Narayana Upanishat – నారాయణోపనిషత్


ఓం స॒హ నా॑వవతు | స॒హ నౌ॑ భునక్తు |
స॒హ వీ॒ర్య॑o కరవావహై |
తే॒జ॒స్వినా॒వధీ॑తమస్తు॒ మా వి॑ద్విషా॒వహై” ||
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||

ఓం అథ పురుషో హ వై నారాయణోఽకామయత ప్రజాః సృ॑జేయే॒తి |
నా॒రా॒య॒ణాత్ప్రా॑ణో జా॒యతే | మనః సర్వేన్ద్రి॑యాణి॒ చ |
ఖం వాయుర్జ్యోతిరాపః పృథివీ విశ్వ॑స్య ధా॒రిణీ |
నా॒రా॒య॒ణాద్బ్ర॑హ్మా జా॒యతే |
నా॒రా॒య॒ణాద్రు॑ద్రో జా॒యతే |
నా॒రా॒య॒ణాది॑న్ద్రో జా॒యతే |
నా॒రా॒య॒ణాత్ప్రజాపతయః ప్ర॑జాయ॒న్తే |
నా॒రా॒య॒ణాద్ద్వాదశాదిత్యా రుద్రా వసవస్సర్వాణి
చ ఛ॑న్దాగ్॒oసి |
నా॒రా॒య॒ణాదేవ సము॑త్పద్య॒న్తే |
నా॒రా॒య॒ణే ప్ర॑వర్త॒న్తే |
నా॒రా॒య॒ణే ప్ర॑లీయ॒న్తే ||

ఓం | అథ నిత్యో నా॑రాయ॒ణః | బ్ర॒హ్మా నా॑రాయ॒ణః |
శి॒వశ్చ॑ నారాయ॒ణః | శ॒క్రశ్చ॑ నారాయ॒ణః |
ద్యా॒వా॒పృ॒థి॒వ్యౌ చ॑ నారాయ॒ణః | కా॒లశ్చ॑ నారాయ॒ణః |
ది॒శశ్చ॑ నారాయ॒ణః | ఊ॒ర్ధ్వశ్చ॑ నారాయ॒ణః |
అ॒ధశ్చ॑ నారాయ॒ణః | అ॒న్త॒ర్బ॒హిశ్చ॑ నారాయ॒ణః |
నారాయణ ఏవే॑దగ్ం స॒ర్వమ్ |
యద్భూ॒తం యచ్చ॒ భవ్యమ్” |
నిష్కలో నిరఞ్జనో నిర్వికల్పో నిరాఖ్యాతః శుద్ధో దేవ
ఏకో॑ నారాయ॒ణః | న ద్వి॒తీయో”స్తి॒ కశ్చి॑త్ |
య ఏ॑వం వే॒ద |
స విష్ణురేవ భవతి స విష్ణురే॑వ భ॒వతి ||

ఓమిత్య॑గ్రే వ్యా॒హరేత్ | నమ ఇ॑తి ప॒శ్చాత్ |
నా॒రా॒య॒ణాయేత్యు॑పరి॒ష్టాత్ |
ఓమి॑త్యేకా॒క్షరమ్ | నమ ఇతి॑ ద్వే అ॒క్షరే |
నా॒రా॒య॒ణాయేతి పఞ్చా”క్షరా॒ణి |
ఏతద్వై నారాయణస్యాష్టాక్ష॑రం ప॒దమ్ |
యో హ వై నారాయణస్యాష్టాక్షరం పద॑మధ్యే॒తి |
అనపబ్రవస్సర్వమా॑యురే॒తి |
విన్దతే ప్రా॑జాప॒త్యగ్ం రాయస్పోష॑o గౌప॒త్యమ్ |
తతోఽమృతత్వమశ్నుతే తతోఽమృతత్వమశ్ను॑త ఇ॒తి |
య ఏ॑వం వే॒ద ||

ప్రత్యగానన్దం బ్రహ్మ పురుషం ప్రణవ॑స్వరూ॒పమ్ |
అకార ఉకార మకా॑ర ఇ॒తి |
తానేకధా సమభరత్తదేత॑దోమి॒తి |
యముక్త్వా॑ ముచ్య॑తే యో॒గీ॒ జ॒న్మ॒సంసా॑రబ॒న్ధనాత్ |
ఓం నమో నారాయణాయేతి మ॑న్త్రోపా॒సకః |
వైకుణ్ఠభువనలోక॑o గమి॒ష్యతి |
తదిదం పరం పుణ్డరీకం వి॑జ్ఞాన॒ఘనమ్ |
తస్మాత్తదిదా॑వన్మా॒త్రమ్ |
బ్రహ్మణ్యో దేవ॑కీపు॒త్రో॒ బ్రహ్మణ్యో మ॑ధుసూ॒దనోమ్ |
సర్వభూతస్థమేక॑o నారా॒యణమ్ |
కారణరూపమకార ప॑రబ్ర॒హ్మోమ్ |
ఏతదథర్వ శిరో॑యోఽధీ॒తే ప్రా॒తర॑ధీయా॒నో॒
రాత్రికృతం పాప॑o నాశ॒యతి |
సా॒యమ॑ధీయా॒నో॒ దివసకృతం పాప॑o నాశ॒యతి | మాధ్యన్దినమాదిత్యాభిముఖో॑ఽధీయా॒న॒:
పఞ్చపాతకోపపాతకా”త్ప్రము॒చ్యతే |
సర్వ వేద పారాయణ పు॑ణ్యం ల॒భతే |
నారాయణసాయుజ్యమ॑వాప్నో॒తి॒ నారాయణ సాయుజ్యమ॑వాప్నో॒తి |
య ఏ॑వం వే॒ద | ఇత్యు॑ప॒నిష॑త్ ||

ఓం స॒హ నా॑వవతు | స॒హ నౌ॑ భునక్తు |
స॒హ వీ॒ర్య॑o కరవావహై |
తే॒జ॒స్వినా॒వధీ॑తమస్తు॒ మా వి॑ద్విషా॒వహై” ||
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన సూక్తం, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని ఉపనిషత్తులు చూడండి. మరిన్ని శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

5 thoughts on “Narayana Upanishat – నారాయణోపనిషత్

  1. చాలా మంచిది మాకు అందించారు.మీకు ధన్యవాదములు.

  2. మీ మేలు మరువలేము ఇది భగవత్ సేవాధనం మీద్వారాఅందరికి అదించబడుతుంది మీరు ఎంతో ధన్యులు మీకుఅనేకానేక ప్రణామము

స్పందించండి

error: Not allowed