Category: Ganesha – गणेश

Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali – श्री गणेशाष्टोत्तरशतनामावली

ओं गजाननाय नमः । ओं गणाध्यक्षाय नमः । ओं विघ्नराजाय नमः । ओं विनायकाय नमः । ओं द्वैमातुराय नमः । ओं सुमुखाय नमः ।...

Sri Ganesha Slokas in Sanskrit

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् । प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये ॥ अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् । अनेकदं तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे ॥ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ ।...

Sri Ganesha Bhujanga Stuti – श्री गणेश भुजङ्ग स्तुतिः

श्रियः कार्यनिद्धेर्धियस्सत्सुकर्धेः पतिं सज्जनानां गतिं दैवतानाम् । नियन्तारमन्तस्स्वयं भासमानं भजे विघ्नराजं भवानीतनूजम् ॥ १ ॥ गणानामधीशं गुणानां सदीशं करीन्द्राननं कृत्तकन्दर्पमानम् । चतुर्बाहुयुक्तं चिदानन्दसक्तं भजे...

Sri Ganesha Bahya Puja – श्री गणेश बाह्य पूजा

ऐल उवाच – बाह्यपूजां वद विभो गृत्समदप्रकीर्तिताम् । येन मार्गेण विघ्नेशं भजिष्यसि निरन्तरम् ॥ १ ॥ गार्ग्य उवाच- आदौ च मानसीं पूजां कृत्वा गृत्समदो...

Sri Ganesha Mahimna Stotram – श्री गणेश महिम्नः स्तोत्रम्

अनिर्वाच्यं रूपं स्तवननिकरो यत्र गलितः तथा वक्ष्ये स्तोत्रं प्रथमपुरुषस्याऽत्र महतः । यतो जातं विश्वं स्थितमपि सदा यत्र विलयः स कीदृग्गीर्वाणः सुनिगमनुतः श्रीगणपतिः ॥ १...

Sri Ganesha Kavacham – श्री गणेश कवचम्

गौर्युवाच – एषोऽतिचपलो दैत्यान्बाल्येऽपि नाशयत्यहो । अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तम ॥ १ ॥ दैत्या नानाविधा दुष्टास्साधुदेवद्रुहः खलाः । अतोऽस्य कण्ठे किंचित्त्वं...

Sri Ganesha Manasa Puja – श्री गणेश मानस पूजा

गृत्समद उवाच – विघ्नेशवीर्याणि विचित्रकाणि वंदीजनैर्मागधकैः स्मृतानि । श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मे जगन्मङ्गलकं कुरुष्व ॥ १ ॥ एवं मया प्रार्थित विघ्नराजश्चित्तेन चोत्थाय बहिर्गणेशः...

Sri Ganesha Aksharamalika Stotram – श्री गणेशाक्षरमालिका स्तोत्रम्

अगजाप्रियसुत वारणपतिमुख षण्मुखसोदर भुवनपते शुभ । सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालयमां शुभ ॥ आगमशतनुत मारितदितिसुत मारारिप्रिय मन्दगते शुभ । सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालयमां शुभ ॥...

Sri Runa Mukti Ganesha Stotram (Shukracharya Kritam) -श्री ऋणमुक्ति गणेश स्तोत्रम् (शुक्राचार्य कृतम्)

अस्य श्री ऋणमोचन महागणपति स्तोत्रमन्त्रस्य, भगवान् शुक्राचार्य ऋषिः, ऋणमोचन महागणपतिर्देवता, मम ऋणमोचनार्ते जपे विनियोगः । ऋष्यादिन्यासः – भगवान् शुक्राचार्य ऋषये नमः शिरसि, ऋणमोचनगणपति देवतायै...

Dvatrimsat Ganapathi Dhyana Slokah – द्वात्रिंशद्गणपति ध्यान श्लोकाः

१। श्री बालगणपतिः करस्थ कदलीचूतपनसेक्षुकमोदकम् । बालसूर्यमिमं वन्दे देवं बालगणाधिपम् ॥ १ ॥ २। श्री तरुणगणपतिः पाशाङ्कुशापूपकपित्थजम्बू- -स्वदन्तशालीक्षुमपि स्वहस्तैः । धत्ते सदा यस्तरुणारुणाभः पायात्...

error: Not allowed