Sri Dakshina Kali Kavacham 2 – శ్రీ దక్షిణకాళీ కవచం – 2


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

కైలాసశిఖరారూఢం భైరవం చంద్రశేఖరమ్ |
వక్షఃస్థలే సమాసీనా భైరవీ పరిపృచ్ఛతి || ౧ ||

శ్రీభైరవ్యువాచ |
దేవేశ పరమేశాన లోకానుగ్రహకారకః |
కవచం సూచితం పూర్వం కిమర్థం న ప్రకాశితమ్ || ౨ ||

యది మే మహతీ ప్రీతిస్తవాస్తి కుల భైరవ |
కవచం కాళికా దేవ్యాః కథయస్వానుకంపయా || ౩ ||

శ్రీభైరవ ఉవాచ |
అప్రకాశ్య మిదం దేవి నరలోకే విశేషతః |
లక్షవారం వారితాసి స్త్రీ స్వభావాద్ధి పృచ్ఛసి || ౪ ||

శ్రీభైరవ్యువాచ |
సేవకా బహవో నాథ కులధర్మ పరాయణాః |
యతస్తే త్యక్తజీవాశా శవోపరి చితోపరి || ౫ ||

తేషాం ప్రయోగ సిద్ధ్యర్థం స్వరక్షార్థం విశేషతః |
పృచ్ఛామి బహుశో దేవ కథయస్వ దయానిధే || ౬ ||

శ్రీభైరవ ఉవాచ |
కథయామి శృణు ప్రాజ్ఞే కాళికా కవచం పరమ్ |
గోపనీయం పశోరగ్రే స్వయోనిమపరే యథా || ౭ ||

అస్య శ్రీ దక్షిణకాళికా కవచస్య భైరవ ఋషిః ఉష్ణిక్ ఛందః అద్వైతరూపిణీ శ్రీ దక్షిణకాళికా దేవతా హ్రీం బీజం హూం శాక్తిః క్రీం కీలకం సర్వార్థ సాధన పురఃసర మంత్ర సిద్ధ్యర్థే పాఠే వినియోగః |

అథ కవచమ్ |
సహస్రారే మహాపద్మే కర్పూరధవళో గురుః |
వామోరుస్థితతచ్ఛక్తిః సదా సర్వత్ర రక్షతు || ౮ ||

పరమేశః పురః పాతు పరాపరగురుస్తథా |
పరమేష్ఠీ గురుః పాతు దివ్య సిద్ధిశ్చ మానవః || ౯ ||

మహాదేవీ సదా పాతు మహాదేవః సదాఽవతు |
త్రిపురో భైరవః పాతు దివ్యరూపధరః సదా || ౧౦ ||

బ్రహ్మానందః సదా పాతు పూర్ణదేవః సదాఽవతు |
చలశ్చిత్తః సదా పాతు చేలాంచలశ్చ పాతు మామ్ || ౧౧ ||

కుమారః క్రోధనశ్చైవ వరదః స్మరదీపనః |
మాయామాయావతీ చైవ సిద్ధౌఘాః పాతు సర్వదా || ౧౨ ||

విమలో కుశలశ్చైవ భీమసేనః సుధాకరః |
మీనో గోరక్షకశ్చైవ భోజదేవః ప్రజాపతిః || ౧౩ ||

మూలదేవో రంతిదేవో విఘ్నేశ్వర హుతాశానః |
సంతోషః సమయానందః పాతు మాం మనవా సదా || ౧౪ ||

సర్వేఽప్యానందనాథాంతః అంబాం తాం మాతరః క్రమాత్ |
గణనాథః సదా పాతు భైరవః పాతు మాం సదా || ౧౫ ||

వటుకో నః సదా పాతు దుర్గా మాం పరిరక్షతు |
శిరసః పాదపర్యంతం పాతు మాం ఘోరదక్షిణా || ౧౬ ||

తథా శిరసి మాం కాళీ హృది మూలే చ రక్షతు |
సంపూర్ణ విద్యయా దేవీ సదా సర్వత్ర రక్షతు || ౧౭ ||

క్రీం క్రీం క్రీం వదనే పాతు హృది హూం హూం సదాఽవతు |
హ్రీం హ్రీం పాతు సదాధారే దక్షిణే కాళికే హృది || ౧౮ ||

క్రీం క్రీం క్రీం పాతు మే పూర్వే హూం హూం దక్షే సదాఽవతు |
హ్రీం హ్రీం మాం పశ్చిమే పాతు హూం హూం పాతు సదోత్తరే || ౧౯ ||

పృష్ఠే పాతు సదా స్వాహా మూలా సర్వత్ర రక్షతు |
షడంగే యువతీ పాతు షడంగేషు సదైవ మామ్ || ౨౦ ||

మంత్రరాజః సదా పాతు ఊర్ధ్వాధో దిగ్విదిక్ స్థితః |
చక్రరాజే స్థితాశ్చాపి దేవతాః పరిపాంతు మామ్ || ౨౧ ||

ఉగ్రా ఉగ్రప్రభా దీప్తా పాతు పూర్వే త్రికోణకే |
నీలా ఘనా బలాకా చ తథా పరత్రికోణకే || ౨౨ ||

మాత్రా ముద్రా మితా చైవ తథా మధ్య త్రికోణకే |
కాళీ కపాలినీ కుల్లా కురుకుల్లా విరోధినీ || ౨౩ ||

బహిః షట్కోణకే పాంతు విప్రచిత్తా తథా ప్రియే |
సర్వాః శ్యామాః ఖడ్గధరా వామహస్తేన తర్జనీః || ౨౪ ||

బ్రాహ్మీ పూర్వదళే పాతు నారాయణీ తథాగ్నికే |
మాహేశ్వరీ దక్షదళే చాముండా రక్షసేఽవతు || ౨౫ ||

కౌమారీ పశ్చిమే పాతు వాయవ్యే చాపరాజితా |
వారాహీ చోత్తరే పాతు నారసింహీ శివేఽవతు || ౨౬ ||

ఐం హ్రీం అసితాంగః పూర్వే భైరవః పరిరక్షతు |
ఐం హ్రీం రురుశ్చాజినకోణే ఐం హ్రీం చండస్తు దక్షిణే || ౨౭ ||

ఐం హ్రీం క్రోధో నైరృతేఽవ్యాత్ ఐం హ్రీం ఉన్మత్తకస్తథా |
పశ్చిమే పాతు ఐం హ్రీం మాం కపాలీ వాయు కోణకే || ౨౮ ||

ఐం హ్రీం భీషణాఖ్యశ్చ ఉత్తరేఽవతు భైరవః |
ఐం హ్రీం సంహార ఐశాన్యాం మాతృణామంకగా శివాః || ౨౯ ||

ఐం హేతుకో వటుకః పూర్వదళే పాతు సదైవ మామ్ |
ఐం త్రిపురాంతకో వటుకః ఆగ్నేయ్యాం సర్వదాఽవతు || ౩౦ ||

ఐం వహ్ని వేతాళో వటుకో దక్షిణే మాం సదాఽవతు |
ఐం అగ్నిజిహ్వవటుకోఽవ్యాత్ నైరృత్యాం పశ్చిమే తథా || ౩౧ ||

ఐం కాలవటుకః పాతు ఐం కరాళవటుకస్తథా |
వాయవ్యాం ఐం ఏకః పాతు ఉత్తరే వటుకోఽవతు || ౩౨ ||

ఐం భీమవటుకః పాతు ఐశాన్యాం దిశి మాం సదా |
ఐం హ్రీం హ్రీం హూం ఫట్ స్వాహాంతాశ్చతుః షష్టి మాతరః || ౩౩ ||

ఊర్ధ్వాధో దక్షవామార్గే పృష్ఠదేశే తు పాతు మామ్ |
ఐం హూం సింహవ్యాఘ్రముఖీ పూర్వే మాం పరిరక్షతు || ౩౪ ||

ఐం కాం కీం సర్పముఖీ అగ్నికోణే సదాఽవతు |
ఐం మాం మాం మృగమేషముఖీ దక్షిణే మాం సదాఽవతు || ౩౫ ||

ఐం చౌం చౌం గజరాజముఖీ నైరృత్యాం మాం సదాఽవతు |
ఐం మేం మేం విడాలముఖీ పశ్చిమే పాతు మాం సదా || ౩౬ ||

ఐం ఖౌం ఖౌం క్రోష్టుముఖీ వాయుకోణే సదాఽవతు |
ఐం హాం హాం హ్రస్వదీర్ఘముఖీ లంబోదర మహోదరీ || ౩౭ ||

పాతుమాముత్తరే కోణే ఐం హ్రీం హ్రీం శివకోణకే |
హ్రస్వజంఘతాలజంఘః ప్రలంబౌష్ఠీ సదాఽవతు || ౩౮ ||

ఏతాః శ్మశానవాసిన్యో భీషణా వికృతాననాః |
పాంతు మా సర్వదా దేవ్యః సాధకాభీష్టపూరికాః || ౩౯ ||

ఇంద్రో మాం పూర్వతో రక్షేదాగ్నేయ్యామగ్నిదేవతా |
దక్షే యమః సదా పాతు నైరృత్యాం నైరృతిశ్చ మామ్ || ౪౦ ||

వరుణోఽవతు మాం పశ్చాత్ వాయుర్మాం వాయవేఽవతు |
కుబేరశ్చోత్తరే పాయాత్ ఐశాన్యాం తు సదాశివః || ౪౧ ||

ఊర్ధ్వం బ్రహ్మా సదా పాతు అధశ్చానంతదేవతా |
పూర్వాదిదిక్ స్థితాః పాంతు వజ్రాద్యాశ్చాయుధాశ్చ మామ్ || ౪౨ ||

కాళికాఽవాతు శిరసి హృదయే కాళికాఽవతు |
ఆధారే కాళికా పాతు పాదయోః కాళికాఽవతు || ౪౩ ||

దిక్షు మాం కాళికా పాతు విదిక్షు కాళికాఽవతు |
ఊర్ధ్వం మే కాళికా పాతు అధశ్చ కాళికాఽవతు || ౪౪ ||

చర్మాసృఙ్మాంసమేదాఽస్థి మజ్జా శుక్రాణి మేఽవతు |
ఇంద్రియాణి మనశ్చైవ దేహం సిద్ధిం చ మేఽవతు || ౪౫ ||

ఆకేశాత్ పాదపర్యంతం కాళికా మే సదాఽవతు |
వియతి కాళికా పాతు పథి మాం కాళికాఽవతు || ౪౬ ||

శయనే కాళికా పాతు సర్వకార్యేషు కాళికా |
పుత్రాన్ మే కాళికా పాతు ధనం మే పాతు కాళికా || ౪౭ ||

యత్ర మే సంశయావిష్టాస్తా నశ్యంతు శివాజ్ఞయా |
ఇతీదం కవచం దేవి బ్రహ్మలోకేఽపి దుర్లభమ్ || ౪౮ ||

తవ ప్రీత్యా మాయాఖ్యాతం గోపనీయం స్వయోనివత్ |
తవ నామ్ని స్మృతే దేవి సర్వజ్ఞం చ ఫలం లభేత్ || ౪౯ ||

సర్వపాపక్షయం యాంతి వాంఛా సర్వత్ర సిద్ధ్యతి |
నామ్నాః శతగుణం స్తోత్రం ధ్యానం తస్మాచ్ఛతాధికమ్ || ౫౦ ||

తస్మాత్ శతాధికో మంత్రః కవచం తచ్ఛతాధికమ్ |
శుచిః సమాహితో భూత్వా భక్తి శ్రద్ధా సమన్వితః || ౫౧ ||

సంస్థాప్య వామభాగే తు శక్తిం స్వామి పరాయణామ్ |
రక్తవస్త్రపరిధానాం శివమంత్రధరాం శుభామ్ || ౫౨ ||

యా శక్తిః సా మహాదేవీ హరరూపశ్చ సాధకః |
అన్యోఽన్య చింతయేద్దేవీం దేవత్వముపజాయతే || ౫౩ ||

శక్తియుక్తో యజేద్దేవీం చక్రే వా మనసాపి వా |
భోగైశ్చ మధుపర్కాద్యైస్తాంబూలైశ్చ సువాసితైః || ౫౪ ||

తతస్తు కవచం దివ్యం పఠదేకమనాః ప్రియే |
తస్య సర్వార్థ సిద్ధిస్యాన్నాత్ర కార్యావిచారణా || ౫౫ ||

ఇదం రహస్యం పరమం పరం స్వస్త్యయనం మహత్ |
యా సకృత్తు పఠేద్దేవి కవచం దేవదుర్లభమ్ || ౫౬ ||

సర్వయజ్ఞఫలం తస్య భవేదేవ న సంశయః |
సంగ్రామే చ జయేత్ శత్రూన్ మాతంగానివ కేశరీ || ౫౭ ||

నాస్త్రాణి తస్య శస్త్రాణి శరీరే ప్రభవంతి చ |
తస్య వ్యాధి కదాచిన్న దుఃఖం నాస్తి కదాచన || ౫౮ ||

గతిస్తస్యైవ సర్వత్ర వాయుతుల్యః సదా భవేత్ |
దీర్ఘాయుః కామభోగీశో గురుభక్తః సదా భవేత్ || ౫౯ ||

అహో కవచ మాహాత్మ్యం పఠ్యమానస్య నిత్యశః |
వినాపి నయయోగేన యోగీశ సమతాం వ్రజేత్ || ౬౦ ||

సత్యం సత్యం పునః సత్యం సత్యం సత్యం పునః పునః |
న శక్నోమి ప్రభావం తు కవచస్యాస్య వర్ణితమ్ || ౬౧ ||

ఇతి శ్రీ దక్షిణకాళికా కవచమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ కాళికా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed