Durga Saptasati – Devi Kavacham – ದೇವೀ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ |

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಚಂಡೀಕವಚಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ , ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ,
ಚಾಮುಂಡಾ ದೇವತಾ , ಅಂಗನ್ಯಾಸೋಕ್ತಮಾತರೋ ಬೀಜಮ್ ,
ದಿಗ್ಬಂಧದೇವತಾಸ್ತತ್ವಮ್ , ಶ್ರೀಜಗದಂಬಾಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈ |

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ |
ಓಂ ಯದ್ಗುಹ್ಯಂ ಪರಮಂ ಲೋಕೇ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ನೃಣಾಮ್ |
ಯನ್ನ ಕಸ್ಯಚಿದಾಖ್ಯಾತಂ ತನ್ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ಪಿತಾಮಹ || ೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ಅಸ್ತಿ ಗುಹ್ಯತಮಂ ವಿಪ್ರ ಸರ್ವಭೂತೋಪಕಾರಕಮ್ |
ದೇವ್ಯಾಸ್ತು ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಂ ತಚ್ಛೃಣುಷ್ವ ಮಹಾಮುನೇ || ೨ ||

ಪ್ರಥಮಂ ಶೈಲಪುತ್ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ |
ತೃತೀಯಂ ಚಂದ್ರಘಂಟೇತಿ ಕೂಷ್ಮಾಂಡೇತಿ ಚತುರ್ಥಕಮ್ || ೩ ||

ಪಂಚಮಂ ಸ್ಕಂದಮಾತೇತಿ ಷಷ್ಠಂ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ತಥಾ |
ಸಪ್ತಮಂ ಕಾಲರಾತ್ರಿಶ್ಚ ಮಹಾಗೌರೀತಿ ಚಾಷ್ಟಮಮ್ || ೪ ||

ನವಮಂ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ಚ ನವದುರ್ಗಾಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಃ |
ಉಕ್ತಾನ್ಯೇತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೈವ ಮಹಾತ್ಮನಾ || ೫ ||

ಅಗ್ನಿನಾ ದಹ್ಯಮಾನಾಸ್ತು ಶತ್ರುಮಧ್ಯಗತಾ ರಣೇ |
ವಿಷಮೇ ದುರ್ಗಮೇ ಚೈವ ಭಯಾರ್ತಾಃ ಶರಣಂ ಗತಾಃ || ೬|

ನ ತೇಷಾಂ ಜಾಯತೇ ಕಿಂಚಿದಶುಭಂ ರಣಸಂಕಟೇ |
ಆಪದಂ ನ ಚ ಪಶ್ಯಂತಿ ಶೋಕದುಃಖಭಯಂಕರೀಮ್ || ೭ ||

ಯೈಸ್ತು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ಮೃತಾ ನಿತ್ಯಂ ತೇಷಾಂ ವೃದ್ಧಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ |
ಯೇ ತ್ವಾಂ ಸ್ಮರಂತಿ ದೇವೇಶಿ ರಕ್ಷಸಿ ತಾನ್ನ ಸಂಶಯಃ || ೮ ||

ಪ್ರೇತಸಂಸ್ಥಾ ತು ಚಾಮುಂಡಾ ವಾರಾಹೀ ಮಹಿಷಾಸನಾ |
ಐಂದ್ರೀ ಗಜಸಮಾರೂಢಾ ವೈಷ್ಣವೀ ಗರುಡಾಸನಾ || ೯ ||

ನಾರಸಿಂಹೀ ಮಹಾವೀರ್ಯಾ ಶಿವದೂತೀ ಮಹಾಬಲಾ |
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ವೃಷಾರೂಢಾ ಕೌಮಾರೀ ಶಿಖಿವಾಹನಾ || ೧೦ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪದ್ಮಾಸನಾ ದೇವೀ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ |
ಶ್ವೇತರೂಪಧರಾ ದೇವೀ ಈಶ್ವರೀ ವೃಷವಾಹನಾ || ೧೧ ||

ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಹಂಸಸಮಾರೂಢಾ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾ |
ಇತ್ಯೇತಾ ಮಾತರಃ ಸರ್ವಾಃ ಸರ್ವಯೋಗಸಮನ್ವಿತಾಃ || ೧೨ ||

ನಾನಾಭರಣಶೋಭಾಢ್ಯಾ ನಾನಾರತ್ನೋಪಶೋಭಿತಾಃ |
ಶ್ರೈಷ್ಠೈಶ್ಚ ಮೌಕ್ತಿಕೈಃ ಸರ್ವಾ ದಿವ್ಯಹಾರಪ್ರಲಂಬಿಭಿಃ || ೧೩ ||

ಇಂದ್ರನೀಲೈರ್ಮಹಾನೀಲೈಃ ಪದ್ಮರಾಗೈಃ ಸುಶೋಭನೈಃ |
ದೃಶ್ಯಂತೇ ರಥಮಾರೂಢಾ ದೇವ್ಯಃ ಕ್ರೋಧಸಮಾಕುಲಾಃ || ೧೪ ||

ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಂ ಗದಾಂ ಶಕ್ತಿಂ ಹಲಂ ಚ ಮುಸಲಾಯುಧಮ್ |
ಖೇಟಕಂ ತೋಮರಂ ಚೈವ ಪರಶುಂ ಪಾಶಮೇವ ಚ || ೧೫ ||

ಕುಂತಾಯುಧಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಚ ಶಾರ್ಂಗಮಾಯುಧಮುತ್ತಮಮ್ |
ದೈತ್ಯಾನಾಂ ದೇಹನಾಶಾಯ ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಾಯ ಚ || ೧೬ ||

ಧಾರಯಂತ್ಯಾಯುಧಾನೀತ್ಥಂ ದೇವಾನಾಂ ಚ ಹಿತಾಯ ವೈ |
ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಮಹಾರೌದ್ರೇ ಮಹಾಘೋರಪರಾಕ್ರಮೇ || ೧೭ ||

ಮಹಾಬಲೇ ಮಹೋತ್ಸಾಹೇ ಮಹಾಭಯವಿನಾಶಿನಿ |
ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ದೇವಿ ದುಷ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯೇ ಶತ್ರೂಣಾಂ ಭಯವರ್ಧಿನಿ || ೧೮ ||

ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷತು ಮಾಮೈಂದ್ರೀ ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಮಗ್ನಿದೇವತಾ |
ದಕ್ಷಿಣೇಽವತು ವಾರಾಹೀ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಖಡ್ಗಧಾರಿಣೀ || ೧೯ ||

ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ವಾರುಣೀ ರಕ್ಷೇದ್ವಾಯವ್ಯಾಂ ಮೃಗವಾಹಿನೀ |
ಉದೀಚ್ಯಾಂ ಪಾತು ಕೌಬೇರೀ ಈಶಾನ್ಯಾಂ ಶೂಲಧಾರಿಣೀ || ೨೦ ||

ಊರ್ಧ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಮೇ ರಕ್ಷೇದಧಸ್ತಾದ್ವೈಷ್ಣವೀ ತಥಾ |
ಏವಂ ದಶ ದಿಶೋ ರಕ್ಷೇಚ್ಚಾಮುಂಡಾ ಶವವಾಹನಾ || ೨೧ ||

ಜಯಾ ಮಾಮಗ್ರತಃ ಪಾತು ವಿಜಯಾ ಪಾತು ಪೃಷ್ಠತಃ |
ಅಜಿತಾ ವಾಮಪಾರ್ಶ್ವೇ ತು ದಕ್ಷಿಣೇ ಚಾಪರಾಜಿತಾ || ೨೨ ||

ಶಿಖಾಂ ಮೇ ದ್ಯೋತಿನೀ ರಕ್ಷೇದುಮಾ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾ |
ಮಾಲಾಧರೀ ಲಲಾಟೇ ಚ ಭ್ರುವೌ ರಕ್ಷೇದ್ಯಶಸ್ವಿನೀ || ೨೩ ||

ನೇತ್ರಯೋಶ್ಚಿತ್ರನೇತ್ರಾ ಚ ಯಮಘಂಟಾ ತು ಪಾರ್ಶ್ವಕೇ |
ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ಚ ತ್ರಿಶೂಲೇನ ಭ್ರುವೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಚ ಚಂಡಿಕಾ || ೨೪ ||

ಶಂಖಿನೀ ಚಕ್ಷುಷೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಶ್ರೋತ್ರಯೋರ್ದ್ವಾರವಾಸಿನೀ |
ಕಪೋಲೌ ಕಾಲಿಕಾ ರಕ್ಷೇತ್ ಕರ್ಣಮೂಲೇ ತು ಶಂಕರೀ || ೨೫ ||

ನಾಸಿಕಾಯಾಂ ಸುಗಂಧಾ ಚ ಉತ್ತರೋಷ್ಠೇ ಚ ಚರ್ಚಿಕಾ |
ಅಧರೇ ಚಾಮೃತಾಬಾಲಾ ಜಿಹ್ವಾಯಾಂ ಚ ಸರಸ್ವತೀ || ೨೬ ||

ದಂತಾನ್ ರಕ್ಷತು ಕೌಮಾರೀ ಕಂಠದೇಶೇ ತು ಚಂಡಿಕಾ |
ಘಂಟಿಕಾಂ ಚಿತ್ರಘಂಟಾ ಚ ಮಹಾಮಾಯಾ ಚ ತಾಲುಕೇ || ೨೭ ||

ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಚಿಬುಕಂ ರಕ್ಷೇದ್ವಾಚಂ ಮೇ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ |
ಗ್ರೀವಾಯಾಂ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಚ ಪೃಷ್ಠವಂಶೇ ಧನುರ್ಧರೀ || ೨೮ ||

ನೀಲಗ್ರೀವಾ ಬಹಿಃ ಕಂಠೇ ನಲಿಕಾಂ ನಲಕೂಬರೀ |
ಸ್ಕಂಧಯೋಃ ಖಡ್ಗಿನೀ ರಕ್ಷೇತ್ ಬಾಹೂ ಮೇ ವಜ್ರಧಾರಿಣೀ || ೨೯ ||

ಹಸ್ತಯೋರ್ದಂಡಿನೀ ರಕ್ಷೇದಂಬಿಕಾ ಚಾಂಗುಳೀಷು ಚ |
ನಖಾಞ್ಛೂಲೇಶ್ವರೀ ರಕ್ಷೇತ್ ಕುಕ್ಷೌ ರಕ್ಷೇನ್ನರೇಶ್ವರೀ || ೩೦ ||

ಸ್ತನೌ ರಕ್ಷೇನ್ಮಹಾದೇವೀ ಮನಃಶೋಕವಿನಾಶಿನೀ |
ಹೃದಯೇ ಲಲಿತಾ ದೇವೀ ಉದರೇ ಶೂಲಧಾರಿಣೀ || ೩೧ ||

ನಾಭೌ ಚ ಕಾಮಿನೀ ರಕ್ಷೇದ್ಗುಹ್ಯಂ ಗುಹ್ಯೇಶ್ವರೀ ತಥಾ |
ಮೇಢ್ರಂ ರಕ್ಷತು ದುರನಾ ಪಾಯುಂ ಮೇ ಗುಹ್ಯವಾಹಿನೀ || ೩೨ ||

ಕಟ್ಯಾಂ ಭಗವತೀ ರಕ್ಷೇದೂರೂ ಮೇ ಮೇಘವಾಹನಾ |
ಜಂಘೇ ಮಹಾಬಲಾ ರಕ್ಷೇತ್ ಜಾನೂ ಮಾಧವನಾಯಿಕಾ || ೩೩ ||

ಗುಲ್ಫಯೋರ್ನಾರಸಿಂಹೀ ಚ ಪಾದಪೃಷ್ಠೇ ತು ಕೌಶಿಕೀ |
ಪಾದಾಂಗುಳೀಃ ಶ್ರೀಧರೀ ಚ ತಲಂ ಪಾತಾಳವಾಸಿನೀ || ೩೪ ||

ನಖಾನ್ ದಂಷ್ಟ್ರಕರಾಲೀ ಚ ಕೇಶಾಂಶ್ಚೈವೋರ್ಧ್ವಕೇಶಿನೀ |
ರೋಮಕೂಪೇಷು ಕೌಮಾರೀ ತ್ವಚಂ ಯೋಗೀಶ್ವರೀ ತಥಾ || ೩೫ ||

ರಕ್ತಮಜ್ಜಾವಸಾಮಾಂಸಾನ್ಯಸ್ಥಿಮೇದಾಂಸಿ ಪಾರ್ವತೀ |
ಅಂತ್ರಾಣಿ ಕಾಲರಾತ್ರಿಶ್ಚ ಪಿತ್ತಂ ಚ ಮುಕುಟೇಶ್ವರೀ || ೩೬ ||

ಪದ್ಮಾವತೀ ಪದ್ಮಕೋಶೇ ಕಫೇ ಚೂಡಾಮಣಿಸ್ತಥಾ |
ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ನಖಜ್ವಾಲಾಮಭೇದ್ಯಾ ಸರ್ವಸಂಧಿಷು || ೩೭ ||

ಶುಕ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಮೇ ರಕ್ಷೇಚ್ಛಾಯಾಂ ಛತ್ರೇಶ್ವರೀ ತಥಾ |
ಅಹಂಕಾರಂ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿಂ ರಕ್ಷೇನ್ಮೇ ಧರ್ಮಧಾರಿಣೀ || ೩೮ ||

ಪ್ರಾಣಾಪಾನೌ ತಥಾ ವ್ಯಾನಮುದಾನಂ ಚ ಸಮಾನಕಮ್ |
ವಜ್ರಹಸ್ತಾ ಚ ಮೇ ರಕ್ಷೇತ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಕಳ್ಯಾಣಶೋಭನಾ || ೩೯ ||

ರಸೇ ರೂಪೇ ಚ ಗಂಧೇ ಚ ಶಬ್ದೇ ಸ್ಪರ್ಶೇ ಚ ಯೋಗಿನೀ |
ಸತ್ತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮಶ್ಚೈವ ರಕ್ಷೇನ್ನಾರಾಯಣೀ ಸದಾ || ೪೦ ||

ಆಯೂ ರಕ್ಷತು ವಾರಾಹೀ ಧರ್ಮಂ ರಕ್ಷತು ಪಾರ್ವತೀ |
ಯಶಃ ಕೀರ್ತಿಂ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಚ ಸದಾ ರಕ್ಷತು ವೈಷ್ಣವೀ || ೪೧ ||

ಗೋತ್ರಮಿಂದ್ರಾಣೀ ಮೇ ರಕ್ಷೇತ್ ಪಶೂನ್ ರಕ್ಷೇಚ್ಚ ಚಂಡಿಕಾ |
ಪುತ್ರಾನ್ ರಕ್ಷೇನ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭಾರ್ಯಾಂ ರಕ್ಷತು ಭೈರವೀ || ೪೨ ||

ಧನೇಶ್ವರೀ ಧನಂ ರಕ್ಷೇತ್ ಕೌಮಾರೀ ಕನ್ಯಕಾಂ ತಥಾ |
ಪಂಥಾನಂ ಸುಪಥಾ ರಕ್ಷೇನ್ಮಾರ್ಗಂ ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ತಥಾ || ೪೩ ||

ರಾಜದ್ವಾರೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಿಜಯಾ ಸತತಂ ಸ್ಥಿತಾ |
ರಕ್ಷಾಹೀನಂ ತು ಯತ್ ಸ್ಥಾನಂ ವರ್ಜಿತಂ ಕವಚೇನ ತು || ೪೪ ||

ತತ್ಸರ್ವಂ ರಕ್ಷ ಮೇ ದೇವಿ ಜಯಂತೀ ಪಾಪನಾಶಿನೀ |
ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಕವಚಂ ಸರ್ವದಾ ಜಪೇತ್ || ೪೫ ||

ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ವಿಪ್ರರ್ಷೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತವ ಮಯೋದಿತಮ್ ||

ಪಾದಮೇಕಂ ನ ಗಚ್ಛೇತ್ ತು ಯದೀಚ್ಛೇಚ್ಛುಭಮಾತ್ಮನಃ || ೪೬ ||

ಕವಚೇನಾವೃತೋ ನಿತ್ಯಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರೈವ ಗಚ್ಛತಿ |
ತತ್ರ ತತ್ರಾರ್ಥಲಾಭಶ್ಚ ವಿಜಯಃ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕಃ || ೪೭ ||

ಯಂ ಯಂ ಚಿಂತಯತೇ ಕಾಮಂ ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ |
ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಮತುಲಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತೇ ಭೂತಲೇ ಪುಮಾನ್ || ೪೮ ||

ನಿರ್ಭಯೋ ಜಾಯತೇ ಮರ್ತ್ಯಃ ಸಂಗ್ರಾಮೇಷ್ವಪರಾಜಿತಃ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ತು ಭವೇತ್ಪೂಜ್ಯಃ ಕವಚೇನಾವೃತಃ ಪುಮಾನ್ || ೪೯ ||

ಇದಂ ತು ದೇವ್ಯಾಃ ಕವಚಂ ದೇವಾನಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ |
ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಯತೋ ನಿತ್ಯಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಃ || ೫೦ ||

ದೈವೀಕಲಾ ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ಚಾಪರಾಜಿತಃ |
ಜೀವೇದ್ವರ್ಷಶತಂ ಸಾಗ್ರಮಪಮೃತ್ಯುವಿವರ್ಜಿತಃ || ೫೧ ||

ನಶ್ಯಂತಿ ವ್ಯಾಧಯಃ ಸರ್ವೇ ಲೂತಾವಿಸ್ಫೋಟಕಾದಯಃ |
ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ಚೈವ ಕೃತ್ರಿಮಂ ಚೈವ ಯದ್ವಿಷಮ್ || ೫೨ ||

ಅಭಿಚಾರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಮಂತ್ರಯಂತ್ರಾಣಿ ಭೂತಲೇ |
ಭೂಚರಾಃ ಖೇಚರಾಶ್ಚೈವ ಕುಲಜಾಶ್ಚೌಪದೇಶಿಕಾಃ || ೫೩ ||

ಸಹಜಾ ಕುಲಜಾ ಮಾಲಾ ಡಾಕಿನೀ ಶಾಕಿನೀ ತಥಾ |
ಅಂತರಿಕ್ಷಚರಾ ಘೋರಾ ಡಾಕಿನ್ಯಶ್ಚ ಮಹಾರವಾಃ || ೫೪ ||

ಗ್ರಹಭೂತಪಿಶಾಚಾಶ್ಚ ಯಕ್ಷಗಂಧರ್ವರಾಕ್ಷಸಾಃ |
ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸವೇತಾಲಾಃ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ ಭೈರವಾದಯಃ || ೫೫ ||

ನಶ್ಯಂತಿ ದರ್ಶನಾತ್ತಸ್ಯ ಕವಚೇನಾವೃತೋ ಹಿ ಯಃ |
ಮಾನೋನ್ನತಿರ್ಭವೇದ್ರಾಜ್ಞಸ್ತೇಜೋವೃದ್ಧಿಃ ಪರಾ ಭವೇತ್ || ೫೬ ||

ಯಶೋವೃದ್ಧಿರ್ಭವೇತ್ ಪುಂಸಾಂ ಕೀರ್ತಿವೃದ್ಧಿಶ್ಚ ಜಾಯತೇ |
ತಸ್ಮಾತ್ ಜಪೇತ್ ಸದಾ ಭಕ್ತಃ ಕವಚಂ ಕಾಮದಂ ಮುನೇ || ೫೭ ||

ಜಪೇತ್ ಸಪ್ತಶತೀಂ ಚಂಡೀಂ ಕೃತ್ವಾ ತು ಕವಚಂ ಪುರಾ |
ನಿರ್ವಿಘ್ನೇನ ಭವೇತ್ ಸಿದ್ಧಿಶ್ಚಂಡೀಜಪಸಮುದ್ಭವಾ || ೫೮ ||

ಯಾವದ್ಭೂಮಂಡಲಂ ಧತ್ತೇ ಸಶೈಲವನಕಾನನಮ್ |
ತಾವತ್ತಿಷ್ಠತಿ ಮೇದಿನ್ಯಾಂ ಸಂತತಿಃ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಿಕೀ || ೫೯ ||

ದೇಹಾಂತೇ ಪರಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ಸುರೈರಪಿ ಸುದುರ್ಲಭಮ್ |
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪುರುಷೋ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಮಾಯಾಪ್ರಸಾದತಃ || ೬೦ ||

ತತ್ರ ಗಚ್ಛತಿ ಗತ್ವಾಸೌ ಪುನಶ್ಚಾಗಮನಂ ನಹಿ |
ಲಭತೇ ಪರಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ಶಿವೇನ ಸಮತಾಂ ವ್ರಜೇತ್ || ೬೧ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮಾರ್ಕಂಡೇಯಪುರಾಣೇ ಹರಿಹರಬ್ರಹ್ಮವಿರಚಿತಂ ದೇವೀಕವಚಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

Facebook Comments

You may also like...

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

error: Not allowed
%d bloggers like this: