Narayana Suktam – நாராயண ஸூக்தம்


ஓம் ஸ॒ஹ நா॑வவது । ஸ॒ஹ நௌ॑ பு⁴நக்து । ஸ॒ஹ வீ॒ர்யம்॑ கரவாவஹை । தே॒ஜ॒ஸ்விநா॒வதீ⁴॑தமஸ்து॒ மா வி॑த்³விஷா॒வஹை᳚ ॥ ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥

ஸ॒ஹ॒ஸ்ர॒ஶீர்॑ஷம் தே³॒வம்॒ வி॒ஶ்வாக்ஷம்॑ வி॒ஶ்வஶ॑ம்பு⁴வம் ।
விஶ்வம்॑ நா॒ராய॑ணம் தே³॒வ॒ம॒க்ஷரம்॑ பர॒மம் ப॒த³ம் ।

வி॒ஶ்வத॒: பர॑மாந்நி॒த்யம்॒ வி॒ஶ்வம் நா॑ராய॒ணக்³ம் ஹ॑ரிம் ।
விஶ்வ॑மே॒வேத³ம் புரு॑ஷ॒ஸ்தத்³விஶ்வ॒முப॑ஜீவதி ।

பதிம்॒ விஶ்வ॑ஸ்யா॒த்மேஶ்வ॑ர॒க்³ம்॒ ஶாஶ்வ॑தக்³ம் ஶி॒வம॑ச்யுதம் ।
நா॒ராய॒ணம் ம॑ஹாஜ்ஞே॒யம்॒ வி॒ஶ்வாத்மா॑நம் ப॒ராய॑ணம் ।

நா॒ராய॒ண ப॑ரோ ஜ்யோ॒தி॒ரா॒த்மா நா॑ராய॒ண꞉ ப॑ர꞉ ।
நா॒ராய॒ண ப॑ரம் ப்³ர॒ஹ்ம॒ த॒த்த்வம் நா॑ராய॒ண꞉ ப॑ர꞉ ।

நா॒ராய॒ண ப॑ரோ த்⁴யா॒தா॒ த்⁴யா॒நம் நா॑ராய॒ண꞉ ப॑ர꞉ ।
யச்ச॑ கி॒ஞ்சிஜ்ஜ॑க³த்ஸ॒ர்வம்॒ த்³ரு॒ஶ்யதே᳚ ஶ்ரூய॒தே(அ)பி॑ வா ॥

அந்த॑ர்ப³॒ஹிஶ்ச॑ தத்ஸ॒ர்வம்॒ வ்யா॒ப்ய நா॑ராய॒ண꞉ ஸ்தி²॑த꞉ ।
அந॑ந்த॒மவ்ய॑யம் க॒விக்³ம் ஸ॑மு॒த்³ரே(அ)ந்தம்॑ வி॒ஶ்வஶ॑ம்பு⁴வம் ।

ப॒த்³ம॒கோ॒ஶ ப்ர॑தீகா॒ஶ॒க்³ம்॒ ஹ்ரு॒த³யம்॑ சாப்ய॒தோ⁴மு॑க²ம் ।
அதோ⁴॑ நி॒ஷ்ட்யா வி॑தஸ்த்யா॒ந்தே॒ நா॒ப்⁴யாமு॑பரி॒ திஷ்ட²॑தி ।

ஜ்வா॒ல॒மா॒லாகு॑லம் பா⁴॒தீ॒ வி॒ஶ்வஸ்யா॑யத॒நம் ம॑ஹத் ।
ஸந்த॑தக்³ம் ஶி॒லாபி⁴॑ஸ்து॒ லம்ப³॑த்யாகோஶ॒ஸந்நி॑ப⁴ம் ।

தஸ்யாந்தே॑ ஸுஷி॒ரக்³ம் ஸூ॒க்ஷ்மம் தஸ்மிந்᳚ ஸ॒ர்வம் ப்ரதி॑ஷ்டி²தம் ।
தஸ்ய॒ மத்⁴யே॑ ம॒ஹாந॑க்³நிர்வி॒ஶ்வார்சி॑ர்வி॒ஶ்வதோ॑முக²꞉ ।

ஸோ(அ)க்³ர॑பு⁴॒க்³விப⁴॑ஜந்தி॒ஷ்ட²॒ந்நாஹா॑ரமஜ॒ர꞉ க॒வி꞉ ।
தி॒ர்ய॒கூ³॒ர்த்⁴வம॑த⁴ஶ்ஶா॒யீ॒ ர॒ஶ்மய॑ஸ்தஸ்ய॒ ஸந்த॑தா ।

ஸ॒ந்தா॒பய॑தி ஸ்வம் தே³॒ஹமாபா॑த³தல॒மஸ்த॑க꞉ ।
தஸ்ய॒ மத்⁴யே॒ வஹ்நி॑ஶிகா² அ॒ணீயோ᳚ர்த்⁴வா வ்ய॒வஸ்தி²॑த꞉ ।

நீ॒லதோ॑யத³॑மத்⁴ய॒ஸ்தா²॒த்³வி॒த்³யுல்லே॑கே²வ॒ பா⁴ஸ்வ॑ரா ।
நீ॒வார॒ஶூக॑வத்த॒ந்வீ॒ பீ॒தா பா⁴᳚ஸ்வத்ய॒ணூப॑மா ।

தஸ்யா᳚: ஶிகா²॒யா ம॑த்⁴யே ப॒ரமா᳚த்மா வ்ய॒வஸ்தி²॑த꞉ ।
ஸ ப்³ரஹ்ம॒ ஸ ஶிவ॒: ஸ ஹரி॒: ஸேந்த்³ர॒: ஸோ(அ)க்ஷ॑ர꞉ பர॒ம꞉ ஸ்வ॒ராட் ॥

ரு॒தக்³ம் ஸ॒த்யம் ப॑ரம் ப்³ர॒ஹ்ம॒ பு॒ருஷம்॑ க்ருஷ்ண॒பிங்க³॑லம் ।
ஊ॒ர்த்⁴வரே॑தம் வி॑ரூபா॒க்ஷம்॒ வி॒ஶ்வரூ॑பாய॒ வை நமோ॒ நம॑: ।

ஓம் நா॒ரா॒ய॒ணாய॑ வி॒த்³மஹே॑ வாஸுதே³॒வாய॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ விஷ்ணு꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥


மேலும் ஶ்ரீ விஷ்ணு ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed