Taittiriya Upanishad Shikshavalli – ತೈತ್ತಿರೀಯೋಪನಿಷತ್ – 1 (ಶೀಕ್ಷಾವಲ್ಲೀ)


(ತೈ।ಆ।7-1-1)

ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ । ಹರಿಃ ಓಮ್ ॥

ಓಂ ಶಂ ನೋ॑ ಮಿ॒ತ್ರಶ್ಶಂ ವರು॑ಣಃ । ಶಂ ನೋ॑ ಭವತ್ವರ್ಯ॒ಮಾ ।
ಶಂ ನ॒ ಇನ್ದ್ರೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑: । ಶಂ ನೋ॒ ವಿಷ್ಣು॑ರುರುಕ್ರ॒ಮಃ ।
ನಮೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣೇ । ನಮ॑ಸ್ತೇ ವಾಯೋ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॑ಸಿ ।
ತ್ವಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ । ಋ॒ತಂ ವ॑ದಿಷ್ಯಾಮಿ ।
ಸ॒ತ್ಯಂ ವ॑ದಿಷ್ಯಾಮಿ । ತನ್ಮಾಮ॑ವತು । ತದ್ವ॒ಕ್ತಾರ॑ಮವತು ।
ಅವ॑ತು॒ ಮಾಮ್ । ಅವ॑ತು ವ॒ಕ್ತಾರಮ್᳚ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥ 1 ॥

ಇತಿ ಪ್ರಥಮೋಽನುವಾಕಃ ॥

ಶೀಕ್ಷಾಂ ವ್ಯಾ᳚ಖ್ಯಾಸ್ಯಾ॒ಮಃ । ವರ್ಣ॒ಸ್ಸ್ವರಃ । ಮಾತ್ರಾ॒ ಬಲಮ್ ।
ಸಾಮ॑ ಸನ್ತಾ॒ನಃ । ಇತ್ಯುಕ್ತಶ್ಶೀ᳚ಕ್ಷಾಧ್ಯಾ॒ಯಃ ॥ 1 ॥

ಇತಿ ದ್ವಿತೀಯೋಽನುವಾಕಃ ॥

ಸ॒ಹ ನೌ॒ ಯಶಃ । ಸ॒ಹ ನೌ ಬ್ರ॑ಹ್ಮವ॒ರ್ಚಸಮ್ ।
ಅಥಾತಸ್ಸಗ್ಂಹಿತಾಯಾ ಉಪನಿಷದಂ ವ್ಯಾ᳚ಖ್ಯಾಸ್ಯಾ॒ಮಃ ।
ಪಞ್ಚಸ್ವಧಿಕ॑ರಣೇ॒ಷು ।
ಅಧಿಲೋಕಮಧಿಜ್ಯೌತಿಷಮಧಿವಿದ್ಯಮಧಿಪ್ರಜ॑ಮಧ್ಯಾ॒ತ್ಮಮ್ ।
ತಾ ಮಹಾಸಗ್ಂಹಿತಾ ಇ॑ತ್ಯಾಚ॒ಕ್ಷತೇ । ಅಥಾ॑ಧಿಲೋ॒ಕಮ್ ।
ಪೃಥಿವೀ ಪೂ᳚ರ್ವರೂ॒ಪಮ್ । ದ್ಯೌರುತ್ತ॑ರರೂ॒ಪಮ್ ।
ಆಕಾ॑ಶಸ್ಸ॒ನ್ಧಿಃ ॥ 1 ॥

ವಾಯು॑ಸ್ಸನ್ಧಾ॒ನಮ್ । ಇತ್ಯ॑ಧಿಲೋ॒ಕಮ್ । ಅಥಾ॑ಧಿಜ್ಯೌ॒ತಿಷಮ್ ।
ಅಗ್ನಿಃ ಪೂ᳚ರ್ವರೂ॒ಪಮ್ । ಆದಿತ್ಯ ಉತ್ತ॑ರರೂ॒ಪಮ್ । ಆ॑ಪಸ್ಸ॒ನ್ಧಿಃ ।
ವೈದ್ಯುತ॑ಸ್ಸನ್ಧಾ॒ನಮ್ । ಇತ್ಯ॑ಧಿಜ್ಯೌ॒ತಿಷಮ್ । ಅಥಾ॑ಧಿವಿ॒ದ್ಯಮ್ ।
ಆಚಾರ್ಯಃ ಪೂ᳚ರ್ವರೂ॒ಪಮ್ ॥ 2 ॥

ಅನ್ತೇವಾಸ್ಯುತ್ತ॑ರರೂ॒ಪಮ್ । ವಿ॑ದ್ಯಾ ಸ॒ನ್ಧಿಃ ।
ಪ್ರವಚನಗ್ಂ॑ ಸನ್ಧಾ॒ನಮ್ ।
ಇತ್ಯ॑ಧಿವಿ॒ದ್ಯಮ್ । ಅಥಾಧಿ॒ಪ್ರಜಮ್ । ಮಾತಾ ಪೂ᳚ರ್ವರೂ॒ಪಮ್ ।
ಪಿತೋತ್ತ॑ರರೂ॒ಪಮ್ । ಪ್ರ॑ಜಾ ಸ॒ನ್ಧಿಃ । ಪ್ರಜನನಗ್ಂ॑ ಸನ್ಧಾ॒ನಮ್ ।
ಇತ್ಯಧಿ॒ಪ್ರಜಮ್ ॥ 3 ॥

ಅಥಾಧ್ಯಾ॒ತ್ಮಮ್ । ಅಧರಾ ಹನುಃ ಪೂ᳚ರ್ವರೂ॒ಪಮ್ ।
ಉತ್ತರಾ ಹನುರುತ್ತ॑ರರೂ॒ಪಮ್ । ವಾಕ್ಸ॒ನ್ಧಿಃ । ಜಿಹ್ವಾ॑ ಸನ್ಧಾ॒ನಮ್ ।
ಇತ್ಯಧ್ಯಾ॒ತ್ಮಮ್ । ಇತೀಮಾ ಮ॑ಹಾಸ॒ಗ್ಂ॒ಹಿತಾಃ ।
ಯ ಏವಮೇತಾ ಮಹಾಸಗ್ಂಹಿತಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ॑ತಾ ವೇ॒ದ ।
ಸನ್ಧೀಯತೇ ಪ್ರಜ॑ಯಾ ಪ॒ಶುಭಿಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸೇನಾನ್ನಾದ್ಯೇನ ಸುವರ್ಗ್ಯೇಣ॑ ಲೋಕೇ॒ನ ॥ 4 ॥

ಇತಿ ತೃತೀಯೋಽನುವಾಕಃ ॥

ಯಶ್ಛನ್ದ॑ಸಾಮೃಷ॒ಭೋ ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪಃ ।
ಛನ್ದೋ॒ಭ್ಯೋಽಧ್ಯ॒ಮೃತಾ᳚ಥ್ಸಂ ಬ॒ಭೂವ॑ ।
ಸ ಮೇನ್ದ್ರೋ॑ ಮೇ॒ಧಯಾ᳚ ಸ್ಪೃಣೋತು ।
ಅ॒ಮೃತ॑ಸ್ಯ ದೇವ॒ ಧಾರ॑ಣೋ ಭೂಯಾಸಮ್ ।
ಶರೀ॑ರಂ ಮೇ॒ ವಿಚ॑ರ್ಷಣಮ್ । ಜಿ॒ಹ್ವಾ ಮೇ॒ ಮಧು॑ಮತ್ತಮಾ ।
ಕರ್ಣಾ᳚ಭ್ಯಾಂ ಭೂರಿ॒ ವಿಶ್ರು॑ವಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಃ ಕೋ॒ಶೋ॑ಽಸಿ ಮೇ॒ಧಯಾಽಪಿ॑ಹಿತಃ ।
ಶ್ರು॒ತಂ ಮೇ॑ ಗೋಪಾಯ । ಆ॒ವಹ॑ನ್ತೀ ವಿತನ್ವಾ॒ನಾ ॥ 1 ॥

ಕು॒ರ್ವಾ॒ಣಾ ಚೀರ॑ಮಾ॒ತ್ಮನ॑: । ವಾಸಾಗ್ಂ॑ಸಿ॒ ಮಮ॒ ಗಾವ॑ಶ್ಚ ।
ಅ॒ನ್ನ॒ಪಾ॒ನೇ ಚ॑ ಸರ್ವ॒ದಾ । ತತೋ॑ ಮೇ॒ ಶ್ರಿಯ॒ಮಾವ॑ಹ ।
ಲೋ॒ಮ॒ಶಾಂ ಪ॒ಶುಭಿ॑ಸ್ಸ॒ಹ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಆಮಾ॑ ಯನ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾ॒ರಿಣ॒ಸ್ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ವಿಮಾ॑ಽಽಯನ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾ॒ರಿಣ॒ಸ್ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಪ್ರಮಾ॑ಽಽಯನ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾ॒ರಿಣ॒ಸ್ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ದಮಾ॑ಯನ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾ॒ರಿಣ॒ಸ್ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಶಮಾ॑ಯನ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾ॒ರಿಣ॒ಸ್ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ 2 ॥

ಯಶೋ॒ ಜನೇ॑ಽಸಾನಿ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಶ್ರೇಯಾ॒ನ್ವಸ್ಯ॑ಸೋಽಸಾನಿ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ತಂ ತ್ವಾ॑ ಭಗ॒ ಪ್ರವಿ॑ಶಾನಿ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಸ ಮಾ॑ ಭಗ॒ ಪ್ರವಿ॑ಶ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ತಸ್ಮಿ᳚ನ್ಥ್ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಶಾಖೇ । ನಿಭ॑ಗಾ॒ಹಂ ತ್ವಯಿ॑ ಮೃಜೇ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಯಥಾಽಽಪ॒: ಪ್ರವ॑ತಾ॒ಽಽಯನ್ತಿ॑ । ಯಥಾ॒ ಮಾಸಾ॑ ಅಹರ್ಜ॒ರಮ್ ।
ಏ॒ವಂ ಮಾಂ ಬ್ರ॑ಹ್ಮಚಾ॒ರಿಣ॑: । ಧಾತ॒ರಾಯ॑ನ್ತು ಸ॒ರ್ವತ॒ಸ್ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಪ್ರ॒ತಿ॒ವೇ॒ಶೋ॑ಽಸಿ॒ ಪ್ರಮಾ॑ಭಾಹಿ॒ ಪ್ರಮಾ॑ಪದ್ಯಸ್ವ ॥ 3 ॥

ಇತಿ ಚತುರ್ಥೋಽನುವಾಕಃ ॥

ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರಿತಿ॒ ವಾ ಏ॒ತಾಸ್ತಿ॒ಸ್ರೋ ವ್ಯಾಹೃ॑ತಯಃ ।
ತಾಸಾ॑ಮುಹಸ್ಮೈ॒ ತಾಂ ಚ॑ತು॒ರ್ಥೀಮ್ । ಮಾಹಾ॑ಚಮಸ್ಯ॒: ಪ್ರವೇ॑ದಯತೇ ।
ಮಹ॒ ಇತಿ॑ । ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ॑ । ಸ ಆ॒ತ್ಮಾ । ಅಙ್ಗಾ᳚ನ್ಯ॒ನ್ಯಾ ದೇ॒ವತಾ᳚: ।
ಭೂರಿತಿ॒ ವಾ ಅ॒ಯಂ ಲೋ॒ಕಃ । ಭುವ॒ ಇತ್ಯ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಮ್ ।
ಸುವ॒ರಿತ್ಯ॒ಸೌ ಲೋ॒ಕಃ ॥ 1 ॥

ಮಹ॒ ಇತ್ಯಾ॑ದಿ॒ತ್ಯಃ । ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯೇನ॒ ವಾವ ಸರ್ವೇ॑ ಲೋ॒ಕಾ ಮಹೀ॑ಯನ್ತೇ ।
ಭೂರಿತಿ॒ ವಾ ಅ॒ಗ್ನಿಃ । ಭುವ॒ ಇತಿ॑ ವಾ॒ಯುಃ । ಸುವ॒ರಿತ್ಯಾ॑ದಿ॒ತ್ಯಃ ।
ಮಹ॒ ಇತಿ॑ ಚ॒ನ್ದ್ರಮಾ᳚: ।
ಚ॒ನ್ದ್ರಮ॑ಸಾ॒ ವಾವ ಸರ್ವಾ॑ಣಿ॒ ಜ್ಯೋತೀಗ್ಂ॑ಷಿ॒ ಮಹೀ॑ಯನ್ತೇ । ಭೂರಿತಿ॒ ವಾ ಋಚ॑: ।
ಭುವ॒ ಇತಿ॒ ಸಾಮಾ॑ನಿ ।
ಸುವ॒ರಿತಿ॒ ಯಜೂಗ್ಂ॑ಷಿ ॥ 2 ॥

ಮಹ॒ ಇತಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ । ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾ॒ ವಾವ ಸರ್ವೇ॑ ವೇ॒ದಾ ಮಹೀ॑ಯನ್ತೇ ।
ಭೂರಿತಿ॒ ವೈ ಪ್ರಾ॒ಣಃ । ಭುವ॒ ಇತ್ಯ॑ಪಾ॒ನಃ । ಸುವ॒ರಿತಿ॑ ವ್ಯಾ॒ನಃ ।
ಮಹ॒ ಇತ್ಯನ್ನಮ್᳚ । ಅನ್ನೇ॑ನ॒ ವಾವ ಸರ್ವೇ᳚ ಪ್ರಾ॒ಣಾ ಮಹೀ॑ಯನ್ತೇ ।
ತಾ ವಾ ಏ॒ತಾಶ್ಚತ॑ಸ್ರಶ್ಚತು॒ರ್ಧಾ । ಚತ॑ಸ್ರಶ್ಚತಸ್ರೋ॒ ವ್ಯಾಹೃ॑ತಯಃ ।
ತಾ ಯೋ ವೇದ॑ ।
ಸ ವೇ॑ದ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ । ಸರ್ವೇ᳚ಽಸ್ಮೈ ದೇ॒ವಾ ಬ॒ಲಿಮಾವ॑ಹನ್ತಿ ॥ 3 ॥

ಇತಿ ಪಞ್ಚಮೋಽನುವಾಕಃ ॥

ಸ ಯ ಏ॒ಷೋ᳚ಽನ್ತರಹೃ॑ದಯ ಆಕಾ॒ಶಃ ।
ತಸ್ಮಿ॑ನ್ನ॒ಯಂ ಪುರು॑ಷೋ ಮನೋ॒ಮಯ॑: । ಅಮೃ॑ತೋ ಹಿರ॒ಣ್ಮಯ॑: ।
ಅನ್ತ॑ರೇಣ॒ ತಾಲು॑ಕೇ । ಯ ಏ॒ಷಸ್ತನ॑ ಇವಾವ॒ಲಮ್ಬ॑ತೇ । ಸೇ᳚ನ್ದ್ರಯೋ॒ನಿಃ ।
ಯತ್ರಾ॒ಸೌ ಕೇ॑ಶಾ॒ನ್ತೋ ವಿ॒ವರ್ತ॑ತೇ । ವ್ಯ॒ಪೋಹ್ಯ॑ ಶೀರ್ಷಕಪಾ॒ಲೇ ।
ಭೂರಿತ್ಯ॒ಗ್ನೌ ಪ್ರತಿ॑ತಿಷ್ಠತಿ । ಭುವ॒ ಇತಿ॑ ವಾ॒ಯೌ ॥ 1 ॥

ಸುವ॒ರಿತ್ಯಾ॑ದಿ॒ತ್ಯೇ । ಮಹ॒ ಇತಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಿ । ಆ॒ಪ್ನೋತಿ॒ ಸ್ವಾರಾ᳚ಜ್ಯಮ್ ।
ಆ॒ಪ್ನೋತಿ॒ ಮನ॑ಸ॒ಸ್ಪತಿಮ್᳚ । ವಾಕ್ಪ॑ತಿ॒ಶ್ಚಕ್ಷು॑ಷ್ಪತಿಃ ।
ಶ್ರೋತ್ರ॑ಪತಿರ್ವಿ॒ಜ್ಞಾನ॑ಪತಿಃ । ಏ॒ತತ್ತತೋ॑ ಭವತಿ ।
ಆ॒ಕಾ॒ಶಶ॑ರೀರಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ ।
ಸ॒ತ್ಯಾತ್ಮ॑ ಪ್ರಾ॒ಣಾರಾ॑ಮಂ॒ ಮನ॑ ಆನನ್ದಮ್ ।
ಶಾನ್ತಿ॑ಸಮೃದ್ಧಮ॒ಮೃತಮ್᳚ ।
ಇತಿ॑ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋ॒ಗ್ಯೋಪಾ᳚ಸ್ಸ್ವ ॥ 2 ॥

ಇತಿ ಷಷ್ಠೋಽನುವಾಕಃ ॥

ಪೃ॒ಥಿ॒ವ್ಯ॑ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಂ॒ ದ್ಯೌರ್ದಿಶೋ॑ಽವಾನ್ತರದಿ॒ಶಾಃ ।
ಅ॒ಗ್ನಿರ್ವಾ॒ಯುರಾ॑ದಿ॒ತ್ಯಶ್ಚ॒ನ್ದ್ರಮಾ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾಣಿ ।
ಆಪ॒ ಓಷ॑ಧಯೋ॒ ವನ॒ಸ್ಪತ॑ಯ ಆಕಾ॒ಶ ಆ॒ತ್ಮಾ । ಇತ್ಯ॑ಧಿಭೂ॒ತಮ್ ।
ಅಥಾಧ್ಯಾ॒ತ್ಮಮ್ । ಪ್ರಾ॒ಣೋ ವ್ಯಾ॒ನೋ॑ಽಪಾ॒ನ ಉ॑ದಾ॒ನಸ್ಸ॑ಮಾ॒ನಃ ।
ಚಕ್ಷು॒ಶ್ಶ್ರೋತ್ರಂ॒ ಮನೋ॒ ವಾಕ್ತ್ವಕ್ ।
ಚರ್ಮ॑ಮಾ॒ಗ್ಂ॒ಸಗ್ಗ್ ಸ್ನಾವಾಸ್ಥಿ॑ ಮ॒ಜ್ಜಾ ।
ಏ॒ತದ॑ಧಿವಿ॒ಧಾಯ॒ ಋಷಿ॒ರವೋ॑ಚತ್ ।
ಪಾಙ್ಕ್ತಂ॒ ವಾ ಇ॒ದಗ್ಂ ಸರ್ವಮ್᳚ ।
ಪಾಙ್ಕ್ತೇ॑ನೈ॒ವ ಪಾಙ್ಕ್ತಗ್ಗ್॑ ಸ್ಪೃಣೋ॒ತೀತಿ॑ ॥ 1 ॥

ಇತಿ ಸಪ್ತಮೋಽನುವಾಕಃ ॥

ಓಮಿತಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ । ಓಮಿತೀ॒ದಗ್ಂ ಸರ್ವಮ್᳚ ।
ಓಮಿತ್ಯೇ॒ತದ॑ನುಕೃತಿ ಹ ಸ್ಮ॒ ವಾ ಅ॒ಪ್ಯೋ ಶ್ರಾ॑ವ॒ಯೇತ್ಯಾಶ್ರಾ॑ವಯನ್ತಿ ।
ಓಮಿತಿ॒ ಸಾಮಾ॑ನಿ ಗಾಯನ್ತಿ । ಓಗ್ಂ ಶೋಮಿತಿ॑ ಶ॒ಸ್ತ್ರಾಣಿ॑ ಶಗ್ಂಸನ್ತಿ ।
ಓಮಿತ್ಯ॑ಧ್ವ॒ರ್ಯುಃ ಪ್ರ॑ತಿಗ॒ರಂ ಪ್ರತಿ॑ಗೃಣಾತಿ ।
ಓಮಿತಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॒ ಪ್ರಸೌ॑ತಿ । ಓಮಿತ್ಯ॑ಗ್ನಿಹೋ॒ತ್ರಮನು॑ಜಾನಾತಿ ।
ಓಮಿತಿ॑ ಬ್ರಾಹ್ಮ॒ಣಃ ಪ್ರ॑ವ॒ಕ್ಷ್ಯನ್ನಾ॑ಹ॒ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾ᳚ಪ್ನವಾ॒ನೀತಿ॑ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈ॒ವೋಪಾ᳚ಪ್ನೋತಿ ॥ 1 ॥

ಇತ್ಯಷ್ಟಮೋಽನುವಾಕಃ ॥

ಋತಂ ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ ।
ಸತ್ಯಂ ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ ।
ತಪಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ ।
ದಮಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ ।
ಶಮಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ ।
ಅಗ್ನಯಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ ।
ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ ।
ಅತಿಥಯಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ ।
ಮಾನುಷಂ ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ ।
ಪ್ರಜಾ ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ ।
ಪ್ರಜನಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ ।
ಪ್ರಜಾತಿಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ ।
ಸತ್ಯಮಿತಿ ಸತ್ಯವಚಾ॑ ರಾಥೀ॒ತರಃ ।
ತಪ ಇತಿ ತಪೋನಿತ್ಯಃ ಪೌ॑ರುಶಿ॒ಷ್ಟಿಃ ।
ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವಚನೇ ಏವೇತಿ ನಾಕೋ॑ ಮೌದ್ಗ॒ಲ್ಯಃ ।
ತದ್ಧಿ ತಪ॑ಸ್ತದ್ಧಿ॒ ತಪಃ ॥ 1 ॥

ಇತಿ ನವಮೋಽನುವಾಕಃ ॥

ಅ॒ಹಂ ವೃ॒ಕ್ಷಸ್ಯ॒ ರೇರಿ॑ವಾ । ಕೀ॒ರ್ತಿಃ ಪೃ॒ಷ್ಠಂ ಗಿ॒ರೇರಿ॑ವ ।
ಊ॒ರ್ಧ್ವಪ॑ವಿತ್ರೋ ವಾ॒ಜಿನೀ॑ವ ಸ್ವ॒ಮೃತ॑ಮಸ್ಮಿ ।
ದ್ರವಿ॑ಣ॒ಗ್ಂ॒ ಸವ॑ರ್ಚಸಮ್ । ಸುಮೇಧಾ ಅ॑ಮೃತೋ॒ಕ್ಷಿತಃ ।
ಇತಿ ತ್ರಿಶಙ್ಕೋರ್ವೇದಾ॑ನುವ॒ಚನಮ್ ॥ 1 ॥

ಇತಿ ದಶಮೋಽನುವಾಕಃ ॥

ವೇದಮನೂಚ್ಯಾಚಾರ್ಯೋಽನ್ತೇವಾಸಿನಮ॑ನುಶಾ॒ಸ್ತಿ ।
ಸತ್ಯಂ॒ ವದ । ಧರ್ಮಂ॒ ಚರ । ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾ᳚ನ್ಮಾ ಪ್ರ॒ಮದಃ ।
ಆಚಾರ್ಯಾಯ ಪ್ರಿಯಂ ಧನಮಾಹೃತ್ಯ ಪ್ರಜಾತನ್ತುಂ ಮಾ ವ್ಯ॑ವಚ್ಛೇ॒ತ್ಸೀಃ ।
ಸತ್ಯಾನ್ನ ಪ್ರಮ॑ದಿತ॒ವ್ಯಮ್ । ಧರ್ಮಾನ್ನ ಪ್ರಮ॑ದಿತ॒ವ್ಯಮ್ ।
ಕುಶಲಾನ್ನ ಪ್ರಮ॑ದಿತ॒ವ್ಯಮ್ । ಭೂತ್ಯೈ ನ ಪ್ರಮ॑ದಿತ॒ವ್ಯಮ್ ।
ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವಚನಾಭ್ಯಾಂ ನ ಪ್ರಮ॑ದಿತ॒ವ್ಯಮ್ ॥ 1 ॥

ದೇವಪಿತೃಕಾರ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ನ ಪ್ರಮ॑ದಿತ॒ವ್ಯಮ್ । ಮಾತೃ॑ದೇವೋ॒ ಭವ ।
ಪಿತೃ॑ದೇವೋ॒ ಭವ । ಆಚಾರ್ಯ॑ದೇವೋ॒ ಭವ । ಅತಿಥಿ॑ದೇವೋ॒ ಭವ ।
ಯಾನ್ಯನವದ್ಯಾನಿ॑ ಕರ್ಮಾ॒ಣಿ । ತಾನಿ ಸೇವಿ॑ತವ್ಯಾ॒ನಿ । ನೋ ಇ॑ತರಾ॒ಣಿ ।
ಯಾನ್ಯಸ್ಮಾಕಗ್ಂ ಸುಚ॑ರಿತಾ॒ನಿ । ತಾನಿ ತ್ವಯೋ॑ಪಾಸ್ಯಾ॒ನಿ ॥ 2 ॥

ನೋ ಇ॑ತರಾ॒ಣಿ । ಯೇ ಕೇ ಚಾರುಮಚ್ಛ್ರೇಯಾಗ್ಂ॑ಸೋ ಬ್ರಾ॒ಹ್ಮಣಾಃ ।
ತೇಷಾಂ ತ್ವಯಾಽಽಸನೇ ನ ಪ್ರಶ್ವ॑ಸಿತ॒ವ್ಯಮ್ । ಶ್ರದ್ಧ॑ಯಾ ದೇ॒ಯಮ್ ।
ಅಶ್ರದ್ಧ॑ಯಾಽದೇ॒ಯಮ್ । ಶ್ರಿ॑ಯಾ ದೇ॒ಯಮ್ । ಹ್ರಿ॑ಯಾ ದೇ॒ಯಮ್ ।
ಭಿ॑ಯಾ ದೇ॒ಯಮ್ । ಸಂವಿ॑ದಾ ದೇ॒ಯಮ್ ।
ಅಥ ಯದಿ ತೇ ಕರ್ಮವಿಚಿಕಿಥ್ಸಾ ವಾ ವೃತ್ತವಿಚಿಕಿ॑ಥ್ಸಾ ವಾ॒ ಸ್ಯಾತ್ ॥ 3 ॥

ಯೇ ತತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ᳚ಸ್ಸಂಮ॒ರ್ಶಿನಃ । ಯುಕ್ತಾ॑ ಆಯು॒ಕ್ತಾಃ ।
ಅಲೂಕ್ಷಾ॑ ಧರ್ಮ॑ಕಾಮಾ॒ಸ್ಸ್ಯುಃ । ಯಥಾ ತೇ॑ ತತ್ರ॑ ವರ್ತೇ॒ರನ್ನ್ ।
ತಥಾ ತತ್ರ॑ ವರ್ತೇ॒ಥಾಃ । ಅಥಾಭ್ಯಾ᳚ಖ್ಯಾ॒ತೇಷು ।
ಯೇ ತತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ᳚ಸ್ಸಂಮ॒ರ್ಶಿನಃ । ಯುಕ್ತಾ॑ ಆಯು॒ಕ್ತಾಃ ।
ಅಲೂಕ್ಷಾ॑ ಧರ್ಮಕಾಮಾ॒ಸ್ಸ್ಯುಃ । ಯಥಾ ತೇ॑ ತೇಷು॑ ವರ್ತೇ॒ರನ್ನ್ ।
ತಥಾ ತೇಷು॑ ವರ್ತೇ॒ಥಾಃ । ಏಷ॑ ಆದೇ॒ಶಃ । ಏಷ ಉ॑ಪದೇ॒ಶಃ ।
ಏಷಾ ವೇ॑ದೋಪ॒ನಿಷತ್ । ಏತದ॑ನುಶಾ॒ಸನಮ್ । ಏವಮುಪಾ॑ಸಿತ॒ವ್ಯಮ್ ।
ಏವಮು ಚೈತ॑ದುಪಾ॒ಸ್ಯಮ್ ॥ 4 ॥

ಇತ್ಯೇಕಾದಶಽನುವಾಕಃ ॥

ಶಂ ನೋ॑ ಮಿ॒ತ್ರಶ್ಶಂ ವರು॑ಣಃ । ಶಂ ನೋ॑ ಭವತ್ವರ್ಯ॒ಮಾ ।
ಶಂ ನ॒ ಇನ್ದ್ರೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑: । ಶಂ ನೋ॒ ವಿಷ್ಣು॑ರುರುಕ್ರ॒ಮಃ ।
ನಮೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣೇ । ನಮ॑ಸ್ತೇ ವಾಯೋ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॑ಸಿ ।
ತ್ವಾಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾವಾ॑ದಿಷಮ್ । ಋ॒ತಮ॑ವಾದಿಷಮ್ ।
ಸ॒ತ್ಯಮ॑ವಾದಿಷಮ್ । ತನ್ಮಾಮಾ॑ವೀತ್ । ತದ್ವ॒ಕ್ತಾರ॑ಮಾವೀತ್ ।
ಆವೀ॒ನ್ಮಾಮ್ । ಆವೀ᳚ದ್ವ॒ಕ್ತಾರಮ್᳚ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥ 1 ॥

ಇತಿ ದ್ವಾದಶೋಽನುವಾಕಃ ॥

॥ ಇತಿ ಶೀಕ್ಷಾವಲ್ಲೀ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

ತೈತ್ತಿರೀಯೋಪನಿಷತ್ – 2 (ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದವಲ್ಲೀ) >>


ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇದಸೂಕ್ತಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed