Sri Datta Nakshatra Malika – శ్రీ దత్త నక్షత్రమాలికా స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

గోదావర్యా మహానద్యా ఉత్తరే సింహపర్వతే |
సుపుణ్యే మాహురపురే సర్వతీర్థసమన్వితే || ౧ ||

జజ్ఞేఽత్రేరనసూయాయాం ప్రదోషే బుధవాసరే |
మార్గశీర్ష్యాం మహాయోగీ దత్తాత్రేయో దిగంబరః || ౨ ||

మాలాం కుండీం చ డమరుం శూలం శంఖం సుదర్శనమ్ |
దధానః షడ్భుజైస్త్ర్యాత్మా యోగమార్గప్రవర్తకః || ౩ ||

భస్మోద్ధూలితసర్వాంగో జటాజూటవిరాజితః |
రుద్రాక్షభూషితతనుః శాంభవీముద్రయా యుతః || ౪ ||

భక్తానుగ్రహకృన్నిత్యం పాపతాపార్తిభంజనః |
బాలోన్మత్తపిశాచాభః స్మర్తృగామీ దయానిధిః || ౫ ||

యస్యాస్తి మాహురే నిద్రా నివాసః సింహపర్వతే |
ప్రాతః స్నానం చ గంగాయాం ధ్యానం గంధర్వపత్తనే || ౬ ||

కురుక్షేత్రే చాచమనం ధూతపాపేశ్వరే తథా |
విభూతిధారణం ప్రాతఃసంధ్యా చ కరహాటకే || ౭ ||

కోలాపురేఽస్య భిక్షా చ పాంచాలేఽపి చ భోజనమ్ |
దినగో విఠ్ఠలపురే తుంగాపానం దినే దినే || ౮ || [తిలకో]

పురాణశ్రవణం యస్య నరనారాయణాశ్రమే |
విశ్రామో సరదే సాయంసంధ్యా పశ్చిమసాగరే || ౯ || [రైవతే]

కార్తవీర్యార్జునాయాదాద్యోగర్ధిముభయీం ప్రభుః |
స్వాత్మతత్త్వం చ యదవే బహుగుర్వాప్తముత్తమమ్ || ౧౦ ||

ఆన్వీక్షికీమలర్కాయ ప్రహ్లాదాయ తగీయతే | [చ ధీమతే]
ఆయూరాజాయ చ వరాన్ సాధ్యేభ్యో మోక్షసాధనమ్ || ౧౧ ||

మంత్రాంశ్చ విష్ణుదత్తాయ సోమకాంతాయ కర్మ చ |
స ఏవావిరభూద్భూయః పూర్వార్ణవసమీపతః || ౧౨ ||

భాద్రే మాసి సితే పక్షే చతుర్థ్యాం రాజవిప్రతః |
సుమత్యాం ప్రాక్సింధుతీరే రమ్యే పీఠాపురే వరే || ౧౩ ||

య ఆచారవ్యవహృతిప్రాయశ్చిత్తోపదేశకృత్ |
నిజాగ్రజావంధపంగూ విలోక్య ప్రవ్రజన్ సుధీః || ౧౪ ||

మాతాపిత్రోర్ముదే దృష్టిం గతిం తాభ్యాముపానయత్ |
మహీం ప్రదక్షిణీకృత్య గోకర్ణే త్ర్యబ్దమావసన్ || ౧౫ ||

తతః కృష్ణాతటం ప్రాప్య మర్తుకామాం సపుత్రకామ్ |
నివర్త్య బ్రాహ్మణీం మందం ప్రదోషం వ్రతమాదిశత్ || ౧౬ ||

తత్పుత్రం విబుధం కృత్వా తస్యా జన్మాంతరే ప్రభుః |
పుత్రో భూత్వా నరహరినామకో దేశ ఉత్తరే || ౧౭ ||

కాంచనే నగరేఽప్యంబామానయద్విపదో విభుః |
మాసి పౌషే సితే పక్షే ద్వితీయాయాం శనేర్దినే || ౧౮ ||

జాతమాత్రోఽపి చోంకారం పపాఠాథాపి మూకవత్ |
సప్తాబ్దాన్ లీలయా స్థిత్వా నానాకౌతుకకృత్ ప్రభుః || ౧౯ ||

ఉపనీతోఽపఠద్వేదాన్ సప్తమే వత్సరే స్వయమ్ |
ఆశ్వాస్య జననీం పుత్రద్వయదానేన బోధతః || ౨౦ ||

కాశీం గత్వాఽష్టాంగయోగాభ్యాసీ కృష్ణసరస్వతీమ్ |
కృత్వా గురుం యతిర్భూత్వా వేదార్థాన్ సంప్రకాశ్య చ || ౨౧ ||

లుప్తసన్న్యాసిధర్మం చ తేనే తుర్యాశ్రమం భువి |
మేరుం ప్రదక్షిణీకృత్య శిష్యాన్ కృత్వాఽపి భూరిశః || ౨౨ ||

పితృభ్యాం దర్శనం దత్వా ద్విజం శూలరుజార్దితమ్ |
కృత్వాఽనామయమాశ్వాస్య సాయన్ దేవం మహామతిమ్ || ౨౩ ||

అబ్దం స్థిత్వా వైద్యనాథక్షేత్రే కృష్ణాతటే తతః |
భిల్లవాట్యాం చతుర్మాసాన్ విభుర్గత్వా తతోఽగ్రతః || ౨౪ ||

నృసింహవాటికాక్షేత్రే ద్వాదశాబ్దాన్ వసన్ సుధీః |
తత్ర స్థిత్వాఽపి గంధర్వపురమేత్యావసన్ మఠే || ౨౫ ||

జీవయిత్వా మృతాన్ దుగ్ధ్వా వంధ్యాం చ మహిషీం హరిః |
విశ్వరూపం దర్శయిత్వా యతయే విశ్వనాటకః || ౨౬ ||

బహ్వీరమానుషీర్లీలాః కృత్వా గుప్తోఽపి తత్ర చ |
య ఆస్తే భగవాన్ దత్తః సోఽస్మాన్ రక్షతు సర్వదా || ౨౭ ||

యా సప్తవింశతిశ్లోకైః కృతా నక్షత్రమాలికా |
తద్భక్తేభ్యోఽర్పితా భక్తాభిన్నశ్రీదత్తతుష్టయే || ౨౮ ||

ద్వాదశ్యామాశ్వినే కృష్ణే శ్రీపాదస్యోత్సవో మహాన్ |
మాఘే కృష్ణే ప్రతిపది నరసింహప్రభోస్తథా || ౨౯ ||

ఇతి శ్రీవాసుదేవానందసరస్వతీవిరచితా నక్షత్రమాలికా సంపూర్ణా |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed