Narayana Upanishat – நாராயணோபனிஷத்


ஓம் ஸ॒ஹ நா॑வவது । ஸ॒ஹ நௌ॑ பு⁴நக்து ।
ஸ॒ஹ வீ॒ர்யம்॑ கரவாவஹை ।
தே॒ஜ॒ஸ்விநா॒வதீ⁴॑தமஸ்து॒ மா வி॑த்³விஷா॒வஹை᳚ ॥
ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥

ஓம் அத² புருஷோ ஹ வை நாராயணோ(அ)காமயத ப்ரஜா꞉ ஸ்ரு॑ஜேயே॒தி ।
நா॒ரா॒ய॒ணாத்ப்ரா॑ணோ ஜா॒யதே । மந꞉ ஸர்வேந்த்³ரி॑யாணி॒ ச ।
க²ம் வாயுர்ஜ்யோதிராப꞉ ப்ருதி²வீ விஶ்வ॑ஸ்ய தா⁴॒ரிணீ ।
நா॒ரா॒ய॒ணாத்³ப்³ர॑ஹ்மா ஜா॒யதே ।
நா॒ரா॒ய॒ணாத்³ரு॑த்³ரோ ஜா॒யதே ।
நா॒ரா॒ய॒ணாதி³॑ந்த்³ரோ ஜா॒யதே ।
நா॒ரா॒ய॒ணாத்ப்ரஜாபதய꞉ ப்ர॑ஜாய॒ந்தே ।
நா॒ரா॒ய॒ணாத்³த்³வாத³ஶாதி³த்யா ருத்³ரா வஸவஸ்ஸர்வாணி
ச ச²॑ந்தா³க்³ம்॒ஸி ।
நா॒ரா॒ய॒ணாதே³வ ஸமு॑த்பத்³ய॒ந்தே ।
நா॒ரா॒ய॒ணே ப்ர॑வர்த॒ந்தே ।
நா॒ரா॒ய॒ணே ப்ர॑லீய॒ந்தே ॥

ஓம் । அத² நித்யோ நா॑ராய॒ண꞉ । ப்³ர॒ஹ்மா நா॑ராய॒ண꞉ ।
ஶி॒வஶ்ச॑ நாராய॒ண꞉ । ஶ॒க்ரஶ்ச॑ நாராய॒ண꞉ ।
த்³யா॒வா॒ப்ரு॒தி²॒வ்யௌ ச॑ நாராய॒ண꞉ । கா॒லஶ்ச॑ நாராய॒ண꞉ ।
தி³॒ஶஶ்ச॑ நாராய॒ண꞉ । ஊ॒ர்த்⁴வஶ்ச॑ நாராய॒ண꞉ ।
அ॒த⁴ஶ்ச॑ நாராய॒ண꞉ । அ॒ந்த॒ர்ப³॒ஹிஶ்ச॑ நாராய॒ண꞉ ।
நாராயண ஏவே॑த³க்³ம் ஸ॒ர்வம் ।
யத்³பூ⁴॒தம் யச்ச॒ ப⁴வ்யம்᳚ ।
நிஷ்கலோ நிரஞ்ஜநோ நிர்விகல்போ நிராக்²யாத꞉ ஶுத்³தோ⁴ தே³வ
ஏகோ॑ நாராய॒ண꞉ । ந த்³வி॒தீயோ᳚ஸ்தி॒ கஶ்சி॑த் ।
ய ஏ॑வம் வே॒த³ ।
ஸ விஷ்ணுரேவ ப⁴வதி ஸ விஷ்ணுரே॑வ ப⁴॒வதி ॥

ஓமித்ய॑க்³ரே வ்யா॒ஹரேத் । நம இ॑தி ப॒ஶ்சாத் ।
நா॒ரா॒ய॒ணாயேத்யு॑பரி॒ஷ்டாத் ।
ஓமி॑த்யேகா॒க்ஷரம் । நம இதி॑ த்³வே அ॒க்ஷரே ।
நா॒ரா॒ய॒ணாயேதி பஞ்சா᳚க்ஷரா॒ணி ।
ஏதத்³வை நாராயணஸ்யாஷ்டாக்ஷ॑ரம் ப॒த³ம் ।
யோ ஹ வை நாராயணஸ்யாஷ்டாக்ஷரம் பத³॑மத்⁴யே॒தி ।
அநபப்³ரவஸ்ஸர்வமா॑யுரே॒தி ।
விந்த³தே ப்ரா॑ஜாப॒த்யக்³ம் ராயஸ்போஷம்॑ கௌ³ப॒த்யம் ।
ததோ(அ)ம்ருதத்வமஶ்நுதே ததோ(அ)ம்ருதத்வமஶ்நு॑த இ॒தி ।
ய ஏ॑வம் வே॒த³ ॥

ப்ரத்யகா³நந்த³ம் ப்³ரஹ்ம புருஷம் ப்ரணவ॑ஸ்வரூ॒பம் ।
அகார உகார மகா॑ர இ॒தி ।
தாநேகதா⁴ ஸமப⁴ரத்ததே³த॑தோ³மி॒தி ।
யமுக்த்வா॑ முச்ய॑தே யோ॒கீ³॒ ஜ॒ந்ம॒ஸம்ஸா॑ரப³॒ந்த⁴நாத் ।
ஓம் நமோ நாராயணாயேதி ம॑ந்த்ரோபா॒ஸக꞉ ।
வைகுண்ட²பு⁴வநலோகம்॑ க³மி॒ஷ்யதி ।
ததி³த³ம் பரம் புண்ட³ரீகம் வி॑ஜ்ஞாந॒க⁴நம் ।
தஸ்மாத்ததி³தா³॑வந்மா॒த்ரம் ।
ப்³ரஹ்மண்யோ தே³வ॑கீபு॒த்ரோ॒ ப்³ரஹ்மண்யோ ம॑து⁴ஸூ॒த³நோம் ।
ஸர்வபூ⁴தஸ்த²மேகம்॑ நாரா॒யணம் ।
காரணரூபமகார ப॑ரப்³ர॒ஹ்மோம் ।
ஏதத³த²ர்வ ஶிரோ॑யோ(அ)தீ⁴॒தே ப்ரா॒தர॑தீ⁴யா॒நோ॒
ராத்ரிக்ருதம் பாபம்॑ நாஶ॒யதி ।
ஸா॒யம॑தீ⁴யா॒நோ॒ தி³வஸக்ருதம் பாபம்॑ நாஶ॒யதி ।
மாத்⁴யந்தி³நமாதி³த்யாபி⁴முகோ²॑(அ)தீ⁴யா॒ந॒:பஞ்சபாதகோபபாதகா᳚த்ப்ரமு॒ச்யதே ।
ஸர்வ வேத³ பாராயண பு॑ண்யம் ல॒ப⁴தே ।
நாராயணஸாயுஜ்யம॑வாப்நோ॒தி॒ நாராயண ஸாயுஜ்யம॑வாப்நோ॒தி ।
ய ஏ॑வம் வே॒த³ । இத்யு॑ப॒நிஷ॑த் ॥

ஓம் ஸ॒ஹ நா॑வவது । ஸ॒ஹ நௌ॑ பு⁴நக்து ।
ஸ॒ஹ வீ॒ர்யம்॑ கரவாவஹை ।
தே॒ஜ॒ஸ்விநா॒வதீ⁴॑தமஸ்து॒ மா வி॑த்³விஷா॒வஹை᳚ ॥
ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥


மேலும் ஶ்ரீ விஷ்ணு ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Narayana Upanishat – நாராயணோபனிஷத்

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed