Narayana Suktam – నారాయణ సూక్తం

నారాయణ సూక్తం

ఓం స॒హ నా॑వవతు | స॒హ నౌ॑ భునక్తు | స॒హ వీ॒ర్య॑o కరవావహై | తే॒జ॒స్వినా॒వధీ॑తమస్తు॒ మా వి॑ద్విషా॒వహై” || ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||

స॒హ॒స్ర॒శీర్॑షం దే॒వ॒o వి॒శ్వాక్ష॑o వి॒శ్వశ॑oభువమ్ |
విశ్వ॑o నా॒రాయ॑ణం దే॒వ॒మ॒క్షర॑o పర॒మం ప॒దమ్ |

వి॒శ్వత॒: పర॑మాన్ని॒త్య॒o వి॒శ్వం నా॑రాయ॒ణగ్ం హ॑రిమ్ |
విశ్వ॑మే॒వేదం పురు॑ష॒స్తద్విశ్వ॒ముప॑జీవతి |

పతి॒o విశ్వ॑స్యా॒త్మేశ్వ॑ర॒గ్॒o శాశ్వ॑తగ్ం శి॒వమ॑చ్యుతమ్ |
నా॒రాయ॒ణం మ॑హాజ్ఞే॒య॒o వి॒శ్వాత్మా॑నం ప॒రాయ॑ణమ్ |

నా॒రాయ॒ణ ప॑రో జ్యో॒తి॒రా॒త్మా నా॑రాయ॒ణః ప॑రః |
నా॒రాయ॒ణ ప॑రం బ్ర॒హ్మ॒ త॒త్త్వం నా॑రాయ॒ణః ప॑రః |

నా॒రాయ॒ణ ప॑రో ధ్యా॒తా॒ ధ్యా॒నం నా॑రాయ॒ణః ప॑రః |
యచ్చ॑ కి॒ఞ్చిజ్జ॑గత్స॒ర్వ॒o దృ॒శ్యతే” శ్రూయ॒తేఽపి॑ వా ||

అన్త॑ర్బ॒హిశ్చ॑ తత్స॒ర్వ॒o వ్యా॒ప్య నా॑రాయ॒ణః స్థి॑తః |
అన॑న్త॒మవ్య॑యం క॒విగ్ం స॑ము॒ద్రేఽన్త॑o వి॒శ్వశ॑oభువమ్ |

ప॒ద్మ॒కో॒శ ప్ర॑తీకా॒శ॒గ్॒o హృ॒దయ॑o చాప్య॒ధోము॑ఖమ్ |
అధో॑ ని॒ష్ట్యా వి॑తస్త్యా॒న్తే॒ నా॒భ్యాము॑పరి॒ తిష్ఠ॑తి |

జ్వా॒ల॒మా॒లాకు॑లం భా॒తీ॒ వి॒శ్వస్యా॑యత॒నం మ॑హత్ |
సన్త॑తగ్ం శి॒లాభి॑స్తు॒ లంబ॑త్యాకోశ॒సన్ని॑భమ్ |

తస్యాన్తే॑ సుషి॒రగ్ం సూ॒క్ష్మం తస్మిన్” స॒ర్వం ప్రతి॑ష్ఠితమ్ |
తస్య॒ మధ్యే॑ మ॒హాన॑గ్నిర్వి॒శ్వార్చి॑ర్వి॒శ్వతో॑ముఖః |

సోఽగ్ర॑భు॒గ్విభ॑జన్తి॒ష్ఠ॒న్నాహా॑రమజ॒రః క॒విః |
తి॒ర్య॒గూ॒ర్ధ్వమ॑ధశ్శా॒యీ॒ ర॒శ్మయ॑స్తస్య॒ సన్త॑తా |

స॒న్తా॒పయ॑తి స్వం దే॒హమాపా॑దతల॒మస్త॑కః |
తస్య॒ మధ్యే॒ వహ్ని॑శిఖా అ॒ణీయో”ర్ధ్వా వ్య॒వస్థి॑తః |

నీ॒లతో॑యద॑మధ్య॒స్థా॒ద్వి॒ద్యుల్లే॑ఖేవ॒ భాస్వ॑రా |
నీ॒వార॒శూక॑వత్త॒న్వీ॒ పీ॒తా భా”స్వత్య॒ణూప॑మా |

తస్యా”: శిఖా॒యా మ॑ధ్యే ప॒రమా”త్మా వ్య॒వస్థి॑తః |
స బ్రహ్మ॒ స శివ॒: స హరి॒: సేన్ద్ర॒: సోఽక్ష॑రః పర॒మః స్వ॒రాట్ ||

ఋ॒తగ్ం స॒త్యం ప॑రం బ్ర॒హ్మ॒ పు॒రుష॑o కృష్ణ॒పిఙ్గ॑లమ్ |
ఊ॒ర్ధ్వరే॑తం వి॑రూపా॒క్ష॒o వి॒శ్వరూ॑పాయ॒ వై నమో॒ నమ॑: |

ఓం నా॒రా॒య॒ణాయ॑ వి॒ద్మహే॑ వాసుదే॒వాయ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ విష్ణుః ప్రచో॒దయా”త్ ||

ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||


మరిన్ని వేద సూక్తములు చూడండి. మరిన్ని శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు చూడండి.

Facebook Comments

You may also like...

8 వ్యాఖ్యలు

 1. VLN Sharada అంటున్నారు:

  Inka Sthotras vunte share cheyyandi

 2. Pv rao అంటున్నారు:

  Wonderful divitional service given by you to the Hindu devotees. Through this service you seems to be real GURU in this Kali Yuga. Thank you very much Sir.

 3. E S Jagadeeshwar అంటున్నారు:

  Please add Srinivasa Vidya i.e. samputeekarana of Sri Sukta and Purusha Sukta and how to recite during Sukla paksha and Krishna paksha and also add Narayana Suktam. Give two versions meant for Sukla paksha and Krishna paksha separately.

  This secret was revealed in Nanduri Srinivas YouTube videos.

  In your site please give introduction to each Sukta or sthotra and when and for what purpose the said Sukta has to be recited? Significance of that Sukta or stotra. By knowing the value large number of people will tecite. So that collective bad karmas of the people will be reduced.

  Wish God bless you all.

 4. Padma అంటున్నారు:

  Miru srinivasa vidya upload chesaru anna sangathi maku ela telustundi plz

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి

error: Not allowed
%d bloggers like this: