Manyu Suktam – ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತಮ್


(ಋ।ವೇ।10।83,84)

ಯಸ್ತೇ᳚ ಮ॒ನ್ಯೋಽವಿ॑ಧದ್ವಜ್ರ ಸಾಯಕ॒ ಸಹ॒ ಓಜ॑: ಪುಷ್ಯತಿ॒ ವಿಶ್ವ॑ಮಾನು॒ಷಕ್ ।
ಸಾ॒ಹ್ಯಾಮ॒ ದಾಸ॒ಮಾರ್ಯಂ॒ ತ್ವಯಾ᳚ ಯು॒ಜಾ ಸಹ॑ಸ್ಕೃತೇನ॒ ಸಹ॑ಸಾ॒ ಸಹ॑ಸ್ವತಾ ॥ 01

ಮ॒ನ್ಯುರಿನ್ದ್ರೋ᳚ ಮ॒ನ್ಯುರೇ॒ವಾಸ॑ ದೇ॒ವೋ ಮ॒ನ್ಯುರ್ಹೋತಾ॒ ವರು॑ಣೋ ಜಾ॒ತವೇ᳚ದಾಃ ।
ಮ॒ನ್ಯುಂ ವಿಶ॑ ಈಲತೇ॒ ಮಾನು॑ಷೀ॒ರ್ಯಾಃ ಪಾ॒ಹಿ ನೋ᳚ ಮನ್ಯೋ॒ ತಪ॑ಸಾ ಸ॒ಜೋಷಾ᳚: ॥ 02

ಅ॒ಭೀ᳚ಹಿ ಮನ್ಯೋ ತ॒ವಸ॒ಸ್ತವೀ᳚ಯಾ॒ನ್ತಪ॑ಸಾ ಯು॒ಜಾ ವಿ ಜ॑ಹಿ॒ ಶತ್ರೂ॑ನ್ ।
ಅ॒ಮಿ॒ತ್ರ॒ಹಾ ವೃ॑ತ್ರ॒ಹಾ ದ॑ಸ್ಯು॒ಹಾ ಚ॒ ವಿಶ್ವಾ॒ ವಸೂ॒ನ್ಯಾ ಭ॑ರಾ॒ ತ್ವಂ ನ॑: ॥ 03

ತ್ವಂ ಹಿ ಮ᳚ನ್ಯೋ ಅ॒ಭಿಭೂ᳚ತ್ಯೋಜಾಃ ಸ್ವಯ॒ಮ್ಭೂರ್ಭಾಮೋ᳚ ಅಭಿಮಾತಿಷಾ॒ಹಃ ।
ವಿ॒ಶ್ವಚ॑ರ್ಷಣಿ॒: ಸಹು॑ರಿ॒: ಸಹಾ᳚ವಾನ॒ಸ್ಮಾಸ್ವೋಜ॒: ಪೃತ॑ನಾಸು ಧೇಹಿ ॥ 04

ಅ॒ಭಾ॒ಗಃ ಸನ್ನಪ॒ ಪರೇ᳚ತೋ ಅಸ್ಮಿ॒ ತವ॒ ಕ್ರತ್ವಾ᳚ ತವಿ॒ಷಸ್ಯ॑ ಪ್ರಚೇತಃ ।
ತಂ ತ್ವಾ᳚ ಮನ್ಯೋ ಅಕ್ರ॒ತುರ್ಜಿ॑ಹೀಲಾ॒ಹಂ ಸ್ವಾ ತ॒ನೂರ್ಬ॑ಲ॒ದೇಯಾ᳚ಯ॒ ಮೇಹಿ॑ ॥ 05

ಅ॒ಯಂ ತೇ᳚ ಅ॒ಸ್ಮ್ಯುಪ॒ ಮೇಹ್ಯ॒ರ್ವಾಙ್ಪ್ರ॑ತೀಚೀ॒ನಃ ಸ॑ಹುರೇ ವಿಶ್ವಧಾಯಃ ।
ಮನ್ಯೋ᳚ ವಜ್ರಿನ್ನ॒ಭಿ ಮಾಮಾ ವ॑ವೃತ್ಸ್ವ॒ ಹನಾ᳚ವ॒ ದಸ್ಯೂ᳚।ಣೃ॒ತ ಬೋ᳚ಧ್ಯಾ॒ಪೇಃ ॥ 06

ಅ॒ಭಿ ಪ್ರೇಹಿ॑ ದಕ್ಷಿಣ॒ತೋ ಭ॑ವಾ॒ ಮೇಽಧಾ᳚ ವೃ॒ತ್ರಾಣಿ॑ ಜಙ್ಘನಾವ॒ ಭೂರಿ॑ ।
ಜು॒ಹೋಮಿ॑ ತೇ ಧ॒ರುಣಂ॒ ಮಧ್ವೋ॒ ಅಗ್ರ॑ಮು॒ಭಾ ಉ॑ಪಾಂ॒ಶು ಪ್ರ॑ಥ॒ಮಾ ಪಿ॑ಬಾವ ॥ 07

ತ್ವಯಾ᳚ ಮನ್ಯೋ ಸ॒ರಥ॑ಮಾರು॒ಜನ್ತೋ॒ ಹರ್ಷ॑ಮಾಣಾಸೋ ಧೃಷಿ॒ತಾ ಮ॑ರುತ್ವಃ ।
ತಿ॒ಗ್ಮೇಷ॑ವ॒ ಆಯು॑ಧಾ ಸಂ॒ಶಿಶಾ᳚ನಾ ಅ॒ಭಿ ಪ್ರ ಯ᳚ನ್ತು॒ ನರೋ᳚ ಅ॒ಗ್ನಿರೂ᳚ಪಾಃ ॥ 01

ಅ॒ಗ್ನಿರಿ॑ವ ಮನ್ಯೋ ತ್ವಿಷಿ॒ತಃ ಸ॑ಹಸ್ವ ಸೇನಾ॒ನೀರ್ನ॑: ಸಹುರೇ ಹೂ॒ತ ಏ᳚ಧಿ ।
ಹ॒ತ್ವಾಯ॒ ಶತ್ರೂ॒ನ್ವಿ ಭ॑ಜಸ್ವ॒ ವೇದ॒ ಓಜೋ॒ ಮಿಮಾ᳚ನೋ॒ ವಿ ಮೃಧೋ᳚ ನುದಸ್ವ ॥ 02

ಸಹ॑ಸ್ವ ಮನ್ಯೋ ಅ॒ಭಿಮಾ᳚ತಿಮ॒ಸ್ಮೇ ರು॒ಜನ್ಮೃ॒ಣನ್ಪ್ರ॑ಮೃ॒ಣನ್ಪ್ರೇಹಿ॒ ಶತ್ರೂ॑ನ್ ।
ಉ॒ಗ್ರಂ ತೇ॒ ಪಾಜೋ᳚ ನ॒ನ್ವಾ ರು॑ರುಧ್ರೇ ವ॒ಶೀ ವಶಂ᳚ ನಯಸ ಏಕಜ॒ ತ್ವಮ್ ॥ 03

ಏಕೋ᳚ ಬಹೂ॒ನಾಮ॑ಸಿ ಮನ್ಯವೀಲಿ॒ತೋ ವಿಶಂ᳚ವಿಶಂ ಯು॒ಧಯೇ॒ ಸಂ ಶಿ॑ಶಾಧಿ ।
ಅಕೃ॑ತ್ತರು॒ಕ್ತ್ವಯಾ᳚ ಯು॒ಜಾ ವ॒ಯಂ ದ್ಯು॒ಮನ್ತಂ॒ ಘೋಷಂ᳚ ವಿಜ॒ಯಾಯ॑ ಕೃಣ್ಮಹೇ ॥ 04

ವಿ॒ಜೇ॒ಷ॒ಕೃದಿನ್ದ್ರ॑ ಇವಾನವಬ್ರ॒ವೋ॒3॒॑ಽಸ್ಮಾಕಂ᳚ ಮನ್ಯೋ ಅಧಿ॒ಪಾ ಭ॑ವೇ॒ಹ ।
ಪ್ರಿ॒ಯಂ ತೇ॒ ನಾಮ॑ ಸಹುರೇ ಗೃಣೀಮಸಿ ವಿ॒ದ್ಮಾ ತಮುತ್ಸಂ॒ ಯತ॑ ಆಬ॒ಭೂಥ॑ ॥ 05

ಆಭೂ᳚ತ್ಯಾ ಸಹ॒ಜಾ ವ॑ಜ್ರ ಸಾಯಕ॒ ಸಹೋ᳚ ಬಿಭರ್ಷ್ಯಭಿಭೂತ॒ ಉತ್ತ॑ರಮ್ ।
ಕ್ರತ್ವಾ᳚ ನೋ ಮನ್ಯೋ ಸ॒ಹ ಮೇ॒ದ್ಯೇ॑ಧಿ ಮಹಾಧ॒ನಸ್ಯ॑ ಪುರುಹೂತ ಸಂ॒ಸೃಜಿ॑ ॥ 06

ಸಂಸೃ॑ಷ್ಟಂ॒ ಧನ॑ಮು॒ಭಯಂ᳚ ಸ॒ಮಾಕೃ॑ತಮ॒ಸ್ಮಭ್ಯಂ᳚ ದತ್ತಾಂ॒ ವರು॑ಣಶ್ಚ ಮ॒ನ್ಯುಃ ।
ಭಿಯಂ॒ ದಧಾ᳚ನಾ॒ ಹೃದ॑ಯೇಷು॒ ಶತ್ರ॑ವ॒: ಪರಾ᳚ಜಿತಾಸೋ॒ ಅಪ॒ ನಿ ಲ॑ಯನ್ತಾಮ್ ॥ 07

ಧನ್ವ॑ನಾ॒ಗಾಧನ್ವ॑ನಾ॒ಜಿಞ್ಜ॑ಯೇಮ॒ ಧನ್ವ॑ನಾ ತೀ॒ವ್ರಾಃ ಸ॒ಮದೋ᳚ ಜಯೇಮ ।
ಧನುಃ ಶತ್ರೋ᳚ರಪಕಾ॒ಮಂ ಕೃ॑ಣೋತಿ॒ ಧನ್ವ॑ ನಾ॒ಸರ್ವಾ᳚: ಪ್ರ॒ದಿಶೋ᳚ ಜಯೇಮ ॥

ಶಾನ್ತಾ॑ ಪೃಥಿವೀ ಶಿ॑ವಮ॒ನ್ತರಿಕ್ಷಂ॒ ದ್ಯೌರ್ನೋ॒᳚ದೇವ್ಯಽಭ॑ಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು ।
ಶಿ॒ವಾ॒ ದಿಶ॑: ಪ್ರ॒ದಿಶ॑ ಉ॒ದ್ದಿಶೋ᳚ ನ॒ಽಆಪೋ᳚ ವಿ॒ಶ್ವತ॒: ಪರಿ॑ಪಾನ್ತು ಸ॒ರ್ವತ॒: ಶಾ॒ನ್ತಿ॒: ಶಾ॒ನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ।


ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇದಸೂಕ್ತಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed