Sri Dakshina Kali Hrudayam 2 – శ్రీ దక్షిణకాళికా హృదయ స్తోత్రం – 2


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

అస్య శ్రీ దక్షిణకాళికాంబా హృదయస్తోత్ర మహామంత్రస్య మహాకాలభైరవ ఋషిః ఉష్ణిక్ ఛందః హ్రీం బీజం హూం శక్తిః క్రీం కీలకం మహాషోఢాస్వరూపిణీ మహాకాలమహిషీ శ్రీ దక్షిణాకాళికాంబా దేవతా ధర్మార్థకామమోక్షార్థే పాఠే వినియోగః |

కరన్యాసః –
ఓం క్రాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం క్రీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం క్రూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం క్రైం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం క్రౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం క్రః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

హృదయాది న్యాసః –
ఓం క్రాం హృదయాయ నమః |
ఓం క్రీం శిరసే స్వాహా |
ఓం క్రూం శిఖాయై వషట్ |
ఓం క్రైం కవచాయ హుమ్ |
ఓం క్రౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం క్రః అస్త్రాయ ఫట్ |

ధ్యానమ్ –
క్షుచ్ఛ్యామాం కోటరాక్షీం ప్రలయఘనఘటాం ఘోరరూపాం ప్రచండాం
దిగ్వస్త్రాం పింగకేశీం డమరు సృణిధృతాం ఖడ్గపాశాఽభయాని |
నాగం ఘంటాం కపాలం కరసరసిరుహైః కాళికాం కృష్ణవర్ణాం
ధ్యాయామి ధ్యేయమానాం సకలసుఖకరీం కాళికాం తాం నమామి ||

అథ స్తోత్రమ్ |
ఓం క్రీం క్రీం క్రీం హూం హూం హూం హ్రీం హ్రీం ఓం ఓం ఓం ఓం హంసః సోహం ఓం హంసః ఓం హ్రీం శ్రీం ఐం క్రీం హూం హ్రీం స్వాహాస్వరూపిణీ | అం ఆం రూపయోగ్రేణ యోగసూత్రగ్రంథిం భేదయ భేదయ | ఇం ఈం రుద్రగ్రంథిం భేదయ భేదయ | ఉం ఊం విష్ణుగ్రంథిం భేదయ భేదయ | ఓం అం క్రీం ఆం క్రీం ఇం క్రోం ఈం క్రోం ఉం హూం ఊం హూం ఋం హ్రీం ౠం హ్రీం లుం* ద లూం* క్షి ఏం ణే ఐం కాళి ఓం కే ఔం క్రీం ఓం అం క్రీం క్రీం అః హూం హూం హ్రీం హ్రీం స్వాహా | మహాభైరవీ హూం హూం మహాకాలరూపిణీ హ్రీం హ్రీం ప్రసీద ప్రసీదరూపిణీ హ్రీం హ్రీం ఠః ఠః క్రీం అనిరుద్ధా సరస్వతీ హూం హూం బ్రహ్మవిష్ణుగ్రహబంధనీ రుద్రగ్రహబంధనీ గోత్రదేవతా గ్రహబంధనీ ఆధి వ్యాధి గ్రహబంధనీ సన్నిపాత గ్రహబంధనీ సర్వదుష్ట గ్రహబంధనీ సర్వదానవ గ్రహబంధనీ సర్వదేవ గ్రహబంధనీ సర్వగోత్రదేవాతా గ్రహబంధనీ సర్వగ్రహాన్ నేడి నేడి విక్పట విక్పట క్రీం కాళికే హ్రీం కపాలిని హూం కుల్లే హ్రీం కురుకుల్లే హూం విరోధిని హ్రీం విప్రచిత్తే స్ఫ్రేం హౌం ఉగ్రే ఉగ్రప్రభే హ్రీం ఉం దీప్తే హ్రీం ఘనే హూం త్విషే హ్రీం నీలే చ్లూం చ్లూం నీలపతాకే ఓం హ్రీం ఘనే ఘనాశనే హ్రీం బలాకే హ్రీం హ్రీం హ్రీం మితే ఆసితే అసిత కుసుమోపమే హూం హూం హూంకారి హాం హాం హాంకారి కాం కాం కాకిని రాం రాం రాకిని లాం లాం లాకిని హాం హాం హాకిని క్షిస్ క్షిస్ భ్రమ భ్రమ ఉత్త ఉత్త తత్త్వవిగ్రహే అరూపే అమలే విమలే అజితే అపరాజితే క్రీం స్త్రీం స్త్రీం హూం హూం ఫ్రేం ఫ్రేం దుష్టవిద్రావిణీ ఆం బ్రాహ్మీ ఈం మాహేశ్వరీ ఊం కౌమారీ ఋం వైష్ణవీ లూం* వారాహీ ఐం ఇంద్రాణీ ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయై ఔం మహాలక్ష్యై అః హూం హూం పంచప్రేతోపరిసంస్థితాయై శవాలంకారాయై చితాంతస్థాయై భైం భైం భద్రకాళికే దుష్టాన్ దారయ దారయ దారిద్ర్యం హన హన పాపం మథ మథ ఆరోగ్యం కురు కురు విరూపాక్షీ విరూపాక్ష వరదాయిని అష్టభైరవీరూపే హ్రీం నవనాథాత్మికే ఓం హ్రీం హ్రీం సత్యే రాం రాం రాకిని లాం లాం లాకిని హాం హాం హాకిని కాం కాం కాకిని క్షిస్ క్షిస్ వద వద ఉత్త ఉత్త తత్త్వవిగ్రహే అరూపే స్వరూపే ఆద్యమాయే మహాకాలమహిషి హ్రీం హ్రీం హ్రీం ఓం ఓం ఓం ఓం క్రీం క్రీం క్రీం హూం హూం హ్రీం హ్రీం మహామాయే దక్షిణకాళికే హ్రీం హ్రీం హూం హూం క్రీం క్రీం క్రీం మాం రక్ష రక్ష మమ పుత్రాన్ రక్ష రక్ష మమ స్త్రీం రక్ష రక్ష మమోపరి దుష్టబుద్ధి దుష్ట ప్రయోగాన్ కుర్వంతి కారయంతి కరిష్యంతి తాన్ హన హన మమ మంత్రసిద్ధిం కురు కురు దుష్టాన్ దారయ దారయ దారిద్ర్యం హన హన పాపం మథ మథ ఆరోగ్యం కురు కురు ఆత్మతత్త్వం దేహి దేహి హంసః సోహం ఓం క్రీం క్రీం ఓం ఓం ఓం ఓం ఓం సప్తకోటి మంత్రస్వరూపే ఆద్యే ఆద్యవిద్యే అనిరుద్ధా సరస్వతి స్వాత్మచైతన్యం దేహి దేహి మమ హృదయే తిష్ఠ తిష్ఠ మమ మనోరథం కురు కురు స్వాహా |

ఫలశ్రుతిః –
ఇదం తు హృదయం దివ్యం మహాపాపౌఘనాశనమ్ |
సర్వదుఃఖోపశమనం సర్వవ్యాధివినాశనమ్ || ౧ ||

సర్వశత్రుక్షయకరం సర్వసంకటనాశనమ్ |
బ్రహ్మహత్యా సురాపానం స్తేయం గుర్వంగనాగమమ్ || ౨ ||

సర్వశత్రుహరంత్యేవ హృదయస్య ప్రసాదతః |
భౌమవారే చ సంక్రాంతౌ అష్టమ్యాం రవివాసరే || ౩ ||

చతుర్దశ్యాం చ షష్ఠ్యాం చ శనివారే చ సాధకః |
హృదయానేన సంకీర్త్య కిం న సాధయతే నరః || ౪ ||

అప్రకాశ్యమిదం దేవి హృదయం దేవదుర్లభమ్ |
సత్యం సత్యం పునః సత్యం యదీచ్ఛేచ్ఛుభమాత్మనః || ౫ ||

ప్రకాశయతి దేవేశి హృదయం మంత్రవిగ్రహమ్ |
ప్రకాశాత్ సిద్ధహానిః స్యాత్ శివస్య నిరయం వ్రజేత్ || ౬ ||

దారిద్ర్యం తు చతుర్దశ్యాం యోషితః సంగమైః సహ |
వారత్రయం పఠేద్దేవి ప్రభాతే సాధకోత్తమః || ౭ ||

షణ్మాసేన మహాదేవి కుబేర సదృశో భవేత్ |
విద్యార్థీ ప్రజపేన్మంత్రం పౌర్ణిమాయాం సుధాకరే || ౮ ||

సుధీసంవర్తనాం ధ్యాయేద్దేవీమావరణైః సహ |
శతమష్టోతరం మంత్రం కవిర్భవతి వత్సరాత్ || ౯ ||

అర్కవారేఽర్కబింబస్థాం ధ్యాయేద్దేవీ సమాహితః |
సహస్రం ప్రజపేన్మంత్రం దేవతాదర్శనం కలౌ || ౧౦ ||

భవత్యేవ మహేశాని కాళీమంత్ర ప్రభావతః |
మకారపంచకం దేవి తోషయిత్వా యథావిధి || ౧౧ ||

సహస్రం ప్రజపేన్మంత్రం ఇదం తు హృదయం పఠేత్ |
సకృదుచ్చారమాత్రేణ పలాయంతే మహాఽఽపదః || ౧౨ ||

ఉపపాతకదౌర్భాగ్యశమనం భుక్తిముక్తిదమ్ |
క్షయరోగాగ్నికుష్ఠఘ్నం మృత్యుసంహారకారకమ్ || ౧౩ ||

సప్తకోటిమహామంత్రపారాయణఫలప్రదమ్ |
కోట్యశ్వమేధఫలదం జరామృత్యునివారకమ్ || ౧౪ ||

కిం పునర్బహునోక్తేన సత్యం సత్యం మహేశ్వరీ |
మద్యమాంసాసవైర్దేవి మత్స్యమాక్షికపాయసైః || ౧౫ ||

శివాబలిం ప్రకర్తవ్యమిదం తు హృదయం పఠేత్ |
ఇహలోకే భవేద్రాజా మృతో మోక్షమవాప్నుయాత్ || ౧౬ ||

శతావధానో భవతి మాసమాత్రేణ సాధకః |
సంవత్సర ప్రయోగేన సాక్షాత్ శివమయో భవేత్ || ౧౭ ||

మహాదారిద్ర్యనిర్ముక్తం శాపానుగ్రహణే క్షమః |
కాశీయాత్రా సహస్రాణి గంగాస్నాన శతాని చ || ౧౮ ||

బ్రహ్మహత్యాదిభిర్పాపైః మహాపాతక కోటయః |
సద్యః ప్రలయతాం యాతి మేరుమందిరసన్నిభమ్ || ౧౯ ||

భక్తియుక్తేన మనసా సాధయేత్ సాధకోత్తమః |
సాధకాయ ప్రదాతవ్యం భక్తియుక్తాయ చేతసే || ౨౦ ||

అన్యథా దాపయేద్యస్తు స నరో శివహా భవేత్ |
అభక్తే వంచకే ధూర్తే మూఢే పండితమానినే || ౨౧ ||

న దేయం యస్య కస్యాపి శివస్య వచనం యథా |
ఇదం సదాశివేనోక్తం సాక్షాత్కారం మహేశ్వరి || ౨౨ ||

ఇతి శ్రీదేవీయామలే శ్రీ కాళికా హృదయ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ కాళికా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed