Heramba Upanishad – హేరంబోపనిషత్


(గమనిక: ఈ సూక్తం “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.)

ఓం సహ నావవతు | సహ నౌ భునక్తు | సహ వీర్యం కరవావహై |
తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై | ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

అథాతో హేరంబోపనిషదం వ్యాఖ్యాస్యామః | గౌరీ సా సర్వమఙ్గలా సర్వజ్ఞం పరిసమేత్యోవాచ |

అధీహి భగవన్నాత్మవిద్యాం ప్రశస్తాం యయా జన్తుర్ముచ్యతే మాయయా చ |
యతో దుఃఖాద్విముక్తో యాతి లోకం పరం శుభ్రం కేవలం సాత్త్వికం చ || ౧ ||

తాం వై స హోవాచ మహానుకమ్పాసిన్ధుర్బన్ధుభువనస్య గోప్తా |
శ్రద్ధస్వైతద్గౌరీ సర్వాత్మనా త్వం మా తే భూయః సంశయోఽస్మిన్ కదాచిత్ || ౨ ||

హేరంబతత్త్వే పరమాత్మసారే నో వై యోగాన్నైవ తపోబలేన |
నైవాయుధప్రభావతో మహేశి దగ్ధం పురా త్రిపురం దైవయోగాత్ || ౩ ||

తస్యాపి హేరంబగురోః ప్రసాదాద్యథా విరిఞ్చిర్గరుడో ముకున్దః |
దేవస్య యస్యైవ బలేన భూయః స్వం స్వం హితం ప్రాప్య సుఖేన సర్వమ్ || ౪ ||

మోదన్తే స్వే స్వే పదే పుణ్యలబ్ధే సవైర్దేవైః పూజనీయో గణేశః |
ప్రభుః ప్రభూణామపి విఘ్నరాజః సిన్దూరవర్ణః పురుషః పురాణః || ౫ ||

లక్ష్మీసహాయోఽద్వయకుఞ్జరాకృతిశ్చతుర్భుజశ్చన్ద్రకలాకలాపః |
మాయాశరీరో మధురస్వభావస్తస్య ధ్యానాత్ పూజనాత్తత్స్వభావాః || ౬ ||

సంసారపారం మునయోఽపి యాన్తి స వా బ్రహ్మా స ప్రజేశో హరిః సః |
ఇన్ద్రః స చన్ద్రః పరమః పరాత్మా స ఏవ సర్వో భువనస్య సాక్షీ || ౭ ||

స సర్వలోకస్య శుభాశుభస్య తం వై జ్ఞాత్వా మృత్యుమత్యేతి జన్తుః |
నాన్యః పన్థా దుఃఖవిముక్తిహేతుః సర్వేషు భూతేషు గణేశమేకమ్ || ౮ ||

విజ్ఞాయ తం మృత్యుముఖాత్ ప్రముచ్యతే స ఏవమాస్థాయ శరీరమేకమ్ |
మాయామయం మోహయతీవ సర్వం స ప్రత్యహం కురుతే కర్మకాలే || ౯ ||

స ఏవ కర్మాణి కరోతి దేవో హ్యేకో గణేశో బహుధా నివిష్టః |
స పూజితః సన్ సుముఖోఽభిభూత్వా దన్తీముఖోఽభీష్టమనన్తశక్తిః || ౧౦ ||

స వై బలం బలినామగ్రగణ్యః పుణ్యః శరణ్యః సకలస్య జన్తోః |
తమేకదన్తం గజవక్త్రమీశం విజ్ఞాయ దుఃఖాన్తముపైతి సద్యః || ౧౧ ||

లంబోదరోఽహం పురుషోత్తమోఽహం విఘ్నాన్తకోఽహం విజయాత్మకోఽహమ్ |
నాగాననోఽహం నమతాం సుసిద్ధః స్కన్దాగ్రగణ్యో నిఖిలోఽహమస్మి || ౧౨ ||

న మేఽన్తరాయో న చ కర్మలోపో న పుణ్యపాపే మమ తన్మయస్య |
ఏవం విదిత్వా గణనాథతత్త్వం నిరన్తరాయం నిజబోధబీజమ్ || ౧౩ ||

క్షేమఙ్కరం సన్తతసౌఖ్యహేతుం ప్రయాన్తి శుద్ధం గణనాథతత్త్వమ్ |
విద్యామిమాం ప్రాప్య గౌరీ మహేశాదభీష్టసిద్ధిం సమవాప సద్యః |
పూజ్యా పరా సా చ జజాప మన్త్రం శంభుం పతిం ప్రాప్య ముదం హ్యవాప || ౧౪ ||

య ఇమాం హేరంబోపనిషదమధీతే స సర్వాన్ కామాన్ లభతే | స సర్వపాపైర్ముక్తో భవతి | స సర్వైర్వేదైర్జ్ఞాతో భవతి | స సర్వైర్దేవైః పూజితో భవతి | స సర్వవేదపారాయణఫలం లభతే | స గణేశసాయుజ్యమవాప్నోతి య ఏవం వేద | ఇత్యుపనిషత్ |

ఓం సహ నావవతు | సహ నౌ భునక్తు | సహ వీర్యం కరవావహై |
తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై | ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన సూక్తం, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని ఉపనిషత్తులు చూడండి.


గమనిక: :"శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed