Durga Saptasati Chapter 7 – Chanda munda vadha – సప్తమోఽధ్యాయః (చండముండవధ)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ ||

ఆజ్ఞప్తాస్తే తతో దైత్యాశ్చండముండపురోగమాః |
చతురంగబలోపేతా యయురభ్యుద్యతాయుధాః || ౨ ||

దదృశుస్తే తతో దేవీమీషద్ధాసాం వ్యవస్థితామ్ |
సింహస్యోపరి శైలేంద్రశృంగే మహతి కాంచనే || ౩ ||

తే దృష్ట్వా తాం సమాదాతుముద్యమం చక్రురుద్యతాః |
ఆకృష్టచాపాసిధరాస్తథాన్యే తత్సమీపగాః || ౪ ||

తతః కోపం చకారోచ్చైరంబికా తానరీన్ప్రతి |
కోపేన చాస్యా వదనం మషీవర్ణమభూత్తదా || ౫ ||

భ్రుకుటీకుటిలాత్తస్యా లలాటఫలకాద్ద్రుతమ్ |
కాలీ కరాలవదనా వినిష్క్రాంతాసిపాశినీ || ౬ ||

విచిత్రఖట్వాంగధరా నరమాలావిభూషణా |
ద్వీపిచర్మపరీధానా శుష్కమాంసాతిభైరవా || ౭ ||

అతివిస్తారవదనా జిహ్వాలలనభీషణా |
నిమగ్నారక్తనయనా నాదాపూరితదిఙ్ముఖా || ౮ ||

సా వేగేనాభిపతితా ఘాతయంతీ మహాసురాన్ |
సైన్యే తత్ర సురారీణామభక్షయత తద్బలమ్ || ౯ ||

పార్ష్ణిగ్రాహాంకుశగ్రాహయోధఘంటాసమన్వితాన్ |
సమాదాయైకహస్తేన ముఖే చిక్షేప వారణాన్ || ౧౦ ||

తథైవ యోధం తురగై రథం సారథినా సహ |
నిక్షిప్య వక్త్రే దశనైశ్చర్వయంత్యతిభైరవమ్ || ౧౧ ||

ఏకం జగ్రాహ కేశేషు గ్రీవాయామథ చాపరమ్ |
పాదేనాక్రమ్య చైవాన్యమురసాన్యమపోథయత్ || ౧౨ ||

తైర్ముక్తాని చ శస్త్రాణి మహాస్త్రాణి తథాసురైః |
ముఖేన జగ్రాహ రుషా దశనైర్మథితాన్యపి || ౧౩ ||

బలినాం తద్బలం సర్వమసురాణాం దురాత్మనామ్ |
మమర్దాభక్షయచ్చాన్యానన్యాంశ్చాతాడయత్తథా || ౧౪ ||

అసినా నిహతాః కేచిత్కేచిత్ఖట్వాంగతాడితాః |
జగ్ముర్వినాశమసురా దంతాగ్రాభిహతాస్తథా || ౧౫ ||

క్షణేన తద్బలం సర్వమసురాణాం నిపాతితమ్ |
దృష్ట్వా చండోఽభిదుద్రావ తాం కాలీమతిభీషణామ్ || ౧౬ ||

శరవర్షైర్మహాభీమైర్భీమాక్షీం తాం మహాసురః |
ఛాదయామాస చక్రైశ్చ ముండః క్షిప్తైః సహస్రశః || ౧౭ ||

తాని చక్రాణ్యనేకాని విశమానాని తన్ముఖమ్ |
బభుర్యథార్కబింబాని సుబహూని ఘనోదరమ్ || ౧౮ ||

తతో జహాసాతిరుషా భీమం భైరవనాదినీ |
కాలీ కరాలవక్త్రాంతర్దుర్దర్శదశనోజ్జ్వలా || ౧౯ ||

ఉత్థాయ చ మహాసింహం దేవీ చండమధావత |
గృహీత్వా చాస్య కేశేషు శిరస్తేనాసినాచ్ఛినత్ || ౨౦ ||

అథ ముండోఽభ్యధావత్తాం దృష్ట్వా చండం నిపాతితమ్ |
తమప్యపాతయద్భూమౌ సా ఖడ్గాభిహతం రుషా || ౨౧ ||

హతశేషం తతః సైన్యం దృష్ట్వా చండం నిపాతితమ్ |
ముండం చ సుమహావీర్యం దిశో భేజే భయాతురమ్ || ౨౨ ||

శిరశ్చండస్య కాలీ చ గృహీత్వా ముండమేవ చ |
ప్రాహ ప్రచండాట్టహాసమిశ్రమభ్యేత్య చండికామ్ || ౨౩ ||

మయా తవాత్రోపహృతౌ చండముండౌ మహాపశూ |
యుద్ధయజ్ఞే స్వయం శుంభం నిశుంభం చ హనిష్యసి || ౨౪ ||

ఋషిరువాచ || ౨౫ ||

తావానీతౌ తతో దృష్ట్వా చండముండౌ మహాసురౌ |
ఉవాచ కాళీం కల్యాణీ లలితం చండికా వచః || ౨౬ ||

యస్మాచ్చండం చ ముండం చ గృహీత్వా త్వముపాగతా |
చాముండేతి తతో లోకే ఖ్యాతా దేవి భవిష్యసి || ౨౭ ||

స్వస్తి శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే చండముండవధో నామ సప్తమోఽధ్యాయః || ౭ ||

అష్టమోఽధ్యాయః (రక్తబీజవధ) >>


సంపూర్ణ శ్రీ దుర్గా సప్తశతీ చూడండి.


గమనిక: "శ్రీగణేశ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము..

Facebook Comments

You may also like...

2 వ్యాఖ్యలు

  1. chida అంటున్నారు:

    Sir

    Kindly share with us, the procedure how to read Durga Saptasati. Before 13 chapterswhat we have to read, After completing which stotras we have to read.

    Regards

  2. Krishna Srikanth Manda అంటున్నారు:

    You can ask your guru or purohit to know the specific procedure. In my opinion, if you are confident on your shoucham with stable and peaceful mind, you can chant it.

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు.

error: Not allowed
%d bloggers like this: