Manyu Suktam – మన్యు సూక్తం


(ఋ.వే.౧౦.౮౩,౮౪)

యస్తే” మ॒న్యోఽవి॑ధద్వజ్ర సాయక॒ సహ॒ ఓజ॑: పుష్యతి॒ విశ్వ॑మాను॒షక్ |
సా॒హ్యామ॒ దాస॒మార్య॒o త్వయా” యు॒జా సహ॑స్కృతేన॒ సహ॑సా॒ సహ॑స్వతా || ౦౧

మ॒న్యురిన్ద్రో” మ॒న్యురే॒వాస॑ దే॒వో మ॒న్యుర్హోతా॒ వరు॑ణో జా॒తవే”దాః |
మ॒న్యుం విశ॑ ఈళతే॒ మాను॑షీ॒ర్యాః పా॒హి నో” మన్యో॒ తప॑సా స॒జోషా”: || ౦౨

అ॒భీ”హి మన్యో త॒వస॒స్తవీ”యా॒న్తప॑సా యు॒జా వి జ॑హి॒ శత్రూ॑న్ |
అ॒మి॒త్ర॒హా వృ॑త్ర॒హా ద॑స్యు॒హా చ॒ విశ్వా॒ వసూ॒న్యా భ॑రా॒ త్వం న॑: || ౦౩

త్వం హి మ”న్యో అ॒భిభూ”త్యోజాః స్వయ॒oభూర్భామో” అభిమాతిషా॒హః |
వి॒శ్వచ॑ర్షణి॒: సహు॑రి॒: సహా”వాన॒స్మాస్వోజ॒: పృత॑నాసు ధేహి || ౦౪

అ॒భా॒గః సన్నప॒ పరే”తో అస్మి॒ తవ॒ క్రత్వా” తవి॒షస్య॑ ప్రచేతః |
తం త్వా” మన్యో అక్ర॒తుర్జి॑హీళా॒హం స్వా త॒నూర్బ॑ల॒దేయా”య॒ మేహి॑ || ౦౫

అ॒యం తే” అ॒స్మ్యుప॒ మేహ్య॒ర్వాఙ్ప్ర॑తీచీ॒నః స॑హురే విశ్వధాయః |
మన్యో” వజ్రిన్న॒భి మామా వ॑వృత్స్వ॒ హనా”వ॒ దస్యూ”|ణృ॒త బో”ధ్యా॒పేః || ౦౬

అ॒భి ప్రేహి॑ దక్షిణ॒తో భ॑వా॒ మేఽధా” వృ॒త్రాణి॑ జఙ్ఘనావ॒ భూరి॑ |
జు॒హోమి॑ తే ధ॒రుణ॒o మధ్వో॒ అగ్ర॑ము॒భా ఉ॑పా॒oశు ప్ర॑థ॒మా పి॑బావ || ౦౭

త్వయా” మన్యో స॒రథ॑మారు॒జన్తో॒ హర్ష॑మాణాసో ధృషి॒తా మ॑రుత్వః |
తి॒గ్మేష॑వ॒ ఆయు॑ధా స॒oశిశా”నా అ॒భి ప్ర య”న్తు॒ నరో” అ॒గ్నిరూ”పాః || ౦౧

అ॒గ్నిరి॑వ మన్యో త్విషి॒తః స॑హస్వ సేనా॒నీర్న॑: సహురే హూ॒త ఏ”ధి |
హ॒త్వాయ॒ శత్రూ॒న్వి భ॑జస్వ॒ వేద॒ ఓజో॒ మిమా”నో॒ వి మృధో” నుదస్వ || ౦౨

సహ॑స్వ మన్యో అ॒భిమా”తిమ॒స్మే రు॒జన్మృ॒ణన్ప్ర॑మృ॒ణన్ప్రేహి॒ శత్రూ॑న్ |
ఉ॒గ్రం తే॒ పాజో” న॒న్వా రు॑రుధ్రే వ॒శీ వశం” నయస ఏకజ॒ త్వమ్ || ౦౩

ఏకో” బహూ॒నామ॑సి మన్యవీళి॒తో విశం”విశం యు॒ధయే॒ సం శి॑శాధి |
అకృ॑త్తరు॒క్త్వయా” యు॒జా వ॒యం ద్యు॒మన్త॒o ఘోషం” విజ॒యాయ॑ కృణ్మహే || ౦౪

వి॒జే॒ష॒కృదిన్ద్ర॑ ఇవానవబ్ర॒వో॒౩॒॑ఽస్మాకం” మన్యో అధి॒పా భ॑వే॒హ |
ప్రి॒యం తే॒ నామ॑ సహురే గృణీమసి వి॒ద్మా తముత్స॒o యత॑ ఆబ॒భూథ॑ || ౦౫

ఆభూ”త్యా సహ॒జా వ॑జ్ర సాయక॒ సహో” బిభర్ష్యభిభూత॒ ఉత్త॑రమ్ |
క్రత్వా” నో మన్యో స॒హ మే॒ద్యే॑ధి మహాధ॒నస్య॑ పురుహూత స॒oసృజి॑ || ౦౬

సంసృ॑ష్ట॒o ధన॑ము॒భయం” స॒మాకృ॑తమ॒స్మభ్యం” దత్తా॒o వరు॑ణశ్చ మ॒న్యుః |
భియ॒o దధా”నా॒ హృద॑యేషు॒ శత్ర॑వ॒: పరా”జితాసో॒ అప॒ ని ల॑యన్తామ్ || ౦౭

ధన్వ॑నా॒గాధన్వ॑నా॒జింజ॑యేమ॒ ధన్వ॑నా తీ॒వ్రాః స॒మదో” జయేమ |
ధనుః శత్రో”రపకా॒మం కృ॑ణోతి॒ ధన్వ॑ నా॒సర్వా”: ప్ర॒దిశో” జయేమ ||

శాంతా॑ పృథివీ శి॑వమ॒oతరిక్ష॒o ద్యౌర్నో”దే॒వ్యఽభ॑యన్నో అస్తు |
శి॒వా॒ దిశ॑: ప్ర॒దిశ॑ ఉ॒ద్దిశో” న॒ఽఆపో” వి॒శ్వత॒: పరి॑పాంతు స॒ర్వత॒: శా॒oతి॒: శా॒oతి॒: శాంతి॑: |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన సూక్తం, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని వేద సూక్తములు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

6 thoughts on “Manyu Suktam – మన్యు సూక్తం

స్పందించండి

error: Not allowed