Nakshatra Suktam – నక్షత్ర సూక్తం


(తై.సం,కాణ్డ-౩,ప్రపాఠకః-౫,అనువాక-౧)

కృత్తిక –
అ॒గ్నిర్న॑: పాతు॒ కృత్తి॑కాః |
నక్ష॑త్రం దే॒వమి॑న్ద్రి॒యమ్ |
ఇ॒దమా॑సాం విచక్ష॒ణమ్ |
హ॒విరా॒సం జు॑హోతన |
యస్య॒ భాన్తి॑ ర॒శ్మయో॒ యస్య॑ కే॒తవ॑: |
యస్యే॒మా విశ్వా॒ భువ॑నాని॒ సర్వా” |
స కృత్తి॑కాభిర॒భిస॒oవసా॑నః |
అ॒గ్నిర్నో॑ దే॒వస్సు॑వి॒తే ద॑ధాతు || ౧ ||

రోహిణి –
ప్ర॒జాప॑తే రోహి॒ణీవే॑తు॒ పత్నీ” |
వి॒శ్వరూ॑పా బృహ॒తీ చి॒త్రభా॑నుః |
సా నో॑ య॒జ్ఞస్య॑ సువి॒తే ద॑ధాతు |
యథా॒ జీవే॑మ శ॒రద॒స్సవీరా॑: |
రో॒హి॒ణీ దే॒వ్యుద॑గాత్పు॒రస్తా”త్ |
విశ్వా॑ రూ॒పణి॑ ప్రతి॒మోద॑మానా |
ప్ర॒జాప॑తిగ్ం హ॒విషా॑ వ॒ర్ధయ॑న్తీ |
ప్రి॒యా దే॒వానా॒ముప॑యాతు య॒జ్ఞమ్ || ౨ ||

మృగశిర –
సోమో॒ రాజా॑ మృగశీ॒ర్॒షేణ॒ ఆగన్న్॑ |
శి॒వం నక్ష॑త్రం ప్రి॒యమ॑స్య॒ ధామ॑ |
ఆ॒ప్యాయ॑మానో బహు॒ధా జనే॑షు |
రేత॑: ప్ర॒జాం యజ॑మానే దధాతు |
యత్తే॒ నక్ష॑త్రం మృగశీ॒ర్॒షమస్తి॑ |
ప్రి॒యగ్ం రా॑జన్ ప్రి॒యత॑మం ప్రి॒యాణా”మ్ |
తస్మై॑ తే సోమ హ॒విషా॑ విధేమ |
శన్న॑ ఏధి ద్వి॒పదే॒ శం చతు॑ష్పదే || ౩ ||

ఆర్ద్ర –
ఆ॒ర్ద్రయా॑ రు॒ద్రః ప్రథ॑మా న ఏతి |
శ్రేష్ఠో॑ దే॒వానా॒o పతి॑రఘ్ని॒యానా”మ్ |
నక్ష॑త్రమస్య హ॒విషా॑ విధేమ |
మా న॑: ప్ర॒జాగ్ం రీ॑రిష॒న్మోత వీ॒రాన్ |
హే॒తీ రు॒ద్రస్య॒ పరి॑ణో వృణక్తు |
ఆ॒ర్ద్రా నక్ష॑త్రం జుషతాగ్ం హ॒విర్న॑: |
ప్ర॒ము॒ఞ్చమా॑నౌ దురి॒తాని॒ విశ్వా” |
అపా॒ఘశగ్ంసన్నుదతా॒మరా॑తిమ్ |
|| ౪ ||

పునర్వసు –
పున॑ర్నో దే॒వ్యది॑తిస్పృణోతు |
పున॑ర్వసూన॒: పున॒రేతా”o య॒జ్ఞమ్ |
పున॑ర్నో దే॒వా అ॒భియ॑న్తు॒ సర్వే” |
పున॑: పునర్వో హ॒విషా॑ యజామః |
ఏ॒వా న దే॒వ్యది॑తిరన॒ర్వా |
విశ్వ॑స్య భ॒ర్త్రీ జగ॑తః ప్రతి॒ష్ఠా |
పున॑ర్వసూ హ॒విషా॑ వ॒ర్ధయ॑న్తీ |
ప్రి॒యన్దే॒వానా॒మప్యే॑తు॒ పాథ॑: || ౫ ||

పుష్యమి –
బృహ॒స్పతి॑: ప్రథ॒మం జాయ॑మానః |
తి॒ష్య॑o నక్ష॑త్రమ॒భి సంబ॑భూవ |
శ్రేష్ఠో॑ దే॒వానా॒o పృత॑నాసు జి॒ష్ణుః |
ది॒శోఽను॒ సర్వా॒ అభ॑యన్నో అస్తు |
తి॒ష్య॑: పు॒రస్తా॑దు॒త మ॑ధ్య॒తో న॑: |
బృహ॒స్పతి॑ర్న॒: పరి॑పాతు ప॒శ్చాత్ |
బాధే॑తా॒న్ద్వేషో॒ అభ॑యం కృణుతామ్ |
సు॒వీర్య॑స్య॒ పత॑యస్యామ || ౬ ||

ఆశ్రేషా –
ఇ॒దగ్ం స॒ర్పేభ్యో॑ హ॒విర॑స్తు॒ జుష్టమ్” |
ఆ॒శ్రే॒షా యేషా॑మను॒యన్తి॒ చేత॑: |
యే అ॒న్తరి॑క్షం పృథి॒వీం క్షి॒యన్తి॑ |
తే న॑స్స॒ర్పాసో॒ హవ॒మాగ॑మిష్ఠాః |
యే రో॑చ॒నే సూర్య॒స్యాపి॑ స॒ర్పాః |
యే దివ॑o దే॒వీమను॑స॒ఞ్చర॑న్తి |
యేషా॑మాశ్రే॒షా అ॑ను॒యన్తి॒ కామమ్” |
తేభ్య॑స్స॒ర్పేభ్యో॒ మధు॑మజ్జుహోమి || ౭ ||

మఘా –
ఉప॑హూతాః పి॒తరో॒ యే మ॒ఘాసు॑ |
మనో॑జవసస్సు॒కృత॑స్సుకృ॒త్యాః |
తే నో॒ నక్ష॑త్రే॒ హవ॒మాగ॑మిష్ఠాః |
స్వ॒ధాభి॑ర్య॒జ్ఞం ప్రయ॑తం జుషన్తామ్ |
యే అ॑గ్నిద॒గ్ధా యేఽన॑గ్నిదగ్ధాః |
యే॑ఽముం లో॒కం పి॒తర॑: క్షి॒యన్తి॑ |
యాగ్ంశ్చ॑ వి॒ద్మయాగ్ం ఉ॑ చ॒ న ప్ర॑వి॒ద్మ |
మ॒ఘాసు॑ య॒జ్ఞగ్ం సుకృ॑తమ్ జుషన్తామ్ || ౮ ||

పూర్వఫల్గునీ –
గవా॒o పతి॒: ఫల్గు॑నీనామసి॒ త్వమ్ |
తద॑ర్యమన్వరుణమిత్ర॒ చారు॑ |
తం త్వా॑ వ॒యగ్ం స॑ని॒తారగ్॑o సనీ॒నామ్ |
జీ॒వా జీవ॑న్త॒ముప॒ సంవి॑శేమ |
యేనే॒మా విశ్వా॒ భువ॑నాని॒ సఞ్జి॑తా |
యస్య॑ దే॒వా అ॑నుస॒oయన్తి॒ చేత॑: |
అ॒ర్య॒మా రాజా॒ఽజర॒స్తు వి॑ష్మాన్ |
ఫల్గు॑నీనామృష॒భో రో॑రవీతి || ౯ ||

ఉత్తరఫల్గునీ –
శ్రేష్ఠో॑ దే॒వానా”o భగవో భగాసి |
తత్త్వా॑ విదు॒: ఫల్గు॑నీ॒స్తస్య॑ విత్తాత్ |
అ॒స్మభ్య॑o క్ష॒త్రమ॒జరగ్॑o సు॒వీర్యమ్” |
గోమ॒దశ్వ॑వ॒దుప॒సన్ను॑దే॒హ |
భగో॑హ దా॒తా భగ ఇత్ప్ర॑దా॒తా |
భగో॑ దే॒వీః ఫల్గు॑నీ॒రావి॑వేశ |
భగ॒స్యేత్తం ప్ర॑స॒వఙ్గ॑మేమ |
యత్ర॑ దే॒వైస్స॑ధ॒మాద॑o మదేమ |
|| ౧౦ ||

హస్తా –
ఆయా॒తు దే॒వస్స॑వి॒తోప॑యాతు |
హి॒ర॒ణ్యయే॑న సు॒వృతా॒ రథే॑న |
వహ॒న్॒ హస్తగ్॑o సుభగ॑o విద్మ॒నాప॑సమ్ |
ప్రయచ్ఛ॑న్త॒o పపు॑రి॒o పుణ్య॒మచ్ఛ॑ |
హస్త॒: ప్రయ॑చ్ఛ త్వ॒మృత॒o వసీ॑యః |
దక్షి॑ణేన॒ ప్రతి॑గృభ్ణీమ ఏనత్ |
దా॒తార॑మ॒ద్య స॑వి॒తా వి॑దేయ |
యో నో॒ హస్తా॑య ప్రసు॒వాతి॑ య॒జ్ఞమ్ || ౧౧ ||

చిత్రా –
త్వష్టా॒ నక్ష॑త్రమ॒భ్యే॑తి చి॒త్రామ్ |
శు॒భగ్ం స॑సంయువ॒తిగ్ం రోచ॑మానామ్ |
ని॒వే॒శయ॑న్న॒మృతా॒న్మర్త్యాగ్॑శ్చ |
రూ॒పాణి॑ పి॒గ్॒oశన్భువ॑నాని॒ విశ్వా” |
తన్న॒స్త్వష్టా॒ తదు॑ చి॒త్రా విచ॑ష్టామ్ |
తన్నక్ష॑త్రం భూరి॒దా అ॑స్తు॒ మహ్యమ్” |
తన్న॑: ప్ర॒జాం వీ॒రవ॑తీగ్ం సనోతు |
గోభి॑ర్నో॒ అశ్వై॒స్సమ॑నక్తు యజ్ఞమ్ || ౧౨ ||

స్వాతీ –
వా॒యుర్నక్ష॑త్రమ॒భ్యే॑తి॒ నిష్ట్యా”మ్ |
తి॒గ్మశృ॑ఙ్గో వృష॒భో రోరు॑వాణః |
స॒మీ॒రయ॒న్భువ॑నా మాత॒రిశ్వా” |
అప॒ ద్వేషాగ్॑oసి నుదతా॒మరా॑తీః |
తన్నో॑ వా॒యస్తదు॒ నిష్ట్యా॑ శృణోతు |
తన్నక్ష॑త్రం భూరి॒దా అ॑స్తు॒ మహ్యమ్” |
తన్నో॑ దే॒వాసో॒ అను॑జానన్తు॒ కామమ్” |
యథా॒ తరే॑మ దురి॒తాని॒ విశ్వా” || ౧౩ ||

విశాఖా –
దూ॒రమ॒స్మచ్ఛత్ర॑వో యన్తు భీ॒తాః |
తది॑న్ద్రా॒గ్నీ కృ॑ణుతా॒o తద్విశా॑ఖే |
తన్నో॑ దే॒వా అను॑మదన్తు య॒జ్ఞమ్ |
ప॒శ్చాత్ పు॒రస్తా॒దభ॑యన్నో అస్తు |
నక్ష॑త్రాణా॒మధి॑పత్నీ॒ విశా॑ఖే |
శ్రేష్ఠా॑విన్ద్రా॒గ్నీ భువ॑నస్య గో॒పౌ |
విషూ॑చ॒శ్శత్రూ॑నప॒బాధ॑మానౌ |
అప॒క్షుధ॑న్నుదతా॒మరా॑తిమ్ |
|| ౧౪ ||

పూర్ణిమా –
పూ॒ర్ణా ప॒శ్చాదు॒త పూ॒ర్ణా పు॒రస్తా”త్ |
ఉన్మ॑ధ్య॒తః పౌ”ర్ణమా॒సీ జి॑గాయ |
తస్యా”o దే॒వా అధి॑స॒oవస॑న్తః |
ఉ॒త్త॒మే నాక॑ ఇ॒హ మా॑దయన్తామ్ |
పృ॒థ్వీ సు॒వర్చా॑ యువ॒తిస్స॒జోషా”: |
పౌ॒ర్ణ॒మా॒స్యుద॑గా॒చ్ఛోభ॑మానా |
ఆ॒ప్యా॒యయ॑న్తీ దురి॒తాని॒ విశ్వా” |
ఉ॒రుం దుహా॒o యజ॑మానాయ య॒జ్ఞమ్ |

అనూరాధా –
ఋ॒ద్ధ్యాస్మ॑ హ॒వ్యైర్నమ॑సో॒పసద్య॑ |
మి॒త్రం దే॒వం మి॑త్ర॒ధేయ॑న్నో అస్తు |
అ॒నూ॒రా॒ధాన్ హ॒విషా॑ వ॒ర్ధయ॑న్తః |
శ॒తం జీ॑వేమ॒ శ॒రద॒స్సవీ॑రాః |
చి॒త్రం నక్ష॑త్ర॒ముద॑గాత్పు॒రస్తా”త్ |
అ॒నూ॒రా॒ధా స॒ ఇతి॒ యద్వద॑న్తి |
తన్మి॒త్ర ఏ॑తి ప॒థిభి॑ర్దేవ॒యానై”: |
హి॒ర॒ణ్యయై॒ర్విత॑తైర॒న్తరి॑క్షే || ౧౬ ||

జ్యేష్ఠా –
ఇన్ద్రో” జ్యే॒ష్ఠామను॒ నక్ష॑త్రమేతి |
యస్మి॑న్ వృ॒త్రం వృ॑త్ర॒ తూర్యో॑ త॒తార॑ |
తస్మి॑న్వ॒యమ॒మృత॒o దుహా॑నాః |
క్షుధ॑న్తరేమ॒ దురి॑తి॒o దురి॑ష్టిమ్ |
పు॒ర॒న్ద॒రాయ॑ వృష॒భాయ॑ ధృ॒ష్ణవే” |
అషా॑ఢాయ॒ సహ॑మానాయ మీ॒ఢుషే” |
ఇన్ద్రా॑య జ్యే॒ష్ఠా మధు॑మ॒ద్దుహా॑నా |
ఉ॒రుం కృ॑ణోతు॒ యజ॑మానాయ లో॒కమ్ |
|| ౧౭ ||

మూలా –
మూల॑o ప్ర॒జాం వీ॒రవ॑తీం విదేయ |
పరా”చ్యేతు॒ నిర్‍ఋ॑తిః పరా॒చా |
గోభి॒ర్నక్ష॑త్రం ప॒శుభి॒స్సమ॑క్తమ్ |
అహ॑ర్భూయా॒ద్యజ॑మానాయ॒ మహ్యమ్” |
అహ॑ర్నో అ॒ద్య సు॑వి॒తే ద॑దాతు |
మూల॒o నక్ష॑త్ర॒మితి॒ యద్వద॑న్తి |
పరా॑చీం వా॒చా నిర్‍ఋ॑తిం నుదామి |
శి॒వం ప్ర॒జయై॑ శి॒వమ॑స్తు॒ మహ్యమ్” || ౧౮ ||

పూర్వాషాఢా –
యా ది॒వ్యా ఆప॒: పయ॑సా సంబభూ॒వుః |
యా అ॒న్తరి॑క్ష ఉ॒త పార్థి॑వీ॒ర్యాః |
యాసా॑మషా॒ఢా అ॑ను॒యన్తి॒ కామమ్” |
తా న॒ ఆప॒శ్శగ్గ్ స్యో॒నా భ॑వన్తు |
యాశ్చ॒ కూప్యా॒ యాశ్చ॑ నా॒ద్యా”స్సము॒ద్రియా”: |
యాశ్చ॑ వైశ॒న్తీరుత ప్రా॑స॒చీర్యాః |
యాసా॑మషా॒ఢా మధు॑ భ॒క్షయ॑న్తి |
తా న॒ ఆప॒శ్శగ్గ్ స్యో॒నా భ॑వన్తు || ౧౯ ||

ఉత్తరాషాఢా –
తన్నో॒ విశ్వే॒ ఉప॑ శృణ్వన్తు దే॒వాః |
తద॑షా॒ఢా అ॒భిసంయ॑న్తు య॒జ్ఞమ్ |
తన్నక్ష॑త్రం ప్రథతాం ప॒శుభ్య॑: |
కృ॒షిర్వృ॒ష్టిర్యజ॑మానాయ కల్పతామ్ |
శు॒భ్రాః క॒న్యా॑ యువ॒తయ॑స్సు॒పేశ॑సః |
క॒ర్మ॒కృత॑స్సు॒కృతో॑ వీ॒ర్యా॑వతీః |
విశ్వా”న్ దే॒వాన్ హ॒విషా॑ వ॒ర్ధయ॑న్తీః |
అ॒షా॒ఢాః కామ॒ముప॑యాన్తు య॒జ్ఞమ్ || ౨౦ ||

అభిజిత్ –
యస్మి॒న్ బ్రహ్మా॒భ్యజ॑య॒త్సర్వ॑మే॒తత్ |
అ॒ముఞ్చ॑ లో॒కమి॒దమూ॑చ॒ సర్వమ్” |
తన్నో॒ నక్ష॑త్రమభి॒జిద్వి॒జిత్య॑ |
శ్రియ॑o దధా॒త్వహృ॑ణీయమానమ్ |
ఉ॒భౌ లో॒కౌ బ్రహ్మ॑ణా॒ సఞ్జి॑తే॒మౌ |
తన్నో॒ నక్ష॑త్రమభి॒జిద్విచ॑ష్టామ్ |
తస్మి॑న్వ॒యం పృత॑నా॒స్సఞ్జ॑యేమ |
తన్నో॑ దే॒వాసో॒ అను॑జానన్తు॒ కామమ్” || ౨౧ ||

శ్రవణమ్ –
శృ॒ణ్వన్తి॑ శ్రో॒ణామ॒మృత॑స్య గో॒పామ్ |
పుణ్యా॑మస్యా॒ ఉప॑శృణోమి॒ వాచమ్” |
మ॒హీం దే॒వీం విష్ణు॑పత్నీమజూ॒ర్యామ్ |
ప్ర॒తీచీ॑ మేనాగ్ం హ॒విషా॑ యజామః |
త్రే॒ధా విష్ణు॑రురుగా॒యో విచ॑క్రమే |
మ॒హీం దివ॑o పృథి॒వీమ॒న్తరి॑క్షమ్ |
తచ్ఛ్రో॒ణైతి॒శ్రవ॑ ఇ॒చ్ఛమా॑నా |
పుణ్య॒గ్గ్॒ శ్లోక॒o యజ॑మానాయ కృణ్వ॒తీ || ౨౨ ||

ధనిష్ఠ –
అ॒ష్టౌ దే॒వా వస॑వస్సో॒మ్యాస॑: |
చత॑స్రో దే॒వీర॒జరా॒: శ్రవి॑ష్ఠాః |
తే య॒జ్ఞం పా”న్తు॒ రజ॑సః ప॒రస్తా”త్ |
స॒oవ॒థ్స॒రీణ॑మ॒మృతగ్గ్॑ స్వ॒స్తి |
య॒జ్ఞం న॑: పాన్తు॒ వస॑వః పు॒రస్తా”త్ |
ద॒క్షి॒ణ॒తో॑ఽభియ॑న్తు॒ శ్రవి॑ష్ఠాః |
పుణ్య॒o నక్ష॑త్రమ॒భి సంవి॑శామ |
మా నో॒ అరా॑తిర॒ఘశ॒గ్॒oసాఽగన్న్॑ || ౨౩ ||

శతభిషక్ –
క్ష॒త్రస్య॒ రాజా॒ వరు॑ణోఽధిరా॒జః |
నక్ష॑త్రాణాగ్ం శ॒తభి॑ష॒గ్వసి॑ష్ఠః |
తౌ దే॒వేభ్య॑: కృణుతో దీ॒ర్ఘమాయు॑: |
శ॒తగ్ం స॒హస్రా॑ భేష॒జాని॑ ధత్తః |
య॒జ్ఞన్నో॒ రాజా॒ వరు॑ణ॒ ఉప॑యాతు |
తన్నో॒ విశ్వే॑ అ॒భి సంయ॑న్తు దే॒వాః |
తన్నో॒ నక్ష॑త్రగ్ం శ॒తభి॑షగ్జుషా॒ణమ్ |
దీ॒ర్ఘమాయు॒: ప్రతి॑రద్భేష॒జాని॑ || ౨౪ ||

పూర్వాభాద్రా –
అ॒జ ఏక॑పా॒దుద॑గాత్పు॒రస్తా”త్ |
విశ్వా॑ భూ॒తాని॑ ప్రతి॒ మోద॑మానః |
తస్య॑ దే॒వాః ప్ర॑స॒వం య॑న్తి॒ సర్వే” |
ప్రో॒ష్ఠ॒ప॒దాసో॑ అ॒మృత॑స్య గో॒పాః |
వి॒భ్రాజ॑మానస్సమిధా॒ న ఉ॒గ్రః |
ఆఽన్తరి॑క్షమరుహ॒దగ॒న్ద్యామ్ |
తగ్ం సూర్య॑o దే॒వమ॒జమేక॑పాదమ్ |
ప్రో॒ష్ఠ॒ప॒దాసో॒ అను॑యన్తి॒ సర్వే” || ౨౫ ||

ఉత్తరాభాద్రా –
అహి॑ర్బు॒ధ్నియ॒: ప్రథ॑మా న ఏతి |
శ్రేష్ఠో॑ దే॒వానా॑ము॒త మాను॑షాణామ్ |
తం బ్రా”హ్మ॒ణాస్సో॑మ॒పాస్సో॒మ్యాస॑: |
ప్రో॒ష్ఠ॒ప॒దాసో॑ అ॒భిర॑క్షన్తి॒ సర్వే” |
చ॒త్వార॒ ఏక॑మ॒భి కర్మ॑ దే॒వాః |
ప్రో॒ష్ఠ॒ప॒దా స॒ ఇతి॒ యాన్ వద॑న్తి |
తే బు॒ధ్నియ॑o పరి॒షద్యగ్గ్॑ స్తు॒వన్త॑: |
అహిగ్॑o రక్షన్తి॒ నమ॑సోప॒సద్య॑ || ౨౬ ||

రేవతీ –
పూ॒షా రే॒వత్యన్వే॑తి॒ పన్థా”మ్ |
పు॒ష్టి॒పతీ॑ పశు॒పా వాజ॑బస్త్యౌ |
ఇ॒మాని॑ హ॒వ్యా ప్రయ॑తా జుషా॒ణా |
సు॒గైర్నో॒ యానై॒రుప॑యాతాం య॒జ్ఞమ్ |
క్షు॒ద్రాన్ ప॒శూన్ ర॑క్షతు రే॒వతీ॑ నః |
గావో॑ నో॒ అశ్వా॒గ్॒o అన్వే॑తు పూ॒షా |
అన్న॒గ్॒o రక్ష॑న్తౌ బహు॒దా విరూ॑పమ్ |
వాజగ్॑o సనుతా॒o యజ॑మానాయ య॒జ్ఞమ్ || ౨౭ ||

అశ్వినీ –
తద॒శ్వినా॑వశ్వ॒యుజోప॑యాతామ్ |
శుభ॒ఙ్గమి॑ష్ఠౌ సు॒యమే॑భి॒రశ్వై”: |
స్వం నక్ష॑త్రగ్ం హ॒విషా॒ యజ॑న్తౌ |
మధ్వా॒సమ్పృ॑క్తౌ॒ యజు॑షా॒ సమ॑క్తౌ |
యౌ దే॒వానా”o భి॒షజౌ॑ హవ్యవా॒హౌ |
విశ్వ॑స్య దూ॒తావ॒మృత॑స్య గో॒పౌ |
తౌ నక్ష॒త్రం జుజుషా॒ణోప॑యాతామ్ |
నమో॒ఽశ్విభ్యా”o కృణుమోఽశ్వ॒యుగ్భ్యా”మ్ || ౨౮ ||

భరణీ –
అప॑ పా॒ప్మాన॒o భర॑ణీర్భరన్తు |
తద్య॒మో రాజా॒ భగ॑వా॒న్॒ విచ॑ష్టామ్ |
లో॒కస్య॒ రాజా॑ మహ॒తో మ॒హాన్ హి |
సు॒గం న॒: పన్థా॒మభ॑యం కృణోతు |
యస్మి॒న్నక్ష॑త్రే య॒మ ఏతి॒ రాజా” |
యస్మి॑న్నేనమ॒భ్యషి॑oచన్త దే॒వాః |
తద॑స్య చి॒త్రగ్ం హ॒విషా॑ యజామ |
అప॑ పా॒ప్మాన॒o భర॑ణీర్భరన్తు || ౨౯ ||

కృష్ణ చతుర్దశీ –
ని॒వేశ॑నీ స॒ఙ్గమ॑నీ॒ వసూ॑నా॒o విశ్వా॑ రూ॒పాణి॒ వసూ”న్యావే॒శయ॑న్తీ |
స॒హ॒స్ర॒పో॒షగ్ం సు॒భగా॒ రరా॑ణా॒ సా న॒ ఆగ॒న్॒ వర్చ॑సా సంవిదా॒నా || ౩౦ ||

అమావాస్య –
యత్తే॑ దే॒వా అద॑ధుర్భాగ॒ధేయ॒మమా॑వాస్యే స॒oవస॑న్తో మహి॒త్వా |
సా నో॑ య॒జ్ఞం పి॑పృహి విశ్వవారే ర॒యిన్నో॑ ధేహి సుభగే సు॒వీరమ్” |

ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||


మరిన్ని వేద సూక్తములు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed