Sri Buddhi Devi Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ బుద్ధిదేవీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం


(గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.)

సూర్య ఉవాచ |
మూలవహ్నిసముద్భూతా మూలాజ్ఞానవినాశినీ |
నిరుపాధిమహామాయా శారదా ప్రణవాత్మికా || ౧ ||

సుషుమ్నాముఖమధ్యస్థా చిన్మయీ నాదరూపిణీ |
నాదాతీతా బ్రహ్మవిద్యా మూలవిద్యా పరాత్పరా || ౨ ||

సకామదాయినీపీఠమధ్యస్థా బోధరూపిణీ |
మూలాధారస్థగణపదక్షిణాంకనివాసినీ || ౩ ||

విశ్వాధారా బ్రహ్మరూపా నిరాధారా నిరామయా |
సర్వాధారా సాక్షిభూతా బ్రహ్మమూలా సదాశ్రయా || ౪ ||

వివేకలభ్య వేదాంతగోచరా మననాతిగా |
స్వానందయోగసంలభ్యా నిదిధ్యాసస్వరూపిణీ || ౫ ||

వివేకాదిభృత్యయుతా శమాదికింకరాన్వితా |
భక్త్యాదికింకరీజుష్టా స్వానందేశసమన్వితా || ౬ ||

మహావాక్యార్థసంలభ్యా గణేశప్రాణవల్లభా |
తమస్తిరోధానకరీ స్వానందేశప్రదర్శినీ || ౭ ||

స్వాధిష్ఠానగతా వాణీ రజోగుణవినాశినీ |
రాగాదిదోషశమనీ కర్మజ్ఞానప్రదాయినీ || ౮ ||

మణిపూరాబ్జనిలయా తమోగుణవినాశినీ |
అనాహతైకనిలయా గుణసత్త్వప్రకాశినీ || ౯ ||

అష్టాంగయోగఫలదా తపోమార్గప్రకాశినీ |
విశుద్ధిస్థాననిలయా హృదయగ్రంధిభేదినీ || ౧౦ ||

వివేకజననీ ప్రజ్ఞా ధ్యానయోగప్రబోధినీ |
ఆజ్ఞాచక్రసమాసీనా నిర్గుణబ్రహ్మసంయుతా || ౧౧ ||

బ్రహ్మరంధ్రపద్మగతా జగద్భావప్రణాశినీ |
ద్వాదశాంతైకనిలయా స్వస్వానందప్రదాయినీ || ౧౨ ||

పీయూషవర్షిణీ బుద్ధిః స్వానందేశప్రకాశినీ |
ఇక్షుసాగరమధ్యస్థా నిజలోకనివాసినీ || ౧౩ ||

వైనాయకీ విఘ్నహంత్రీ స్వానందబ్రహ్మరూపిణీ |
సుధామూర్తిః సుధావర్ణా కేవలా హృద్గుహామయీ || ౧౪ ||

శుభ్రవస్త్రా పీనకుచా కల్యాణీ హేమకంచుకా |
వికచాంభోరుహదళలోచనా జ్ఞానరూపిణీ || ౧౫ ||

రత్నతాటంకయుగళా భద్రా చంపకనాసికా |
రత్నదర్పణసంకాశకపోలా నిర్గుణాత్మికా || ౧౬ ||

తాంబూలపూరితస్మేరవదనా సత్యరూపిణీ |
కంబుకంఠీ సుబింబోష్ఠీ వీణాపుస్తకధారిణీ || ౧౭ ||

గణేశజ్ఞాతసౌభాగ్యమార్దవోరుద్వయాన్వితా |
కైవల్యజ్ఞానసుఖదపదాబ్జా భారతీ మతిః || ౧౮ ||

వజ్రమాణిక్యకటకకిరీటా మంజుభాషిణీ |
విఘ్నేశబద్ధమాంగళ్యసూత్రశోభితకంధరా || ౧౯ ||

అనేకకోటికేశార్కయుగ్మసేవితపాదుకా |
వాగీశ్వరీ లోకమాతా మహాబుద్ధిః సరస్వతీ || ౨౦ ||

చతుష్షష్టికోటివిద్యాకలాలక్ష్మీనిషేవితా |
కటాక్షకింకరీభూతకేశబృందసమన్వితా || ౨౧ ||

బ్రహ్మవిష్ణ్వీశశక్తీనాం దృశా శాసనకారిణీ |
పంచచిత్తవృత్తిమయీ తారమంత్రస్వరూపిణీ || ౨౨ ||

వరదా భక్తివశగా భక్తాభీష్టప్రదాయినీ |
బ్రహ్మశక్తిర్మహామాయా జగద్బ్రహ్మస్వరూపిణీ || ౨౩ ||

అష్టోత్తరశతం నామ్నాం మహాబుద్ధేర్వరంతగమ్ |
యః పఠేద్భక్తిభావేన విద్యాం బుద్ధిం శ్రియం బలమ్ |
సంప్రాప్య జ్ఞానమతులం బ్రహ్మభూయమవాప్నుయాత్ || ౨౪ ||

ఇతి శ్రీ బుద్ధిదేవీ అష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed