Nakshatra Suktam – ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂಕ್ತಮ್


(ತೈ।ಸಂ,ಕಾಣ್ಡ-3,ಪ್ರಪಾಠಕಃ-5,ಅನುವಾಕ-1)

ಕೃತ್ತಿಕ –
ಅ॒ಗ್ನಿರ್ನ॑: ಪಾತು॒ ಕೃತ್ತಿ॑ಕಾಃ ।
ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ದೇ॒ವಮಿ॑ನ್ದ್ರಿ॒ಯಮ್ ।
ಇ॒ದಮಾ॑ಸಾಂ ವಿಚಕ್ಷ॒ಣಮ್ ।
ಹ॒ವಿರಾ॒ಸಂ ಜು॑ಹೋತನ ।
ಯಸ್ಯ॒ ಭಾನ್ತಿ॑ ರ॒ಶ್ಮಯೋ॒ ಯಸ್ಯ॑ ಕೇ॒ತವ॑: ।
ಯಸ್ಯೇ॒ಮಾ ವಿಶ್ವಾ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ॒ ಸರ್ವಾ᳚ ।
ಸ ಕೃತ್ತಿ॑ಕಾಭಿರ॒ಭಿಸಂ॒ವಸಾ॑ನಃ ।
ಅ॒ಗ್ನಿರ್ನೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಸು॑ವಿ॒ತೇ ದ॑ಧಾತು ॥ 1 ॥

ರೋಹಿಣಿ –
ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತೇ ರೋಹಿ॒ಣೀವೇ॑ತು॒ ಪತ್ನೀ᳚ ।
ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪಾ ಬೃಹ॒ತೀ ಚಿ॒ತ್ರಭಾ॑ನುಃ ।
ಸಾ ನೋ॑ ಯ॒ಜ್ಞಸ್ಯ॑ ಸುವಿ॒ತೇ ದ॑ಧಾತು ।
ಯಥಾ॒ ಜೀವೇ॑ಮ ಶ॒ರದ॒ಸ್ಸವೀರಾ॑: ।
ರೋ॒ಹಿ॒ಣೀ ದೇ॒ವ್ಯುದ॑ಗಾತ್ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ ।
ವಿಶ್ವಾ॑ ರೂ॒ಪಣಿ॑ ಪ್ರತಿ॒ಮೋದ॑ಮಾನಾ ।
ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಿಗ್ಂ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವ॒ರ್ಧಯ॑ನ್ತೀ ।
ಪ್ರಿ॒ಯಾ ದೇ॒ವಾನಾ॒ಮುಪ॑ಯಾತು ಯ॒ಜ್ಞಮ್ ॥ 2 ॥

ಮೃಗಶಿರ –
ಸೋಮೋ॒ ರಾಜಾ॑ ಮೃಗಶೀ॒ರ್॒ಷೇಣ॒ ಆಗನ್ನ್॑ ।
ಶಿ॒ವಂ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ಪ್ರಿ॒ಯಮ॑ಸ್ಯ॒ ಧಾಮ॑ ।
ಆ॒ಪ್ಯಾಯ॑ಮಾನೋ ಬಹು॒ಧಾ ಜನೇ॑ಷು ।
ರೇತ॑: ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಯಜ॑ಮಾನೇ ದಧಾತು ।
ಯತ್ತೇ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ಮೃಗಶೀ॒ರ್॒ಷಮಸ್ತಿ॑ ।
ಪ್ರಿ॒ಯಗ್ಂ ರಾ॑ಜನ್ ಪ್ರಿ॒ಯತ॑ಮಂ ಪ್ರಿ॒ಯಾಣಾ᳚ಮ್ ।
ತಸ್ಮೈ॑ ತೇ ಸೋಮ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ ।
ಶನ್ನ॑ ಏಧಿ ದ್ವಿ॒ಪದೇ॒ ಶಂ ಚತು॑ಷ್ಪದೇ ॥ 3 ॥

ಆರ್ದ್ರ –
ಆ॒ರ್ದ್ರಯಾ॑ ರು॒ದ್ರಃ ಪ್ರಥ॑ಮಾ ನ ಏತಿ ।
ಶ್ರೇಷ್ಠೋ॑ ದೇ॒ವಾನಾಂ॒ ಪತಿ॑ರಘ್ನಿ॒ಯಾನಾ᳚ಮ್ ।
ನಕ್ಷ॑ತ್ರಮಸ್ಯ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ ।
ಮಾ ನ॑: ಪ್ರ॒ಜಾಗ್ಂ ರೀ॑ರಿಷ॒ನ್ಮೋತ ವೀ॒ರಾನ್ ।
ಹೇ॒ತೀ ರು॒ದ್ರಸ್ಯ॒ ಪರಿ॑ಣೋ ವೃಣಕ್ತು ।
ಆ॒ರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ಜುಷತಾಗ್ಂ ಹ॒ವಿರ್ನ॑: ।
ಪ್ರ॒ಮು॒ಞ್ಚಮಾ॑ನೌ ದುರಿ॒ತಾನಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ ।
ಅಪಾ॒ಘಶಗ್ಂಸನ್ನುದತಾ॒ಮರಾ॑ತಿಮ್ ॥ 4 ॥

ಪುನರ್ವಸು –
ಪುನ॑ರ್ನೋ ದೇ॒ವ್ಯದಿ॑ತಿಸ್ಪೃಣೋತು ।
ಪುನ॑ರ್ವಸೂನ॒: ಪುನ॒ರೇತಾಂ᳚ ಯ॒ಜ್ಞಮ್ ।
ಪುನ॑ರ್ನೋ ದೇ॒ವಾ ಅ॒ಭಿಯ॑ನ್ತು॒ ಸರ್ವೇ᳚ ।
ಪುನ॑: ಪುನರ್ವೋ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ಯಜಾಮಃ ।
ಏ॒ವಾ ನ ದೇ॒ವ್ಯದಿ॑ತಿರನ॒ರ್ವಾ ।
ವಿಶ್ವ॑ಸ್ಯ ಭ॒ರ್ತ್ರೀ ಜಗ॑ತಃ ಪ್ರತಿ॒ಷ್ಠಾ ।
ಪುನ॑ರ್ವಸೂ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವ॒ರ್ಧಯ॑ನ್ತೀ ।
ಪ್ರಿ॒ಯನ್ದೇ॒ವಾನಾ॒ಮಪ್ಯೇ॑ತು॒ ಪಾಥ॑: ॥ 5 ॥

ಪುಷ್ಯಮಿ –
ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑: ಪ್ರಥ॒ಮಂ ಜಾಯ॑ಮಾನಃ ।
ತಿ॒ಷ್ಯಂ॑ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಮ॒ಭಿ ಸಮ್ಬ॑ಭೂವ ।
ಶ್ರೇಷ್ಠೋ॑ ದೇ॒ವಾನಾಂ॒ ಪೃತ॑ನಾಸು ಜಿ॒ಷ್ಣುಃ ।
ದಿ॒ಶೋಽನು॒ ಸರ್ವಾ॒ ಅಭ॑ಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು ।
ತಿ॒ಷ್ಯ॑: ಪು॒ರಸ್ತಾ॑ದು॒ತ ಮ॑ಧ್ಯ॒ತೋ ನ॑: ।
ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ರ್ನ॒: ಪರಿ॑ಪಾತು ಪ॒ಶ್ಚಾತ್ ।
ಬಾಧೇ॑ತಾ॒ನ್ದ್ವೇಷೋ॒ ಅಭ॑ಯಂ ಕೃಣುತಾಮ್ ।
ಸು॒ವೀರ್ಯ॑ಸ್ಯ॒ ಪತ॑ಯಸ್ಯಾಮ ॥ 6 ॥

ಆಶ್ರೇಷಾ –
ಇ॒ದಗ್ಂ ಸ॒ರ್ಪೇಭ್ಯೋ॑ ಹ॒ವಿರ॑ಸ್ತು॒ ಜುಷ್ಟಮ್᳚ ।
ಆ॒ಶ್ರೇ॒ಷಾ ಯೇಷಾ॑ಮನು॒ಯನ್ತಿ॒ ಚೇತ॑: ।
ಯೇ ಅ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಂ ಪೃಥಿ॒ವೀಂ ಕ್ಷಿ॒ಯನ್ತಿ॑ ।
ತೇ ನ॑ಸ್ಸ॒ರ್ಪಾಸೋ॒ ಹವ॒ಮಾಗ॑ಮಿಷ್ಠಾಃ ।
ಯೇ ರೋ॑ಚ॒ನೇ ಸೂರ್ಯ॒ಸ್ಯಾಪಿ॑ ಸ॒ರ್ಪಾಃ ।
ಯೇ ದಿವಂ॑ ದೇ॒ವೀಮನು॑ಸ॒ಞ್ಚರ॑ನ್ತಿ ।
ಯೇಷಾ॑ಮಾಶ್ರೇ॒ಷಾ ಅ॑ನು॒ಯನ್ತಿ॒ ಕಾಮಮ್᳚ ।
ತೇಭ್ಯ॑ಸ್ಸ॒ರ್ಪೇಭ್ಯೋ॒ ಮಧು॑ಮಜ್ಜುಹೋಮಿ ॥ 7 ॥

ಮಘಾ –
ಉಪ॑ಹೂತಾಃ ಪಿ॒ತರೋ॒ ಯೇ ಮ॒ಘಾಸು॑ ।
ಮನೋ॑ಜವಸಸ್ಸು॒ಕೃತ॑ಸ್ಸುಕೃ॒ತ್ಯಾಃ ।
ತೇ ನೋ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರೇ॒ ಹವ॒ಮಾಗ॑ಮಿಷ್ಠಾಃ ।
ಸ್ವ॒ಧಾಭಿ॑ರ್ಯ॒ಜ್ಞಂ ಪ್ರಯ॑ತಂ ಜುಷನ್ತಾಮ್ ।
ಯೇ ಅ॑ಗ್ನಿದ॒ಗ್ಧಾ ಯೇಽನ॑ಗ್ನಿದಗ್ಧಾಃ ।
ಯೇ॑ಽಮುಂ ಲೋ॒ಕಂ ಪಿ॒ತರ॑: ಕ್ಷಿ॒ಯನ್ತಿ॑ ।
ಯಾಗ್ಂಶ್ಚ॑ ವಿ॒ದ್ಮಯಾಗ್ಂ ಉ॑ ಚ॒ ನ ಪ್ರ॑ವಿ॒ದ್ಮ ।
ಮ॒ಘಾಸು॑ ಯ॒ಜ್ಞಗ್ಂ ಸುಕೃ॑ತಮ್ ಜುಷನ್ತಾಮ್ ॥ 8 ॥

ಪೂರ್ವಫಲ್ಗುನೀ –
ಗವಾಂ॒ ಪತಿ॒: ಫಲ್ಗು॑ನೀನಾಮಸಿ॒ ತ್ವಮ್ ।
ತದ॑ರ್ಯಮನ್ವರುಣಮಿತ್ರ॒ ಚಾರು॑ ।
ತಂ ತ್ವಾ॑ ವ॒ಯಗ್ಂ ಸ॑ನಿ॒ತಾರಗ್ಂ॑ ಸನೀ॒ನಾಮ್ ।
ಜೀ॒ವಾ ಜೀವ॑ನ್ತ॒ಮುಪ॒ ಸಂವಿ॑ಶೇಮ ।
ಯೇನೇ॒ಮಾ ವಿಶ್ವಾ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ॒ ಸಞ್ಜಿ॑ತಾ ।
ಯಸ್ಯ॑ ದೇ॒ವಾ ಅ॑ನುಸ॒ಮ್ಯನ್ತಿ॒ ಚೇತ॑: ।
ಅ॒ರ್ಯ॒ಮಾ ರಾಜಾ॒ಽಜರ॒ಸ್ತು ವಿ॑ಷ್ಮಾನ್ ।
ಫಲ್ಗು॑ನೀನಾಮೃಷ॒ಭೋ ರೋ॑ರವೀತಿ ॥ 9 ॥

ಉತ್ತರಫಲ್ಗುನೀ –
ಶ್ರೇಷ್ಠೋ॑ ದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ಭಗವೋ ಭಗಾಸಿ ।
ತತ್ತ್ವಾ॑ ವಿದು॒: ಫಲ್ಗು॑ನೀ॒ಸ್ತಸ್ಯ॑ ವಿತ್ತಾತ್ ।
ಅ॒ಸ್ಮಭ್ಯಂ॑ ಕ್ಷ॒ತ್ರಮ॒ಜರಗ್ಂ॑ ಸು॒ವೀರ್ಯಮ್᳚ ।
ಗೋಮ॒ದಶ್ವ॑ವ॒ದುಪ॒ಸನ್ನು॑ದೇ॒ಹ ।
ಭಗೋ॑ಹ ದಾ॒ತಾ ಭಗ ಇತ್ಪ್ರ॑ದಾ॒ತಾ ।
ಭಗೋ॑ ದೇ॒ವೀಃ ಫಲ್ಗು॑ನೀ॒ರಾವಿ॑ವೇಶ ।
ಭಗ॒ಸ್ಯೇತ್ತಂ ಪ್ರ॑ಸ॒ವಙ್ಗ॑ಮೇಮ ।
ಯತ್ರ॑ ದೇ॒ವೈಸ್ಸ॑ಧ॒ಮಾದಂ॑ ಮದೇಮ ॥ 10 ॥

ಹಸ್ತಾ –
ಆಯಾ॒ತು ದೇ॒ವಸ್ಸ॑ವಿ॒ತೋಪ॑ಯಾತು ।
ಹಿ॒ರ॒ಣ್ಯಯೇ॑ನ ಸು॒ವೃತಾ॒ ರಥೇ॑ನ ।
ವಹ॒ನ್॒ ಹಸ್ತಗ್ಂ॑ ಸುಭಗಂ॑ ವಿದ್ಮ॒ನಾಪ॑ಸಮ್ ।
ಪ್ರಯಚ್ಛ॑ನ್ತಂ॒ ಪಪು॑ರಿಂ॒ ಪುಣ್ಯ॒ಮಚ್ಛ॑ ।
ಹಸ್ತ॒: ಪ್ರಯ॑ಚ್ಛ ತ್ವ॒ಮೃತಂ॒ ವಸೀ॑ಯಃ ।
ದಕ್ಷಿ॑ಣೇನ॒ ಪ್ರತಿ॑ಗೃಭ್ಣೀಮ ಏನತ್ ।
ದಾ॒ತಾರ॑ಮ॒ದ್ಯ ಸ॑ವಿ॒ತಾ ವಿ॑ದೇಯ ।
ಯೋ ನೋ॒ ಹಸ್ತಾ॑ಯ ಪ್ರಸು॒ವಾತಿ॑ ಯ॒ಜ್ಞಮ್ ॥ 11 ॥

ಚಿತ್ರಾ –
ತ್ವಷ್ಟಾ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಮ॒ಭ್ಯೇ॑ತಿ ಚಿ॒ತ್ರಾಮ್ ।
ಶು॒ಭಗ್ಂ ಸ॑ಸಮ್ಯುವ॒ತಿಗ್ಂ ರೋಚ॑ಮಾನಾಮ್ ।
ನಿ॒ವೇ॒ಶಯ॑ನ್ನ॒ಮೃತಾ॒ನ್ಮರ್ತ್ಯಾಗ್॑ಶ್ಚ ।
ರೂ॒ಪಾಣಿ॑ ಪಿ॒ಗ್ಂ॒ಶನ್ಭುವ॑ನಾನಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ ।
ತನ್ನ॒ಸ್ತ್ವಷ್ಟಾ॒ ತದು॑ ಚಿ॒ತ್ರಾ ವಿಚ॑ಷ್ಟಾಮ್ ।
ತನ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ಭೂರಿ॒ದಾ ಅ॑ಸ್ತು॒ ಮಹ್ಯಮ್᳚ ।
ತನ್ನ॑: ಪ್ರ॒ಜಾಂ ವೀ॒ರವ॑ತೀಗ್ಂ ಸನೋತು ।
ಗೋಭಿ॑ರ್ನೋ॒ ಅಶ್ವೈ॒ಸ್ಸಮ॑ನಕ್ತು ಯಜ್ಞಮ್ ॥ 12 ॥

ಸ್ವಾತೀ –
ವಾ॒ಯುರ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರಮ॒ಭ್ಯೇ॑ತಿ॒ ನಿಷ್ಟ್ಯಾ᳚ಮ್ ।
ತಿ॒ಗ್ಮಶೃ॑ಙ್ಗೋ ವೃಷ॒ಭೋ ರೋರು॑ವಾಣಃ ।
ಸ॒ಮೀ॒ರಯ॒ನ್ಭುವ॑ನಾ ಮಾತ॒ರಿಶ್ವಾ᳚ ।
ಅಪ॒ ದ್ವೇಷಾಗ್ಂ॑ಸಿ ನುದತಾ॒ಮರಾ॑ತೀಃ ।
ತನ್ನೋ॑ ವಾ॒ಯಸ್ತದು॒ ನಿಷ್ಟ್ಯಾ॑ ಶೃಣೋತು ।
ತನ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ಭೂರಿ॒ದಾ ಅ॑ಸ್ತು॒ ಮಹ್ಯಮ್᳚ ।
ತನ್ನೋ॑ ದೇ॒ವಾಸೋ॒ ಅನು॑ಜಾನನ್ತು॒ ಕಾಮಮ್᳚ ।
ಯಥಾ॒ ತರೇ॑ಮ ದುರಿ॒ತಾನಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ ॥ 13 ॥

ವಿಶಾಖಾ –
ದೂ॒ರಮ॒ಸ್ಮಚ್ಛತ್ರ॑ವೋ ಯನ್ತು ಭೀ॒ತಾಃ ।
ತದಿ॑ನ್ದ್ರಾ॒ಗ್ನೀ ಕೃ॑ಣುತಾಂ॒ ತದ್ವಿಶಾ॑ಖೇ ।
ತನ್ನೋ॑ ದೇ॒ವಾ ಅನು॑ಮದನ್ತು ಯ॒ಜ್ಞಮ್ ।
ಪ॒ಶ್ಚಾತ್ ಪು॒ರಸ್ತಾ॒ದಭ॑ಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು ।
ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾಣಾ॒ಮಧಿ॑ಪತ್ನೀ॒ ವಿಶಾ॑ಖೇ ।
ಶ್ರೇಷ್ಠಾ॑ವಿನ್ದ್ರಾ॒ಗ್ನೀ ಭುವ॑ನಸ್ಯ ಗೋ॒ಪೌ ।
ವಿಷೂ॑ಚ॒ಶ್ಶತ್ರೂ॑ನಪ॒ಬಾಧ॑ಮಾನೌ ।
ಅಪ॒ಕ್ಷುಧ॑ನ್ನುದತಾ॒ಮರಾ॑ತಿಮ್ ॥ 14 ॥

ಪೂರ್ಣಿಮಾ –
ಪೂ॒ರ್ಣಾ ಪ॒ಶ್ಚಾದು॒ತ ಪೂ॒ರ್ಣಾ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ ।
ಉನ್ಮ॑ಧ್ಯ॒ತಃ ಪೌ᳚ರ್ಣಮಾ॒ಸೀ ಜಿ॑ಗಾಯ ।
ತಸ್ಯಾಂ᳚ ದೇ॒ವಾ ಅಧಿ॑ಸಂ॒ವಸ॑ನ್ತಃ ।
ಉ॒ತ್ತ॒ಮೇ ನಾಕ॑ ಇ॒ಹ ಮಾ॑ದಯನ್ತಾಮ್ ।
ಪೃ॒ಥ್ವೀ ಸು॒ವರ್ಚಾ॑ ಯುವ॒ತಿಸ್ಸ॒ಜೋಷಾ᳚: ।
ಪೌ॒ರ್ಣ॒ಮಾ॒ಸ್ಯುದ॑ಗಾ॒ಚ್ಛೋಭ॑ಮಾನಾ ।
ಆ॒ಪ್ಯಾ॒ಯಯ॑ನ್ತೀ ದುರಿ॒ತಾನಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ ।
ಉ॒ರುಂ ದುಹಾಂ॒ ಯಜ॑ಮಾನಾಯ ಯ॒ಜ್ಞಮ್ ॥ 15 ॥

ಅನುರಾಧಾ –
ಋ॒ದ್ಧ್ಯಾಸ್ಮ॑ ಹ॒ವ್ಯೈರ್ನಮ॑ಸೋ॒ಪಸದ್ಯ॑ ।
ಮಿ॒ತ್ರಂ ದೇ॒ವಂ ಮಿ॑ತ್ರ॒ಧೇಯ॑ನ್ನೋ ಅಸ್ತು ।
ಅ॒ನೂ॒ರಾ॒ಧಾನ್ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವ॒ರ್ಧಯ॑ನ್ತಃ ।
ಶ॒ತಂ ಜೀ॑ವೇಮ॒ ಶ॒ರದ॒ಸ್ಸವೀ॑ರಾಃ ।
ಚಿ॒ತ್ರಂ ನಕ್ಷ॑ತ್ರ॒ಮುದ॑ಗಾತ್ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ ।
ಅ॒ನೂ॒ರಾ॒ಧಾ ಸ॒ ಇತಿ॒ ಯದ್ವದ॑ನ್ತಿ ।
ತನ್ಮಿ॒ತ್ರ ಏ॑ತಿ ಪ॒ಥಿಭಿ॑ರ್ದೇವ॒ಯಾನೈ᳚: ।
ಹಿ॒ರ॒ಣ್ಯಯೈ॒ರ್ವಿತ॑ತೈರ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷೇ ॥ 16 ॥

ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ –
ಇನ್ದ್ರೋ᳚ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠಾಮನು॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಮೇತಿ ।
ಯಸ್ಮಿ॑ನ್ ವೃ॒ತ್ರಂ ವೃ॑ತ್ರ॒ ತೂರ್ಯೋ॑ ತ॒ತಾರ॑ ।
ತಸ್ಮಿ॑ನ್ವ॒ಯಮ॒ಮೃತಂ॒ ದುಹಾ॑ನಾಃ ।
ಕ್ಷುಧ॑ನ್ತರೇಮ॒ ದುರಿ॑ತಿಂ॒ ದುರಿ॑ಷ್ಟಿಮ್ ।
ಪು॒ರ॒ನ್ದ॒ರಾಯ॑ ವೃಷ॒ಭಾಯ॑ ಧೃ॒ಷ್ಣವೇ᳚ ।
ಅಷಾ॑ಢಾಯ॒ ಸಹ॑ಮಾನಾಯ ಮೀ॒ಢುಷೇ᳚ ।
ಇನ್ದ್ರಾ॑ಯ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠಾ ಮಧು॑ಮ॒ದ್ದುಹಾ॑ನಾ ।
ಉ॒ರುಂ ಕೃ॑ಣೋತು॒ ಯಜ॑ಮಾನಾಯ ಲೋ॒ಕಮ್ ॥ 17 ॥

ಮೂಲಾ –
ಮೂಲಂ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಂ ವೀ॒ರವ॑ತೀಂ ವಿದೇಯ ।
ಪರಾ᳚ಚ್ಯೇತು॒ ನಿರ್ಋ॑ತಿಃ ಪರಾ॒ಚಾ ।
ಗೋಭಿ॒ರ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ಪ॒ಶುಭಿ॒ಸ್ಸಮ॑ಕ್ತಮ್ ।
ಅಹ॑ರ್ಭೂಯಾ॒ದ್ಯಜ॑ಮಾನಾಯ॒ ಮಹ್ಯಮ್᳚ ।
ಅಹ॑ರ್ನೋ ಅ॒ದ್ಯ ಸು॑ವಿ॒ತೇ ದ॑ದಾತು ।
ಮೂಲಂ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರ॒ಮಿತಿ॒ ಯದ್ವದ॑ನ್ತಿ ।
ಪರಾ॑ಚೀಂ ವಾ॒ಚಾ ನಿರ್ಋ॑ತಿಂ ನುದಾಮಿ ।
ಶಿ॒ವಂ ಪ್ರ॒ಜಯೈ॑ ಶಿ॒ವಮ॑ಸ್ತು॒ ಮಹ್ಯಮ್᳚ ॥ 18 ॥

ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ –
ಯಾ ದಿ॒ವ್ಯಾ ಆಪ॒: ಪಯ॑ಸಾ ಸಮ್ಬಭೂ॒ವುಃ ।
ಯಾ ಅ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷ ಉ॒ತ ಪಾರ್ಥಿ॑ವೀ॒ರ್ಯಾಃ ।
ಯಾಸಾ॑ಮಷಾ॒ಢಾ ಅ॑ನು॒ಯನ್ತಿ॒ ಕಾಮಮ್᳚ ।
ತಾ ನ॒ ಆಪ॒ಶ್ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋ॒ನಾ ಭ॑ವನ್ತು ।
ಯಾಶ್ಚ॒ ಕೂಪ್ಯಾ॒ ಯಾಶ್ಚ॑ ನಾ॒ದ್ಯಾ᳚ಸ್ಸಮು॒ದ್ರಿಯಾ᳚: ।
ಯಾಶ್ಚ॑ ವೈಶ॒ನ್ತೀರುತ ಪ್ರಾ॑ಸ॒ಚೀರ್ಯಾಃ ।
ಯಾಸಾ॑ಮಷಾ॒ಢಾ ಮಧು॑ ಭ॒ಕ್ಷಯ॑ನ್ತಿ ।
ತಾ ನ॒ ಆಪ॒ಶ್ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋ॒ನಾ ಭ॑ವನ್ತು ॥ 19 ॥

ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ –
ತನ್ನೋ॒ ವಿಶ್ವೇ॒ ಉಪ॑ ಶೃಣ್ವನ್ತು ದೇ॒ವಾಃ ।
ತದ॑ಷಾ॒ಢಾ ಅ॒ಭಿಸಮ್ಯ॑ನ್ತು ಯ॒ಜ್ಞಮ್ ।
ತನ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ಪ್ರಥತಾಂ ಪ॒ಶುಭ್ಯ॑: ।
ಕೃ॒ಷಿರ್ವೃ॒ಷ್ಟಿರ್ಯಜ॑ಮಾನಾಯ ಕಲ್ಪತಾಮ್ ।
ಶು॒ಭ್ರಾಃ ಕ॒ನ್ಯಾ॑ ಯುವ॒ತಯ॑ಸ್ಸು॒ಪೇಶ॑ಸಃ ।
ಕ॒ರ್ಮ॒ಕೃತ॑ಸ್ಸು॒ಕೃತೋ॑ ವೀ॒ರ್ಯಾ॑ವತೀಃ ।
ವಿಶ್ವಾ᳚ನ್ ದೇ॒ವಾನ್ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವ॒ರ್ಧಯ॑ನ್ತೀಃ ।
ಅ॒ಷಾ॒ಢಾಃ ಕಾಮ॒ಮುಪ॑ಯಾನ್ತು ಯ॒ಜ್ಞಮ್ ॥ 20 ॥

ಅಭಿಜಿತ್ –
ಯಸ್ಮಿ॒ನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ॒ಭ್ಯಜ॑ಯ॒ತ್ಸರ್ವ॑ಮೇ॒ತತ್ ।
ಅ॒ಮುಞ್ಚ॑ ಲೋ॒ಕಮಿ॒ದಮೂ॑ಚ॒ ಸರ್ವಮ್᳚ ।
ತನ್ನೋ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಮಭಿ॒ಜಿದ್ವಿ॒ಜಿತ್ಯ॑ ।
ಶ್ರಿಯಂ॑ ದಧಾ॒ತ್ವಹೃ॑ಣೀಯಮಾನಮ್ ।
ಉ॒ಭೌ ಲೋ॒ಕೌ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾ॒ ಸಞ್ಜಿ॑ತೇ॒ಮೌ ।
ತನ್ನೋ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಮಭಿ॒ಜಿದ್ವಿಚ॑ಷ್ಟಾಮ್ ।
ತಸ್ಮಿ॑ನ್ವ॒ಯಂ ಪೃತ॑ನಾ॒ಸ್ಸಞ್ಜ॑ಯೇಮ ।
ತನ್ನೋ॑ ದೇ॒ವಾಸೋ॒ ಅನು॑ಜಾನನ್ತು॒ ಕಾಮಮ್᳚ ॥ 21 ॥

ಶ್ರವಣಮ್ –
ಶೃ॒ಣ್ವನ್ತಿ॑ ಶ್ರೋ॒ಣಾಮ॒ಮೃತ॑ಸ್ಯ ಗೋ॒ಪಾಮ್ ।
ಪುಣ್ಯಾ॑ಮಸ್ಯಾ॒ ಉಪ॑ಶೃಣೋಮಿ॒ ವಾಚಮ್᳚ ।
ಮ॒ಹೀಂ ದೇ॒ವೀಂ ವಿಷ್ಣು॑ಪತ್ನೀಮಜೂ॒ರ್ಯಾಮ್ ।
ಪ್ರ॒ತೀಚೀ॑ ಮೇನಾಗ್ಂ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ಯಜಾಮಃ ।
ತ್ರೇ॒ಧಾ ವಿಷ್ಣು॑ರುರುಗಾ॒ಯೋ ವಿಚ॑ಕ್ರಮೇ ।
ಮ॒ಹೀಂ ದಿವಂ॑ ಪೃಥಿ॒ವೀಮ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಮ್ ।
ತಚ್ಛ್ರೋ॒ಣೈತಿ॒ಶ್ರವ॑ ಇ॒ಚ್ಛಮಾ॑ನಾ ।
ಪುಣ್ಯ॒ಗ್ಗ್॒ ಶ್ಲೋಕಂ॒ ಯಜ॑ಮಾನಾಯ ಕೃಣ್ವ॒ತೀ ॥ 22 ॥

ಧನಿಷ್ಠ –
ಅ॒ಷ್ಟೌ ದೇ॒ವಾ ವಸ॑ವಸ್ಸೋ॒ಮ್ಯಾಸ॑: ।
ಚತ॑ಸ್ರೋ ದೇ॒ವೀರ॒ಜರಾ॒: ಶ್ರವಿ॑ಷ್ಠಾಃ ।
ತೇ ಯ॒ಜ್ಞಂ ಪಾ᳚ನ್ತು॒ ರಜ॑ಸಃ ಪ॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ ।
ಸಂ॒ವ॒ಥ್ಸ॒ರೀಣ॑ಮ॒ಮೃತಗ್ಗ್॑ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ।
ಯ॒ಜ್ಞಂ ನ॑: ಪಾನ್ತು॒ ವಸ॑ವಃ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ ।
ದ॒ಕ್ಷಿ॒ಣ॒ತೋ॑ಽಭಿಯ॑ನ್ತು॒ ಶ್ರವಿ॑ಷ್ಠಾಃ ।
ಪುಣ್ಯಂ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಮ॒ಭಿ ಸಂವಿ॑ಶಾಮ ।
ಮಾ ನೋ॒ ಅರಾ॑ತಿರ॒ಘಶ॒ಗ್ಂ॒ಸಾಽಗನ್ನ್॑ ॥ 23 ॥

ಶತಭಿಷಕ್ –
ಕ್ಷ॒ತ್ರಸ್ಯ॒ ರಾಜಾ॒ ವರು॑ಣೋಽಧಿರಾ॒ಜಃ ।
ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾಣಾಗ್ಂ ಶ॒ತಭಿ॑ಷ॒ಗ್ವಸಿ॑ಷ್ಠಃ ।
ತೌ ದೇ॒ವೇಭ್ಯ॑: ಕೃಣುತೋ ದೀ॒ರ್ಘಮಾಯು॑: ।
ಶ॒ತಗ್ಂ ಸ॒ಹಸ್ರಾ॑ ಭೇಷ॒ಜಾನಿ॑ ಧತ್ತಃ ।
ಯ॒ಜ್ಞನ್ನೋ॒ ರಾಜಾ॒ ವರು॑ಣ॒ ಉಪ॑ಯಾತು ।
ತನ್ನೋ॒ ವಿಶ್ವೇ॑ ಅ॒ಭಿ ಸಮ್ಯ॑ನ್ತು ದೇ॒ವಾಃ ।
ತನ್ನೋ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಗ್ಂ ಶ॒ತಭಿ॑ಷಗ್ಜುಷಾ॒ಣಮ್ ।
ದೀ॒ರ್ಘಮಾಯು॒: ಪ್ರತಿ॑ರದ್ಭೇಷ॒ಜಾನಿ॑ ॥ 24 ॥

ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ –
ಅ॒ಜ ಏಕ॑ಪಾ॒ದುದ॑ಗಾತ್ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ ।
ವಿಶ್ವಾ॑ ಭೂ॒ತಾನಿ॑ ಪ್ರತಿ॒ ಮೋದ॑ಮಾನಃ ।
ತಸ್ಯ॑ ದೇ॒ವಾಃ ಪ್ರ॑ಸ॒ವಂ ಯ॑ನ್ತಿ॒ ಸರ್ವೇ᳚ ।
ಪ್ರೋ॒ಷ್ಠ॒ಪ॒ದಾಸೋ॑ ಅ॒ಮೃತ॑ಸ್ಯ ಗೋ॒ಪಾಃ ।
ವಿ॒ಭ್ರಾಜ॑ಮಾನಸ್ಸಮಿಧಾ॒ ನ ಉ॒ಗ್ರಃ ।
ಆಽನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಮರುಹ॒ದಗ॒ನ್ದ್ಯಾಮ್ ।
ತಗ್ಂ ಸೂರ್ಯಂ॑ ದೇ॒ವಮ॒ಜಮೇಕ॑ಪಾದಮ್ ।
ಪ್ರೋ॒ಷ್ಠ॒ಪ॒ದಾಸೋ॒ ಅನು॑ಯನ್ತಿ॒ ಸರ್ವೇ᳚ ॥ 25 ॥

ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಾ –
ಅಹಿ॑ರ್ಬು॒ಧ್ನಿಯ॒: ಪ್ರಥ॑ಮಾ ನ ಏತಿ ।
ಶ್ರೇಷ್ಠೋ॑ ದೇ॒ವಾನಾ॑ಮು॒ತ ಮಾನು॑ಷಾಣಾಮ್ ।
ತಂ ಬ್ರಾ᳚ಹ್ಮ॒ಣಾಸ್ಸೋ॑ಮ॒ಪಾಸ್ಸೋ॒ಮ್ಯಾಸ॑: ।
ಪ್ರೋ॒ಷ್ಠ॒ಪ॒ದಾಸೋ॑ ಅ॒ಭಿರ॑ಕ್ಷನ್ತಿ॒ ಸರ್ವೇ᳚ ।
ಚ॒ತ್ವಾರ॒ ಏಕ॑ಮ॒ಭಿ ಕರ್ಮ॑ ದೇ॒ವಾಃ ।
ಪ್ರೋ॒ಷ್ಠ॒ಪ॒ದಾ ಸ॒ ಇತಿ॒ ಯಾನ್ ವದ॑ನ್ತಿ ।
ತೇ ಬು॒ಧ್ನಿಯಂ॑ ಪರಿ॒ಷದ್ಯಗ್ಗ್॑ ಸ್ತು॒ವನ್ತ॑: ।
ಅಹಿಗ್ಂ॑ ರಕ್ಷನ್ತಿ॒ ನಮ॑ಸೋಪ॒ಸದ್ಯ॑ ॥ 26 ॥

ರೇವತೀ –
ಪೂ॒ಷಾ ರೇ॒ವತ್ಯನ್ವೇ॑ತಿ॒ ಪನ್ಥಾ᳚ಮ್ ।
ಪು॒ಷ್ಟಿ॒ಪತೀ॑ ಪಶು॒ಪಾ ವಾಜ॑ಬಸ್ತ್ಯೌ ।
ಇ॒ಮಾನಿ॑ ಹ॒ವ್ಯಾ ಪ್ರಯ॑ತಾ ಜುಷಾ॒ಣಾ ।
ಸು॒ಗೈರ್ನೋ॒ ಯಾನೈ॒ರುಪ॑ಯಾತಾಂ ಯ॒ಜ್ಞಮ್ ।
ಕ್ಷು॒ದ್ರಾನ್ ಪ॒ಶೂನ್ ರ॑ಕ್ಷತು ರೇ॒ವತೀ॑ ನಃ ।
ಗಾವೋ॑ ನೋ॒ ಅಶ್ವಾ॒ಗ್ಂ॒ ಅನ್ವೇ॑ತು ಪೂ॒ಷಾ ।
ಅನ್ನ॒ಗ್ಂ॒ ರಕ್ಷ॑ನ್ತೌ ಬಹು॒ದಾ ವಿರೂ॑ಪಮ್ ।
ವಾಜಗ್ಂ॑ ಸನುತಾಂ॒ ಯಜ॑ಮಾನಾಯ ಯ॒ಜ್ಞಮ್ ॥ 27 ॥

ಅಶ್ವಿನೀ –
ತದ॒ಶ್ವಿನಾ॑ವಶ್ವ॒ಯುಜೋಪ॑ಯಾತಾಮ್ ।
ಶುಭ॒ಙ್ಗಮಿ॑ಷ್ಠೌ ಸು॒ಯಮೇ॑ಭಿ॒ರಶ್ವೈ᳚: ।
ಸ್ವಂ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಗ್ಂ ಹ॒ವಿಷಾ॒ ಯಜ॑ನ್ತೌ ।
ಮಧ್ವಾ॒ಸಮ್ಪೃ॑ಕ್ತೌ॒ ಯಜು॑ಷಾ॒ ಸಮ॑ಕ್ತೌ ।
ಯೌ ದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ಭಿ॒ಷಜೌ॑ ಹವ್ಯವಾ॒ಹೌ ।
ವಿಶ್ವ॑ಸ್ಯ ದೂ॒ತಾವ॒ಮೃತ॑ಸ್ಯ ಗೋ॒ಪೌ ।
ತೌ ನಕ್ಷ॒ತ್ರಂ ಜುಜುಷಾ॒ಣೋಪ॑ಯಾತಾಮ್ ।
ನಮೋ॒ಽಶ್ವಿಭ್ಯಾಂ᳚ ಕೃಣುಮೋಽಶ್ವ॒ಯುಗ್ಭ್ಯಾ᳚ಮ್ ॥ 28 ॥

ಭರಣೀ –
ಅಪ॑ ಪಾ॒ಪ್ಮಾನಂ॒ ಭರ॑ಣೀರ್ಭರನ್ತು ।
ತದ್ಯ॒ಮೋ ರಾಜಾ॒ ಭಗ॑ವಾ॒ನ್॒ ವಿಚ॑ಷ್ಟಾಮ್ ।
ಲೋ॒ಕಸ್ಯ॒ ರಾಜಾ॑ ಮಹ॒ತೋ ಮ॒ಹಾನ್ ಹಿ ।
ಸು॒ಗಂ ನ॒: ಪನ್ಥಾ॒ಮಭ॑ಯಂ ಕೃಣೋತು ।
ಯಸ್ಮಿ॒ನ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರೇ ಯ॒ಮ ಏತಿ॒ ರಾಜಾ᳚ ।
ಯಸ್ಮಿ॑ನ್ನೇನಮ॒ಭ್ಯಷಿ॑ಞ್ಚನ್ತ ದೇ॒ವಾಃ ।
ತದ॑ಸ್ಯ ಚಿ॒ತ್ರಗ್ಂ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ಯಜಾಮ ।
ಅಪ॑ ಪಾ॒ಪ್ಮಾನಂ॒ ಭರ॑ಣೀರ್ಭರನ್ತು ॥ 29 ॥

ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶೀ –
ನಿ॒ವೇಶ॑ನೀ ಸ॒ಙ್ಗಮ॑ನೀ॒ ವಸೂ॑ನಾಂ॒ ವಿಶ್ವಾ॑ ರೂ॒ಪಾಣಿ॒ ವಸೂ᳚ನ್ಯಾವೇ॒ಶಯ॑ನ್ತೀ ।
ಸ॒ಹ॒ಸ್ರ॒ಪೋ॒ಷಗ್ಂ ಸು॒ಭಗಾ॒ ರರಾ॑ಣಾ॒ ಸಾ ನ॒ ಆಗ॒ನ್॒ ವರ್ಚ॑ಸಾ ಸಂವಿದಾ॒ನಾ ॥ 30 ॥

ಅಮಾವಾಸ್ಯ –
ಯತ್ತೇ॑ ದೇ॒ವಾ ಅದ॑ಧುರ್ಭಾಗ॒ಧೇಯ॒ಮಮಾ॑ವಾಸ್ಯೇ ಸಂ॒ವಸ॑ನ್ತೋ ಮಹಿ॒ತ್ವಾ ।
ಸಾ ನೋ॑ ಯ॒ಜ್ಞಂ ಪಿ॑ಪೃಹಿ ವಿಶ್ವವಾರೇ ರ॒ಯಿನ್ನೋ॑ ಧೇಹಿ ಸುಭಗೇ ಸು॒ವೀರಮ್᳚ ।

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥


ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇದಸೂಕ್ತಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed