Manyu Suktam – மன்யு ஸூக்தம்


(ரு।வே।10।83,84)

யஸ்தே᳚ ம॒ந்யோ(அ)வி॑த⁴த்³வஜ்ர ஸாயக॒ ஸஹ॒ ஓஜ॑: புஷ்யதி॒ விஶ்வ॑மாநு॒ஷக் ।
ஸா॒ஹ்யாம॒ தா³ஸ॒மார்யம்॒ த்வயா᳚ யு॒ஜா ஸஹ॑ஸ்க்ருதேந॒ ஸஹ॑ஸா॒ ஸஹ॑ஸ்வதா ॥ 01

ம॒ந்யுரிந்த்³ரோ᳚ ம॒ந்யுரே॒வாஸ॑ தே³॒வோ ம॒ந்யுர்ஹோதா॒ வரு॑ணோ ஜா॒தவே᳚தா³꞉ ।
ம॒ந்யும் விஶ॑ ஈலதே॒ மாநு॑ஷீ॒ர்யா꞉ பா॒ஹி நோ᳚ மந்யோ॒ தப॑ஸா ஸ॒ஜோஷா᳚: ॥ 02

அ॒பீ⁴᳚ஹி மந்யோ த॒வஸ॒ஸ்தவீ᳚யா॒ந்தப॑ஸா யு॒ஜா வி ஜ॑ஹி॒ ஶத்ரூ॑ந் ।
அ॒மி॒த்ர॒ஹா வ்ரு॑த்ர॒ஹா த³॑ஸ்யு॒ஹா ச॒ விஶ்வா॒ வஸூ॒ந்யா ப⁴॑ரா॒ த்வம் ந॑: ॥ 03

த்வம் ஹி ம᳚ந்யோ அ॒பி⁴பூ⁴᳚த்யோஜா꞉ ஸ்வய॒ம்பூ⁴ர்பா⁴மோ᳚ அபி⁴மாதிஷா॒ஹ꞉ ।
வி॒ஶ்வச॑ர்ஷணி॒: ஸஹு॑ரி॒: ஸஹா᳚வாந॒ஸ்மாஸ்வோஜ॒: ப்ருத॑நாஸு தே⁴ஹி ॥ 04

அ॒பா⁴॒க³꞉ ஸந்நப॒ பரே᳚தோ அஸ்மி॒ தவ॒ க்ரத்வா᳚ தவி॒ஷஸ்ய॑ ப்ரசேத꞉ ।
தம் த்வா᳚ மந்யோ அக்ர॒துர்ஜி॑ஹீலா॒ஹம் ஸ்வா த॒நூர்ப³॑ல॒தே³யா᳚ய॒ மேஹி॑ ॥ 05

அ॒யம் தே᳚ அ॒ஸ்ம்யுப॒ மேஹ்ய॒ர்வாங்ப்ர॑தீசீ॒ந꞉ ஸ॑ஹுரே விஶ்வதா⁴ய꞉ ।
மந்யோ᳚ வஜ்ரிந்ந॒பி⁴ மாமா வ॑வ்ருத்ஸ்வ॒ ஹநா᳚வ॒ த³ஸ்யூ᳚।ண்ரு॒த போ³᳚த்⁴யா॒பே꞉ ॥ 06

அ॒பி⁴ ப்ரேஹி॑ த³க்ஷிண॒தோ ப⁴॑வா॒ மே(அ)தா⁴᳚ வ்ரு॒த்ராணி॑ ஜங்க⁴நாவ॒ பூ⁴ரி॑ ।
ஜு॒ஹோமி॑ தே த⁴॒ருணம்॒ மத்⁴வோ॒ அக்³ர॑மு॒பா⁴ உ॑பாம்॒ஶு ப்ர॑த²॒மா பி॑பா³வ ॥ 07

த்வயா᳚ மந்யோ ஸ॒ரத²॑மாரு॒ஜந்தோ॒ ஹர்ஷ॑மாணாஸோ த்⁴ருஷி॒தா ம॑ருத்வ꞉ ।
தி॒க்³மேஷ॑வ॒ ஆயு॑தா⁴ ஸம்॒ஶிஶா᳚நா அ॒பி⁴ ப்ர ய᳚ந்து॒ நரோ᳚ அ॒க்³நிரூ᳚பா꞉ ॥ 01

அ॒க்³நிரி॑வ மந்யோ த்விஷி॒த꞉ ஸ॑ஹஸ்வ ஸேநா॒நீர்ந॑: ஸஹுரே ஹூ॒த ஏ᳚தி⁴ ।
ஹ॒த்வாய॒ ஶத்ரூ॒ந்வி ப⁴॑ஜஸ்வ॒ வேத³॒ ஓஜோ॒ மிமா᳚நோ॒ வி ம்ருதோ⁴᳚ நுத³ஸ்வ ॥ 02

ஸஹ॑ஸ்வ மந்யோ அ॒பி⁴மா᳚திம॒ஸ்மே ரு॒ஜந்ம்ரு॒ணந்ப்ர॑ம்ரு॒ணந்ப்ரேஹி॒ ஶத்ரூ॑ந் ।
உ॒க்³ரம் தே॒ பாஜோ᳚ ந॒ந்வா ரு॑ருத்⁴ரே வ॒ஶீ வஶம்᳚ நயஸ ஏகஜ॒ த்வம் ॥ 03

ஏகோ᳚ ப³ஹூ॒நாம॑ஸி மந்யவீலி॒தோ விஶம்᳚விஶம் யு॒த⁴யே॒ ஸம் ஶி॑ஶாதி⁴ ।
அக்ரு॑த்தரு॒க்த்வயா᳚ யு॒ஜா வ॒யம் த்³யு॒மந்தம்॒ கோ⁴ஷம்᳚ விஜ॒யாய॑ க்ருண்மஹே ॥ 04

வி॒ஜே॒ஷ॒க்ருதி³ந்த்³ர॑ இவாநவப்³ர॒வோ॒3॒॑(அ)ஸ்மாகம்᳚ மந்யோ அதி⁴॒பா ப⁴॑வே॒ஹ ।
ப்ரி॒யம் தே॒ நாம॑ ஸஹுரே க்³ருணீமஸி வி॒த்³மா தமுத்ஸம்॒ யத॑ ஆப³॒பூ⁴த²॑ ॥ 05

ஆபூ⁴᳚த்யா ஸஹ॒ஜா வ॑ஜ்ர ஸாயக॒ ஸஹோ᳚ பி³ப⁴ர்ஷ்யபி⁴பூ⁴த॒ உத்த॑ரம் ।
க்ரத்வா᳚ நோ மந்யோ ஸ॒ஹ மே॒த்³யே॑தி⁴ மஹாத⁴॒நஸ்ய॑ புருஹூத ஸம்॒ஸ்ருஜி॑ ॥ 06

ஸம்ஸ்ரு॑ஷ்டம்॒ த⁴ந॑மு॒ப⁴யம்᳚ ஸ॒மாக்ரு॑தம॒ஸ்மப்⁴யம்᳚ த³த்தாம்॒ வரு॑ணஶ்ச ம॒ந்யு꞉ ।
பி⁴யம்॒ த³தா⁴᳚நா॒ ஹ்ருத³॑யேஷு॒ ஶத்ர॑வ॒: பரா᳚ஜிதாஸோ॒ அப॒ நி ல॑யந்தாம் ॥ 07

த⁴ந்வ॑நா॒கா³த⁴ந்வ॑நா॒ஜிஞ்ஜ॑யேம॒ த⁴ந்வ॑நா தீ॒வ்ரா꞉ ஸ॒மதோ³᳚ ஜயேம ।
த⁴நு꞉ ஶத்ரோ᳚ரபகா॒மம் க்ரு॑ணோதி॒ த⁴ந்வ॑ நா॒ஸர்வா᳚: ப்ர॒தி³ஶோ᳚ ஜயேம ॥

ஶாந்தா॑ ப்ருதி²வீ ஶி॑வம॒ந்தரிக்ஷம்॒ த்³யௌர்நோ॒᳚தே³வ்ய(அ)ப⁴॑யந்நோ அஸ்து ।
ஶி॒வா॒ தி³ஶ॑: ப்ர॒தி³ஶ॑ உ॒த்³தி³ஶோ᳚ ந॒(அ)ஆபோ᳚ வி॒ஶ்வத॒: பரி॑பாந்து ஸ॒ர்வத॒: ஶா॒ந்தி॒: ஶா॒ந்தி॒: ஶாந்தி॑: ।


மேலும் வேதஸூக்தங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed