ್ವೇತಮಾತಂಗನೀಲಾಶ್ವವಾಹನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ರಕ್ತಮಾಲಾಧರಸ್ಕಂಧಪ್ರದೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ವೈಕುಂಠನಾಥಶಂಭ್ವೋಶ್ಚ ಸುಸುತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ೯

ತ್ರಿಕಾಲಂ ವರ್ತಮಾನಾನಾಂ ಭಾಷಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಮಹಾಸುರದಶಕರಚ್ಛೇದನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ದೇವರಾಜಸುವಾಕ್ ತುಷ್ಟಮಾನಸಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಅಭಯಂಕರಮಂತ್ರಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಜಯಶಬ್ದಮುನಿಸ್ತೋತ್ರಶ್ರೋತ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಸುದೇಹಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ದಂಡನಾರಾಚವಿಲಸತ್ಕರಾಬ್ಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಮಂದಾಕಿನೀನದೀತೀರನಿವಾಸಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಮತಂಗೋದ್ಯಾನಸಂಚಾರವೈಭವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ೧೮

ಸದಾ ಸದ್ಭಕ್ತಿಸಂಧಾತೃಚರಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಕೃಶಾನುಕೋಣಮಧ್ಯಸ್ಥಕೃಪಾಂಗಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪಾರ್ವತೀಹೃದಯಾನಂದಭರಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಶಾಂಡಿಲ್ಯಮುನಿಸಂಸ್ತುತ್ಯಶ್ಯಾಮಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ವಿಶ್ವಾವಸುಸದಾಸೇವ್ಯವಿಭವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪಂಚಾಕ್ಷರೀಮಹಾಮಂತ್ರಪಾರಗಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪ್ರಭಾ ಸತ್ಯಾಭಿಸಂಪೂಜ್ಯಪದಾಬ್ಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಖಡ್ಗಖೇಟೋರಗಾಂಭೋಜಸುಭುಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಮದತ್ರಯದ್ರವಗಜಾರೋಹಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ೨೭

ಚಿಂತಾಮಣಿಮಹಾಪೀಠಮಧ್ಯಗಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಶಿಖಿಪಿಂಛಜಟಾಬದ್ಧಜಘನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪೀತಾಂಬರಾಬದ್ಧಕಟಿಪ್ರದೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ವಿಪ್ರಾರಾಧನಸಂತುಷ್ಟವಿಶ್ರಾಂತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ವ್ಯೋಮಾಗ್ನಿಮಾಯಾಮೂರ್ಧೇಂದುಸುಬೀಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪುರಾ ಕುಂಭೋದ್ಭವಮುನಿಘೋಷಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ವರ್ಗಾರಿಷಟ್ಕುಲಾಮೂಲವಿನಾಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಶ್ರೀಫಲದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಭಕ್ತಿಪ್ರದಾನಂದಗುರುಪಾದುಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ೩೬

ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾತೃಪರಮದೇಶಿಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪರಮೇಷ್ಠಿಸ್ವರೂಪೇಣ ಪಾಲಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪರಾಪರೇಣ ಪದ್ಮಾದಿದಾಯಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಮನುಲೋಕೈಃ ಸದಾವಂದ್ಯ ಮಂಗಳಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಕೃತೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಂ ಲಕ್ಷಾತ್ಕೀರ್ತಿದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ತ್ರೇತಾಯಾಂ ದ್ವ್ಯಷ್ಟಲಕ್ಷೇಣ ಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ದ್ವಾಪರೇ ಚಾಷ್ಟಲಕ್ಷೇಣ ವರದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಕಲೌ ಲಕ್ಷಚತುಷ್ಕೇನ ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸಹಸ್ರಸಂಖ್ಯಾಜಾಪೇನ ಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ೪೫

ಯದುದ್ದಿಶ್ಯ ಜಪಃ ಸದ್ಯಸ್ತತ್ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ಶೌನಕಸ್ತೋತ್ರಸಂಪ್ರೀತಸುಗುಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಶರಣಾಗತಭಕ್ತಾನಾಂ ಸುಮಿತ್ರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪಾಣ್ಯೋರ್ಗಜಧ್ವಜಂ ಘಂಟಾಂ ಬಿಭ್ರತೇ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ಆಜಾನುದ್ವಯಸಂದೀರ್ಘಬಾಹುಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ರಕ್ತಚಂದನಲಿಪ್ತಾಂಗಶೋಭನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಕಮಲಾಸುರಜೀವಾಪಹರಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಶುದ್ಧಚಿತ್ತಸುಭಕ್ತಾನಾಂ ರಕ್ಷಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಮಾರ್ಯಾದಿದುಷ್ಟರೋಗಾಣಾಂ ನಾಶಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ೫೪

ದುಷ್ಟಮಾನುಷಗರ್ವಾಪಹರಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ನೀಲಮೇಘನಿಭಾಕಾರಸುದೇಹಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪಿಪೀಲಿಕಾದಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಶ್ಯದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಭೂತನಾಥಸದಾಸೇವ್ಯಪದಾಬ್ಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಮಹಾಕಾಲಾದಿಸಂಪೂಜ್ಯವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ವ್ಯಾಘ್ರಶಾರ್ದೂಲ ಪಂಚಾಸ್ಯ ವಶ್ಯದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಮಧುರಾನೃಪಸಮ್ಮೋಹಸುವೇಷಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪಾಂಡ್ಯಭೂಪಸಭಾರತ್ನಪಂಕಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ರಾಘವಪ್ರೀತಶಬರೀಸ್ವಾಶ್ರಮಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ೬೩

ಪಂಪಾನದೀಸಮೀಪಸ್ಥಸದನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪಂತಲಾಧಿಪವಂದ್ಯಶ್ರೀಪದಾಬ್ಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಭೂತಭೇತಾಲಕೂಷ್ಮಾಂಡೋಚ್ಚಾಟನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಭೂಪಾಗ್ರೇ ವನಶಾರ್ದೂಲಾಕರ್ಷಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪಾಂಡ್ಯೇಶವಂಶತಿಲಕಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪತ್ರವಾಣೀಜರಾರೋಗಧ್ವಂಸನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ವಾಣ್ಯೈ ಚೋದಿತಶಾರ್ದೂಲ ಶಿಶುದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಕೇರಳೇಷು ಸದಾ ಕೇಳಿವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಆಶ್ರಿತಾಖಿಲವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ೭೨

ಛಾಗಾಸ್ಯರಾಕ್ಷಸೀಪಾಣಿಖಂಡನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸದಾಜ್ವಲದ್ಘೃಣೀನ್ಯಸ್ತಶರಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ದೀಪ್ತ್ಯಾದಿಶಕ್ತಿನವಕೈಃ ಸೇವಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪ್ರಭೂತನಾಮಪಂಚಾಸ್ಯಪೀಠಸ್ಥಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪ್ರಮಥಾಕರ್ಷಸಾಮರ್ಥ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಷಟ್ಪಂಚಾಶದ್ದೇಶಪತಿವಶ್ಯದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ದುರ್ಮುಖೀನಾಮದೈತ್ಯಶಿರಶ್ಛೇದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಟಾದಿಭಾಂತದಳೈಃ ಕ್ಲುಪ್ತಪದ್ಮಸ್ಥಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಶರಚ್ಚಂದ್ರಪ್ರತೀಕಾಶವಕ್ತ್ರಾಬ್ಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ೮೧

ವಶ್ಯಾದ್ಯಷ್ಟಕ್ರಿಯಾಕರ್ಮಫಲದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ವನವಾಸಾದಿಸುಪ್ರೀತವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪುರಾ ಶಚೀಭಯಭ್ರಾಂತಿಪ್ರಣಾಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸುರೇಂದ್ರಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಭೀಷ್ಟಫಲದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಶಂಭೋರ್ಜಟಾಸಮುತ್ಪನ್ನಸೇವಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ವಿಪ್ರಪೂಜ್ಯಸಭಾಮಧ್ಯನರ್ತಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಜಪಾಪುಷ್ಪಪ್ರಭಾವೋರ್ಧ್ವಾಧರೋಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸಾಧುಸಜ್ಜನಸನ್ಮಾರ್ಗರಕ್ಷಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಮಧ್ವಾಜ್ಯಕುಲವತ್ಸ್ವಾದುವಚನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ೯೦

ರಕ್ತಸೈಕತಶೈಲಾಘಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಥಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಕೇತಕೀವನಮಧ್ಯಸ್ಥಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಗೋಹತ್ತಿಪಾಪಶಮನಚತುರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸ್ವಪೂಜನಾತ್ ಪಾಪಮುಕ್ತಗೌತಮಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಉದೀಚ್ಯಾಚಲವಾರೀಶಗ್ರಾಮರಕ್ಷಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಗೌತಮೀಸಲಿಲಸ್ನಾನಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸೋಮಾರಣ್ಯಜಯಂತಾಖ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಮಧ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಗೌತಮಾಖ್ಯಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠಯಾಗಪ್ರಾರ್ಚ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಕೃತ್ತಿಕರ್ಕ್ಷೋದ್ಭವಗ್ರಾಮಪ್ರವೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ೯೯

ಕೃತ್ತಿಕರ್ಕ್ಷೋದ್ಭವಗ್ರಾಮಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಕೃತ್ತಿಕರ್ಕ್ಷೋದ್ಭವಗ್ರಾಮಪಾಲನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸದಾಧ್ಯಾಯಿಭರದ್ವಾಜಪೂಜಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಕಶ್ಯಪಾದಿಮುನೀಂದ್ರಾಣಾಂ ತಪೋದೇಶಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತಪ್ತಜನಶಾಂತಿಕೃತೇ ನಮಃ |
ಭಕ್ತಜನಮನಃ ಕ್ಲೇಶಮರ್ದನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಆಯುರ್ಯಶಃ ಶ್ರಿಯಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಪುತ್ರಾನ್ ದೇಹಿ ನಮೋ ನಮಃ |
ರೇವಂತಜೃಂಭಿನ್ ಏಹ್ಯೇಹಿ ಪ್ರಸಾದಂ ಕುರು ಮೇ ನಮಃ |
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮೈಕ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ೧೦೮

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾಶಾಸ್ತೃ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: