Sri Lakshmi Nrusimha Hrudayam – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಹೃದಯ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಋಷಿಃ, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹೋ ದೇವತಾ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಮಮ ಈಪ್ಸಿತಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರನಖಾಯ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾರೂಪಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಾಯ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೀಷಣಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಾಯ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹೃದಯನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರನಖಾಯ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಮಹಾರೂಪಾಯ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಾಯ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ಭೀಷಣಾಯ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ವೀರಾಯ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ||

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಸುಖಂ ಕ್ಷೀರಾಂಭೋನಿಧಿ ಮಧ್ಯಗಂ
ಯೋಗಾರೂಢಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ಯಂ ನಾನಾಭರಣಭೂಷಿತಮ್ |
ಮಹಾಚಕ್ರಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚ ಪಿನಾಕಿನಂ
ಶ್ವೇತಾಹಿವಾಸಂ ಶ್ವೇತಾಂಗಂ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾದಿ ಪಾರ್ಶ್ವಗಮ್ |
ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಂ ಸದಾ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಮ್ ||

ಅಥ ಮಂತ್ರಃ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ನರಸಿಂಹಾಯ ದೇವಾಯ ನಮಃ ||

ಅಥ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |
ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಃ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಃ ಪರಂ ಶಿವಃ |
ನೃಸಿಂಹಃ ಪರಮೋ ವಿಷ್ಣುಃ ನೃಸಿಂಹಃ ಸರ್ವದೇವತಾ || ೧ ||

ನೃಶಬ್ದೇನೋಚ್ಯತೇ ಜೀವಃ ಸಿಂಹಶಬ್ದೇನ ಚ ಸ್ವರಃ |
ತಯೋರೈಕ್ಯಂ ಶ್ರುತಿಪ್ರೋಕ್ತಂ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಪಶ್ಯತಿ || ೨ ||

ನೃಸಿಂಹಾದ್ದೇವಾಃ ಜಾಯಂತೇ ಲೋಕಾಃ ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಾಃ |
ನೃಸಿಂಹೇನೈವ ಜೀವಂತಿ ನೃಸಿಂಹೇ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಚ || ೩ ||

ನೃಸಿಂಹೋ ವಿಶ್ವಮುತ್ಪಾದ್ಯ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ತದನಂತರಮ್ |
ರಾಜಭಿಕ್ಷುಸ್ವರೂಪೇಣ ನೃಸಿಂಹಸ್ಯ ಸ್ಮರಂತಿ ಯೇ || ೪ ||

ನೃಸಿಂಹಾತ್ ಪರಮಂ ನಾಸ್ತಿ ನೃಸಿಂಹಂ ಕುಲದೈವತಮ್ |
ನೃಸಿಂಹಭಕ್ತಾ ಯೇ ಲೋಕೇ ತೇ ಜ್ಞಾನಿನಂ ಇತೀರಿತಾಃ || ೫ ||

ವಿರಕ್ತಾ ದಯಯಾ ಯುಕ್ತಾಃ ಸರ್ವಭೂತಸಮೇಕ್ಷಣಾಃ |
ನ್ಯಸ್ತ ಸಂಸಾರ ಯೋಗೇನ ನೃಸಿಂಹಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ತೇ || ೬ ||

ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಯಸ್ಯ ಸರ್ವೇಽಪಿ ವದಂತಿ ನಿಗಮಾಗಮಾಃ |
ನೃಸಿಂಹಃ ಸರ್ವಜಗತಾಂ ಕರ್ತಾ ಭೋಕ್ತಾ ನ ಚಾಪರಃ || ೭ ||

ನೃಸಿಂಹೋ ಜಗತಾಂ ಹೇತುಃ ಬಹಿರ್ಯಾಯಾಽವಲಂಬನಃ |
ಮಾಯಯಾ ವೇದಿತಾತ್ಮಾ ಚ ಸುದರ್ಶನಸಮಾಕ್ಷರಃ || ೮ ||

ವಾಸುದೇವೋ ಮಯಾತೀತೋ ನಾರಾಯಣಸಮಪ್ರಭ |
ನಿರ್ಮಲೋ ನಿರಹಂಕಾರೋ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯೋ ಯೋ ನಿರಂಜನಃ || ೯ ||

ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚಾಪಿ ಭೂತಾನಾಂ ಹೃದಯಾಂಭೋಜವಾಸಕಃ |
ಅತಿಪ್ರೇಷ್ಠಃ ಸದಾನಂದೋ ನಿರ್ವಿಕಾರೋ ಮಹಾಮತಿಃ || ೧೦ ||

ಚರಾಚರಸ್ವರೂಪೀ ಚ ಚರಾಚರನಿಯಾಮಕಃ |
ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಸರ್ವಕರ್ತಾ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಗೋಚರಃ || ೧೧ ||

ನೃಸಿಂಹ ಏವ ಯಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ ನ ಸಂಶಯಃ |
ಕೇಚಿನ್ಮೂಢಾ ವದಂತ್ಯೇವಮವತಾರಮನೀಶ್ವರಮ್ || ೧೨ ||

ನೃಸಿಂಹ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂ ಸರ್ವಭೂತನಿವಾಸಿನಮ್ |
ತಸ್ಯ ದರ್ಶನಮಾತ್ರೇಣ ಸೂರ್ಯಸ್ಯಾಲೋಕವದ್ಭವೇತ್ || ೧೩ ||

ಸರ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಏವೇತಿ ಸಂಗ್ರಹಾತ್ಮಾ ಸುದುರ್ಲಭಃ |
ನಾರಸಿಂಹಃ ಪರಂ ದೈವಂ ನಾರಸಿಂಹೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ || ೧೪ ||

ನೃಸಿಂಹೇತಿ ನೃಸಿಂಹೇತಿ ಪ್ರಭಾತೇ ಯೇ ಪಠಂತಿ ಚ |
ತೇಷಾಂ ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭಗವಾನ್ ಮೋಕ್ಷಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ || ೧೫ ||

ಓಂಕಾರೇಭ್ಯಶ್ಚ ಪೂತಾತ್ಮಾ ಓಂಕಾರೈಕ ಪ್ರಬೋಧಿತಃ |
ಓಂಕಾರೋ ಮಂತ್ರರಾಜಶ್ಚ ಲೋಕೇ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಕಃ || ೧೬ ||

ನೃಸಿಂಹಭಕ್ತಾ ಯೇ ಲೋಕೇ ನಿರ್ಭಯಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಕಾಃ |
ತೇಷಾಂ ದರ್ಶನಮಾತ್ರೇಣ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ || ೧೭ ||

ಸಕಾರೋ ಜೀವವಾಚೀ ಸ್ಯಾದಿಕಾರಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ |
ಹಕಾರಾಕಾರಯೋರೈಕ್ಯಂ ಮಹಾವಾಕ್ಯಂ ತತೋ ಭವೇತ್ || ೧೮ ||

ಓಂಕಾರಜಾ ಪ್ರೇತಮುಕ್ತಿಃ ಕಾಶ್ಯಾಂ ಮರಣಂ ತಥಾ |
ನೃಸಿಂಹ ಸ್ಮರಣಾದೇವ ಮುಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನಾನ್ಯಥಾ || ೧೯ ||

ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಮಂತ್ರರಾಜಮಿತಿ ಧ್ರುವಮ್ |
ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚಾಪಿ ವೇದಾನಾಂ ದೇವತಾನಾಂ ತಥೈವ ಚ || ೨೦ ||

ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚಾಪಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಾಂ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ನೃಹರೌ ಹರೌ |
ಶ್ರೀರಾಮತಾಪನೀಯಸ್ಯ ಗೋಪಾಲಸ್ಯಾಪಿ ತಾಪಿನಃ || ೨೧ ||

ನೃಸಿಂಹತಾಪನೀಯಸ್ಯ ಕಲಾಂ ನಾರ್ಹತಿ ಷೋಡಶೀಮ್ |
ಶ್ರೀಮನ್ಮಂತ್ರಮಹಾರಾಜ ನೃಸಿಂಹಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ || ೨೨ ||

ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹೋ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಃ ಪ್ರಸೀದ ಮೇ |
ನೃಸಿಂಹೋ ಭಗವಾನ್ಮಾತಾ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಃ ಪಿತಾ ಮಮ || ೨೩ ||

ನೃಸಿಂಹೋ ಮಮ ಪುತ್ರಶ್ಚ ನರಕಾತ್ತ್ರಾಯತೇ ಯತಃ |
ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಕೋ ಯಶ್ಚ ನೃಸಿಂಹಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ || ೨೪ ||

ಅಶ್ವಮೇಧಸಹಸ್ರಾಣಿ ವಾಜಪೇಯ ಶತಾನಿ ಚ |
ಕಾಶೀ ರಾಮೇಶ್ವರಾದೀನಿ ಫಲಾನ್ಯಪಿ ನಿಶಮ್ಯ ಚ || ೨೫ ||

ಯಾವತ್ಫಲಂ ಸಮಾಪ್ನೋತಿ ತಾವದಾಪ್ನೋತಿ ಮಂತ್ರತಃ |
ಷಣ್ಣವತ್ಯಶ್ಚ ಕರಣೀ ಯಾವತೀ ತೃಪ್ತಿರಿಷ್ಯತೇ || ೨೬ ||

ಪಿತೄಣಾಂ ತಾವತೀ ಪ್ರೀತಿಃ ಮಂತ್ರರಾಜಸ್ಯ ಜಾಯತೇ |
ಅಪುತ್ರಸ್ಯ ಗತಿರ್ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಸ್ಮೃತ್ಯಾ ಯದೀರಿತಮ್ || ೨೭ ||

ತತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಸ್ಯ ಭಕ್ತಿಮಾತ್ರಾವಗೋಚರಮ್ |
ಸರ್ವಾಣಿ ತರ್ಕಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಪರಿಹಾಯ ವೈ || ೨೮ ||

ನೃಸಿಂಹ ಸ್ಮರಣಾಲ್ಲೋಕೇ ತಾರಕಂ ಭವತಾರಕಮ್ |
ಅಪಾರ ಭವವಾರಾಬ್ಧೌ ಸತತಂ ಪತತಾಂ ನೃಣಾಮ್ || ೨೯ ||

ನೃಸಿಂಹಮಂತ್ರರಾಜೋಽಯಂ ನಾವಿಕೋ ಭಾಷ್ಯತೇ ಬುಧೈಃ |
ಯಮಪಾಶೇನ ಬದ್ಧಾನಾಂ ಪಂಗುಂ ವೈ ತಿಷ್ಠತಾಂ ನೃಣಾಮ್ || ೩೦ ||

ನೃಸಿಂಹಮಂತ್ರರಾಜೋಽಯಂ ಋಷಯಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ |
ಭವಸರ್ಪೇಣ ದಂಷ್ಟ್ರಾಣಾಂ ವಿವೇಕಗತ ಚೇತಸಾಮ್ || ೩೧ ||

ನೃಸಿಂಹಮಂತ್ರರಾಜೋಽಯಂ ಗಾರುಡೋಮಂತ್ರ ಉಚ್ಯತೇ |
ಅಜ್ಞಾನತಮಸಾಂ ನೃಣಾಮಂಧವದ್ಭ್ರಾಂತಚಕ್ಷುಷಾಮ್ || ೩೨ ||

ನೃಸಿಂಹಮಂತ್ರರಾಜೋಽಯಂ ಪ್ರಯಾಸಂ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ |
ತಾಪತ್ರಯಾಗ್ನಿ ದಗ್ಧಾನಾಂ ಛಾಯಾ ಸಂಶ್ರಯಮಿಚ್ಛತಾಮ್ || ೩೩ ||

ನೃಸಿಂಹಮಂತ್ರರಾಜಶ್ಚ ಭಕ್ತಮಾನಸಪಂಜರಮ್ |
ನೃಸಿಂಹೋ ಭಾಸ್ಕರೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಮಂದಿರಮ್ || ೩೪ ||

ವೇದಾಂತವನಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಹರಿಣೀ ಮೃಗ ಇಷ್ಯತೇ |
ನೃಸಿಂಹ ನೀಲಮೇಘಸ್ಯ ಸಂದರ್ಶನ ವಿಶೇಷತಃ || ೩೫ ||

ಮಯೂರಾ ಭಕ್ತಿಮಂತಶ್ಚ ನೃತ್ಯಂತಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಮ್ |
ಅನ್ಯತ್ರ ನಿರ್ಗತಾ ವಾಲಾ ಮಾತರಂ ಪರಿಲೋಕಯ || ೩೬ ||

ಯಥಾ ಯಥಾ ಹಿ ತುಷ್ಯಂತೇ ನೃಸಿಂಹಸ್ಯಾವಲೋಕನಾತ್ |
ಶ್ರೀಮನ್ನೃಸಿಂಹಪಾದಾಬ್ಜಂ ನತ್ವಾರಂಗಪ್ರವೇಶಿತಾ || ೩೭ ||

ಮದೀಯ ಬುದ್ಧಿವನಿತಾ ನಟೀ ನೃತ್ಯತಿ ಸುಂದರೀ |
ಶ್ರೀಮನ್ನೃಸಿಂಹಪಾದಾಬ್ಜ ಮಧುಪೀತ್ವಾ ಮದೋನ್ಮದಃ || ೩೮ ||

ಮದೀಯಾ ಬುದ್ಧಿಮಾಲೋಕ್ಯ ಮೂಢಾ ನಿಂದಂತಿ ಮಾಧವಮ್ |
ಶ್ರೀಮನ್ನೃಸಿಂಹಪಾದಾಬ್ಜರೇಣುಂ ವಿಧಿಸುಭಕ್ಷಣಮ್ || ೪೦ ||

ಮದೀಯಚಿತ್ತಹಂಸೋಽಯಂ ಮನೋವಶ್ಯಂ ನ ಯಾತಿ ಮೇ |
ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಃ ಪಿತಾ ಮಹ್ಯಂ ಮಾತಾ ಚ ನರಕೇಸರೀ || ೪೧ ||

ವರ್ತತೇ ತಾಭುವೌ ನಿತ್ಯಂ ರೌವಹಂ ಪರಿಯಾಮಿ ವೈ |
ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಸತ್ಯಂ ನೃಸಿಂಹಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೪೨ ||

ಅಹೋಭಾಗ್ಯಂ ಅಹೋಭಾಗ್ಯಂ ನಾರಸಿಂಹೋ ಗತಿರ್ಮಮ |
ಶ್ರೀಮನ್ನೃಸಿಂಹಪಾದಾಬ್ಜದ್ವಂದ್ವಂ ಮೇ ಹೃದಯೇ ಸದಾ || ೪೩ ||

ವರ್ತತಾಂ ವರ್ತತಾಂ ನಿತ್ಯಂ ದೃಢಭಕ್ತಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಮೇ |
ನೃಸಿಂಹ ತುಷ್ಟೋ ಭಕ್ತೋಽಯಂ ಭುಕ್ತಿಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ || ೪೪ ||

ನೃಸಿಂಹಹೃದಯಂ ಯಸ್ತು ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸಮಾಹಿತಃ |
ನೃಸಿಂಹತ್ವಂ ಸಮಾಪ್ನೋತಿ ನೃಸಿಂಹಃ ಸಂಪ್ರಸೀದತಿ || ೪೫ ||

ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಂದವಾರೇ ವಿಷೇಶತಃ |
ರಾಜದ್ವಾರೇ ಸಭಾಸ್ಥಾನೇ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ || ೪೬ ||

ಯಂ ಯಂ ಚಿಂತಯತೇ ಕಾಮಂ ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ |
ಇಹ ಲೋಕೇ ಶುಭಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಪರತ್ರ ಚ ಪರಾಂಗತಿಮ್ || ೪೭ ||

ಇತಿ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರಪುರಾಣೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದಕಥಿತಂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed