Taittiriya Upanishad Brahmanandavalli – తైత్తిరీయోపనిషత్ – ౨. బ్రహ్మానన్దవల్లీ


ఓం స॒హ నా॑వవతు | స॒హ నౌ॑ భునక్తు | స॒హ వీ॒ర్య॑o కరవావహై |
తే॒జ॒స్వినా॒వధీ॑తమస్తు॒ మా వి॑ద్విషా॒వహై” |
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||

(తై.ఆ.౮-౧-౧)
బ్ర॒హ్మ॒విదా”ప్నోతి॒ పరమ్” | తదే॒షాఽభ్యు॑క్తా |
స॒త్యం జ్ఞా॒నమ॑న॒న్తం బ్రహ్మ॑ |
యో వేద॒ నిహి॑త॒o గుహా॒యాం పర॒మే వ్యో॑మన్ |
సో”ఽశ్ను॒తే సర్వా॒న్కామా”న్థ్స॒హ | బ్రహ్మ॑ణా విప॒శ్చితేతి॑ ||
తస్మా॒ద్వా ఏ॒తస్మా॑దా॒త్మన॑ ఆకా॒శస్సంభూ॑తః | ఆ॒కా॒శాద్వా॒యుః |
వా॒యోర॒గ్నిః | అ॒గ్నేరాప॑: | అ॒ద్భ్యః పృ॑థి॒వీ |
పృ॒థి॒వ్యా ఓష॑ధయః | ఓష॑ధీ॒భ్యోఽన్నమ్” | అన్నా॒త్పురు॑షః |
స వా ఏష పురుషోఽన్న॑రస॒మయః | తస్యేద॑మేవ॒ శిరః |
అయం దక్షి॑ణః ప॒క్షః | అయముత్త॑రః ప॒క్షః |
అయమాత్మా” | ఇదం పుచ్ఛ॑o ప్రతి॒ష్ఠా |
తదప్యేష శ్లో॑కో భ॒వతి || ౧ ||

ఇతి ప్రథమోఽనువాకః ||

అన్నా॒ద్వై ప్ర॒జాః ప్ర॒జాయ॑న్తే | యాః కాశ్చ॑ పృథి॒వీగ్ శ్రి॒తాః |
అథో॒ అన్నే॑నై॒వ జీ॑వన్తి | అథై॑న॒దపి॑ యన్త్యన్త॒తః |
అన్న॒గ్॒o హి భూ॒తానా॒o జ్యేష్ఠమ్” | తస్మా”థ్సర్వౌష॒ధము॑చ్యతే |
సర్వ॒o వై తేఽన్న॑మాప్నువన్తి | యేఽన్న॒o బ్రహ్మో॒పాస॑తే |
అన్న॒గ్॒o హి భూ॒తానా॒o జ్యేష్ఠమ్” | తస్మా”థ్సర్వౌష॒ధము॑చ్యతే |
అన్నా”ద్భూ॒తాని॒ జాయ॑న్తే | జాతా॒న్యన్నే॑న వర్ధన్తే |
అద్యతేఽత్తి చ॑ భూతా॒ని | తస్మాదన్నం తదుచ్య॑త ఇ॒తి |
తస్మాద్వా ఏతస్మాదన్న॑రస॒మయాత్ | అన్యోఽన్తర ఆత్మా” ప్రాణ॒మయః |
తేనై॑ష పూ॒ర్ణః | స వా ఏష పురుషవి॑ధ ఏ॒వ |
తస్య పురు॑షవి॒ధతామ్ | అన్వయ॑o పురుష॒విధః |
తస్య ప్రాణ॑ ఏవ॒ శిరః | వ్యానో దక్షి॑ణః ప॒క్షః |
అపాన ఉత్త॑రః ప॒క్షః | ఆకా॑శ ఆ॒త్మా |
పృథివీ పుచ్ఛ॑o ప్రతి॒ష్ఠా | తదప్యేష శ్లో॑కో భ॒వతి || ౧ ||

ఇతి ద్వితీయోఽనువాకః ||

ప్రా॒ణం దే॒వా అను॒ప్రాణ॑న్తి | మ॒ను॒ష్యా”: ప॒శవ॑శ్చ॒ యే |
ప్రా॒ణో హి భూ॒తానా॒మాయు॑: | తస్మా”థ్సర్వాయు॒షము॑చ్యతే |
సర్వ॑మే॒వ త॒ ఆయు॑ర్యన్తి | యే ప్రా॒ణం బ్రహ్మో॒పాస॑తే |
ప్రాణో హి భూతా॑నామా॒యుః | తస్మాథ్సర్వాయుషముచ్య॑త ఇ॒తి |
తస్యైష ఏవ శారీ॑ర ఆ॒త్మా | య॑: పూర్వ॒స్య |
తస్మాద్వా ఏతస్మా”త్ప్రాణ॒మయాత్ | అన్యోఽన్తర ఆత్మా॑ మనో॒మయః |
తేనై॑ష పూ॒ర్ణః | స వా ఏష పురుషవి॑ధ ఏ॒వ |
తస్య పురు॑షవి॒ధతామ్ | అన్వయ॑o పురుష॒విధః |
తస్య యజు॑రేవ॒ శిరః | ఋగ్దక్షి॑ణః ప॒క్షః | సామోత్త॑రః ప॒క్షః |
ఆదే॑శ ఆ॒త్మా | అథర్వాఙ్గిరసః పుచ్ఛ॑o ప్రతి॒ష్ఠా |
తదప్యేష శ్లో॑కో భ॒వతి || ౧ ||

ఇతి తృతీయోఽనువాకః ||

యతో॒ వాచో॒ నివ॑ర్తన్తే | అప్రా”ప్య॒ మన॑సా స॒హ |
ఆనన్దం బ్రహ్మ॑ణో వి॒ద్వాన్ | న బిభేతి కదా॑చనే॒తి |
తస్యైష ఏవ శారీ॑ర ఆ॒త్మా | య॑: పూర్వ॒స్య |
తస్మాద్వా ఏతస్మా”న్మనో॒మయాత్ | అన్యోఽన్తర ఆత్మా వి॑జ్ఞాన॒మయః |
తేనై॑ష పూ॒ర్ణః | స వా ఏష పురుషవి॑ధ ఏ॒వ |
తస్య పురు॑షవి॒ధతామ్ |
అన్వయ॑o పురుష॒విధః | తస్య శ్ర॑ద్ధైవ॒ శిరః |
ఋతం దక్షి॑ణః ప॒క్షః |
సత్యముత్త॑రః ప॒క్షః | యో॑గ ఆ॒త్మా | మహః పుచ్ఛ॑o ప్రతి॒ష్ఠా |
తదప్యేష శ్లో॑కో భ॒వతి || ౧ ||

ఇతి చతుర్థోఽనువాకః ||

వి॒జ్ఞాన॑o య॒జ్ఞం త॑నుతే | కర్మా॑ణి తను॒తేఽపి॑ చ |
వి॒జ్ఞాన॑o దే॒వాస్సర్వే” |
బ్రహ్మ॒ జ్యేష్ఠ॒ముపా॑సతే | వి॒జ్ఞాన॒o బ్రహ్మ॒ చేద్వేద॑ |
తస్మా॒చ్చేన్న ప్ర॒మాద్య॑తి | శ॒రీరే॑ పాప్మ॑నో హి॒త్వా |
సర్వాన్కామాన్థ్సమశ్ను॑త ఇ॒తి | తస్యైష ఏవ శారీ॑ర ఆ॒త్మా |
య॑: పూర్వ॒స్య | తస్మాద్వా ఏతస్మాద్వి॑జ్ఞాన॒మయాత్ |
అన్యోఽన్తర ఆత్మా॑ఽఽనన్ద॒మయః | తేనై॑ష పూ॒ర్ణః |
స వా ఏష పురుషవి॑ధ ఏ॒వ | తస్య పురు॑షవి॒ధతామ్ |
అన్వయ॑o పురుష॒విధః | తస్య ప్రియ॑మేవ॒ శిరః |
మోదో దక్షి॑ణః ప॒క్షః |
ప్రమోద ఉత్త॑రః ప॒క్షః | ఆన॑న్ద ఆ॒త్మా | బ్రహ్మ పుచ్ఛ॑o ప్రతి॒ష్ఠా |
తదప్యేష శ్లో॑కో భ॒వతి || ౧ ||

ఇతి పఞ్చమోఽనువాకః ||

అస॑న్నే॒వ స॑ భవతి | అస॒ద్బ్రహ్మేతి॒ వేద॒ చేత్ |
అస్తి బ్రహ్మేతి॑ చేద్వే॒ద | సన్తమేనం తతో వి॑దురి॒తి |
తస్యైష ఏవ శారీ॑ర ఆ॒త్మా | య॑: పూర్వ॒స్య |
అథాతో॑ఽనుప్ర॒శ్నాః | ఉ॒తావి॒ద్వాన॒ముం లో॒కం ప్రేత్య॑ |
కశ్చ॒న గ॑చ్ఛ॒తీ ౩ |
ఆహో॑ వి॒ద్వాన॒ముం లో॒కం ప్రేత్య॑ | కశ్చి॒థ్సమ॑శ్ను॒తా ౩ ఉ॒ |
సో॑ఽకామయత | బ॒హుస్యా॒o ప్రజా॑యే॒యేతి॑ | స తపో॑ఽతప్యత |
స తప॑స్త॒ప్త్వా | ఇ॒దగ్ం సర్వ॑మసృజత | యది॒దం కిఞ్చ॑ |
తథ్సృ॒ష్ట్వా | తదే॒వాను॒ప్రావి॑శత్ | తద॑ను ప్ర॒విశ్య॑ |
సచ్చ॒ త్యచ్చా॑భవత్ |
ని॒రుక్త॒o చాని॑రుక్తం చ | ని॒లయ॑న॒o చాని॑లయనం చ |
వి॒జ్ఞాన॒o చావి॑జ్ఞానం చ | సత్యం చానృతం చ స॑త్యమ॒భవత్ |
యది॑దం కి॒ఞ్చ | తత్సత్యమి॑త్యాచ॒క్షతే |
తదప్యేష శ్లో॑కో భ॒వతి || ౧ ||

ఇతి షష్ఠోఽనువాకః ||

అస॒ద్వా ఇ॒దమగ్ర॑ ఆసీత్ | తతో॒ వై సద॑జాయత |
తదాత్మానగ్గ్ స్వయ॑మకు॒రుత | తస్మాత్తథ్సుకృతముచ్య॑త ఇ॒తి |
యద్వై॑ తథ్సు॒కృతమ్ | ర॑సో వై॒ సః |
రసగ్గ్ హ్యేవాయం లబ్ధ్వాఽఽన॑న్దీ భ॒వతి |
కో హ్యేవాన్యా”త్కః ప్రా॒ణ్యాత్ | యదేష ఆకాశ ఆన॑న్దో న॒ స్యాత్ |
ఏష హ్యేవాఽఽన॑న్దయా॒తి |
య॒దా హ్యే॑వైష॒ ఏతస్మిన్నదృశ్యేఽనాత్మ్యేఽనిరుక్తేఽనిలయనేఽభయం
ప్రతి॑ష్ఠాం వి॒న్దతే | అథ సోఽభయం గ॑తో భ॒వతి |
య॒దా హ్యే॑వైష॒ ఏతస్మిన్నుదరమన్త॑రం కు॒రుతే |
అథ తస్య భ॑యం భ॒వతి | తత్త్వేవ భయం విదుషోఽమ॑న్వాన॒స్య |
తదప్యేష శ్లో॑కో భ॒వతి || ౧ ||

ఇతి సప్తమోఽనువాకః ||

భీ॒షాఽస్మా॒ద్వాత॑: పవతే | భీ॒షోదే॑తి॒ సూర్య॑: |
భీషాఽస్మాదగ్ని॑శ్చేన్ద్ర॒శ్చ | మృత్యుర్ధావతి పఞ్చ॑మ ఇ॒తి |
సైషాఽఽనన్దస్య మీమాగ్॑oసా భ॒వతి |
యువా స్యాథ్సాధుయు॑వాఽధ్యా॒యకః |
ఆశిష్ఠో దృఢిష్ఠో॑ బలి॒ష్ఠః |
తస్యేయం పృథివీ సర్వా విత్తస్య॑ పూర్ణా॒ స్యాత్ |
స ఏకో మానుష॑ ఆన॒న్దః | తే యే శతం మానుషా॑ ఆన॒న్దాః || ౧ ||

స ఏకో మనుష్యగన్ధర్వాణా॑మాన॒న్దః | శ్రోత్రియస్య చాకామ॑హత॒స్య |
తే యే శతం మనుష్యగన్ధర్వాణా॑మాన॒న్దాః |
స ఏకో దేవగన్ధర్వాణా॑మాన॒న్దః | శ్రోత్రియస్య చాకామ॑హత॒స్య |
తే యే శతం దేవగన్ధర్వాణా॑మాన॒న్దాః |
స ఏకః పితృణాం చిరలోకలోకానా॑మాన॒న్దః |
శ్రోత్రియస్య చాకామ॑హత॒స్య |
తే యే శతం పితృణాం చిరలోకలోకానా॑మాన॒న్దాః |
స ఏక ఆజానజానాం దేవానా॑మాన॒న్దః || ౨ ||

శ్రోత్రియస్య చాకామ॑హత॒స్య |
తే యే శతమాజానజానాం దేవానా॑మాన॒న్దాః |
స ఏకః కర్మదేవానాం దేవానా॑మాన॒న్దః |
యే కర్మణా దేవాన॑పియ॒న్తి | శ్రోత్రియస్య చాకామ॑హత॒స్య |
తే యే శతం కర్మదేవానాం దేవానా॑మాన॒న్దాః |
స ఏకో దేవానా॑మాన॒న్దః | శ్రోత్రియస్య చాకామ॑హత॒స్య |
తే యే శతం దేవానా॑మాన॒న్దాః | స ఏక ఇన్ద్ర॑స్యాఽఽన॒న్దః || ౩ ||

శ్రోత్రియస్య చాకామ॑హత॒స్య | తే యే శతమిన్ద్ర॑స్యాఽఽన॒న్దాః |
స ఏకో బృహస్పతే॑రాన॒న్దః | శ్రోత్రియస్య చాకామ॑హత॒స్య |
తే యే శతం బృహస్పతే॑రాన॒న్దాః | స ఏకః ప్రజాపతే॑రాన॒న్దః |
శ్రోత్రియస్య చాకామ॑హత॒స్య |
తే యే శతం ప్రజాపతే॑రాన॒న్దాః |
స ఏకో బ్రహ్మణ॑ ఆన॒న్దః | శ్రోత్రియస్య చాకామ॑హత॒స్య || ౪ ||

స యశ్చా॑యం పు॒రుషే | యశ్చాసా॑వాది॒త్యే | స ఏక॑: |
స య॑ ఏవ॒oవిత్ | అస్మాల్లో॑కాత్ప్రే॒త్య |
ఏతమన్నమయమాత్మానముప॑సఙ్క్రా॒మతి |
ఏతం ప్రాణమయమాత్మానముప॑సఙ్క్రా॒మతి |
ఏతం మనోమయమాత్మానముప॑సఙ్క్రా॒మతి |
ఏతం విజ్ఞానమయమాత్మానముప॑సఙ్క్రా॒మతి |
ఏతమానన్దమయమాత్మానముప॑సఙ్క్రా॒మతి |
తదప్యేష శ్లో॑కో భ॒వతి || ౫ ||

ఇత్యష్టమోఽనువాకః ||

యతో॒ వాచో॒ నివ॑ర్తన్తే | అప్రా”ప్య॒ మన॑సా స॒హ |
ఆనన్దం బ్రహ్మ॑ణో వి॒ద్వాన్ |
న బిభేతి కుత॑శ్చనే॒తి |
ఏతగ్ం హ వావ॑ న త॒పతి |
కిమహగ్ం సాధు॑ నాక॒రవమ్ | కిమహం పాపమకర॑వమి॒తి |
స య ఏవం విద్వానేతే ఆత్మా॑నగ్గ్ స్పృ॒ణుతే |
ఉ॒భే హ్యే॑వైష॒ ఏతే ఆత్మా॑నగ్గ్ స్పృ॒ణుతే | య ఏ॒వం వేద॑ |
ఇత్యు॑ప॒నిష॑త్ || ౧ ||

ఇతి నవమోఽనువాకః ||

|| ఇతి బ్రహ్మానన్దవల్లీ సమాప్తా ||

ఓం స॒హ నా॑వవతు | స॒హ నౌ॑ భునక్తు | స॒హ వీ॒ర్య॑o కరవావహై |
తే॒జ॒స్వినా॒వధీ॑తమస్తు॒ మా వి॑ద్విషా॒వహై” |
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||

తైత్తిరీయోపనిషత్ – ౩. భృగువల్లీ >>


మరిన్ని వేదసూక్తములు చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed