Sri Shastru Sha Varna Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತೃ ಶವರ್ಣ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಶಾಸ್ತೃ ಶವರ್ಣ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ನೈಧ್ರುವ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಶಾಸ್ತಾ ದೇವತಾ, ಓಂ ಭೂತಾಧಿಪಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಇತಿ ಬೀಜಂ, ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ, ಓಂ ತನ್ನಃ ಶಾಸ್ತಾ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಇತಿ ಕೀಲಕಂ, ಸಾಧಕಾಭೀಷ್ಟಸಾಧನೇ ಪೂಜನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಭೂತಾಧಿಪಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ತನ್ನಃ ಶಾಸ್ತಾ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೈಂ ತನ್ನಃ ಶಾಸ್ತಾ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರಃ ಭೂತಾಧಿಪಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಏವಂ ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ ||

ಧ್ಯಾನಂ –
ಶ್ರೀಶೋಮೇಶಾತ್ಮಪುತ್ರಂ ಶ್ರಿತಜನವರದಂ ಶ್ಲಾಘನೀಯಾಪದಾನಂ
ಕ್ಲೇಶೋದ್ಭ್ರಾಂತಿಪ್ರಣಾಶಂ ಕ್ಲಿಶಿತರಿಪುಚಯಂ ಕ್ಲೇದಸಂಕಾಶಮಾತ್ರಮ್ |
ಕೋಶೋಚ್ಚಾಶ್ವಾಧಿರೂಢಂ ಪರಿಗತಮೃಗಯಾಖೇಲನಾನಂದಚಿತ್ತಂ
ಪಾಶೋಚ್ಚಂಡಾಸ್ತ್ರಪಾಣಿಂ ವರದಮಭಯದಂ ಸ್ತೌಮಿ ಶಾಸ್ತಾರಮೀಶಮ್ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ –
ಓಂ || ಶನ್ನೋ ದಾತಾ ಶಂಭೃತಾಂಕಃ ಶಂತನುಃ ಶಂತನುಸ್ತುತಃ |
ಶಂವಾಚ್ಯಃ ಶಂಕೃತಿಪ್ರೀತಃ ಶಂದಃ ಶಾಂತನವಸ್ತುತಃ || ೧ ||

ಶಂಕರಃ ಶಂಕರೀ ಶಂಭುಃ ಶಂಭೂರ್ವೈ ಶಂಭುವಲ್ಲಭಃ |
ಶಂಸಃ ಶಂಸ್ಥಾಪತಿಃ ಶಂಸ್ಯಃ ಶಂಸಿತಃ ಶಂಕರಪ್ರಿಯಃ || ೨ ||

ಶಂಯುಃ ಶಂಖಃ ಶಂಭವೋಽಪಿ ಶಂಸಾಪಾತ್ರಂ ಶಕೇಡಿತಃ |
ಶಕಟಘ್ನಾರ್ಚಿತಃ ಶಕ್ತಃ ಶಕಾರಿಪರಿಪೂಜಿತಃ || ೩ ||

ಶಕುನಜ್ಞಃ ಶಕುನದಃ ಶಕುನೀಶ್ವರಪಾಲಕಃ |
ಶಕುನಾರೂಢವಿನುತಃ ಶಕಟಾಸುಫಲಪ್ರದಃ || ೪ || [ಪ್ರಿಯಃ]

ಶಕುಂತೇಶಾತ್ಮಜಸ್ತುತ್ಯಃ ಶಕಲಾಕ್ಷಕಯುಗ್ರಥಃ |
ಶಕೃತ್ಕರಿಸ್ತೋಮಪಾಲಃ ಶಕ್ವರೀಚ್ಛಂದಈಡಿತಃ || ೫ ||

ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಶಕ್ತಿಭೃದ್ಭಕ್ತಃ ಶಕ್ತಿಭೃಚ್ಛಕ್ತಿಹೇತಿಕಃ |
ಶಕ್ತಃ ಶಕ್ರಸ್ತುತಃ ಶಕ್ಯಃ ಶಕ್ರಗೋಪತನುಚ್ಛವಿಃ || ೬ ||

ಶಕ್ರಜಾಯಾಭೀಷ್ಟದಾತಾ ಶಕ್ರಸಾರಥಿರಕ್ಷಕಃ |
ಶಕ್ರಾಣೀವಿನುತಃ ಶಕ್ಲಃ ಶಕ್ರೋತ್ಸವಸಮಾತೃಕಃ || ೭ ||

ಶಕ್ವರಧ್ವಜಸಂಪ್ರಾಪ್ತಬಲೈಶ್ವರ್ಯವಿರಾಜಿತಃ |
ಶಕ್ರೋತ್ಥಾನಕ್ರಿಯಾರಂಭಬಲಿಪೂಜಾಪ್ರಮೋದಿತಃ || ೮ ||

ಶಂಕುಃ ಶಂಕಾವಿರಹಿತಃ ಶಂಕರೀಚಿತ್ತರಂಜಕಃ |
ಶಂಕರಾವಾಸಧೌರೇಯಃ ಶಂಕರಾಲಯಭೋಗದಃ || ೯ ||

ಶಂಕರಾಲಂಕೃತದರಃ ಶಂಖೀ ಶಂಖನಿಧೀಶ್ವರಃ |
ಶಂಖಧ್ಮಃ ಶಂಖಭೃಚ್ಛಂಖನಖಃ ಶಂಖಜಭೂಷಣಃ || ೧೦ ||

ಶಂಖಾಸ್ಯಃ ಶಂಖಿನೀಲೋಲಃ ಶಂಖಿಕಃ ಶಂಖಭೃತ್ಪ್ರಿಯಃ |
ಶಚೀವಿರಹವಿಧ್ವಸ್ತಃ ಶಚೀಪತಿವಿನೋದದಃ || ೧೧ ||

ಶಟೀಗಂಧಃ ಶಟಾಜೂಟಃ ಶಠಮೂಲಕೃತಾದರಃ |
ಶಠಪುಷ್ಪಧರಃ ಶಸ್ತಾ ಶಠಾತ್ಮಕನಿಬರ್ಹಣಃ || ೧೨ ||

ಶಣಸೂತ್ರಧರಃ ಶಾಣೀ ಶಾಂಡಿಲ್ಯಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಃ |
ಶತಕೀರ್ತಿಃ ಶತಧೃತಿಃ ಶತಕುಂದಸುಮಪ್ರಿಯಃ || ೧೩ ||

ಶತಕುಂಭಾದ್ರಿನಿಲಯಃ ಶತಕ್ರತುಜಯಪ್ರದಃ |
ಶತದ್ರುತಟಸಂಚಾರೀ ಶತಕಂಠಸಮದ್ಯುತಿಃ || ೧೪ ||

ಶತವೀರ್ಯಃ ಶತಬಲಃ ಶತಾಂಗೀ ಶತವಾಹನಃ |
ಶತ್ರುಘ್ನಃ ಶತ್ರುಘ್ನನುತಃ ಶತ್ರುಜಿಚ್ಛತ್ರುವಂಚಕಃ || ೧೫ ||

ಶಲಾಲುಕಂಧರಧರಃ ಶನಿಪೀಡಾಹರಃ ಶಿಖೀ |
ಶನಿಪ್ರದೋಷಸಂಜಾತಸ್ವಭಕ್ತಭರಣೋತ್ಸುಕಃ || ೧೬ ||

ಶನ್ಯರ್ಚಿತಃ ಶನಿತ್ರಾಣಃ ಶನ್ಯನುಗ್ರಹಕಾರಕಃ |
ಶಬರಾಖೇಟನರತಃ ಶಪಥಃ ಶಪಥಕ್ಷಣಃ || ೧೭ ||

ಶಬ್ದನಿಷ್ಠಃ ಶಬ್ದವೇದೀ ಶಮೀ ಶಮಧನಸ್ತುತಃ |
ಶಮೀಗರ್ಭಪ್ರಿಯಃ ಶಂಬಃ ಶಂಬರಾರಿಸಹೋದರಃ || ೧೮ ||

ಶಯಂಡವಿಮುಖಃ ಶಂಡೀ ಶರಣಾಗತರಕ್ಷಕಃ |
ಶರಜನ್ಮಪ್ರಾಣಸಖಃ ಶರಜನ್ಮಸಹೋದರಃ || ೧೯ ||

ಶರಜನ್ಮಾನುಸರಣಃ ಶರಜನ್ಮಚಮೂಪತಿಃ |
ಶರಜನ್ಮಾಮಾತ್ಯವರ್ಯಃ ಶರಜನ್ಮಪ್ರಿಯಂಕರಃ || ೨೦ ||

ಶರಜನ್ಮಗಣಾಧೀಶಃ ಶರಜನ್ಮಾಶ್ರಯಾಧರಃ |
ಶರಜನ್ಮಾಗ್ರಸಂಚಾರೀ ಶರಾಸನಧರಃ ಶರೀ || ೨೧ ||

ಶರಾರುಘ್ನಃ ಶರ್ಕುರೇಷ್ಟಃ ಶರ್ಮದಃ ಶರ್ಮವಿಗ್ರಹಃ |
ಶರ್ಯಾತಿಜಯದಃ ಶಸ್ತ್ರೀ ಶಶಭೃದ್ಭೂಷನಂದನಃ || ೨೨ ||

ಶಶ್ವದ್ಬಲಾನುಕೂಲೋಽಪಿ ಶಷ್ಕುಲೀಭಕ್ಷಣಾದರಃ |
ಶಸ್ತಃ ಶಸ್ತವರಃ ಶಸ್ತಕೇಶಕಃ ಶಸ್ತವಿಗ್ರಹಃ || ೨೩ ||

ಶಸ್ತ್ರಾಢ್ಯಃ ಶಸ್ತ್ರಭೃದ್ದೇವಃ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರೀಡಾಕುತೂಹಲಃ |
ಶಸ್ಯಾಯುಧಃ ಶಾರ್ಙ್ಗಪಾಣಿಃ ಶಾರ್ಙ್ಗಿಸ್ತ್ರೀಪ್ರಿಯನಂದನಃ || ೨೪ ||

ಶಾಕಪ್ರಿಯಃ ಶಾಕದೇವಃ ಶಾಕಟಾಯನಸಂಸ್ತುತಃ |
ಶಾಕ್ತಧರ್ಮರತಃ ಶಾಕ್ತಃ ಶಾಕ್ತಿಕಃ ಶಾಕ್ತರಂಜಕಃ || ೨೫ ||

ಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀಮುಖ್ಯಯೋಗಿನೀಪರಿಸೇವಿತಃ |
ತಥಾ ಶಾಡ್ವಲನಾಥಶ್ಚ ಶಾಠ್ಯಕರ್ಮರತಾಹಿತಃ || ೨೬ ||

ಶಾಂಡಿಲ್ಯಗೋತ್ರವರದಃ ಶಾಂತಾತ್ಮಾ ಶಾತಪತ್ರಕಃ |
ಶಾತಕುಂಭಸುಮಪ್ರೀತಃ ಶಾತಕುಂಭಜಟಾಧರಃ || ೨೭ ||

ಶಾತೋದರಪ್ರಭಃ ಶಾಭಃ ಶಾಡ್ವಲಕ್ರೀಡನಾದರಃ |
ಶಾನಪಾದಾರಸಂಚಾರೀ ಶಾತ್ರವಾನ್ವಯಮರ್ದನಃ || ೨೮ ||

ಶಾಂತಃ ಶಾಂತನಿಧಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಾತ್ಮಾ ಶಾಂತಿಸಾಧಕಃ |
ಶಾಂತಿಕೃಚ್ಛಾಂತಿಕುಶಲಃ ಶಾಂತಧೀಃ ಶಾಂತವಿಗ್ರಹಃ || ೨೯ ||

ಶಾಂತಿಕಾಮಃ ಶಾಂತಿಪತಿಃ ಶಾಂತೀಡ್ಯಃ ಶಾಂತಿವಾಚಕಃ |
ಶಾಂತಸ್ತುತಃ ಶಾಂತನುತಃ ಶಾಂತೇಡ್ಯಃ ಶಾಂತಪೂಜಿತಃ || ೩೦ ||

ಶಾಪಾಸ್ತ್ರಃ ಶಾಪಕುಶಲಃ ಶಾಪಾಯುಧಸುಪೂಜಿತಃ |
ಶಾಪಘ್ನಃ ಶಾಪದೀನೇಡ್ಯಃ ಶಾಪದ್ವಿಟ್ ಶಾಪನಿಗ್ರಹಃ || ೩೧ ||

ಶಾಪಾರ್ಜಿತಃ ಶಾಕಟಿಕವಾಹಪ್ರೀತಶ್ಚ ಶಾಮಿನೀ |
ಶಾಬ್ದಿಕಃ ಶಾಬ್ದಿಕನುತಃ ಶಾಬ್ದಬೋಧಪ್ರದಾಯಕಃ || ೩೨ ||

ಶಾಂಬರಾಗಮವೇದೀ ಚ ಶಾಂಬರಃ ಶಾಂಬರೋತ್ಸವಃ |
ಶಾಮಿನೀದಿಗ್ವಿಹಾರೋಽಥ ಶಾಮಿತ್ರಗಣಪಾಲಕಃ || ೩೩ ||

ಶಾಂಭವಃ ಶಾಂಭವಾರಾಧ್ಯಃ ಶಾಮಿಲಾಲೇಪನಾದರಃ |
ಶಾಂಭವೇಷ್ಟಃ ಶಾಂಭವಾಢ್ಯಃ ಶಾಂಭವೀ ಶಂಭುಪೂಜಕಃ || ೩೪ ||

ಶಾರಭ್ರೂಃ ಶಾರದಃ ಶಾರೀ ಶಾರದಾನಿವಹದ್ಯುತಿಃ |
ಶಾರದೇಡ್ಯಃ ಶಾರದೀಷ್ಟಃ ಶಾರಿಸ್ಥಃ ಶಾರುಕಾಂತಕಃ || ೩೫ ||

ಶಾರ್ಕುಖಾದೀ ಶಾರ್ಕುರೇಷ್ಟಃ ಶಾರೀರಮಲಮೋಚಕಃ |
ಶಾರ್ಙ್ಗೀ ಶಾರ್ಙ್ಗಿಸುತಃ ಶಾರ್ಙ್ಗಿಪ್ರೀತಃ ಶಾರ್ಙ್ಗಿಪ್ರಿಯಾದರಃ || ೩೬ ||

ಶಾರ್ದೂಲಾಕ್ಷಃ ಶಾರ್ವರಾಭಃ ಶಾರ್ವರೀಪ್ರಿಯಶೇಖರಃ |
ಶಾಲಂಕೀಡ್ಯಃ ಶಾಲವಾಭಃ ಶಾಲಕಾಮಾರ್ಚಕಾದರಃ || ೩೭ ||

ಶಾಶ್ವತಃ ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯಃ ಶಾಸಿತಾ ಶಾಸನಾದರಃ |
ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಃ ಶಾಸ್ತ್ರತತ್ತ್ವಜ್ಞಃ ಶಾಸ್ತ್ರದರ್ಶೀ ಚ ಶಾಸ್ತ್ರವಿತ್ || ೩೮ ||

ಶಾಸ್ತ್ರಚಕ್ಷುಃ ಶಾಸ್ತ್ರಕರ್ಷೀ ಶಾಸ್ತ್ರಕೃಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಚಾರಣಃ |
ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಃ ಶಾಸ್ತ್ರಪೋಷಕಃ || ೩೯ ||

ಶಾಸ್ತ್ರಹೇತುಃ ಶಾಸ್ತ್ರಸೇತುಃ ಶಾಸ್ತ್ರಕೇತುಶ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಭೂಃ |
ಶಾಸ್ತ್ರಾಶ್ರಯಃ ಶಾಸ್ತ್ರಗೇಯಃ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರಶ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರದೃಕ್ || ೪೦ ||

ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಗಃ ಶಾಸ್ತ್ರಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಥನಲಾಲಸಃ |
ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಸಾಧಕಃ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೇಯಃ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಪಂಡಿತಃ || ೪೧ ||

ಶಾಸ್ತ್ರಪಾರಂಗತಃ ಶಾಸ್ತ್ರಗುಣವಿಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಶೋಧಕಃ |
ಶಾಸ್ತ್ರಕೃದ್ವರದಾತಾ ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಸಂದರ್ಭಬೋಧಕಃ || ೪೨ ||

ಶಾಸ್ತ್ರಕೃತ್ಪೂಜಿತಃ ಶಾಸ್ತ್ರಕರಃ ಶಾಸ್ತ್ರಪರಾಯಣಃ |
ಶಾಸ್ತ್ರಾನುರಕ್ತಃ ಶಾಸ್ತ್ರಾತ್ಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರಸಂದೇಹಭಂಜಕಃ || ೪೩ ||

ಶಾಸ್ತ್ರನೇತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಪೂತಃ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿಶ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಹೃತ್ |
ಶಾಸ್ತ್ರಲೋಲಃ ಶಾಸ್ತ್ರಪಾಲಃ ಶಾಸ್ತ್ರಕೃತ್ಪರಿರಕ್ಷಕಃ || ೪೪ ||

ಶಾಸ್ತ್ರಧರ್ಮಃ ಶಾಸ್ತ್ರಕರ್ಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರಶೀಲಶ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರನುತ್ |
ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟಿಃ ಶಾಸ್ತ್ರಪುಷ್ಟಿಃ ಶಾಸ್ತ್ರತುಷ್ಟಿಶ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಚಿತ್ || ೪೫ ||

ಶಾಸ್ತ್ರಶುದ್ಧಿಃ ಶಾಸ್ತ್ರಬುದ್ಧಿಃ ಶಾಸ್ತ್ರಧೀಃ ಶಾಸ್ತ್ರವರ್ಧನಃ |
ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಜ್ಞಃ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಜ್ಞಃ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥೀ ಶಾಸ್ತ್ರಮಂಡಲಃ || ೪೬ ||

ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಪೃಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರನಿಪುಣಃ ಶಾಸ್ತ್ರಸೃಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಮಂಗಳಃ |
ಶಾಸ್ತ್ರಧೀರಃ ಶಾಸ್ತ್ರಶೂರಃ ಶಾಸ್ತ್ರವೀರಶ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಸತ್ || ೪೭ ||

ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಿಪಃ ಶಾಸ್ತ್ರದೇವಃ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ರೀಡೋಽಥ ಶಾಸ್ತ್ರರಾಟ್ |
ಶಾಸ್ತ್ರಾಢ್ಯಃ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಜ್ಞಃ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರದರ್ಶಕಃ || ೪೮ ||

ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರೌಢಃ ಶಾಸ್ತ್ರರೂಢಃ ಶಾಸ್ತ್ರಗೂಢಶ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಪಃ |
ಶಾಸ್ತ್ರಧ್ಯಾನಃ ಶಾಸ್ತ್ರಗುಣಃ ಶಾಸ್ತ್ರೇಶಾನಶ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಭೂಃ || ೪೯ ||

ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಶಾಸ್ತ್ರನಿಷ್ಠಃ ಶಾಸ್ತ್ರಶ್ರೇಷ್ಠಶ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರರುಕ್ |
ಶಾಸ್ತ್ರತ್ರಾತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಭರ್ತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕರ್ತಾ ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಮುತ್ || ೫೦ ||

ಶಾಸ್ತ್ರಧನ್ಯಃ ಶಾಸ್ತ್ರಪುಣ್ಯಃ ಶಾಸ್ತ್ರಗಣ್ಯಶ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಧೀಃ |
ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಫೂರ್ತಿಃ ಶಾಸ್ತ್ರಮೂರ್ತಿಃ ಶಾಸ್ತ್ರಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಭೃತ್ || ೫೧ ||

ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಿಯಃ ಶಾಸ್ತ್ರಜಾಯಃ ಶಾಸ್ತ್ರೋಪಾಯಶ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಗೀಃ |
ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಾರಃ ಶಾಸ್ತ್ರಚರಃ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಶ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಧುಕ್ || ೫೨ ||

ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಾಣಃ ಶಾಸ್ತ್ರಗಣಃ ಶಾಸ್ತ್ರತ್ರಾಣಶ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಭಾಕ್ |
ಶಾಸ್ತ್ರನಾಥಃ ಶಾಸ್ತ್ರರಥಃ ಶಾಸ್ತ್ರಸೇನಶ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರದಃ || ೫೩ ||

ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ವಾಮೀ ಶಾಸ್ತ್ರಭೂಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾಮೀ ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಭುಕ್ |
ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಖ್ಯಃ ಶಾಸ್ತ್ರಮುಖ್ಯಃ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಖ್ಯೋಽಥ ಶಾಸ್ತ್ರವಾನ್ || ೫೪ ||

ಶಾಸ್ತ್ರವರ್ಣಃ ಶಾಸ್ತ್ರಪೂರ್ಣಃ ಶಾಸ್ತ್ರಕರ್ಣೋಽಥ ಶಾಸ್ತ್ರಪುಟ್ |
ಶಾಸ್ತ್ರಭೋಗಃ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋಗಃ ಶಾಸ್ತ್ರಭಾಗಶ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಯುಕ್ || ೫೫ ||

ಶಾಸ್ತ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಃ ಶಾಸ್ತ್ರಬಾಲಃ ಶಾಸ್ತ್ರನಾಮಾ ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಭುಕ್ |
ಶಾಸ್ತ್ರಶ್ರೀಃ ಶಾಸ್ತ್ರಸಂತುಷ್ಟಃ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಃ ಶಾಸ್ತ್ರದೈವತಮ್ || ೫೬ ||

ಶಾಸ್ತ್ರಮೌಲಿಃ ಶಾಸ್ತ್ರಕೇಲಿಃ ಶಾಸ್ತ್ರಪಾಲಿಶ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಮುಕ್ |
ಶಾಸ್ತ್ರರಾಜ್ಯಃ ಶಾಸ್ತ್ರಭೋಜ್ಯಃ ಶಾಸ್ತ್ರೇಜ್ಯಃ ಶಾಸ್ತ್ರಯಾಜಕಃ || ೫೭ ||

ಶಾಸ್ತ್ರಸೌಖ್ಯಃ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಭುಃ ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರೇಷ್ಠಶ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಜುಟ್ |
ಶಾಸ್ತ್ರವೀರ್ಯಃ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ್ಯಃ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಹಃ ಶಾಸ್ತ್ರತತ್ಪರಃ || ೫೮ ||

ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಾಹೀ ಶಾಸ್ತ್ರವಹಃ ಶಾಸ್ತ್ರಾಕ್ಷಃ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರಕಃ |
ಶಾಸ್ತ್ರಶ್ರೀದಃ ಶಾಸ್ತ್ರದೇಹಃ ಶಾಸ್ತ್ರಶೇಷಶ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರತ್ವಿಟ್ || ೫೯ ||

ಶಾಸ್ತ್ರಹ್ಲಾದೀ ಶಾಸ್ತ್ರಕಲಃ ಶಾಸ್ತ್ರರಶ್ಮಿಶ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಧೀಃ |
ಶಾಸ್ತ್ರಸಿಂಧುಃ ಶಾಸ್ತ್ರಬಂಧುಃ ಶಾಸ್ತ್ರಯತ್ನಶ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಭಿತ್ || ೬೦ ||

ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರದರ್ಶೀ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷ್ಟಃ ಶಾಸ್ತ್ರಭೂಷಶ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಗಃ |
ಶಾಸ್ತ್ರಸಂಘಃ ಶಾಸ್ತ್ರಸಖಸ್ತಥಾ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಃ || ೬೧ ||

ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರೀತಃ ಶಾಸ್ತ್ರಹಿತಃ ಶಾಸ್ತ್ರಪೂತೋಽಥ ಶಾಸ್ತ್ರಕೃತ್ |
ಶಾಸ್ತ್ರಮಾಲೀ ಶಾಸ್ತ್ರಯಾಯೀ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯಃ ಶಾಸ್ತ್ರಪಾರದೃಕ್ || ೬೨ ||

ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಥಾಯೀ ಶಾಸ್ತ್ರಚಾರೀ ಶಾಸ್ತ್ರಗೀಃ ಶಾಸ್ತ್ರಚಿಂತನಃ |
ಶಾಸ್ತ್ರಧ್ಯಾನಃ ಶಾಸ್ತ್ರಗಾನಃ ಶಾಸ್ತ್ರಾಲೀ ಶಾಸ್ತ್ರಮಾನದಃ || ೬೩ ||

ಶಿಕ್ಯಪಾಲಃ ಶಿಕ್ಯರಕ್ಷಃ ಶಿಖಂಡೀ ಶಿಖರಾದರಃ |
ಶಿಖರಂ ಶಿಖರೀಂದ್ರಸ್ಥಃ ಶಿಖರೀವ್ಯೂಹಪಾಲಕಃ || ೬೪ ||

ಶಿಖರಾವಾಸನಪ್ರೀತಃ ಶಿಖಾವಲವಶಾದೃತಃ |
ಶಿಖಾವಾನ್ ಶಿಖಿಮಿತ್ರಶ್ಚ ಶಿಖೀಡ್ಯಃ ಶಿಖಿಲೋಚನಃ || ೬೫ ||

ಶಿಖಾಯೋಗರತಃ ಶಿಗ್ರುಪ್ರೀತಃ ಶಿಗ್ರುಜಖಾದನಃ |
ಶಿಗ್ರುಜೇಕ್ಷುರಸಾನಂದಃ ಶಿಖಿಪ್ರೀತಿಕೃತಾದರಃ || ೬೬ ||

ಶಿತಃ ಶಿತಿಃ ಶಿತಿಕಂಠಾದರಶ್ಚ ಶಿತಿವಕ್ಷರುಕ್ |
ಶಿಂಜಂಜಿಕಾಹೇಮಕಾಂತಿವಸ್ತ್ರಃ ಶಿಂಜಿತಮಂಡಿತಃ || ೬೭ ||

ಶಿಥಿಲಾರಿಗಣಃ ಶಿಂಜೀ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಪ್ರಿಯಃ ಶಿಫೀ |
ಶಿಬಿಪ್ರಿಯಃ ಶಿಬಿನುತಃ ಶಿಬೀಡ್ಯಶ್ಚ ಶಿಬಿಸ್ತುತಃ || ೬೮ ||

ಶಿಬಿಕಷ್ಟಹರಃ ಶಿಬ್ಯಾಶ್ರಿತಶ್ಚ ಶಿಬಿಕಾಪ್ರಿಯಃ |
ಶಿಬಿರೀ ಶಿಬಿರತ್ರಾಣಃ ಶಿಬಿರಾಲಯವಲ್ಲಭಃ || ೬೯ ||

ಶಿಬಿವಲ್ಲಭಸತ್ಪ್ರೇಮಾ ಶಿರಾಫಲಜಲಾದರಃ |
ಶಿರಜಾಲಂಕೃತಶಿರಾಃ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣವಿಭೂಷಿತಃ || ೭೦ ||

ಶಿರೋರತ್ನಪ್ರತೀಕಾಶಃ ಶಿರೋವೇಷ್ಟನಶೋಭಿತಃ |
ಶಿಲಾದಸಂಸ್ತುತಃ ಶಿಲ್ಪೀ ಶಿವದಶ್ಚ ಶಿವಂಕರಃ || ೭೧ ||

ಶಿವಃ ಶಿವಾತ್ಮಾ ಶಿವಭೂಃ ಶಿವಕೃಚ್ಛಿವಶೇಖರಃ |
ಶಿವಜ್ಞಃ ಶಿವಕರ್ಮಜ್ಞಃ ಶಿವಧರ್ಮವಿಚಾರಕಃ || ೭೨ ||

ಶಿವಜನ್ಮಾ ಶಿವಾವಾಸಃ ಶಿವಯೋಗೀ ಶಿವಾಸ್ಪದಃ |
ಶಿವಸ್ಮೃತಿಃ ಶಿವಧೃತಿಃ ಶಿವಾರ್ಥಃ ಶಿವಮಾನಸಃ || ೭೩ ||

ಶಿವಾಢ್ಯಃ ಶಿವವರ್ಯಜ್ಞಃ ಶಿವಾರ್ಥಃ ಶಿವಕೀರ್ತನಃ |
ಶಿವೇಶ್ವರಃ ಶಿವಾರಾಧ್ಯಃ ಶಿವಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಶಿವಪ್ರಿಯಃ || ೭೪ ||

ಶಿವನಾಥಃ ಶಿವಸ್ವಾಮೀ ಶಿವೇಶಃ ಶಿವನಾಯಕಃ |
ಶಿವಮೂರ್ತಿಃ ಶಿವಪತಿಃ ಶಿವಕೀರ್ತಿಃ ಶಿವಾದರಃ || ೭೫ ||

ಶಿವಪ್ರಾಣಃ ಶಿವತ್ರಾಣಃ ಶಿವತ್ರಾತಾ ಶಿವಾಜ್ಞಕಃ |
ಶಿವಪಶ್ಚ ಶಿವಕ್ರೀಡಃ ಶಿವದೇವಃ ಶಿವಾಧಿಪಃ || ೭೬ ||

ಶಿವಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಶಿವಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಶಿವಪ್ರೇಷ್ಠಃ ಶಿವಾಧಿರಾಟ್ |
ಶಿವರಾಟ್ ಶಿವಗೋಪ್ತಾ ಚ ಶಿವಾಂಗಃ ಶಿವದೈವತಃ || ೭೭ ||

ಶಿವಬಂಧುಃ ಶಿವಸುಹೃಚ್ಛಿವಾಧೀಶಃ ಶಿವಪ್ರದಃ |
ಶಿವಾಗ್ರಣೀಃ ಶಿವೇಶಾನಃ ಶಿವಗೀತಃ ಶಿವೋಚ್ಛ್ರಯಃ || ೭೮ ||

ಶಿವಸ್ಫೂರ್ತಿಃ ಶಿವಸುತಃ ಶಿವಪ್ರೌಢಃ ಶಿವೋದ್ಯತಃ |
ಶಿವಸೇನಃ ಶಿವಚರಃ ಶಿವಭರ್ತಾ ಶಿವಪ್ರಭುಃ || ೭೯ ||

ಶಿವೈಕರಾಟ್ ಶಿವಪ್ರಜ್ಞಃ ಶಿವಸಾರಃ ಶಿವಸ್ಪೃಹಃ |
ಶಿವಗ್ರೀವಃ ಶಿವನಾಮಾ ಶಿವಭೂತಿಃ ಶಿವಾಂತರಃ || ೮೦ ||

ಶಿವಮುಖ್ಯಃ ಶಿವಪ್ರಖ್ಯಃ ಶಿವವಿಖ್ಯಃ ಶಿವಾಖ್ಯಗಃ |
ಶಿವಧ್ಯಾತಾ ಶಿವೋದ್ಗಾತಾ ಶಿವದಾತಾ ಶಿವಸ್ಥಿತಿಃ || ೮೧ ||

ಶಿವಾನಂದಃ ಶಿವಮತಿಃ ಶಿವಾರ್ಹಃ ಶಿವತತ್ಪರಃ |
ಶಿವಭಕ್ತಃ ಶಿವಾಸಕ್ತಃ ಶಿವಶಕ್ತಃ ಶಿವಾತ್ಮಕಃ || ೮೨ ||

ಶಿವದೃಕ್ ಶಿವಸಂಪನ್ನಃ ಶಿವಹೃಚ್ಛಿವಮಂಡಿತಃ |
ಶಿವಭಾಕ್ ಶಿವಸಂಧಾತಾ ಶಿವಶ್ಲಾಘೀ ಶಿವೋತ್ಸುಕಃ || ೮೩ ||

ಶಿವಶೀಲಃ ಶಿವರಸಃ ಶಿವಲೋಲಃ ಶಿವೋತ್ಕಟಃ |
ಶಿವಲಿಂಗಃ ಶಿವಪದಃ ಶಿವಸಂಧಃ ಶಿವೋಜ್ಜ್ವಲಃ || ೮೪ ||

ಶಿವಶ್ರೀದಃ ಶಿವಕಲಃ ಶಿವಮಾನ್ಯಃ ಶಿವಪ್ರದಃ |
ಶಿವವ್ರತಃ ಶಿವಹಿತಃ ಶಿವಪ್ರೀತಃ ಶಿವಾಶಯಃ || ೮೫ ||

ಶಿವನಿಷ್ಠಃ ಶಿವಜಪಃ ಶಿವಸಂಜ್ಞಃ ಶಿವೋರ್ಜಿತಃ |
ಶಿವಮಾನಃ ಶಿವಸ್ಥಾನಃ ಶಿವಗಾನಃ ಶಿವೋಪಮಃ || ೮೬ ||

ಶಿವಾನುರಕ್ತಃ ಶಿವಹೃಚ್ಛಿವಹೇತುಃ ಶಿವಾರ್ಚಕಃ |
ಶಿವಕೇಲಿಃ ಶಿವವಟುಃ ಶಿವಚಾಟುಃ ಶಿವಾಸ್ತ್ರವಿತ್ || ೮೭ ||

ಶಿವಸಂಗಃ ಶಿವಧರಃ ಶಿವಭಾವಃ ಶಿವಾರ್ಥಕೃತ್ |
ಶಿವಲೀಲಃ ಶಿವಸ್ವಾಂತಃ ಶಿವೇಚ್ಛಃ ಶಿವದಾಯಕಃ || ೮೮ ||

ಶಿವಶಿಷ್ಯಃ ಶಿವೋಪಾಯಃ ಶಿವೇಷ್ಟಃ ಶಿವಭಾವನಃ |
ಶಿವಪ್ರಧೀಃ ಶಿವವಿಭುಃ ಶಿವಾಭೀಷ್ಟಃ ಶಿವಧ್ವಜಃ || ೮೯ ||

ಶಿವವಾನ್ ಶಿವಸಮ್ಮೋಹಃ ಶಿವರ್ಧಿಃ ಶಿವಸಂಭ್ರಮಃ |
ಶಿವಶ್ರೀಃ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪಃ ಶಿವಗಾತ್ರಃ ಶಿವೋಕ್ತಿದಃ || ೯೦ ||

ಶಿವವೇಷಃ ಶಿವೋತ್ಕರ್ಷಃ ಶಿವಭಾಷಃ ಶಿವೋತ್ಸುಕಃ |
ಶಿವಮೂಲಃ ಶಿವಾಪಾಲಃ ಶಿವಶೂಲಃ ಶಿವಾಬಲಃ || ೯೧ ||

ಶಿವಾಚಾರಃ ಶಿವಾಕಾರಃ ಶಿವೋದಾರಃ ಶಿವಾಕರಃ |
ಶಿವಹೃಷ್ಟಃ ಶಿವೋದ್ದಿಷ್ಟಃ ಶಿವತುಷ್ಟಃ ಶಿವೇಷ್ಟದಃ || ೯೨ ||

ಶಿವಡಿಂಭಃ ಶಿವಾರಂಭಃ ಶಿವೋಜ್ಜೃಂಭಃ ಶಿವಾಭರಃ |
ಶಿವಮಾಯಃ ಶಿವಚಯಃ ಶಿವದಾಯಃ ಶಿವೋಚ್ಛ್ರಯಃ || ೯೩ ||

ಶಿವವ್ಯೂಹಃ ಶಿವೋತ್ಸಾಹಃ ಶಿವಸ್ನೇಹಃ ಶಿವಾವಹಃ |
ಶಿವಲೋಕಃ ಶಿವಾಲೋಕಃ ಶಿವೌಕಾಃ ಶಿವಸೂಚಕಃ || ೯೪ ||

ಶಿವಬುದ್ಧಿಃ ಶಿವರ್ಧಿಶ್ಚ ಶಿವಸಿದ್ಧಿಃ ಶಿವರ್ಧಿದಃ |
ಶಿವಧೀಃ ಶಿವಸಂಶುದ್ಧಿಃ ಶಿವಧೀಃ ಶಿವಸಿದ್ಧಿದಃ || ೯೫ ||

ಶಿವನಾಮಾ ಶಿವಪ್ರೇಮಾ ಶಿವಭೂಃ ಶಿವವಿತ್ತಮಃ |
ಶಿವಾವಿಷ್ಟಃ ಶಿವಾದಿಷ್ಟಃ ಶಿವಾಭೀಷ್ಟಃ ಶಿವೇಷ್ಟಕೃತ್ || ೯೬ ||

ಶಿವಸೇವೀ ಶಿವಕವಿಃ ಶಿವಖ್ಯಾತಃ ಶಿವಚ್ಛವಿಃ |
ಶಿವಲೀನಃ ಶಿವಚ್ಛನ್ನಃ ಶಿವಧ್ಯಾನಃ ಶಿವಸ್ವನಃ || ೯೭ ||

ಶಿವಪಾಲಃ ಶಿವಸ್ಥೂಲಃ ಶಿವಜಾಲಃ ಶಿವಾಲಯಃ |
ಶಿವಾವೇಶಃ ಶಿವೋದ್ದೇಶಃ ಶಿವಾದೇಶಃ ಶಿವೋದ್ಯತಃ || ೯೮ ||

ಶಿವಪಕ್ಷಃ ಶಿವಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಶಿವರಕ್ಷಃ ಶಿವೇಕ್ಷಣಃ |
ಶಿವಪದ್ಯಃ ಶಿವೋದ್ವಿದ್ಯಃ ಶಿವಹೃದ್ಯಃ ಶಿವಾದ್ಯಕಃ || ೯೯ ||

ಶಿವಪಾದ್ಯಃ ಶಿವಸ್ವಾದ್ಯಃ ಶಿವಾರ್ಘ್ಯಃ ಶಿವಪಾದ್ಯಕಃ |
ಶಿವಾರ್ಹಃ ಶಿವಹಾರ್ದಶ್ಚ ಶಿವಬಿಂಬಃ ಶಿವಾರ್ಭಕಃ || ೧೦೦ ||

ಶಿವಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಶಿವಕೇಲಿಪರಾಯಣಃ |
ಶಿವಾಮಿತ್ರಪ್ರಮಥನಃ ಶಿವಭಕ್ತಾರ್ತಿನಾಶನಃ || ೧೦೧ ||

ಶಿವಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯರತಃ ಶಿವಪ್ರಣವಮಾನಸಃ |
ಶಿವವಾಲ್ಲಭ್ಯಪುಷ್ಟಾಂಗಃ ಶಿವಾರಿಹರಣೋತ್ಸುಕಃ || ೧೦೨ ||

ಶಿವಾನುಗ್ರಹಸಂಧಾತಾ ಶಿವಪ್ರಣಯತತ್ಪರಃ |
ಶಿವಪಾದಾಬ್ಜಲೋಲಂಬಃ ಶಿವಪೂಜಾಪರಾಯಣಃ || ೧೦೩ ||

ಶಿವಕೀರ್ತನಸಂತುಷ್ಟಃ ಶಿವೋಲ್ಲಾಸಕ್ರಿಯಾದರಃ |
ಶಿವಾಪದಾನಚತುರಃ ಶಿವಕಾರ್ಯಾನುಕೂಲದಃ || ೧೦೪ ||

ಶಿವಪುತ್ರಪ್ರೀತಿಕರಃ ಶಿವಾಶ್ರಿತಗಣೇಷ್ಟದಃ |
ಶಿವಮೂರ್ಧಾಭಿಷಿಕ್ತಾಂಗಃ ಶಿವಸೈನ್ಯಪುರಃಸರಃ || ೧೦೫ ||

ಶಿವವಿಶ್ವಾಸಸಂಪೂರ್ಣಃ ಶಿವಪ್ರಮಥಸುಂದರಃ |
ಶಿವಲೀಲಾವಿನೋದಜ್ಞಃ ಶಿವವಿಷ್ಣುಮನೋಹರಃ || ೧೦೬ ||

ಶಿವಪ್ರೇಮಾರ್ದ್ರದಿವ್ಯಾಂಗಃ ಶಿವವಾಗಮೃತಾರ್ಥವಿತ್ |
ಶಿವಪೂಜಾಗ್ರಗಣ್ಯಶ್ಚ ಶಿವಮಂಗಳಚೇಷ್ಟಿತಃ || ೧೦೭ ||

ಶಿವದೂಷಕವಿಧ್ವಂಸೀ ಶಿವಾಜ್ಞಾಪರಿಪಾಲಕಃ |
ಶಿವಸಂಸಾರಶೃಂಗಾರಃ ಶಿವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಃ || ೧೦೮ ||

ಶಿವಸ್ಥಾನಧೃತೋದ್ದಂಡಃ ಶಿವಯೋಗವಿಶಾರದಃ |
ಶಿವಪ್ರೇಮಾಸ್ಪದೋಚ್ಚಂಡದಂಡನಾಡಂಬರೋದ್ಭಟಃ || ೧೦೯ ||

ಶಿವಾರ್ಚಕಪರಿತ್ರಾತಾ ಶಿವಭಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಃ |
ಶಿವಧ್ಯಾನೈಕನಿಲಯಃ ಶಿವಧರ್ಮಪರಾಯಣಃ || ೧೧೦ ||

ಶಿವಸ್ಮರಣಸಾನ್ನಿಧ್ಯಃ ಶಿವಾನಂದಮಹೋದರಃ |
ಶಿವಪ್ರಸಾದಸಂತುಷ್ಟಃ ಶಿವಕೈವಲ್ಯಮೂಲಕಃ || ೧೧೧ ||

ಶಿವಸಂಕೀರ್ತನೋಲ್ಲಾಸಃ ಶಿವಕೈಲಾಸಭೋಗದಃ |
ಶಿವಪ್ರದೋಷಪೂಜಾತ್ತಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಸುಂದರಃ || ೧೧೨ ||

ಶಿವಲಿಂಗಾರ್ಚನಾಸಕ್ತಃ ಶಿವನಾಮಸ್ಮೃತಿಪ್ರದಃ |
ಶಿವಾಲಯಸ್ಥಾಪಕಶ್ಚ ಶಿವಾದ್ರಿಕ್ರೀಡನೋತ್ಸುಕಃ || ೧೧೩ ||

ಶಿವಾಪದಾನನಿಪುಣಃ ಶಿವವಾಕ್ಪರಿಪಾಲಕಃ |
ಶಿವಾನೀಪ್ರೀತಿಕಲಶಃ ಶಿವಾರಾತಿವಿನಾಶಕಃ || ೧೧೪ ||

ಶಿವಾತ್ಮಕಕ್ರಿಯಾಲೋಲಃ ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯಸಾಧಕಃ |
ಶಿಶಿರೇಷ್ಟಃ ಶಿಶಿರದಃ ಶಿಶಿರರ್ತುಪ್ರಿಯಃ ಶಿಶುಃ || ೧೧೫ ||

ಶಿಶುಪ್ರಿಯಃ ಶಿಶುತ್ರಾತಾ ಶಿಶುಭಾಷೀ ಶಿಶೂತ್ಸವಃ |
ಶಿಶುಪಾಲನತಾತ್ಪರ್ಯಃ ಶಿಶುಪೂಜ್ಯಃ ಶಿಶುಕ್ಷಮಃ || ೧೧೬ ||

ಶಿಶುಪಾಲಕ್ರೋಧಹರಃ ಶಿಶುಶಕ್ತಿಧರಸ್ತುತಃ |
ಶಿಶುಪಾಲಘ್ನವಿನುತಃ ಶಿಶುಪಾಲನಚೇಷ್ಟಿತಃ || ೧೧೭ ||

ಶಿಶುಚಾಂದ್ರಾಯಣಪ್ರೀತಃ ಶಿಶುಭಾವಾವನಪ್ರಭುಃ |
ಶೀಕರಪ್ರಣಯಃ ಶೀಕರಾಂಗಃ ಶೀಘ್ರಶ್ಚ ಶೀಘ್ರಶಃ || ೧೧೮ ||

ಶೀಘ್ರವೇದೀ ಶೀಘ್ರಗಾಮೀ ಶೀಘ್ರಯೋದ್ಧಾ ಚ ಶೀಘ್ರಧೀಃ |
ಶೀಘ್ರಕಪ್ರಿಯಕೃಚ್ಛೀಘ್ರೀ ಶೀಘ್ರದಾತಾ ಚ ಶೀಘ್ರಭೃತ್ || ೧೧೯ ||

ಶೀತಾಲಂಕರಣಃ ಶೀತಜಲಾಸ್ವಾದನತತ್ಪರಃ |
ಶೀತಃ ಶೀತಕರಃ ಶೀತಪುಷ್ಪಧಾರೀ ಚ ಶೀತಗುಃ || ೧೨೦ ||

ಶೀತಪ್ರಿಯಃ ಶೀತಭಾನುಃ ಶೀತರಶ್ಮಿಶ್ಚ ಶೀತಲಃ |
ಶೀತಾಪ್ರಭಃ ಶೀತಲಾಢ್ಯಃ ಶೀತಾಂಶುಃ ಶೀತವೀರ್ಯಕಃ || ೧೨೧ ||

ಶೀತಲಾಂಗಃ ಶೀತಸಹಃ ಶೀತಾದ್ರಿನಿಲಯಪ್ರಿಯಃ |
ಶೀತ್ಪುಟಭ್ರುಃ ಶೀತನೇತ್ರಃ ಶೀರ್ಣಾಂಘ್ರಿಭಯನಾಶನಃ || ೧೨೨ ||

ಶೀತಾತ್ಮಗಿರಿಸಂಚಾರೀ ಶೀರ್ಣಪರ್ಣಸುಮೋತ್ಕರಃ |
ಶೀಭಜ್ಞಃ ಶೀರ್ಷಣ್ಯಧರಃ ಶೀರ್ಷರಕ್ಷೋಽಥ ಶೀಲವಾನ್ || ೧೨೩ ||

ಶೀಲಜ್ಞಃ ಶೀಲದಃ ಶೀಲಪಾಲಕಃ ಶೀಲವತ್ಪ್ರಭುಃ |
ಶುಕತುಂಡನಿಭಾಪಾಂಗಃ ಶುಕವಾಹನಸೋದರಃ || ೧೨೪ ||

ಶುಕಪ್ರಿಯಫಲಾಸ್ವಾದಃ ಶುಕವಾಕ್ಯಪ್ರಿಯಃ ಶುಭೀ |
ಶುಕವಾಹಪ್ರಿಯಃ ಶುಕ್ತಿಕಾಜಹಾರಃ ಶುಕಪ್ರಿಯಃ || ೧೨೫ ||

ಶುಕ್ರಃ ಶುಕ್ರಭುಗಾರೂಢಭೂತಃ ಶುಕ್ರಪ್ರಪೂಜಿತಃ |
ಶುಕ್ರಶಿಷ್ಯಾಂತಕಃ ಶುಕ್ರವರ್ಣಃ ಶುಕ್ರಕರಃ ಶುಚಿಃ || ೧೨೬ ||

ಶುಕ್ಲಃ ಶುಕ್ಲನುತಃ ಶುಕ್ಲೀ ಶುಕ್ಲಪುಷ್ಪಶ್ಚ ಶುಕ್ಲದಃ |
ಶುಕ್ಲಾಂಗಃ ಶುಕ್ಲಕರ್ಮಾ ಚ ಶುಚಿಭೂಮಿನಿವಾಸಕಃ || ೧೨೭ ||

ಶುಚಿಪ್ರದಃ ಶುಚಿಕರಃ ಶುಚಿಕರ್ಮಾ ಶುಚಿಪ್ರಿಯಃ |
ಶುಚಿರೋಚಿಃ ಶುಚಿಮತಿಃ ಶುಂಠೀಗುಡಜಲಾದರಃ || ೧೨೮ ||

ಶುದ್ಧಃ ಶುದ್ಧಫಲಾಹಾರಃ ಶುದ್ಧಾಂತಪರಿಪಾಲಕಃ |
ಶುದ್ಧಚೇತಾಃ ಶುದ್ಧಕರ್ಮಾ ಶುದ್ಧಭಾವೋಽಥ ಶುದ್ಧಿದಃ || ೧೨೯ ||

ಶುಭಃ ಶುಭಾಂಗಃ ಶುಭಕೃಚ್ಛುಭೇಚ್ಛಃ ಶುಭಮಾನಸಃ |
ಶುಭಭಾಷೀ ಶುಭನುತಃ ಶುಭವರ್ಷೀ ಶುಭಾದರಃ || ೧೩೦ ||

ಶುಭಶೀಲಃ ಶುಭಪ್ರೀತಃ ಶುಭಂಯುಃ ಶುಭಪೋಷಕಃ |
ಶುಭಂಕರಃ ಶುಭಗಣಃ ಶುಭಾಚಾರಃ ಶುಭೋತ್ಸವಃ || ೧೩೧ ||

ಶುಭಾದರಃ ಶುಭೋದಾರಃ ಶುಭಾಹಾರಃ ಶುಭಾವಹಃ |
ಶುಭಾನ್ವಿತಃ ಶುಭಹಿತಃ ಶುಭವರ್ಣಃ ಶುಭಾಂಬರಃ || ೧೩೨ ||

ಶುಭಭಕ್ತಃ ಶುಭಾಸಕ್ತಃ ಶುಭಯುಕ್ತಃ ಶುಭೇಕ್ಷಣಃ |
ಶುಭ್ರಃ ಶುಭ್ರಗಣಃ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರಃ ಶುಭ್ರವಿಭೂಷಣಃ || ೧೩೩ ||

ಶುಭವಿಧ್ವಂಸಿನೀಭೂತಃ ಶುಲ್ಕಾದಾನನಿಪಾತಕಃ |
ಶುಷ್ಮದ್ಯುತಿಃ ಶುಷ್ಮಿಸಖಃ ಶುಶ್ರೂಷಾದೂತಶಂಕರಃ || ೧೩೪ ||

ಶೂರಃ ಶೂರಾಶ್ರಿತಃ ಶೂರಗಣಃ ಶೂರಚಮೂಪತಿಃ |
ಶೂರಪ್ರವರಸಂದೋಹಃ ಶೂರಭಕ್ತಶ್ಚ ಶೂರವಾನ್ || ೧೩೫ ||

ಶೂರಸೇನಃ ಶೂರನುತಃ ಶೂರಪಾಲಶ್ಚ ಶೂರಜಿತ್ |
ಶೂರದೇವಃ ಶೂರವಿಭುಃ ಶೂರನೇತಾ ಚ ಶೂರರಾಟ್ || ೧೩೬ ||

ಶೂಲಪಾಣಿಯುತಃ ಶೂಲೀ ಶೂಲಯುದ್ಧವಿಶಾರದಃ |
ಶೂಲಿನೀಪ್ರಿಯಕೃಚ್ಛೂಲವಿತ್ರಸ್ತರಿಪುಮಂಡಲಃ || ೧೩೭ ||

ಶೃಂಗಾರಖೇಲಃ ಶೃಂಗಾರಗಾತ್ರಃ ಶೃಂಗಾರಶೇಖರಃ |
ಶೃಂಗಾರಜಟಿಲಃ ಶೃಂಗಾಟಕಸಂಚಾರಕೌತುಕಃ || ೧೩೮ ||

ಶೃಂಗಾರಭೂಷಣಃ ಶೃಂಗಾರಯೋನಿಜನನಾರ್ಭಕಃ |
ಶೇಮುಷೀದುಃಖಹಂತಾ ಚ ಶೇಖರೀಕೃತಮೂರ್ಧಜಃ || ೧೩೯ ||

ಶೇಷಸ್ತುತಃ ಶೇಷಪಾಣಿಃ ಶೇಷಭೂಷಣನಂದನಃ |
ಶೇಷಾದ್ರಿನಿಲಯಪ್ರೀತಃ ಶೇಷೋದರಸಹೋದರಃ || ೧೪೦ ||

ಶೈಲಜಾಪ್ರಿಯಕೃತ್ಕರ್ಮಾ ಶೈಲರಾಜಪ್ರಪೂಜಿತಃ |
ಶೈಲಾದಿವಿನುತಃ ಶೈವಃ ಶೈವಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಚಾರಕಃ || ೧೪೧ ||

ಶೈವಧೀರಃ ಶೈವವೀರಃ ಶೈವಶೂರಶ್ಚ ಶೈವರಾಟ್ |
ಶೈವತ್ರಾಣಃ ಶೈವಗಣಃ ಶೈವಪ್ರಾಣಶ್ಚ ಶೈವವಿತ್ || ೧೪೨ ||

ಶೈವಶಾಸ್ತ್ರಃ ಶೈವಶಾಸ್ತ್ರಾಢ್ಯಃ ಶೈವಭೃಚ್ಛೈವಪಾಲಕಃ |
ಶೈವದಕ್ಷಃ ಶೈವಪಕ್ಷಃ ಶೈವರಕ್ಷೋಽಥ ಶೈವಹೃತ್ || ೧೪೩ ||

ಶೈವಾಂಗಃ ಶೈವಮಂತ್ರಜ್ಞಃ ಶೈವತಂತ್ರಶ್ಚ ಶೈವದಃ |
ಶೈವಮೌನೀ ಶೈವಮತಿಃ ಶೈವಯಂತ್ರವಿಧಾಯಕಃ || ೧೪೪ ||

ಶೈವವ್ರತಃ ಶೈವನೇತಾ ಶೈವಜ್ಞಃ ಶೈವಸೈನ್ಯಕಃ |
ಶೈವನಂದ್ಯಃ ಶೈವಪೂಜ್ಯಃ ಶೈವರಾಜ್ಯೋಽಥ ಶೈವಪಃ || ೧೪೫ ||

ಶೋಣಾಪಾಂಗಃ ಶೋಣನಖಃ ಶೋಣರತ್ನವಿಭೂಷಿತಃ |
ಶೋಕಘ್ನಃ ಶೋಭನಾಸ್ತ್ರಶ್ಚ ಶೋಧಕಃ ಶೋಭನಪ್ರದಃ || ೧೪೬ ||

ಶೋಷಿತಾರಿಃ ಶೋಷಹಾರೀ ಶೋಷಿತಾಶ್ರಿತರಕ್ಷಕಃ |
ಶೌರೀಡ್ಯಃ ಶೌರಿವರದಃ ಶೌರಿದ್ವಿಟ್ಪ್ರಾಣಹಾರಕಃ || ೧೪೭ ||

ಶ್ರದ್ಧಾಧಾರಶ್ಚ ಶ್ರದ್ಧಾಲುಃ ಶ್ರದ್ಧಾವಿತ್ಪರಿಪಾಲಕಃ |
ಶ್ರವಣಾನಂದಜನಕಃ ಶ್ರವಣಾಭರಣೋಜ್ಜ್ವಲಃ || ೧೪೮ ||

ಶ್ರೀದಃ ಶ್ರೀದಪ್ರಿಯಃ ಶ್ರೀದಸ್ತುತಃ ಶ್ರೀದಪ್ರಪೂಜಿತಃ |
ಶ್ರುತಿಜ್ಞಃ ಶ್ರುತಿವಿತ್ಪೂಜ್ಯಃ ಶ್ರುತಿಸಾರಃ ಶ್ರುತಿಪ್ರದಃ || ೧೪೯ ||

ಶ್ರುತಿಮೌಲಿನುತಪ್ರೇಮಡಿಂಭಃ ಶ್ರುತಿವಿಚಾರಕಃ |
ಶ್ಲಾಘ್ಯಃ ಶ್ಲಾಘಾಪರಃ ಶ್ಲಾಘ್ಯಗಣಃ ಶ್ಲಾಘ್ಯಗುಣಾಕರಃ || ೧೫೦ ||

ಶ್ವೇತಾಂಗಶ್ಚ ಶ್ವೇತಗಜರಥಃ ಶ್ವೇತಸುಮಾದರಃ |
ಶ್ರೀಧೃಕ್ ಶ್ರೀಧರದಾಂಪತ್ಯಸಾರ್ಥಸಮ್ಮೋಹನಾಕೃತಿಃ || ೧೫೧ ||

ಶ್ರೀಕಾಮಾಶ್ರಿತಸಂದೋಹಕೈರವಾನಂದಚಂದ್ರಮಾಃ |
ಇತೀದಂ ಶಾಸ್ತೃದೇವಸ್ಯ ಶಿವವಿಷ್ಣುಸ್ವರೂಪಿಣಃ || ೧೫೨ ||

ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ದಿವ್ಯಾನಾಂ ಶಾದೀನಾಂ ಸಂಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ |
ಯ ಇದಂ ಶೃಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಪಠೇಚ್ಚ ಪ್ರಯತ್ನತಃ |
ನಾಶುಭಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ಕಿಂಚಿತ್ಸೋಽಮುತ್ರೇಹ ಚ ಮಾನವಃ || ೧೫೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತೃ ಶವರ್ಣ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: