Bhu Suktam – భూ సూక్తం

:: Chant this in తెలుగు / தமிழ் / देवनागरी / English (IAST) ::

ఓం భూమి॑ర్భూ॒మ్నా ద్యౌర్వ॑రి॒ణాఽన్తరి॑క్షం మహి॒త్వా |
ఉ॒పస్థే॑ తే దేవ్యదితే॒ఽగ్నిమ॑న్నా॒దమ॒న్నాద్యా॒యాద॑ధే ||

ఆఽయఙ్గౌః పృశ్ని॑రక్రమీ॒ దస॑నన్మా॒తర॒o పున॑: |
పి॒తర॑o చ ప్ర॒యన్త్సువ॑: ||

త్రి॒గ్॒oశద్ధామ॒ విరా॑జతి॒ వాక్ప॑త॒ఙ్గాయ॑ శిశ్రియే |
ప్రత్య॑స్య వహ॒ ద్యుభి॑: ||

అ॒స్య ప్రా॒ణాద॑పాన॒త్య॑న్తశ్చ॑రతి రోచ॒నా |
వ్య॑ఖ్యన్ మహి॒షః సువ॑: ||

యత్త్వా” క్రు॒ద్ధః ప॑రో॒వప॑మ॒న్యునా॒ యదవ॑ర్త్యా |
సు॒కల్ప॑మగ్నే॒ తత్తవ॒ పున॒స్త్వోద్దీ॑పయామసి ||

యత్తే॑ మ॒న్యుప॑రోప్తస్య పృథి॒వీమను॑దధ్వ॒సే |
ఆ॒ది॒త్యా విశ్వే॒ తద్దే॒వా వస॑వశ్చ స॒మాభ॑రన్ ||

మే॒దినీ॑ దే॒వీ వ॒సున్ధ॑రా స్యా॒ద్వసు॑ధా దే॒వీ వా॒సవీ” |
బ్ర॒హ్మ॒వ॒ర్చ॒సః పి॑తృ॒ణాగ్ శ్రోత్ర॒o చక్షు॒ర్మన॑: ||

దే॒వీ హిర॑ణ్యగర్భిణీ దే॒వీ ప్ర॒సూవ॑రీ |
సద॑నే స॒త్యాయ॑నే సీద |

స॒ము॒ద్రవ॑తీ సావి॒త్రీహ॒ నో దే॒వీ మ॒హ్యఙ్గీ” |
మ॒హీధర॑ణీ మ॒హోవ్యథి॑ష్ఠాశ్శృ॒ఙ్గే శృ॑ఙ్గే య॒జ్ఞే య॑జ్ఞే విభీ॒షిణీ” ||

ఇన్ద్ర॑పత్నీ వ్యా॒పినీ॑ సు॒రస॑రిది॒హ |
వా॒యు॒మతీ॑ జల॒శయ॑నీ శ్రి॒యన్ధా॒రాజా॑ స॒త్యన్ధో॒పరి॑మేదినీ |
శ్వో॒పరి॑ధత్త॒o పరి॑గాయ |
వి॒ష్ణు॒ప॒త్నీం మ॑హీం దే॒వీ॒o మా॒ధ॒వీం మా॑ధవ॒ప్రియామ్ |
లక్ష్మీ”o ప్రి॒యస॑ఖీం దే॒వీ॒o న॒మా॒మ్యచ్యు॑తవ॒ల్లభామ్ ||

ఓం ధ॒ను॒ర్ధ॒రాయై॑ వి॒ద్మహే॑ సర్వసి॒ద్ధ్యై చ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ ధరా ప్రచో॒దయా”త్ |

మ॒హీం దే॒వీం విష్ణు॑పత్నీమజూ॒ర్యామ్ | ప్ర॒తీచీ॑ మేనాగ్ం హ॒విషా॑ యజామః |
త్రే॒ధా విష్ణు॑రురుగా॒యో విచ॑క్రమే | మ॒హీం దివ॑o పృథి॒వీమ॒న్తరి॑క్షమ్ |

తచ్ఛ్రో॒ణైతి॒శ్రవ॑ఇ॒చ్ఛమా॑నా | పుణ్య॒గ్గ్॒ శ్లోక॒o యజ॑మానాయ కృణ్వ॒తీ ||

ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||


మరిన్ని వేద సూక్తములు చూడండి.

Facebook Comments

You may also like...

3 వ్యాఖ్యలు

  1. Y.koushik అంటున్నారు:

    Pradama bhagam samdyavandam aagnikaram purushasuktam bhusuktam manyusuktam nilaasuktam

  2. Rani అంటున్నారు:

    We need bhu suktam meaning in telugu

  3. K. H.Rso అంటున్నారు:

    Very helpful. Thank you. Shall later suggest any additions. You may kindly consider Runa vimochana angaraka stotra with teeka thaathparyam and how to do.

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి

error: Not allowed
%d bloggers like this: