Bhu Suktam – భూ సూక్తం


ఓం భూమి॑ర్భూ॒మ్నా ద్యౌర్వ॑రి॒ణాఽన్తరి॑క్షం మహి॒త్వా |
ఉ॒పస్థే॑ తే దేవ్యదితే॒ఽగ్నిమ॑న్నా॒దమ॒న్నాద్యా॒యాద॑ధే ||

ఆఽయఙ్గౌః పృశ్ని॑రక్రమీ॒ దస॑నన్మా॒తర॒o పున॑: |
పి॒తర॑o చ ప్ర॒యన్త్సువ॑: ||

త్రి॒గ్॒oశద్ధామ॒ విరా॑జతి॒ వాక్ప॑త॒ఙ్గాయ॑ శిశ్రియే |
ప్రత్య॑స్య వహ॒ ద్యుభి॑: ||

అ॒స్య ప్రా॒ణాద॑పాన॒త్య॑న్తశ్చ॑రతి రోచ॒నా |
వ్య॑ఖ్యన్ మహి॒షః సువ॑: ||

యత్త్వా” క్రు॒ద్ధః ప॑రో॒వప॑మ॒న్యునా॒ యదవ॑ర్త్యా |
సు॒కల్ప॑మగ్నే॒ తత్తవ॒ పున॒స్త్వోద్దీ॑పయామసి ||

యత్తే॑ మ॒న్యుప॑రోప్తస్య పృథి॒వీమను॑దధ్వ॒సే |
ఆ॒ది॒త్యా విశ్వే॒ తద్దే॒వా వస॑వశ్చ స॒మాభ॑రన్ ||

మే॒దినీ॑ దే॒వీ వ॒సున్ధ॑రా స్యా॒ద్వసు॑ధా దే॒వీ వా॒సవీ” |
బ్ర॒హ్మ॒వ॒ర్చ॒సః పి॑తృ॒ణాగ్ శ్రోత్ర॒o చక్షు॒ర్మన॑: ||

దే॒వీ హిర॑ణ్యగర్భిణీ దే॒వీ ప్ర॒సూవ॑రీ |
సద॑నే స॒త్యాయ॑నే సీద |

స॒ము॒ద్రవ॑తీ సావి॒త్రీహ॒ నో దే॒వీ మ॒హ్యఙ్గీ” |
మ॒హీధర॑ణీ మ॒హోవ్యథి॑ష్ఠాశ్శృ॒ఙ్గే శృ॑ఙ్గే య॒జ్ఞే య॑జ్ఞే విభీ॒షిణీ” ||

ఇన్ద్ర॑పత్నీ వ్యా॒పినీ॑ సు॒రస॑రిది॒హ |
వా॒యు॒మతీ॑ జల॒శయ॑నీ శ్రి॒యన్ధా॒రాజా॑ స॒త్యన్ధో॒పరి॑మేదినీ |
శ్వో॒పరి॑ధత్త॒o పరి॑గాయ |
వి॒ష్ణు॒ప॒త్నీం మ॑హీం దే॒వీ॒o మా॒ధ॒వీం మా॑ధవ॒ప్రియామ్ |
లక్ష్మీ”o ప్రి॒యస॑ఖీం దే॒వీ॒o న॒మా॒మ్యచ్యు॑తవ॒ల్లభామ్ ||

ఓం ధ॒ను॒ర్ధ॒రాయై॑ వి॒ద్మహే॑ సర్వసి॒ద్ధ్యై చ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ ధరా ప్రచో॒దయా”త్ |

మ॒హీం దే॒వీం విష్ణు॑పత్నీమజూ॒ర్యామ్ | ప్ర॒తీచీ॑ మేనాగ్ం హ॒విషా॑ యజామః |
త్రే॒ధా విష్ణు॑రురుగా॒యో విచ॑క్రమే | మ॒హీం దివ॑o పృథి॒వీమ॒న్తరి॑క్షమ్ |

తచ్ఛ్రో॒ణైతి॒శ్రవ॑ఇ॒చ్ఛమా॑నా | పుణ్య॒గ్గ్॒ శ్లోక॒o యజ॑మానాయ కృణ్వ॒తీ ||

ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన సూక్తం, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని వేద సూక్తములు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

3 thoughts on “Bhu Suktam – భూ సూక్తం

స్పందించండి

error: Not allowed