Manyu Suktam – మన్యు సూక్తం

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. Stotra Nidhi మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.


(ఋ.వే.౧౦.౮౩,౮౪)

యస్తే మన్యోఽవిధద్వజ్ర సాయక సహ ఓజః పుష్యతి విశ్వమానుషక్ |
సాహ్యామ దాసమార్యం త్వయా యుజా సహస్కృతేన సహసా సహస్వతా || ౦౧

మన్యురిన్ద్రో మన్యురేవాస దేవో మన్యుర్హోతా వరుణో జాతవేదాః |
మన్యుం విశ ఈళతే మానుషీర్యాః పాహి నో మన్యో తపసా సజోషాః || ౦౨

అభీహి మన్యో తవసస్తవీయాన్తపసా యుజా వి జహి శత్రూన్ |
అమిత్రహా వృత్రహా దస్యుహా చ విశ్వా వసూన్యా భరా త్వం నః || ౦౩

త్వం హి మన్యో అభిభూత్యోజాః స్వయంభూర్భామో అభిమాతిషాహః |
విశ్వచర్షణిః సహురిః సహావానస్మాస్వోజః పృతనాసు ధేహి || ౦౪

అభాగః సన్నప పరేతో అస్మి తవ క్రత్వా తవిషస్య ప్రచేతః |
తం త్వా మన్యో అక్రతుర్జిహీళాహం స్వా తనూర్బలదేయాయ మేహి || ౦౫

అయం తే అస్మ్యుప మేహ్యర్వాఙ్ప్రతీచీనః సహురే విశ్వధాయః |
మన్యో వజ్రిన్నభి మామా వవృత్స్వ హనావ దస్యూ|ణృత బోధ్యాపేః || ౦౬

అభి ప్రేహి దక్షిణతో భవా మేఽధా వృత్రాణి జఙ్ఘనావ భూరి |
జుహోమి తే ధరుణం మధ్వో అగ్రముభా ఉపాంశు ప్రథమా పిబావ || ౦౭

త్వయా మన్యో సరథమారుజన్తో హర్షమాణాసో ధృషితా మరుత్వః |
తిగ్మేషవ ఆయుధా సంశిశానా అభి ప్ర యన్తు నరో అగ్నిరూపాః || ౦౧

అగ్నిరివ మన్యో త్విషితః సహస్వ సేనానీర్నః సహురే హూత ఏధి |
హత్వాయ శత్రూన్వి భజస్వ వేద ఓజో మిమానో వి మృధో నుదస్వ || ౦౨

సహస్వ మన్యో అభిమాతిమస్మే రుజన్మృణన్ప్రమృణన్ప్రేహి శత్రూన్ |
ఉగ్రం తే పాజో నన్వా రురుధ్రే వశీ వశం నయస ఏకజ త్వమ్ || ౦౩

ఏకో బహూనామసి మన్యవీళితో విశంవిశం యుధయే సం శిశాధి |
అకృత్తరుక్త్వయా యుజా వయం ద్యుమన్తం ఘోషం విజయాయ కృణ్మహే || ౦౪

విజేషకృదిన్ద్ర ఇవానవబ్రవో౩ఽస్మాకం మన్యో అధిపా భవేహ |
ప్రియం తే నామ సహురే గృణీమసి విద్మా తముత్సం యత ఆబభూథ || ౦౫

ఆభూత్యా సహజా వజ్ర సాయక సహో బిభర్ష్యభిభూత ఉత్తరమ్ |
క్రత్వా నో మన్యో సహ మేద్యేధి మహాధనస్య పురుహూత సంసృజి || ౦౬

సంసృష్టం ధనముభయం సమాకృతమస్మభ్యం దత్తాం వరుణశ్చ మన్యుః |
భియం దధానా హృదయేషు శత్రవః పరాజితాసో అప ని లయన్తామ్ || ౦౭

ధన్వనాగాధన్వనాజింజయేమ ధన్వనా తీవ్రాః సమదో జయేమ |
ధనుః శత్రోరపకామం కృణోతి ధన్వ నాసర్వాః ప్రదిశో జయేమ ||

శాంతా పృథివీ శివమంతరిక్షం ద్యౌర్నోదేవ్యఽభయన్నో అస్తు |
శివా దిశః ప్రదిశ ఉద్దిశో నఽఆపో విశ్వతః పరిపాంతు సర్వతః శాంతిః శాంతిః శాంతిః |

Facebook Comments

You may also like...

2 వ్యాఖ్యలు

  1. A.Yadagirirao అంటున్నారు:

    Anje neya swami temple Pantulu . Badangpet phone no 8639360703.

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి

error: Download Stotra Nidhi mobile app