Durga Saptasati – Kilaka Stotram – కీలకస్తోత్రం 

ఓం నమశ్చండికాయై |

మార్కండేయ ఉవాచ |
ఓం విశుద్ధజ్ఞానదేహాయ త్రివేదీదివ్యచక్షుషే |
శ్రేయఃప్రాప్తినిమిత్తాయ నమః సోమార్ధధారిణే || ౧ ||

సర్వమేతద్విజానీయాన్మంత్రాణామపి కీలకమ్ |
సోఽపి క్షేమమవాప్నోతి సతతం జప్యతత్పరః || ౨ ||

సిద్ధ్యంత్యుచ్చాటనాదీని కర్మాణి సకలాన్యపి |
ఏతేన స్తువతాం దేవీం స్తోత్రవృందేన భక్తితః || ౩ ||

న మంత్రో నౌషధం తస్య న కించిదపి విద్యతే |
వినా జప్యేన సిద్ధ్యేత్తు సర్వముచ్చాటనాదికమ్ || ౪ ||

సమగ్రాణ్యపి సేత్స్యన్తి లోకశంకామిమాం హరః |
కృత్వా నిమంత్రయామాస సర్వమేవమిదం శుభమ్ || ౫ ||

స్తోత్రం వై చండికాయాస్తు తచ్చ గుహ్యం చకార సః |
సమాప్నోతి స పుణ్యేన తాం యథావన్నిమంత్రణామ్ || ౬ ||

సోఽపి క్షేమమవాప్నోతి సర్వమేవ న సంశయః |
కృష్ణాయాం వా చతుర్దశ్యామష్టమ్యాం వా సమాహితః || ౭ ||

దదాతి ప్రతిగృహ్ణాతి నాన్యథైషా ప్రసీదతి |
ఇత్థం రూపేణ కీలేన మహాదేవేన కీలితమ్ || ౮ ||

యో నిష్కీలాం విధాయైనాం చండీం జపతి నిత్యశః |
స సిద్ధః స గణః సోఽథ గంధర్వో జాయతే ధ్రువమ్ || ౯ ||

న చైవాపాటవం తస్య భయం క్వాపి న జాయతే |
నాపమృత్యువశం యాతి మృతే చ మోక్షమాప్నుయాత్ || ౧౦ ||

జ్ఞాత్వా ప్రారభ్య కుర్వీత హ్యకుర్వాణో వినశ్యతి |
తతో జ్ఞాత్వైవ సంపూర్ణమిదం ప్రారభ్యతే బుధైః || ౧౧ ||

సౌభాగ్యాది చ యత్కించిద్ దృశ్యతే లలనాజనే |
తత్సర్వం తత్ప్రసాదేన తేన జప్యమిదం శుభమ్ || ౧౨ ||

శనైస్తు జప్యమానేఽస్మిన్ స్తోత్రే సమ్పత్తిరుచ్చకైః |
భవత్యేవ సమగ్రాపి తతః ప్రారభ్యమేవ తత్ || ౧౩ ||

ఐశ్వర్యం తత్ప్రసాదేన సౌభాగ్యారోగ్యమేవ చ |
శత్రుహానిః పరో మోక్షః స్తూయతే సా న కిం జనైః || ౧౪ ||

చండికాం హృదయేనాపి యః స్మరేత్ సతతం నరః |
హృద్యం కామమవాప్నోతి హృది దేవీ సదా వసేత్ || ౧౫ ||

అగ్రతోఽముం మహాదేవకృతం కీలకవారణమ్ |
నిష్కీలంచ తథా కృత్వా పఠితవ్యం సమాహితైః || ౧౬ ||

ఇతి శ్రీభగవత్యాః కీలకస్తోత్రం సమాప్తమ్ ||

Facebook Comments

You may also like...

7 వ్యాఖ్యలు

  1. Rao Adibhatla అంటున్నారు:

    శ్రీ గణేశాయనమః పరదేవతాయనమః
    Excellent service!!!!Is there any possibility to download Durga saptashati, Mooka panchashati, Bhagavad gita at once instead of downloading chapter by chapter?

  2. Annadhanam Guru Sandeep sarma అంటున్నారు:

    యాప్ చాలా బాగుంది. పెద్దలకు పిల్లలకు అంటే చూడలేని వాళ్లకు చాలా ఈజీగా ఉంది. వాస్తుకు సంబంధించినవి వేదముల వివరాలకు సంబంధించినవి కింద ఉంచితే చాలా బాగుంటుంది అని నేను కోరుకుంటున్నాను.

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి

error: Not allowed
%d bloggers like this: