Taittiriya Upanishad Brahmanandavalli – ತೈತ್ತಿರೀಯೋಪನಿಷತ್ – 2 (ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದವಲ್ಲೀ)


<< ತೈತ್ತಿರೀಯೋಪನಿಷತ್ – 1 (ಶೀಕ್ಷಾವಲ್ಲೀ)

ಓಂ ಸ॒ಹ ನಾ॑ವವತು । ಸ॒ಹ ನೌ॑ ಭುನಕ್ತು । ಸ॒ಹ ವೀ॒ರ್ಯಂ॑ ಕರವಾವಹೈ ।
ತೇ॒ಜ॒ಸ್ವಿನಾ॒ವಧೀ॑ತಮಸ್ತು॒ ಮಾ ವಿ॑ದ್ವಿಷಾ॒ವಹೈ᳚ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥

(ತೈ।ಆ।8-1-1)
ಬ್ರ॒ಹ್ಮ॒ವಿದಾ᳚ಪ್ನೋತಿ॒ ಪರಮ್᳚ । ತದೇ॒ಷಾಽಭ್ಯು॑ಕ್ತಾ ।
ಸ॒ತ್ಯಂ ಜ್ಞಾ॒ನಮ॑ನ॒ನ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮ॑ ।
ಯೋ ವೇದ॒ ನಿಹಿ॑ತಂ॒ ಗುಹಾ॒ಯಾಂ ಪರ॒ಮೇ ವ್ಯೋ॑ಮನ್ ।
ಸೋ᳚ಽಶ್ನು॒ತೇ ಸರ್ವಾ॒ನ್ಕಾಮಾ᳚ನ್ಥ್ಸ॒ಹ । ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾ ವಿಪ॒ಶ್ಚಿತೇತಿ॑ ॥

ತಸ್ಮಾ॒ದ್ವಾ ಏ॒ತಸ್ಮಾ॑ದಾ॒ತ್ಮನ॑ ಆಕಾ॒ಶಸ್ಸಮ್ಭೂ॑ತಃ । ಆ॒ಕಾ॒ಶಾದ್ವಾ॒ಯುಃ ।
ವಾ॒ಯೋರ॒ಗ್ನಿಃ । ಅ॒ಗ್ನೇರಾಪ॑: । ಅ॒ದ್ಭ್ಯಃ ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀ ।
ಪೃ॒ಥಿ॒ವ್ಯಾ ಓಷ॑ಧಯಃ । ಓಷ॑ಧೀ॒ಭ್ಯೋಽನ್ನಮ್᳚ । ಅನ್ನಾ॒ತ್ಪುರು॑ಷಃ ।
ಸ ವಾ ಏಷ ಪುರುಷೋಽನ್ನ॑ರಸ॒ಮಯಃ । ತಸ್ಯೇದ॑ಮೇವ॒ ಶಿರಃ ।
ಅಯಂ ದಕ್ಷಿ॑ಣಃ ಪ॒ಕ್ಷಃ । ಅಯಮುತ್ತ॑ರಃ ಪ॒ಕ್ಷಃ ।
ಅಯಮಾತ್ಮಾ᳚ । ಇದಂ ಪುಚ್ಛಂ॑ ಪ್ರತಿ॒ಷ್ಠಾ ।
ತದಪ್ಯೇಷ ಶ್ಲೋ॑ಕೋ ಭ॒ವತಿ ॥ 1 ॥

ಇತಿ ಪ್ರಥಮೋಽನುವಾಕಃ ॥

ಅನ್ನಾ॒ದ್ವೈ ಪ್ರ॒ಜಾಃ ಪ್ರ॒ಜಾಯ॑ನ್ತೇ । ಯಾಃ ಕಾಶ್ಚ॑ ಪೃಥಿ॒ವೀಗ್ ಶ್ರಿ॒ತಾಃ ।
ಅಥೋ॒ ಅನ್ನೇ॑ನೈ॒ವ ಜೀ॑ವನ್ತಿ । ಅಥೈ॑ನ॒ದಪಿ॑ ಯನ್ತ್ಯನ್ತ॒ತಃ ।
ಅನ್ನ॒ಗ್ಂ॒ ಹಿ ಭೂ॒ತಾನಾಂ॒ ಜ್ಯೇಷ್ಠಮ್᳚ । ತಸ್ಮಾ᳚ಥ್ಸರ್ವೌಷ॒ಧಮು॑ಚ್ಯತೇ ।
ಸರ್ವಂ॒ ವೈ ತೇಽನ್ನ॑ಮಾಪ್ನುವನ್ತಿ । ಯೇಽನ್ನಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮೋ॒ಪಾಸ॑ತೇ ।
ಅನ್ನ॒ಗ್ಂ॒ ಹಿ ಭೂ॒ತಾನಾಂ॒ ಜ್ಯೇಷ್ಠಮ್᳚ । ತಸ್ಮಾ᳚ಥ್ಸರ್ವೌಷ॒ಧಮು॑ಚ್ಯತೇ ।
ಅನ್ನಾ᳚ದ್ಭೂ॒ತಾನಿ॒ ಜಾಯ॑ನ್ತೇ । ಜಾತಾ॒ನ್ಯನ್ನೇ॑ನ ವರ್ಧನ್ತೇ ।
ಅದ್ಯತೇಽತ್ತಿ ಚ॑ ಭೂತಾ॒ನಿ । ತಸ್ಮಾದನ್ನಂ ತದುಚ್ಯ॑ತ ಇ॒ತಿ ।
ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾದನ್ನ॑ರಸ॒ಮಯಾತ್ । ಅನ್ಯೋಽನ್ತರ ಆತ್ಮಾ᳚ ಪ್ರಾಣ॒ಮಯಃ ।
ತೇನೈ॑ಷ ಪೂ॒ರ್ಣಃ । ಸ ವಾ ಏಷ ಪುರುಷವಿ॑ಧ ಏ॒ವ ।
ತಸ್ಯ ಪುರು॑ಷವಿ॒ಧತಾಮ್ । ಅನ್ವಯಂ॑ ಪುರುಷ॒ವಿಧಃ ।
ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣ॑ ಏವ॒ ಶಿರಃ । ವ್ಯಾನೋ ದಕ್ಷಿ॑ಣಃ ಪ॒ಕ್ಷಃ ।
ಅಪಾನ ಉತ್ತ॑ರಃ ಪ॒ಕ್ಷಃ । ಆಕಾ॑ಶ ಆ॒ತ್ಮಾ ।
ಪೃಥಿವೀ ಪುಚ್ಛಂ॑ ಪ್ರತಿ॒ಷ್ಠಾ । ತದಪ್ಯೇಷ ಶ್ಲೋ॑ಕೋ ಭ॒ವತಿ ॥ 1 ॥

ಇತಿ ದ್ವಿತೀಯೋಽನುವಾಕಃ ॥

ಪ್ರಾ॒ಣಂ ದೇ॒ವಾ ಅನು॒ಪ್ರಾಣ॑ನ್ತಿ । ಮ॒ನು॒ಷ್ಯಾ᳚: ಪ॒ಶವ॑ಶ್ಚ॒ ಯೇ ।
ಪ್ರಾ॒ಣೋ ಹಿ ಭೂ॒ತಾನಾ॒ಮಾಯು॑: । ತಸ್ಮಾ᳚ಥ್ಸರ್ವಾಯು॒ಷಮು॑ಚ್ಯತೇ ।
ಸರ್ವ॑ಮೇ॒ವ ತ॒ ಆಯು॑ರ್ಯನ್ತಿ । ಯೇ ಪ್ರಾ॒ಣಂ ಬ್ರಹ್ಮೋ॒ಪಾಸ॑ತೇ ।
ಪ್ರಾಣೋ ಹಿ ಭೂತಾ॑ನಾಮಾ॒ಯುಃ । ತಸ್ಮಾಥ್ಸರ್ವಾಯುಷಮುಚ್ಯ॑ತ ಇ॒ತಿ ।
ತಸ್ಯೈಷ ಏವ ಶಾರೀ॑ರ ಆ॒ತ್ಮಾ । ಯ॑: ಪೂರ್ವ॒ಸ್ಯ ।
ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾ᳚ತ್ಪ್ರಾಣ॒ಮಯಾತ್ । ಅನ್ಯೋಽನ್ತರ ಆತ್ಮಾ॑ ಮನೋ॒ಮಯಃ ।
ತೇನೈ॑ಷ ಪೂ॒ರ್ಣಃ । ಸ ವಾ ಏಷ ಪುರುಷವಿ॑ಧ ಏ॒ವ ।
ತಸ್ಯ ಪುರು॑ಷವಿ॒ಧತಾಮ್ । ಅನ್ವಯಂ॑ ಪುರುಷ॒ವಿಧಃ ।
ತಸ್ಯ ಯಜು॑ರೇವ॒ ಶಿರಃ । ಋಗ್ದಕ್ಷಿ॑ಣಃ ಪ॒ಕ್ಷಃ । ಸಾಮೋತ್ತ॑ರಃ ಪ॒ಕ್ಷಃ ।
ಆದೇ॑ಶ ಆ॒ತ್ಮಾ । ಅಥರ್ವಾಙ್ಗಿರಸಃ ಪುಚ್ಛಂ॑ ಪ್ರತಿ॒ಷ್ಠಾ ।
ತದಪ್ಯೇಷ ಶ್ಲೋ॑ಕೋ ಭ॒ವತಿ ॥ 1 ॥

ಇತಿ ತೃತೀಯೋಽನುವಾಕಃ ॥

ಯತೋ॒ ವಾಚೋ॒ ನಿವ॑ರ್ತನ್ತೇ । ಅಪ್ರಾ᳚ಪ್ಯ॒ ಮನ॑ಸಾ ಸ॒ಹ ।
ಆನನ್ದಂ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣೋ ವಿ॒ದ್ವಾನ್ । ನ ಬಿಭೇತಿ ಕದಾ॑ಚನೇ॒ತಿ ।
ತಸ್ಯೈಷ ಏವ ಶಾರೀ॑ರ ಆ॒ತ್ಮಾ । ಯ॑: ಪೂರ್ವ॒ಸ್ಯ ।
ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾ᳚ನ್ಮನೋ॒ಮಯಾತ್ । ಅನ್ಯೋಽನ್ತರ ಆತ್ಮಾ ವಿ॑ಜ್ಞಾನ॒ಮಯಃ ।
ತೇನೈ॑ಷ ಪೂ॒ರ್ಣಃ । ಸ ವಾ ಏಷ ಪುರುಷವಿ॑ಧ ಏ॒ವ ।
ತಸ್ಯ ಪುರು॑ಷವಿ॒ಧತಾಮ್ ।
ಅನ್ವಯಂ॑ ಪುರುಷ॒ವಿಧಃ । ತಸ್ಯ ಶ್ರ॑ದ್ಧೈವ॒ ಶಿರಃ ।
ಋತಂ ದಕ್ಷಿ॑ಣಃ ಪ॒ಕ್ಷಃ ।
ಸತ್ಯಮುತ್ತ॑ರಃ ಪ॒ಕ್ಷಃ । ಯೋ॑ಗ ಆ॒ತ್ಮಾ । ಮಹಃ ಪುಚ್ಛಂ॑ ಪ್ರತಿ॒ಷ್ಠಾ ।
ತದಪ್ಯೇಷ ಶ್ಲೋ॑ಕೋ ಭ॒ವತಿ ॥ 1 ॥

ಇತಿ ಚತುರ್ಥೋಽನುವಾಕಃ ॥

ವಿ॒ಜ್ಞಾನಂ॑ ಯ॒ಜ್ಞಂ ತ॑ನುತೇ । ಕರ್ಮಾ॑ಣಿ ತನು॒ತೇಽಪಿ॑ ಚ ।
ವಿ॒ಜ್ಞಾನಂ॑ ದೇ॒ವಾಸ್ಸರ್ವೇ᳚ ।
ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಜ್ಯೇಷ್ಠ॒ಮುಪಾ॑ಸತೇ । ವಿ॒ಜ್ಞಾನಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಚೇದ್ವೇದ॑ ।
ತಸ್ಮಾ॒ಚ್ಚೇನ್ನ ಪ್ರ॒ಮಾದ್ಯ॑ತಿ । ಶ॒ರೀರೇ॑ ಪಾಪ್ಮ॑ನೋ ಹಿ॒ತ್ವಾ ।
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನ್ಥ್ಸಮಶ್ನು॑ತ ಇ॒ತಿ । ತಸ್ಯೈಷ ಏವ ಶಾರೀ॑ರ ಆ॒ತ್ಮಾ ।
ಯ॑: ಪೂರ್ವ॒ಸ್ಯ । ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾದ್ವಿ॑ಜ್ಞಾನ॒ಮಯಾತ್ ।
ಅನ್ಯೋಽನ್ತರ ಆತ್ಮಾ॑ಽಽನನ್ದ॒ಮಯಃ । ತೇನೈ॑ಷ ಪೂ॒ರ್ಣಃ ।
ಸ ವಾ ಏಷ ಪುರುಷವಿ॑ಧ ಏ॒ವ । ತಸ್ಯ ಪುರು॑ಷವಿ॒ಧತಾಮ್ ।
ಅನ್ವಯಂ॑ ಪುರುಷ॒ವಿಧಃ । ತಸ್ಯ ಪ್ರಿಯ॑ಮೇವ॒ ಶಿರಃ ।
ಮೋದೋ ದಕ್ಷಿ॑ಣಃ ಪ॒ಕ್ಷಃ ।
ಪ್ರಮೋದ ಉತ್ತ॑ರಃ ಪ॒ಕ್ಷಃ । ಆನ॑ನ್ದ ಆ॒ತ್ಮಾ । ಬ್ರಹ್ಮ ಪುಚ್ಛಂ॑ ಪ್ರತಿ॒ಷ್ಠಾ ।
ತದಪ್ಯೇಷ ಶ್ಲೋ॑ಕೋ ಭ॒ವತಿ ॥ 1 ॥

ಇತಿ ಪಞ್ಚಮೋಽನುವಾಕಃ ॥

ಅಸ॑ನ್ನೇ॒ವ ಸ॑ ಭವತಿ । ಅಸ॒ದ್ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ॒ ವೇದ॒ ಚೇತ್ ।
ಅಸ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ॑ ಚೇದ್ವೇ॒ದ । ಸನ್ತಮೇನಂ ತತೋ ವಿ॑ದುರಿ॒ತಿ ।
ತಸ್ಯೈಷ ಏವ ಶಾರೀ॑ರ ಆ॒ತ್ಮಾ । ಯ॑: ಪೂರ್ವ॒ಸ್ಯ ।
ಅಥಾತೋ॑ಽನುಪ್ರ॒ಶ್ನಾಃ । ಉ॒ತಾವಿ॒ದ್ವಾನ॒ಮುಂ ಲೋ॒ಕಂ ಪ್ರೇತ್ಯ॑ ।
ಕಶ್ಚ॒ನ ಗ॑ಚ್ಛ॒ತೀ 3 ।
ಆಹೋ॑ ವಿ॒ದ್ವಾನ॒ಮುಂ ಲೋ॒ಕಂ ಪ್ರೇತ್ಯ॑ । ಕಶ್ಚಿ॒ಥ್ಸಮ॑ಶ್ನು॒ತಾ 3 ಉ॒ ।
ಸೋ॑ಽಕಾಮಯತ । ಬ॒ಹುಸ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರಜಾ॑ಯೇ॒ಯೇತಿ॑ । ಸ ತಪೋ॑ಽತಪ್ಯತ ।
ಸ ತಪ॑ಸ್ತ॒ಪ್ತ್ವಾ । ಇ॒ದಗ್ಂ ಸರ್ವ॑ಮಸೃಜತ । ಯದಿ॒ದಂ ಕಿಞ್ಚ॑ ।
ತಥ್ಸೃ॒ಷ್ಟ್ವಾ । ತದೇ॒ವಾನು॒ಪ್ರಾವಿ॑ಶತ್ । ತದ॑ನು ಪ್ರ॒ವಿಶ್ಯ॑ ।
ಸಚ್ಚ॒ ತ್ಯಚ್ಚಾ॑ಭವತ್ ।
ನಿ॒ರುಕ್ತಂ॒ ಚಾನಿ॑ರುಕ್ತಂ ಚ । ನಿ॒ಲಯ॑ನಂ॒ ಚಾನಿ॑ಲಯನಂ ಚ ।
ವಿ॒ಜ್ಞಾನಂ॒ ಚಾವಿ॑ಜ್ಞಾನಂ ಚ । ಸತ್ಯಂ ಚಾನೃತಂ ಚ ಸ॑ತ್ಯಮ॒ಭವತ್ ।
ಯದಿ॑ದಂ ಕಿ॒ಞ್ಚ । ತತ್ಸತ್ಯಮಿ॑ತ್ಯಾಚ॒ಕ್ಷತೇ ।
ತದಪ್ಯೇಷ ಶ್ಲೋ॑ಕೋ ಭ॒ವತಿ ॥ 1 ॥

ಇತಿ ಷಷ್ಠೋಽನುವಾಕಃ ॥

ಅಸ॒ದ್ವಾ ಇ॒ದಮಗ್ರ॑ ಆಸೀತ್ । ತತೋ॒ ವೈ ಸದ॑ಜಾಯತ ।
ತದಾತ್ಮಾನಗ್ಗ್ ಸ್ವಯ॑ಮಕು॒ರುತ । ತಸ್ಮಾತ್ತಥ್ಸುಕೃತಮುಚ್ಯ॑ತ ಇ॒ತಿ ।
ಯದ್ವೈ॑ ತಥ್ಸು॒ಕೃತಮ್ । ರ॑ಸೋ ವೈ॒ ಸಃ ।
ರಸಗ್ಗ್ ಹ್ಯೇವಾಯಂ ಲಬ್ಧ್ವಾಽಽನ॑ನ್ದೀ ಭ॒ವತಿ ।
ಕೋ ಹ್ಯೇವಾನ್ಯಾ᳚ತ್ಕಃ ಪ್ರಾ॒ಣ್ಯಾತ್ । ಯದೇಷ ಆಕಾಶ ಆನ॑ನ್ದೋ ನ॒ ಸ್ಯಾತ್ ।
ಏಷ ಹ್ಯೇವಾಽಽನ॑ನ್ದಯಾ॒ತಿ ।
ಯ॒ದಾ ಹ್ಯೇ॑ವೈಷ॒ ಏತಸ್ಮಿನ್ನದೃಶ್ಯೇಽನಾತ್ಮ್ಯೇಽನಿರುಕ್ತೇಽನಿಲಯನೇಽಭಯಂ
ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಾಂ ವಿ॒ನ್ದತೇ । ಅಥ ಸೋಽಭಯಂ ಗ॑ತೋ ಭ॒ವತಿ ।
ಯ॒ದಾ ಹ್ಯೇ॑ವೈಷ॒ ಏತಸ್ಮಿನ್ನುದರಮನ್ತ॑ರಂ ಕು॒ರುತೇ ।
ಅಥ ತಸ್ಯ ಭ॑ಯಂ ಭ॒ವತಿ । ತತ್ತ್ವೇವ ಭಯಂ ವಿದುಷೋಽಮ॑ನ್ವಾನ॒ಸ್ಯ ।
ತದಪ್ಯೇಷ ಶ್ಲೋ॑ಕೋ ಭ॒ವತಿ ॥ 1 ॥

ಇತಿ ಸಪ್ತಮೋಽನುವಾಕಃ ॥

ಭೀ॒ಷಾಽಸ್ಮಾ॒ದ್ವಾತ॑: ಪವತೇ । ಭೀ॒ಷೋದೇ॑ತಿ॒ ಸೂರ್ಯ॑: ।
ಭೀಷಾಽಸ್ಮಾದಗ್ನಿ॑ಶ್ಚೇನ್ದ್ರ॒ಶ್ಚ । ಮೃತ್ಯುರ್ಧಾವತಿ ಪಞ್ಚ॑ಮ ಇ॒ತಿ ।
ಸೈಷಾಽಽನನ್ದಸ್ಯ ಮೀಮಾಗ್ಂ॑ಸಾ ಭ॒ವತಿ ।
ಯುವಾ ಸ್ಯಾಥ್ಸಾಧುಯು॑ವಾಽಧ್ಯಾ॒ಯಕಃ ।
ಆಶಿಷ್ಠೋ ದೃಢಿಷ್ಠೋ॑ ಬಲಿ॒ಷ್ಠಃ ।
ತಸ್ಯೇಯಂ ಪೃಥಿವೀ ಸರ್ವಾ ವಿತ್ತಸ್ಯ॑ ಪೂರ್ಣಾ॒ ಸ್ಯಾತ್ ।
ಸ ಏಕೋ ಮಾನುಷ॑ ಆನ॒ನ್ದಃ । ತೇ ಯೇ ಶತಂ ಮಾನುಷಾ॑ ಆನ॒ನ್ದಾಃ ॥ 1 ॥

ಸ ಏಕೋ ಮನುಷ್ಯಗನ್ಧರ್ವಾಣಾ॑ಮಾನ॒ನ್ದಃ । ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚಾಕಾಮ॑ಹತ॒ಸ್ಯ ।
ತೇ ಯೇ ಶತಂ ಮನುಷ್ಯಗನ್ಧರ್ವಾಣಾ॑ಮಾನ॒ನ್ದಾಃ ।
ಸ ಏಕೋ ದೇವಗನ್ಧರ್ವಾಣಾ॑ಮಾನ॒ನ್ದಃ । ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚಾಕಾಮ॑ಹತ॒ಸ್ಯ ।
ತೇ ಯೇ ಶತಂ ದೇವಗನ್ಧರ್ವಾಣಾ॑ಮಾನ॒ನ್ದಾಃ ।
ಸ ಏಕಃ ಪಿತೃಣಾಂ ಚಿರಲೋಕಲೋಕಾನಾ॑ಮಾನ॒ನ್ದಃ ।
ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚಾಕಾಮ॑ಹತ॒ಸ್ಯ ।
ತೇ ಯೇ ಶತಂ ಪಿತೃಣಾಂ ಚಿರಲೋಕಲೋಕಾನಾ॑ಮಾನ॒ನ್ದಾಃ ।
ಸ ಏಕ ಆಜಾನಜಾನಾಂ ದೇವಾನಾ॑ಮಾನ॒ನ್ದಃ ॥ 2 ॥

ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚಾಕಾಮ॑ಹತ॒ಸ್ಯ ।
ತೇ ಯೇ ಶತಮಾಜಾನಜಾನಾಂ ದೇವಾನಾ॑ಮಾನ॒ನ್ದಾಃ ।
ಸ ಏಕಃ ಕರ್ಮದೇವಾನಾಂ ದೇವಾನಾ॑ಮಾನ॒ನ್ದಃ ।
ಯೇ ಕರ್ಮಣಾ ದೇವಾನ॑ಪಿಯ॒ನ್ತಿ । ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚಾಕಾಮ॑ಹತ॒ಸ್ಯ ।
ತೇ ಯೇ ಶತಂ ಕರ್ಮದೇವಾನಾಂ ದೇವಾನಾ॑ಮಾನ॒ನ್ದಾಃ ।
ಸ ಏಕೋ ದೇವಾನಾ॑ಮಾನ॒ನ್ದಃ । ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚಾಕಾಮ॑ಹತ॒ಸ್ಯ ।
ತೇ ಯೇ ಶತಂ ದೇವಾನಾ॑ಮಾನ॒ನ್ದಾಃ । ಸ ಏಕ ಇನ್ದ್ರ॑ಸ್ಯಾಽಽನ॒ನ್ದಃ ॥ 3 ॥

ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚಾಕಾಮ॑ಹತ॒ಸ್ಯ । ತೇ ಯೇ ಶತಮಿನ್ದ್ರ॑ಸ್ಯಾಽಽನ॒ನ್ದಾಃ ।
ಸ ಏಕೋ ಬೃಹಸ್ಪತೇ॑ರಾನ॒ನ್ದಃ । ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚಾಕಾಮ॑ಹತ॒ಸ್ಯ ।
ತೇ ಯೇ ಶತಂ ಬೃಹಸ್ಪತೇ॑ರಾನ॒ನ್ದಾಃ । ಸ ಏಕಃ ಪ್ರಜಾಪತೇ॑ರಾನ॒ನ್ದಃ ।
ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚಾಕಾಮ॑ಹತ॒ಸ್ಯ ।
ತೇ ಯೇ ಶತಂ ಪ್ರಜಾಪತೇ॑ರಾನ॒ನ್ದಾಃ ।
ಸ ಏಕೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ॑ ಆನ॒ನ್ದಃ । ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚಾಕಾಮ॑ಹತ॒ಸ್ಯ ॥ 4 ॥

ಸ ಯಶ್ಚಾ॑ಯಂ ಪು॒ರುಷೇ । ಯಶ್ಚಾಸಾ॑ವಾದಿ॒ತ್ಯೇ । ಸ ಏಕ॑: ।
ಸ ಯ॑ ಏವಂ॒ವಿತ್ । ಅಸ್ಮಾಲ್ಲೋ॑ಕಾತ್ಪ್ರೇ॒ತ್ಯ ।
ಏತಮನ್ನಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪ॑ಸಙ್ಕ್ರಾ॒ಮತಿ ।
ಏತಂ ಪ್ರಾಣಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪ॑ಸಙ್ಕ್ರಾ॒ಮತಿ ।
ಏತಂ ಮನೋಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪ॑ಸಙ್ಕ್ರಾ॒ಮತಿ ।
ಏತಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪ॑ಸಙ್ಕ್ರಾ॒ಮತಿ ।
ಏತಮಾನನ್ದಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪ॑ಸಙ್ಕ್ರಾ॒ಮತಿ ।
ತದಪ್ಯೇಷ ಶ್ಲೋ॑ಕೋ ಭ॒ವತಿ ॥ 5 ॥

ಇತ್ಯಷ್ಟಮೋಽನುವಾಕಃ ॥

ಯತೋ॒ ವಾಚೋ॒ ನಿವ॑ರ್ತನ್ತೇ । ಅಪ್ರಾ᳚ಪ್ಯ॒ ಮನ॑ಸಾ ಸ॒ಹ ।
ಆನನ್ದಂ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣೋ ವಿ॒ದ್ವಾನ್ ।
ನ ಬಿಭೇತಿ ಕುತ॑ಶ್ಚನೇ॒ತಿ ।
ಏತಗ್ಂ ಹ ವಾವ॑ ನ ತ॒ಪತಿ ।
ಕಿಮಹಗ್ಂ ಸಾಧು॑ ನಾಕ॒ರವಮ್ । ಕಿಮಹಂ ಪಾಪಮಕರ॑ವಮಿ॒ತಿ ।
ಸ ಯ ಏವಂ ವಿದ್ವಾನೇತೇ ಆತ್ಮಾ॑ನಗ್ಗ್ ಸ್ಪೃ॒ಣುತೇ ।
ಉ॒ಭೇ ಹ್ಯೇ॑ವೈಷ॒ ಏತೇ ಆತ್ಮಾ॑ನಗ್ಗ್ ಸ್ಪೃ॒ಣುತೇ । ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ ।
ಇತ್ಯು॑ಪ॒ನಿಷ॑ತ್ ॥ 1 ॥

ಇತಿ ನವಮೋಽನುವಾಕಃ ॥

॥ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದವಲ್ಲೀ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

ಓಂ ಸ॒ಹ ನಾ॑ವವತು । ಸ॒ಹ ನೌ॑ ಭುನಕ್ತು । ಸ॒ಹ ವೀ॒ರ್ಯಂ॑ ಕರವಾವಹೈ ।
ತೇ॒ಜ॒ಸ್ವಿನಾ॒ವಧೀ॑ತಮಸ್ತು॒ ಮಾ ವಿ॑ದ್ವಿಷಾ॒ವಹೈ᳚ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥

ತೈತ್ತಿರೀಯೋಪನಿಷತ್ – 3 (ಭೃಗುವಲ್ಲೀ) >>


ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇದಸೂಕ್ತಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed