Taittiriya Upanishad Shikshavalli – தைத்திரீயோபநிஷத் – 1| ஶீக்ஷாவல்லீ


(தை।ஆ।7-1-1)

ஓம் ஶ்ரீ கு³ருப்⁴யோ நம꞉ । ஹரி꞉ ஓம் ॥

ஓம் ஶம் நோ॑ மி॒த்ரஶ்ஶம் வரு॑ண꞉ । ஶம் நோ॑ ப⁴வத்வர்ய॒மா ।
ஶம் ந॒ இந்த்³ரோ॒ ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑: । ஶம் நோ॒ விஷ்ணு॑ருருக்ர॒ம꞉ ।
நமோ॒ ப்³ரஹ்ம॑ணே । நம॑ஸ்தே வாயோ । த்வமே॒வ ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ ப்³ரஹ்மா॑ஸி ।
த்வமே॒வ ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ வதி³ஷ்யாமி । ரு॒தம் வ॑தி³ஷ்யாமி ।
ஸ॒த்யம் வ॑தி³ஷ்யாமி । தந்மாம॑வது । தத்³வ॒க்தார॑மவது ।
அவ॑து॒ மாம் । அவ॑து வ॒க்தாரம்᳚ ।
ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥ 1 ॥

இதி ப்ரத²மோ(அ)நுவாக꞉ ॥

ஶீக்ஷாம் வ்யா᳚க்²யாஸ்யா॒ம꞉ । வர்ண॒ஸ்ஸ்வர꞉ । மாத்ரா॒ ப³லம் ।
ஸாம॑ ஸந்தா॒ந꞉ । இத்யுக்தஶ்ஶீ᳚க்ஷாத்⁴யா॒ய꞉ ॥ 1 ॥

இதி த்³விதீயோ(அ)நுவாக꞉ ॥

ஸ॒ஹ நௌ॒ யஶ꞉ । ஸ॒ஹ நௌ ப்³ர॑ஹ்மவ॒ர்சஸம் ।
அதா²தஸ்ஸக்³ம்ஹிதாயா உபநிஷத³ம் வ்யா᳚க்²யாஸ்யா॒ம꞉ ।
பஞ்சஸ்வதி⁴க॑ரணே॒ஷு ।
அதி⁴லோகமதி⁴ஜ்யௌதிஷமதி⁴வித்³யமதி⁴ப்ரஜ॑மத்⁴யா॒த்மம் ।
தா மஹாஸக்³ம்ஹிதா இ॑த்யாச॒க்ஷதே । அதா²॑தி⁴லோ॒கம் ।
ப்ருதி²வீ பூ᳚ர்வரூ॒பம் । த்³யௌருத்த॑ரரூ॒பம் ।
ஆகா॑ஶஸ்ஸ॒ந்தி⁴꞉ ॥ 1 ॥

வாயு॑ஸ்ஸந்தா⁴॒நம் । இத்ய॑தி⁴லோ॒கம் । அதா²॑தி⁴ஜ்யௌ॒திஷம் ।
அக்³நி꞉ பூ᳚ர்வரூ॒பம் । ஆதி³த்ய உத்த॑ரரூ॒பம் । ஆ॑பஸ்ஸ॒ந்தி⁴꞉ ।
வைத்³யுத॑ஸ்ஸந்தா⁴॒நம் । இத்ய॑தி⁴ஜ்யௌ॒திஷம் । அதா²॑தி⁴வி॒த்³யம் ।
ஆசார்ய꞉ பூ᳚ர்வரூ॒பம் ॥ 2 ॥

அந்தேவாஸ்யுத்த॑ரரூ॒பம் । வி॑த்³யா ஸ॒ந்தி⁴꞉ ।
ப்ரவசநக்³ம்॑ ஸந்தா⁴॒நம் ।
இத்ய॑தி⁴வி॒த்³யம் । அதா²தி⁴॒ப்ரஜம் । மாதா பூ᳚ர்வரூ॒பம் ।
பிதோத்த॑ரரூ॒பம் । ப்ர॑ஜா ஸ॒ந்தி⁴꞉ । ப்ரஜநநக்³ம்॑ ஸந்தா⁴॒நம் ।
இத்யதி⁴॒ப்ரஜம் ॥ 3 ॥

அதா²த்⁴யா॒த்மம் । அத⁴ரா ஹநு꞉ பூ᳚ர்வரூ॒பம் ।
உத்தரா ஹநுருத்த॑ரரூ॒பம் । வாக்ஸ॒ந்தி⁴꞉ । ஜிஹ்வா॑ ஸந்தா⁴॒நம் ।
இத்யத்⁴யா॒த்மம் । இதீமா ம॑ஹாஸ॒க்³ம்॒ஹிதா꞉ ।
ய ஏவமேதா மஹாஸக்³ம்ஹிதா வ்யாக்²யா॑தா வே॒த³ ।
ஸந்தீ⁴யதே ப்ரஜ॑யா ப॒ஶுபி⁴꞉ ।
ப்³ரஹ்மவர்சஸேநாந்நாத்³யேந ஸுவர்க்³யேண॑ லோகே॒ந ॥ 4 ॥

இதி த்ருதீயோ(அ)நுவாக꞉ ॥

யஶ்ச²ந்த³॑ஸாம்ருஷ॒போ⁴ வி॒ஶ்வரூ॑ப꞉ ।
ச²ந்தோ³॒ப்⁴யோ(அ)த்⁴ய॒ம்ருதா᳚த்²ஸம் ப³॒பூ⁴வ॑ ।
ஸ மேந்த்³ரோ॑ மே॒த⁴யா᳚ ஸ்ப்ருணோது ।
அ॒ம்ருத॑ஸ்ய தே³வ॒ தா⁴ர॑ணோ பூ⁴யாஸம் ।
ஶரீ॑ரம் மே॒ விச॑ர்ஷணம் । ஜி॒ஹ்வா மே॒ மது⁴॑மத்தமா ।
கர்ணா᳚ப்⁴யாம் பூ⁴ரி॒ விஶ்ரு॑வம் ।
ப்³ரஹ்ம॑ண꞉ கோ॒ஶோ॑(அ)ஸி மே॒த⁴யா(அ)பி॑ஹித꞉ ।
ஶ்ரு॒தம் மே॑ கோ³பாய । ஆ॒வஹ॑ந்தீ விதந்வா॒நா ॥ 1 ॥

கு॒ர்வா॒ணா சீர॑மா॒த்மந॑: । வாஸாக்³ம்॑ஸி॒ மம॒ கா³வ॑ஶ்ச ।
அ॒ந்ந॒பா॒நே ச॑ ஸர்வ॒தா³ । ததோ॑ மே॒ ஶ்ரிய॒மாவ॑ஹ ।
லோ॒ம॒ஶாம் ப॒ஶுபி⁴॑ஸ்ஸ॒ஹ ஸ்வாஹா᳚ ।
ஆமா॑ யந்து ப்³ரஹ்மசா॒ரிண॒ஸ்ஸ்வாஹா᳚ ।
விமா॑(ஆ)யந்து ப்³ரஹ்மசா॒ரிண॒ஸ்ஸ்வாஹா᳚ ।
ப்ரமா॑(ஆ)யந்து ப்³ரஹ்மசா॒ரிண॒ஸ்ஸ்வாஹா᳚ ।
த³மா॑யந்து ப்³ரஹ்மசா॒ரிண॒ஸ்ஸ்வாஹா᳚ ।
ஶமா॑யந்து ப்³ரஹ்மசா॒ரிண॒ஸ்ஸ்வாஹா᳚ ॥ 2 ॥

யஶோ॒ ஜநே॑(அ)ஸாநி॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஶ்ரேயா॒ந்வஸ்ய॑ஸோ(அ)ஸாநி॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
தம் த்வா॑ ப⁴க³॒ ப்ரவி॑ஶாநி॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
ஸ மா॑ ப⁴க³॒ ப்ரவி॑ஶ॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
தஸ்மி᳚ந்த்²ஸ॒ஹஸ்ர॑ஶாகே² । நிப⁴॑கா³॒ஹம் த்வயி॑ ம்ருஜே॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
யதா²(ஆ)ப॒: ப்ரவ॑தா॒(ஆ)யந்தி॑ । யதா²॒ மாஸா॑ அஹர்ஜ॒ரம் ।
ஏ॒வம் மாம் ப்³ர॑ஹ்மசா॒ரிண॑: । தா⁴த॒ராய॑ந்து ஸ॒ர்வத॒ஸ்ஸ்வாஹா᳚ ।
ப்ர॒தி॒வே॒ஶோ॑(அ)ஸி॒ ப்ரமா॑பா⁴ஹி॒ ப்ரமா॑பத்³யஸ்வ ॥ 3 ॥

இதி சதுர்தோ²(அ)நுவாக꞉ ॥

பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ॒ரிதி॒ வா ஏ॒தாஸ்தி॒ஸ்ரோ வ்யாஹ்ரு॑தய꞉ ।
தாஸா॑முஹஸ்மை॒ தாம் ச॑து॒ர்தீ²ம் । மாஹா॑சமஸ்ய॒: ப்ரவே॑த³யதே ।
மஹ॒ இதி॑ । தத்³ப்³ரஹ்ம॑ । ஸ ஆ॒த்மா । அங்கா³᳚ந்ய॒ந்யா தே³॒வதா᳚: ।
பூ⁴ரிதி॒ வா அ॒யம் லோ॒க꞉ । பு⁴வ॒ இத்ய॒ந்தரி॑க்ஷம் ।
ஸுவ॒ரித்ய॒ஸௌ லோ॒க꞉ ॥ 1 ॥

மஹ॒ இத்யா॑தி³॒த்ய꞉ । ஆ॒தி³॒த்யேந॒ வாவ ஸர்வே॑ லோ॒கா மஹீ॑யந்தே ।
பூ⁴ரிதி॒ வா அ॒க்³நி꞉ । பு⁴வ॒ இதி॑ வா॒யு꞉ । ஸுவ॒ரித்யா॑தி³॒த்ய꞉ ।
மஹ॒ இதி॑ ச॒ந்த்³ரமா᳚: ।
ச॒ந்த்³ரம॑ஸா॒ வாவ ஸர்வா॑ணி॒ ஜ்யோதீக்³ம்॑ஷி॒ மஹீ॑யந்தே । பூ⁴ரிதி॒ வா ருச॑: ।
பு⁴வ॒ இதி॒ ஸாமா॑நி ।
ஸுவ॒ரிதி॒ யஜூக்³ம்॑ஷி ॥ 2 ॥

மஹ॒ இதி॒ ப்³ரஹ்ம॑ । ப்³ரஹ்ம॑ணா॒ வாவ ஸர்வே॑ வே॒தா³ மஹீ॑யந்தே ।
பூ⁴ரிதி॒ வை ப்ரா॒ண꞉ । பு⁴வ॒ இத்ய॑பா॒ந꞉ । ஸுவ॒ரிதி॑ வ்யா॒ந꞉ ।
மஹ॒ இத்யந்நம்᳚ । அந்நே॑ந॒ வாவ ஸர்வே᳚ ப்ரா॒ணா மஹீ॑யந்தே ।
தா வா ஏ॒தாஶ்சத॑ஸ்ரஶ்சது॒ர்தா⁴ । சத॑ஸ்ரஶ்சதஸ்ரோ॒ வ்யாஹ்ரு॑தய꞉ ।
தா யோ வேத³॑ ।
ஸ வே॑த³॒ ப்³ரஹ்ம॑ । ஸர்வே᳚(அ)ஸ்மை தே³॒வா ப³॒லிமாவ॑ஹந்தி ॥ 3 ॥

இதி பஞ்சமோ(அ)நுவாக꞉ ॥

ஸ ய ஏ॒ஷோ᳚(அ)ந்தரஹ்ரு॑த³ய ஆகா॒ஶ꞉ ।
தஸ்மி॑ந்ந॒யம் புரு॑ஷோ மநோ॒மய॑: । அம்ரு॑தோ ஹிர॒ண்மய॑: ।
அந்த॑ரேண॒ தாலு॑கே । ய ஏ॒ஷஸ்தந॑ இவாவ॒லம்ப³॑தே । ஸே᳚ந்த்³ரயோ॒நி꞉ ।
யத்ரா॒ஸௌ கே॑ஶா॒ந்தோ வி॒வர்த॑தே । வ்ய॒போஹ்ய॑ ஶீர்ஷகபா॒லே ।
பூ⁴ரித்ய॒க்³நௌ ப்ரதி॑திஷ்ட²தி । பு⁴வ॒ இதி॑ வா॒யௌ ॥ 1 ॥

ஸுவ॒ரித்யா॑தி³॒த்யே । மஹ॒ இதி॒ ப்³ரஹ்ம॑ணி । ஆ॒ப்நோதி॒ ஸ்வாரா᳚ஜ்யம் ।
ஆ॒ப்நோதி॒ மந॑ஸ॒ஸ்பதிம்᳚ । வாக்ப॑தி॒ஶ்சக்ஷு॑ஷ்பதி꞉ ।
ஶ்ரோத்ர॑பதிர்வி॒ஜ்ஞாந॑பதி꞉ । ஏ॒தத்ததோ॑ ப⁴வதி ।
ஆ॒கா॒ஶஶ॑ரீரம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ ।
ஸ॒த்யாத்ம॑ ப்ரா॒ணாரா॑மம்॒ மந॑ ஆநந்த³ம் ।
ஶாந்தி॑ஸம்ருத்³த⁴ம॒ம்ருதம்᳚ ।
இதி॑ ப்ராசீந யோ॒க்³யோபா᳚ஸ்ஸ்வ ॥ 2 ॥

இதி ஷஷ்டோ²(அ)நுவாக꞉ ॥

ப்ரு॒தி²॒வ்ய॑ந்தரி॑க்ஷம்॒ த்³யௌர்தி³ஶோ॑(அ)வாந்தரதி³॒ஶா꞉ ।
அ॒க்³நிர்வா॒யுரா॑தி³॒த்யஶ்ச॒ந்த்³ரமா॒ நக்ஷ॑த்ராணி ।
ஆப॒ ஓஷ॑த⁴யோ॒ வந॒ஸ்பத॑ய ஆகா॒ஶ ஆ॒த்மா । இத்ய॑தி⁴பூ⁴॒தம் ।
அதா²த்⁴யா॒த்மம் । ப்ரா॒ணோ வ்யா॒நோ॑(அ)பா॒ந உ॑தா³॒நஸ்ஸ॑மா॒ந꞉ ।
சக்ஷு॒ஶ்ஶ்ரோத்ரம்॒ மநோ॒ வாக்த்வக் ।
சர்ம॑மா॒க்³ம்॒ஸக்³க்³ ஸ்நாவாஸ்தி²॑ ம॒ஜ்ஜா ।
ஏ॒தத³॑தி⁴வி॒தா⁴ய॒ ருஷி॒ரவோ॑சத் ।
பாங்க்தம்॒ வா இ॒த³க்³ம் ஸர்வம்᳚ ।
பாங்க்தே॑நை॒வ பாங்க்தக்³க்³॑ ஸ்ப்ருணோ॒தீதி॑ ॥ 1 ॥

இதி ஸப்தமோ(அ)நுவாக꞉ ॥

ஓமிதி॒ ப்³ரஹ்ம॑ । ஓமிதீ॒த³க்³ம் ஸர்வம்᳚ ।
ஓமித்யே॒தத³॑நுக்ருதி ஹ ஸ்ம॒ வா அ॒ப்யோ ஶ்ரா॑வ॒யேத்யாஶ்ரா॑வயந்தி ।
ஓமிதி॒ ஸாமா॑நி கா³யந்தி । ஓக்³ம் ஶோமிதி॑ ஶ॒ஸ்த்ராணி॑ ஶக்³ம்ஸந்தி ।
ஓமித்ய॑த்⁴வ॒ர்யு꞉ ப்ர॑திக³॒ரம் ப்ரதி॑க்³ருணாதி ।
ஓமிதி॒ ப்³ரஹ்மா॒ ப்ரஸௌ॑தி । ஓமித்ய॑க்³நிஹோ॒த்ரமநு॑ஜாநாதி ।
ஓமிதி॑ ப்³ராஹ்ம॒ண꞉ ப்ர॑வ॒க்ஷ்யந்நா॑ஹ॒ ப்³ரஹ்மோபா᳚ப்நவா॒நீதி॑ ।
ப்³ரஹ்மை॒வோபா᳚ப்நோதி ॥ 1 ॥

இத்யஷ்டமோ(அ)நுவாக꞉ ॥

ருதம் ச ஸ்வாத்⁴யாயப்ரவ॑சநே॒ ச ।
ஸத்யம் ச ஸ்வாத்⁴யாயப்ரவ॑சநே॒ ச ।
தபஶ்ச ஸ்வாத்⁴யாயப்ரவ॑சநே॒ ச ।
த³மஶ்ச ஸ்வாத்⁴யாயப்ரவ॑சநே॒ ச ।
ஶமஶ்ச ஸ்வாத்⁴யாயப்ரவ॑சநே॒ ச ।
அக்³நயஶ்ச ஸ்வாத்⁴யாயப்ரவ॑சநே॒ ச ।
அக்³நிஹோத்ரம் ச ஸ்வாத்⁴யாயப்ரவ॑சநே॒ ச ।
அதித²யஶ்ச ஸ்வாத்⁴யாயப்ரவ॑சநே॒ ச ।
மாநுஷம் ச ஸ்வாத்⁴யாயப்ரவ॑சநே॒ ச ।
ப்ரஜா ச ஸ்வாத்⁴யாயப்ரவ॑சநே॒ ச ।
ப்ரஜநஶ்ச ஸ்வாத்⁴யாயப்ரவ॑சநே॒ ச ।
ப்ரஜாதிஶ்ச ஸ்வாத்⁴யாயப்ரவ॑சநே॒ ச ।
ஸத்யமிதி ஸத்யவசா॑ ராதீ²॒தர꞉ ।
தப இதி தபோநித்ய꞉ பௌ॑ருஶி॒ஷ்டி꞉ ।
ஸ்வாத்⁴யாயப்ரவசநே ஏவேதி நாகோ॑ மௌத்³க³॒ல்ய꞉ ।
தத்³தி⁴ தப॑ஸ்தத்³தி⁴॒ தப꞉ ॥ 1 ॥

இதி நவமோ(அ)நுவாக꞉ ॥

அ॒ஹம் வ்ரு॒க்ஷஸ்ய॒ ரேரி॑வா । கீ॒ர்தி꞉ ப்ரு॒ஷ்ட²ம் கி³॒ரேரி॑வ ।
ஊ॒ர்த்⁴வப॑வித்ரோ வா॒ஜிநீ॑வ ஸ்வ॒ம்ருத॑மஸ்மி ।
த்³ரவி॑ண॒க்³ம்॒ ஸவ॑ர்சஸம் । ஸுமேதா⁴ அ॑ம்ருதோ॒க்ஷித꞉ ।
இதி த்ரிஶங்கோர்வேதா³॑நுவ॒சநம் ॥ 1 ॥

இதி த³ஶமோ(அ)நுவாக꞉ ॥

வேத³மநூச்யாசார்யோ(அ)ந்தேவாஸிநம॑நுஶா॒ஸ்தி ।
ஸத்யம்॒ வத³ । த⁴ர்மம்॒ சர । ஸ்வாத்⁴யாயா᳚ந்மா ப்ர॒மத³꞉ ।
ஆசார்யாய ப்ரியம் த⁴நமாஹ்ருத்ய ப்ரஜாதந்தும் மா வ்ய॑வச்சே²॒த்ஸீ꞉ ।
ஸத்யாந்ந ப்ரம॑தி³த॒வ்யம் । த⁴ர்மாந்ந ப்ரம॑தி³த॒வ்யம் ।
குஶலாந்ந ப்ரம॑தி³த॒வ்யம் । பூ⁴த்யை ந ப்ரம॑தி³த॒வ்யம் ।
ஸ்வாத்⁴யாயப்ரவசநாப்⁴யாம் ந ப்ரம॑தி³த॒வ்யம் ॥ 1 ॥

தே³வபித்ருகார்யாப்⁴யாம் ந ப்ரம॑தி³த॒வ்யம் । மாத்ரு॑தே³வோ॒ ப⁴வ ।
பித்ரு॑தே³வோ॒ ப⁴வ । ஆசார்ய॑தே³வோ॒ ப⁴வ । அதிதி²॑தே³வோ॒ ப⁴வ ।
யாந்யநவத்³யாநி॑ கர்மா॒ணி । தாநி ஸேவி॑தவ்யா॒நி । நோ இ॑தரா॒ணி ।
யாந்யஸ்மாகக்³ம் ஸுச॑ரிதா॒நி । தாநி த்வயோ॑பாஸ்யா॒நி ॥ 2 ॥

நோ இ॑தரா॒ணி । யே கே சாருமச்ச்²ரேயாக்³ம்॑ஸோ ப்³ரா॒ஹ்மணா꞉ ।
தேஷாம் த்வயா(ஆ)ஸநே ந ப்ரஶ்வ॑ஸித॒வ்யம் । ஶ்ரத்³த⁴॑யா தே³॒யம் ।
அஶ்ரத்³த⁴॑யா(அ)தே³॒யம் । ஶ்ரி॑யா தே³॒யம் । ஹ்ரி॑யா தே³॒யம் ।
பி⁴॑யா தே³॒யம் । ஸம்வி॑தா³ தே³॒யம் ।
அத² யதி³ தே கர்மவிசிகித்²ஸா வா வ்ருத்தவிசிகி॑த்²ஸா வா॒ ஸ்யாத் ॥ 3 ॥

யே தத்ர ப்³ராஹ்மணா᳚ஸ்ஸம்ம॒ர்ஶிந꞉ । யுக்தா॑ ஆயு॒க்தா꞉ ।
அலூக்ஷா॑ த⁴ர்ம॑காமா॒ஸ்ஸ்யு꞉ । யதா² தே॑ தத்ர॑ வர்தே॒ரந்ந் ।
ததா² தத்ர॑ வர்தே॒தா²꞉ । அதா²ப்⁴யா᳚க்²யா॒தேஷு ।
யே தத்ர ப்³ராஹ்மணா᳚ஸ்ஸம்ம॒ர்ஶிந꞉ । யுக்தா॑ ஆயு॒க்தா꞉ ।
அலூக்ஷா॑ த⁴ர்மகாமா॒ஸ்ஸ்யு꞉ । யதா² தே॑ தேஷு॑ வர்தே॒ரந்ந் ।
ததா² தேஷு॑ வர்தே॒தா²꞉ । ஏஷ॑ ஆதே³॒ஶ꞉ । ஏஷ உ॑பதே³॒ஶ꞉ ।
ஏஷா வே॑தோ³ப॒நிஷத் । ஏதத³॑நுஶா॒ஸநம் । ஏவமுபா॑ஸித॒வ்யம் ।
ஏவமு சைத॑து³பா॒ஸ்யம் ॥ 4 ॥

இத்யேகாத³ஶ(அ)நுவாக꞉ ॥

ஶம் நோ॑ மி॒த்ரஶ்ஶம் வரு॑ண꞉ । ஶம் நோ॑ ப⁴வத்வர்ய॒மா ।
ஶம் ந॒ இந்த்³ரோ॒ ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑: । ஶம் நோ॒ விஷ்ணு॑ருருக்ர॒ம꞉ ।
நமோ॒ ப்³ரஹ்ம॑ணே । நம॑ஸ்தே வாயோ । த்வமே॒வ ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ ப்³ரஹ்மா॑ஸி ।
த்வாமே॒வ ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ ப்³ரஹ்மாவா॑தி³ஷம் । ரு॒தம॑வாதி³ஷம் ।
ஸ॒த்யம॑வாதி³ஷம் । தந்மாமா॑வீத் । தத்³வ॒க்தார॑மாவீத் ।
ஆவீ॒ந்மாம் । ஆவீ᳚த்³வ॒க்தாரம்᳚ ।
ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥ 1 ॥

இதி த்³வாத³ஶோ(அ)நுவாக꞉ ॥

॥ இதி ஶீக்ஷாவல்லீ ஸமாப்தா ॥


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed