Sri Nageshwara Stuti – ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ವರ ಸ್ತುತಿಃ

ಯೋ ದೇವಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಮಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಾರಾಧ್ಯ ಏವ ಚ |
ಗುಣಾತೀತೋ ಗುಣಾತ್ಮಾ ಚ ಸ ಮೇ ನಾಗಃ ಪ್ರಸೀದತು || ೧ ||

ಹೃದಯಸ್ಥೋಪಿ ದೂರಸ್ಥಃ ಮಾಯಾವೀ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ |
ಯೋಗಿನಾಂ ಚಿತ್ತಗಮ್ಯಸ್ತು ಸ ಮೇ ನಾಗಃ ಪ್ರಸೀದತು || ೨ ||

ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಃ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಾಧಾರಃ ಪರಶ್ಶಿವಃ |
ಮಹಾವಿಷಾಸ್ಯಜನಕಃ ಸ ಮೇ ನಾಗಃ ಪ್ರಸೀದತು || ೩ ||

ಕಾದ್ರವೇಯೋಮಹಾಸತ್ತ್ವಃ ಕಾಲಕೂಟಮುಖಾಂಬುಜಃ |
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದೋ ದೇವಃ ಸ ಮೇ ನಾಗಃ ಪ್ರಸೀದತು || ೪ ||

ಪಾತಾಳನಿಲಯೋ ದೇವಃ ಪದ್ಮನಾಭಸುಖಪ್ರದಃ |
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದೋ ಯಸ್ತುಃ ಸ ಮೇ ನಾಗಃ ಪ್ರಸೀದತು || ೫ ||

ನಾಗನಾರೀರತೋ ದಕ್ಷೋ ನಾರದಾದಿ ಸುಪೂಜಿತಃ |
ಸರ್ವಾಽರಿಷ್ಟಹರೋ ಯಸ್ತು ಸ ಮೇ ನಾಗಃ ಪ್ರಸೀದತು || ೬ ||

ಪೃದಾಕುದೇವಃ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಪಾರಗಃ |
ಪ್ರಾರಬ್ಧಪಾಪಹಂತಾ ಚ ಸ ಮೇ ನಾಗಃ ಪ್ರಸೀದತು || ೭ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೇಸ್ಸಪರ್ಯಂಕಃ ಶಂಭೋಸ್ಸರ್ವಾಂಗಭೂಷಣಃ |
ಯೋ ದೇವಃ ಪುತ್ರದೋ ನಿತ್ಯಂ ಸ ಮೇ ನಾಗಃ ಪ್ರಸೀದತು || ೮ ||

ಫಣೀಶಃ ಪರಮೋದಾರಃ ಶಾಪಪಾಪನಿವಾರಕಃ |
ಸರ್ವಪಾಪಹರೋ ಯಸ್ತು ಸ ಮೇ ನಾಗಃ ಪ್ರಸೀದತು || ೯ ||

ಸರ್ವಮಂಗಳದೋ ನಿತ್ಯಂ ಸುಖದೋ ಭುಜಗೇಶ್ವರಃ |
ಯಶಃ ಕೀರ್ತಿಂ ಚ ವಿಪುಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮಾಯುಃ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೧೦ ||

ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯಜನಿತಂ ಜನ್ಮಜನ್ಮಾಂತರಾರ್ಜಿತಂ |
ಯತ್ಪಾಪಂ ನಾಗದೇವೇಶ ವಿಲಯಂ ಯಾತು ಸಂಪ್ರತಿ || ೧೧ ||

ನೀರೋಗಂ ದೇಹಪುಷ್ಟಿಂ ಚ ಸರ್ವವಶ್ಯಂ ಧನಾಗಮಂ |
ಪಶುಧಾನ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಂ ಚ ಯಶೋವೃದ್ಧಿಂ ಚ ಶಾಶ್ವತಮ್ || ೧೨ ||

ಪರವಾಕ್ಸ್ತಂಭಿನೀಂ ವಿದ್ಯಾಂ ವಾಗ್ಮಿತ್ವಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಬುದ್ಧಿತಾಂ |
ಪುತ್ರಂ ವಂಶಕರಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ || ೧೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ವರ ಸ್ತುತಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Facebook Comments

You may also like...

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: