Durga Saptasati – Kilaka Stotram – ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕೀಲಕಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶಿವಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ದೇವತಾ, ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಸಪ್ತಶತೀಪಾಠಾಂಗತ್ವೇನ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈ |

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ |
ಓಂ ವಿಶುದ್ಧಜ್ಞಾನದೇಹಾಯ ತ್ರಿವೇದೀದಿವ್ಯಚಕ್ಷುಷೇ |
ಶ್ರೇಯಃಪ್ರಾಪ್ತಿನಿಮಿತ್ತಾಯ ನಮಃ ಸೋಮಾರ್ಧಧಾರಿಣೇ || ೧ ||

ಸರ್ವಮೇತದ್ವಿಜಾನೀಯಾನ್ಮಂತ್ರಾಣಾಮಪಿ ಕೀಲಕಮ್ |
ಸೋಽಪಿ ಕ್ಷೇಮಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸತತಂ ಜಾಪ್ಯತತ್ಪರಃ || ೨ ||

ಸಿದ್ಧ್ಯಂತ್ಯುಚ್ಚಾಟನಾದೀನಿ ವಸ್ತೂನಿ ಸಕಲಾನ್ಯಪಿ |
ಏತೇನ ಸ್ತುವತಾಂ ದೇವೀಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಾತ್ರೇಣ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ || ೩ ||

ನ ಮಂತ್ರೋ ನೌಷಧಂ ತಸ್ಯ ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ವಿದ್ಯತೇ |
ವಿನಾ ಜಾಪ್ಯೇನ ಸಿದ್ಧ್ಯೇತ ಸರ್ವಮುಚ್ಚಾಟನಾದಿಕಮ್ || ೪ ||

ಸಮಗ್ರಾಣ್ಯಪಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಲೋಕಶಂಕಾಮಿಮಾಂ ಹರಃ |
ಕೃತ್ವಾ ನಿಮಂತ್ರಯಾಮಾಸ ಸರ್ವಮೇವಮಿದಂ ಶುಭಮ್ || ೫ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ ವೈ ಚಂಡಿಕಾಯಾಸ್ತು ತಚ್ಚ ಗುಪ್ತಂ ಚಕಾರ ಸಃ |
ಸಮಾಪ್ತಿರ್ನ ಚ ಪುಣ್ಯಸ್ಯ ತಾಂ ಯಥಾವನ್ನಿಯಂತ್ರಣಾಮ್ || ೬ ||

ಸೋಽಪಿ ಕ್ಷೇಮಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವಮೇವ ನ ಸಂಶಯಃ |
ಕೃಷ್ಣಾಯಾಂ ವಾ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಮಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ || ೭ ||

ದದಾತಿ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣಾತಿ ನಾನ್ಯಥೈಷಾ ಪ್ರಸೀದತಿ |
ಇತ್ಥಂ ರೂಪೇಣ ಕೀಲೇನ ಮಹಾದೇವೇನ ಕೀಲಿತಮ್ || ೮ ||

ಯೋ ನಿಷ್ಕೀಲಾಂ ವಿಧಾಯೈನಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಜಪತಿ ಸಂಸ್ಫುಟಮ್ |
ಸ ಸಿದ್ಧಃ ಸ ಗಣಃ ಸೋಽಪಿ ಗಂಧರ್ವೋ ಜಾಯತೇ ನರಃ || ೯ ||

ನ ಚೈವಾಪ್ಯಟತಸ್ತಸ್ಯ ಭಯಂ ಕ್ವಾಪಿ ಹಿ ಜಾಯತೇ |
ನಾಪಮೃತ್ಯುವಶಂ ಯಾತಿ ಮೃತೋ ಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೦ ||

ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪ್ರಾರಭ್ಯ ಕುರ್ವೀತ ನ ಕುರ್ವಾಣೋ ವಿನಶ್ಯತಿ |
ತತೋ ಜ್ಞಾತ್ವೈವ ಸಂಪನ್ನಮಿದಂ ಪ್ರಾರಭ್ಯತೇ ಬುಧೈಃ || ೧೧ ||

ಸೌಭಾಗ್ಯಾದಿ ಚ ಯತ್ಕಿಂಚಿದ್ದೃಶ್ಯತೇ ಲಲನಾಜನೇ |
ತತ್ಸರ್ವಂ ತತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ತೇನ ಜಾಪ್ಯಮಿದಂ ಶುಭಮ್ || ೧೨ ||

ಶನೈಸ್ತು ಜಪ್ಯಮಾನೇಽಸ್ಮಿನ್ ಸ್ತೋತ್ರೇ ಸಂಪತ್ತಿರುಚ್ಚಕೈಃ |
ಭವತ್ಯೇವ ಸಮಗ್ರಾಪಿ ತತಃ ಪ್ರಾರಭ್ಯಮೇವ ತತ್ || ೧೩ ||

ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಯತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಸೌಭಾಗ್ಯಾರೋಗ್ಯಸಂಪದಃ |
ಶತ್ರುಹಾನಿಃ ಪರೋ ಮೋಕ್ಷಃ ಸ್ತೂಯತೇ ಸಾ ನ ಕಿಂ ಜನೈಃ || ೧೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಭಗವತ್ಯಾಃ ಕೀಲಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||


ಸಂಪೂರ್ಣ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತೀ ನೋಡಿ.


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" ముద్రణ పూర్తి అయినది. Click here to buy

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: