Durga Saptashati Uttara Nyasa (Upasamhara) – ಸಪ್ತಶತೀ ಮಾಲಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಉತ್ತರನ್ಯಾಸಃ (ಉಪಸಂಹಾರಃ)


|| ಅಥ ಉತ್ತರನ್ಯಾಸಃ ||

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಖಡ್ಗಿನೀ ಶೂಲಿನೀ ಘೋರಾ ಗದಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ತಥಾ |
ಶಂಖಿನೀ ಚಾಪಿನೀ ಬಾಣಭುಶುಂಡೀ ಪರಿಘಾಯುಧಾ ||
ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಓಂ ಶೂಲೇನ ಪಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ಪಾಹಿ ಖಡ್ಗೇನ ಚಾಂಬಿಕೇ |
ಘಂಟಾಸ್ವನೇನ ನಃ ಪಾಹಿ ಚಾಪಜ್ಯಾನಿಃಸ್ವನೇನ ಚ ||
ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಓಂ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ಚ ಚಂಡಿಕೇ ರಕ್ಷ ದಕ್ಷಿಣೇ |
ಭ್ರಾಮಣೇನಾತ್ಮಶೂಲಸ್ಯ ಉತ್ತರಸ್ಯಾಂ ತಥೇಶ್ವರಿ ||
ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾನಿ ಯಾನಿ ರೂಪಾಣಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ವಿಚರಂತಿ ತೇ |
ಯಾನಿ ಚಾತ್ಯಂತಘೋರಾಣಿ ತೈ ರಕ್ಷಾಸ್ಮಾಂಸ್ತಥಾ ಭುವಮ್ ||
ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಓಂ ಖಡ್ಗಶೂಲಗದಾದೀನಿ ಯಾನಿ ಚಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ತೇಽಂಬಿಕೇ |
ಕರಪಲ್ಲವಸಂಗೀನಿ ತೈರಸ್ಮಾನ್ ರಕ್ಷ ಸರ್ವತಃ ||
ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಓಂ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತೇ |
ಭಯೇಭ್ಯಸ್ತ್ರಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ||
ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಖಡ್ಗಿನೀ ಶೂಲಿನೀ ಘೋರಾ ಗದಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ತಥಾ |
ಶಂಖಿನೀ ಚಾಪಿನೀ ಬಾಣಭುಶುಂಡೀ ಪರಿಘಾಯುಧಾ ||
ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಶೂಲೇನ ಪಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ಪಾಹಿ ಖಡ್ಗೇನ ಚಾಂಬಿಕೇ |
ಘಂಟಾಸ್ವನೇನ ನಃ ಪಾಹಿ ಚಾಪಜ್ಯಾನಿಃಸ್ವನೇನ ಚ ||
ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |

ಓಂ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ಚ ಚಂಡಿಕೇ ರಕ್ಷ ದಕ್ಷಿಣೇ |
ಭ್ರಾಮಣೇನಾತ್ಮಶೂಲಸ್ಯ ಉತ್ತರಸ್ಯಾಂ ತಥೇಶ್ವರಿ ||
ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |

ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾನಿ ಯಾನಿ ರೂಪಾಣಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ವಿಚರಂತಿ ತೇ |
ಯಾನಿ ಚಾತ್ಯಂತಘೋರಾಣಿ ತೈ ರಕ್ಷಾಸ್ಮಾಂಸ್ತಥಾ ಭುವಮ್ ||
ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |

ಓಂ ಖಡ್ಗಶೂಲಗದಾದೀನಿ ಯಾನಿ ಚಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ತೇಽಂಬಿಕೇ |
ಕರಪಲ್ಲವಸಂಗೀನಿ ತೈರಸ್ಮಾನ್ ರಕ್ಷ ಸರ್ವತಃ ||
ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |

ಓಂ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತೇ |
ಭಯೇಭ್ಯಸ್ತ್ರಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ||
ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |

ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ವಿಮೋಕಃ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ವಿದ್ಯುದ್ದಾಮಸಮಪ್ರಭಾಂ ಮೃಗಪತಿಸ್ಕಂಧಸ್ಥಿತಾಂ ಭೀಷಣಾಂ
ಕನ್ಯಾಭಿಃ ಕರವಾಲಖೇಟವಿಲಸದ್ಧಸ್ತಾಭಿರಾಸೇವಿತಾಮ್ |
ಹಸ್ತೈಶ್ಚಕ್ರಗದಾಸಿಖೇಟವಿಶಿಖಾಂಶ್ಚಾಪಂ ಗುಣಂ ತರ್ಜನೀಂ
ಬಿಭ್ರಾಣಾಮನಲಾತ್ಮಿಕಾಂ ಶಶಿಧರಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಭಜೇ ||

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾ –
ಲಂ ಪೃಥಿವೀತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಗಂಧಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ಹಂ ಆಕಾಶತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ಯಂ ವಾಯುತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಧೂಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ರಂ ತೇಜಸ್ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ದೀಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ವಂ ಅಮೃತತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಅಮೃತನೈವೇದ್ಯಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ಸಂ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |

ಅನೇನ ಪ್ರಥಮ-ಮಧ್ಯಮ-ಉತ್ತಮಚರಿತ್ರಸ್ಥ ಮಂತ್ರಪಾರಯಣೇನ ಭಗವತೀ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ಶ್ರೀಚಂಡಿಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಪ್ರೀಯತಾಮ್ ||


ಸಂಪೂರ್ಣ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತೀ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed