Durga Saptasati Chapter 6 – Dhumralochana vadha – షష్ఠోఽధ్యాయః (ధూమ్రలోచనవధ)


[గమనిక: ఈ అధ్యాయం “శ్రీ దుర్గా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

|| ఓం ||

ఋషిరువాచ || ౧ ||

ఇత్యాకర్ణ్య వచో దేవ్యాః స దూతోఽమర్షపూరితః |
సమాచష్ట సమాగమ్య దైత్యరాజాయ విస్తరాత్ || ౨ ||

తస్య దూతస్య తద్వాక్యమాకర్ణ్యాసురరాట్ తతః |
సక్రోధః ప్రాహ దైత్యానామధిపం ధూమ్రలోచనమ్ || ౩ ||

హే ధూమ్రలోచనాశు త్వం స్వసైన్యపరివారితః |
తామానయ బలాద్దుష్టాం కేశాకర్షణవిహ్వలామ్ || ౪ ||

తత్పరిత్రాణదః కశ్చిద్యది వోత్తిష్ఠతేఽపరః |
స హంతవ్యోఽమరో వాపి యక్షో గంధర్వ ఏవ వా || ౫ ||

ఋషిరువాచ || ౬ ||

తేనాఽఽజ్ఞప్తస్తతః శీఘ్రం స దైత్యో ధూమ్రలోచనః |
వృతః షష్ట్యా సహస్రాణామసురాణాం ద్రుతం యయౌ || ౭ ||

స దృష్ట్వా తాం తతో దేవీం తుహినాచలసంస్థితామ్ |
జగాదోచ్చైః ప్రయాహీతి మూలం శుంభనిశుంభయోః || ౮ ||

న చేత్ప్రీత్యాద్య భవతీ మద్భర్తారముపైష్యతి |
తతో బలాన్నయామ్యేష కేశాకర్షణవిహ్వలామ్ || ౯ ||

దేవ్యువాచ || ౧౦ ||

దైత్యేశ్వరేణ ప్రహితో బలవాన్ బలసంవృతః |
బలాన్నయసి మామేవం తతః కిం తే కరోమ్యహమ్ || ౧౧ ||

ఋషిరువాచ || ౧౨ ||

ఇత్యుక్తః సోఽభ్యధావత్తామసురో ధూమ్రలోచనః |
హుంకారేణైవ తం భస్మ సా చకారాంబికా తదా || ౧౩ ||

అథ క్రుద్ధం మహాసైన్యమసురాణాం తథాంబికా |
వవర్ష సాయకైస్తీక్ష్ణైస్తథా శక్తిపరశ్వధైః || ౧౪ ||

తతో ధుతసటః కోపాత్ కృత్వా నాదం సుభైరవమ్ |
పపాతాసురసేనాయాం సింహో దేవ్యాః స్వవాహనః || ౧౫ ||

కాంశ్చిత్ కరప్రహారేణ దైత్యానాస్యేన చాపరాన్ |
ఆక్రాంత్యా చాధరేణాన్యాన్ జఘాన స మహాసురాన్ || ౧౬ ||

కేషాంచిత్పాటయామాస నఖైః కోష్ఠాని కేసరీ |
తథా తలప్రహారేణ శిరాంసి కృతవాన్ పృథక్ || ౧౭ ||

విచ్ఛిన్నబాహుశిరసః కృతాస్తేన తథాపరే |
పపౌ చ రుధిరం కోష్ఠాదన్యేషాం ధుతకేసరః || ౧౮ ||

క్షణేన తద్బలం సర్వం క్షయం నీతం మహాత్మనా |
తేన కేసరిణా దేవ్యా వాహనేనాతికోపినా || ౧౯ ||

శ్రుత్వా తమసురం దేవ్యా నిహతం ధూమ్రలోచనమ్ |
బలం చ క్షయితం కృత్స్నం దేవీకేసరిణా తతః || ౨౦ ||

చుకోప దైత్యాధిపతిః శుంభః ప్రస్ఫురితాధరః |
ఆజ్ఞాపయామాస చ తౌ చండముండౌ మహాసురౌ || ౨౧ ||

హే చండ హే ముండ బలైర్బహుభిః పరివారితౌ |
తత్ర గచ్ఛత గత్వా చ సా సమానీయతాం లఘు || ౨౨ ||

కేశేష్వాకృష్య బద్ధ్వా వా యది వః సంశయో యుధి |
తదాఽశేషాయుధైః సర్వైరసురైర్వినిహన్యతామ్ || ౨౩ ||

తస్యాం హతాయాం దుష్టాయాం సింహే చ వినిపాతితే |
శీఘ్రమాగమ్యతాం బద్ధ్వా గృహీత్వా తామథాంబికామ్ || ౨౪ ||

|| ఓం ||

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే ధూమ్రలోచనవధో నామ షష్ఠోఽధ్యాయః || ౬ ||

(ఉవాచమంత్రాః – ౪, శ్లోకమంత్రాః – ౨౦, ఏవం – ౨౪, ఏవమాదితః – ౪౧౨)

సప్తమోఽధ్యాయః (చండముండవధ) >>


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన శ్రీచండీ సప్తశతిలోని అధ్యాయం, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ దుర్గా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


సంపూర్ణ శ్రీ దుర్గా సప్తశతీ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed