Narayana Upanishat – ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್


ಓಂ ಸ॒ಹ ನಾ॑ವವತು । ಸ॒ಹ ನೌ॑ ಭುನಕ್ತು ।
ಸ॒ಹ ವೀ॒ರ್ಯಂ॑ ಕರವಾವಹೈ ।
ತೇ॒ಜ॒ಸ್ವಿನಾ॒ವಧೀ॑ತಮಸ್ತು॒ ಮಾ ವಿ॑ದ್ವಿಷಾ॒ವಹೈ᳚ ॥
ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥

ಓಂ ಅಥ ಪುರುಷೋ ಹ ವೈ ನಾರಾಯಣೋಽಕಾಮಯತ ಪ್ರಜಾಃ ಸೃ॑ಜೇಯೇ॒ತಿ ।
ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣಾತ್ಪ್ರಾ॑ಣೋ ಜಾ॒ಯತೇ । ಮನಃ ಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿ॑ಯಾಣಿ॒ ಚ ।
ಖಂ ವಾಯುರ್ಜ್ಯೋತಿರಾಪಃ ಪೃಥಿವೀ ವಿಶ್ವ॑ಸ್ಯ ಧಾ॒ರಿಣೀ ।
ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣಾದ್ಬ್ರ॑ಹ್ಮಾ ಜಾ॒ಯತೇ ।
ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣಾದ್ರು॑ದ್ರೋ ಜಾ॒ಯತೇ ।
ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣಾದಿ॑ನ್ದ್ರೋ ಜಾ॒ಯತೇ ।
ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣಾತ್ಪ್ರಜಾಪತಯಃ ಪ್ರ॑ಜಾಯ॒ನ್ತೇ ।
ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣಾದ್ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಾ ರುದ್ರಾ ವಸವಸ್ಸರ್ವಾಣಿ
ಚ ಛ॑ನ್ದಾಗ್ಂ॒ಸಿ ।
ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣಾದೇವ ಸಮು॑ತ್ಪದ್ಯ॒ನ್ತೇ ।
ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣೇ ಪ್ರ॑ವರ್ತ॒ನ್ತೇ ।
ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣೇ ಪ್ರ॑ಲೀಯ॒ನ್ತೇ ॥

ಓಮ್ । ಅಥ ನಿತ್ಯೋ ನಾ॑ರಾಯ॒ಣಃ । ಬ್ರ॒ಹ್ಮಾ ನಾ॑ರಾಯ॒ಣಃ ।
ಶಿ॒ವಶ್ಚ॑ ನಾರಾಯ॒ಣಃ । ಶ॒ಕ್ರಶ್ಚ॑ ನಾರಾಯ॒ಣಃ ।
ದ್ಯಾ॒ವಾ॒ಪೃ॒ಥಿ॒ವ್ಯೌ ಚ॑ ನಾರಾಯ॒ಣಃ । ಕಾ॒ಲಶ್ಚ॑ ನಾರಾಯ॒ಣಃ ।
ದಿ॒ಶಶ್ಚ॑ ನಾರಾಯ॒ಣಃ । ಊ॒ರ್ಧ್ವಶ್ಚ॑ ನಾರಾಯ॒ಣಃ ।
ಅ॒ಧಶ್ಚ॑ ನಾರಾಯ॒ಣಃ । ಅ॒ನ್ತ॒ರ್ಬ॒ಹಿಶ್ಚ॑ ನಾರಾಯ॒ಣಃ ।
ನಾರಾಯಣ ಏವೇ॑ದಗ್ಂ ಸ॒ರ್ವಮ್ ।
ಯದ್ಭೂ॒ತಂ ಯಚ್ಚ॒ ಭವ್ಯಮ್᳚ ।
ನಿಷ್ಕಲೋ ನಿರಞ್ಜನೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಾಖ್ಯಾತಃ ಶುದ್ಧೋ ದೇವ
ಏಕೋ॑ ನಾರಾಯ॒ಣಃ । ನ ದ್ವಿ॒ತೀಯೋ᳚ಸ್ತಿ॒ ಕಶ್ಚಿ॑ತ್ ।
ಯ ಏ॑ವಂ ವೇ॒ದ ।
ಸ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಭವತಿ ಸ ವಿಷ್ಣುರೇ॑ವ ಭ॒ವತಿ ॥

ಓಮಿತ್ಯ॑ಗ್ರೇ ವ್ಯಾ॒ಹರೇತ್ । ನಮ ಇ॑ತಿ ಪ॒ಶ್ಚಾತ್ ।
ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣಾಯೇತ್ಯು॑ಪರಿ॒ಷ್ಟಾತ್ ।
ಓಮಿ॑ತ್ಯೇಕಾ॒ಕ್ಷರಮ್ । ನಮ ಇತಿ॑ ದ್ವೇ ಅ॒ಕ್ಷರೇ ।
ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣಾಯೇತಿ ಪಞ್ಚಾ᳚ಕ್ಷರಾ॒ಣಿ ।
ಏತದ್ವೈ ನಾರಾಯಣಸ್ಯಾಷ್ಟಾಕ್ಷ॑ರಂ ಪ॒ದಮ್ ।
ಯೋ ಹ ವೈ ನಾರಾಯಣಸ್ಯಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ ಪದ॑ಮಧ್ಯೇ॒ತಿ ।
ಅನಪಬ್ರವಸ್ಸರ್ವಮಾ॑ಯುರೇ॒ತಿ ।
ವಿನ್ದತೇ ಪ್ರಾ॑ಜಾಪ॒ತ್ಯಗ್ಂ ರಾಯಸ್ಪೋಷಂ॑ ಗೌಪ॒ತ್ಯಮ್ ।
ತತೋಽಮೃತತ್ವಮಶ್ನುತೇ ತತೋಽಮೃತತ್ವಮಶ್ನು॑ತ ಇ॒ತಿ ।
ಯ ಏ॑ವಂ ವೇ॒ದ ॥

ಪ್ರತ್ಯಗಾನನ್ದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಣವ॑ಸ್ವರೂ॒ಪಮ್ ।
ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾ॑ರ ಇ॒ತಿ ।
ತಾನೇಕಧಾ ಸಮಭರತ್ತದೇತ॑ದೋಮಿ॒ತಿ ।
ಯಮುಕ್ತ್ವಾ॑ ಮುಚ್ಯ॑ತೇ ಯೋ॒ಗೀ॒ ಜ॒ನ್ಮ॒ಸಂಸಾ॑ರಬ॒ನ್ಧನಾತ್ ।
ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಮ॑ನ್ತ್ರೋಪಾ॒ಸಕಃ ।
ವೈಕುಣ್ಠಭುವನಲೋಕಂ॑ ಗಮಿ॒ಷ್ಯತಿ ।
ತದಿದಂ ಪರಂ ಪುಣ್ಡರೀಕಂ ವಿ॑ಜ್ಞಾನ॒ಘನಮ್ ।
ತಸ್ಮಾತ್ತದಿದಾ॑ವನ್ಮಾ॒ತ್ರಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ದೇವ॑ಕೀಪು॒ತ್ರೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಮ॑ಧುಸೂ॒ದನೋಮ್ ।
ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಮೇಕಂ॑ ನಾರಾ॒ಯಣಮ್ ।
ಕಾರಣರೂಪಮಕಾರ ಪ॑ರಬ್ರ॒ಹ್ಮೋಮ್ ।
ಏತದಥರ್ವ ಶಿರೋ॑ಯೋಽಧೀ॒ತೇ ಪ್ರಾ॒ತರ॑ಧೀಯಾ॒ನೋ॒
ರಾತ್ರಿಕೃತಂ ಪಾಪಂ॑ ನಾಶ॒ಯತಿ ।
ಸಾ॒ಯಮ॑ಧೀಯಾ॒ನೋ॒ ದಿವಸಕೃತಂ ಪಾಪಂ॑ ನಾಶ॒ಯತಿ ।
ಮಾಧ್ಯನ್ದಿನಮಾದಿತ್ಯಾಭಿಮುಖೋ॑ಽಧೀಯಾ॒ನ॒:ಪಞ್ಚಪಾತಕೋಪಪಾತಕಾ᳚ತ್ಪ್ರಮು॒ಚ್ಯತೇ ।
ಸರ್ವ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಪು॑ಣ್ಯಂ ಲ॒ಭತೇ ।
ನಾರಾಯಣಸಾಯುಜ್ಯಮ॑ವಾಪ್ನೋ॒ತಿ॒ ನಾರಾಯಣ ಸಾಯುಜ್ಯಮ॑ವಾಪ್ನೋ॒ತಿ ।
ಯ ಏ॑ವಂ ವೇ॒ದ । ಇತ್ಯು॑ಪ॒ನಿಷ॑ತ್ ॥

ಓಂ ಸ॒ಹ ನಾ॑ವವತು । ಸ॒ಹ ನೌ॑ ಭುನಕ್ತು ।
ಸ॒ಹ ವೀ॒ರ್ಯಂ॑ ಕರವಾವಹೈ ।
ತೇ॒ಜ॒ಸ್ವಿನಾ॒ವಧೀ॑ತಮಸ್ತು॒ ಮಾ ವಿ॑ದ್ವಿಷಾ॒ವಹೈ᳚ ॥
ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇದಸೂಕ್ತಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed