Sri Lakshmi Nrusimha Hrudayam – శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ హృదయ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రం “శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

అస్య శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ హృదయ మహామంత్రస్య ప్రహ్లాద ఋషిః, శ్రీలక్ష్మీనృసింహో దేవతా, అనుష్టుప్ ఛందః, మమ ఈప్సితార్థసిద్ధ్యర్థే పాఠే వినియోగః ||

కరన్యాసః –
ఓం శ్రీలక్ష్మీనృసింహాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం వజ్రనఖాయ తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం మహారూపాయ మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం సర్వతోముఖాయ అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం భీషణాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం వీరాయ కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః |
హృదయన్యాసః –
ఓం శ్రీలక్ష్మీనృసింహాయ హృదయాయ నమః |
ఓం వజ్రనఖాయ శిరసే స్వాహా |
ఓం మహారూపాయ శిఖాయై వషట్ |
ఓం సర్వతోముఖాయ కవచాయ హుమ్ |
ఓం భీషణాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం వీరాయ అస్త్రాయ ఫట్ ||

అథ ధ్యానమ్ |
సత్యం జ్ఞానేంద్రియసుఖం క్షీరాంభోనిధి మధ్యగం
యోగారూఢం ప్రసన్నాస్యం నానాభరణభూషితమ్ |
మహాచక్రం మహావిష్ణుం త్రినేత్రం చ పినాకినం
శ్వేతాహివాసం శ్వేతాంగం సూర్యచంద్రాది పార్శ్వగమ్ |
శ్రీనృసింహం సదా ధ్యాయేత్ కోటిసూర్యసమప్రభమ్ ||

అథ మంత్రః |
ఓం నమో భగవతే నరసింహాయ దేవాయ నమః ||

అథ హృదయ స్తోత్రమ్ |
శ్రీనృసింహః పరంబ్రహ్మ శ్రీనృసింహః పరం శివః |
నృసింహః పరమో విష్ణుః నృసింహః సర్వదేవతా || ౧ ||

నృశబ్దేనోచ్యతే జీవః సింహశబ్దేన చ స్వరః |
తయోరైక్యం శ్రుతిప్రోక్తం యః పశ్యతి స పశ్యతి || ౨ ||

నృసింహాద్దేవాః జాయంతే లోకాః స్థావరజంగమాః |
నృసింహేనైవ జీవంతి నృసింహే ప్రవిశంతి చ || ౩ ||

నృసింహో విశ్వముత్పాద్య ప్రవిశ్య తదనంతరమ్ |
రాజభిక్షుస్వరూపేణ నృసింహస్య స్మరంతి యే || ౪ ||

నృసింహాత్ పరమం నాస్తి నృసింహం కులదైవతమ్ |
నృసింహభక్తా యే లోకే తే జ్ఞానినం ఇతీరితాః || ౫ ||

విరక్తా దయయా యుక్తాః సర్వభూతసమేక్షణాః |
న్యస్త సంసార యోగేన నృసింహం ప్రాప్నువంతి తే || ౬ ||

మాహాత్మ్యం యస్య సర్వేఽపి వదంతి నిగమాగమాః |
నృసింహః సర్వజగతాం కర్తా భోక్తా న చాపరః || ౭ ||

నృసింహో జగతాం హేతుః బహిర్యాయాఽవలంబనః |
మాయయా వేదితాత్మా చ సుదర్శనసమాక్షరః || ౮ ||

వాసుదేవో మయాతీతో నారాయణసమప్రభ |
నిర్మలో నిరహంకారో నిర్మాల్యో యో నిరంజనః || ౯ ||

సర్వేషాం చాపి భూతానాం హృదయాంభోజవాసకః |
అతిప్రేష్ఠః సదానందో నిర్వికారో మహామతిః || ౧౦ ||

చరాచరస్వరూపీ చ చరాచరనియామకః |
సర్వేశ్వరః సర్వకర్తా సర్వాత్మా సర్వగోచరః || ౧౧ ||

నృసింహ ఏవ యః సాక్షాత్ ప్రత్యగాత్మా న సంశయః |
కేచిన్మూఢా వదంత్యేవమవతారమనీశ్వరమ్ || ౧౨ ||

నృసింహ పరమాత్మానం సర్వభూతనివాసినమ్ |
తస్య దర్శనమాత్రేణ సూర్యస్యాలోకవద్భవేత్ || ౧౩ ||

సర్వం నృసింహ ఏవేతి సంగ్రహాత్మా సుదుర్లభః |
నారసింహః పరం దైవం నారసింహో జగద్గురుః || ౧౪ ||

నృసింహేతి నృసింహేతి ప్రభాతే యే పఠంతి చ |
తేషాం ప్రసన్నో భగవాన్ మోక్షం సమ్యక్ ప్రయచ్ఛతి || ౧౫ ||

ఓంకారేభ్యశ్చ పూతాత్మా ఓంకారైక ప్రబోధితః |
ఓంకారో మంత్రరాజశ్చ లోకే మోక్షప్రదాయకః || ౧౬ ||

నృసింహభక్తా యే లోకే నిర్భయా నిర్వికారకాః |
తేషాం దర్శనమాత్రేణ సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే || ౧౭ ||

సకారో జీవవాచీ స్యాదికారః పరమేశ్వరః |
హకారాకారయోరైక్యం మహావాక్యం తతో భవేత్ || ౧౮ ||

ఓంకారజా ప్రేతముక్తిః కాశ్యాం మరణం తథా |
నృసింహ స్మరణాదేవ ముక్తిర్భవతి నాన్యథా || ౧౯ ||

తస్మాత్సర్వప్రయత్నేన మంత్రరాజమితి ధ్రువమ్ |
సర్వేషాం చాపి వేదానాం దేవతానాం తథైవ చ || ౨౦ ||

సర్వేషాం చాపి శాస్త్రాణాం తాత్పర్యం నృహరౌ హరౌ |
శ్రీరామతాపనీయస్య గోపాలస్యాపి తాపినః || ౨౧ ||

నృసింహతాపనీయస్య కలాం నార్హతి షోడశీమ్ |
శ్రీమన్మంత్రమహారాజ నృసింహస్య ప్రసాదతః || ౨౨ ||

శ్రీనృసింహో నమస్తుభ్యం శ్రీనృసింహః ప్రసీద మే |
నృసింహో భగవాన్మాతా శ్రీనృసింహః పితా మమ || ౨౩ ||

నృసింహో మమ పుత్రశ్చ నరకాత్త్రాయతే యతః |
సర్వదేవాత్మకో యశ్చ నృసింహః పరికీర్తితః || ౨౪ ||

అశ్వమేధసహస్రాణి వాజపేయ శతాని చ |
కాశీ రామేశ్వరాదీని ఫలాన్యపి నిశమ్య చ || ౨౫ ||

యావత్ఫలం సమాప్నోతి తావదాప్నోతి మంత్రతః |
షణ్ణవత్యశ్చ కరణీ యావతీ తృప్తిరిష్యతే || ౨౬ ||

పితౄణాం తావతీ ప్రీతిః మంత్రరాజస్య జాయతే |
అపుత్రస్య గతిర్నాస్తి ఇతి స్మృత్యా యదీరితమ్ || ౨౭ ||

తత్తు లక్ష్మీనృసింహస్య భక్తిమాత్రావగోచరమ్ |
సర్వాణి తర్కమీమాంసా శాస్త్రాణి పరిహాయ వై || ౨౮ ||

నృసింహ స్మరణాల్లోకే తారకం భవతారకమ్ |
అపార భవవారాబ్ధౌ సతతం పతతాం నృణామ్ || ౨౯ ||

నృసింహమంత్రరాజోఽయం నావికో భాష్యతే బుధైః |
యమపాశేన బద్ధానాం పంగుం వై తిష్ఠతాం నృణామ్ || ౩౦ ||

నృసింహమంత్రరాజోఽయం ఋషయః పరికీర్తితః |
భవసర్పేణ దంష్ట్రాణాం వివేకగత చేతసామ్ || ౩౧ ||

నృసింహమంత్రరాజోఽయం గారుడోమంత్ర ఉచ్యతే |
అజ్ఞానతమసాం నృణామంధవద్భ్రాంతచక్షుషామ్ || ౩౨ ||

నృసింహమంత్రరాజోఽయం ప్రయాసం పరికీర్తితః |
తాపత్రయాగ్ని దగ్ధానాం ఛాయా సంశ్రయమిచ్ఛతామ్ || ౩౩ ||

నృసింహమంత్రరాజశ్చ భక్తమానసపంజరమ్ |
నృసింహో భాస్కరో భూత్వా ప్రకాశయతి మందిరమ్ || ౩౪ ||

వేదాంతవనమధ్యస్థా హరిణీ మృగ ఇష్యతే |
నృసింహ నీలమేఘస్య సందర్శన విశేషతః || ౩౫ ||

మయూరా భక్తిమంతశ్చ నృత్యంతి ప్రీతిపూర్వకమ్ |
అన్యత్ర నిర్గతా వాలా మాతరం పరిలోకయ || ౩౬ ||

యథా యథా హి తుష్యంతే నృసింహస్యావలోకనాత్ |
శ్రీమన్నృసింహపాదాబ్జం నత్వారంగప్రవేశితా || ౩౭ ||

మదీయ బుద్ధివనితా నటీ నృత్యతి సుందరీ |
శ్రీమన్నృసింహపాదాబ్జ మధుపీత్వా మదోన్మదః || ౩౮ ||

మదీయా బుద్ధిమాలోక్య మూఢా నిందంతి మాధవమ్ |
శ్రీమన్నృసింహపాదాబ్జరేణుం విధిసుభక్షణమ్ || ౪౦ ||

మదీయచిత్తహంసోఽయం మనోవశ్యం న యాతి మే |
శ్రీనృసింహః పితా మహ్యం మాతా చ నరకేసరీ || ౪౧ ||

వర్తతే తాభువౌ నిత్యం రౌవహం పరియామి వై |
సత్యం సత్యం పునః సత్యం నృసింహః శరణం మమ || ౪౨ ||

అహోభాగ్యం అహోభాగ్యం నారసింహో గతిర్మమ |
శ్రీమన్నృసింహపాదాబ్జద్వంద్వం మే హృదయే సదా || ౪౩ ||

వర్తతాం వర్తతాం నిత్యం దృఢభక్తిం ప్రయచ్ఛ మే |
నృసింహ తుష్టో భక్తోఽయం భుక్తిం ముక్తిం ప్రయచ్ఛతి || ౪౪ ||

నృసింహహృదయం యస్తు పఠేన్నిత్యం సమాహితః |
నృసింహత్వం సమాప్నోతి నృసింహః సంప్రసీదతి || ౪౫ ||

త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం మందవారే విషేశతః |
రాజద్వారే సభాస్థానే సర్వత్ర విజయీ భవేత్ || ౪౬ ||

యం యం చింతయతే కామం తం తం ప్రాప్నోతి నిశ్చితమ్ |
ఇహ లోకే శుభాన్ కామాన్ పరత్ర చ పరాంగతిమ్ || ౪౭ ||

ఇతి భవిష్యోత్తరపురాణే ప్రహ్లాదకథితం శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ హృదయ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ నృసింహ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Lakshmi Nrusimha Hrudayam – శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ హృదయ స్తోత్రం

స్పందించండి

error: Not allowed