Taittiriya Upanishad Brahmanandavalli – தைத்திரீயோபநிஷத் – 2. ப்³ரஹ்மாநந்த³வல்லீ


ஓம் ஸ॒ஹ நா॑வவது । ஸ॒ஹ நௌ॑ பு⁴நக்து । ஸ॒ஹ வீ॒ர்யம்॑ கரவாவஹை ।
தே॒ஜ॒ஸ்விநா॒வதீ⁴॑தமஸ்து॒ மா வி॑த்³விஷா॒வஹை᳚ ।
ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥

(தை।ஆ।8-1-1)
ப்³ர॒ஹ்ம॒விதா³᳚ப்நோதி॒ பரம்᳚ । ததே³॒ஷா(அ)ப்⁴யு॑க்தா ।
ஸ॒த்யம் ஜ்ஞா॒நம॑ந॒ந்தம் ப்³ரஹ்ம॑ ।
யோ வேத³॒ நிஹி॑தம்॒ கு³ஹா॒யாம் பர॒மே வ்யோ॑மந் ।
ஸோ᳚(அ)ஶ்நு॒தே ஸர்வா॒ந்காமா᳚ந்த்²ஸ॒ஹ । ப்³ரஹ்ம॑ணா விப॒ஶ்சிதேதி॑ ॥

தஸ்மா॒த்³வா ஏ॒தஸ்மா॑தா³॒த்மந॑ ஆகா॒ஶஸ்ஸம்பூ⁴॑த꞉ । ஆ॒கா॒ஶாத்³வா॒யு꞉ ।
வா॒யோர॒க்³நி꞉ । அ॒க்³நேராப॑: । அ॒த்³ப்⁴ய꞉ ப்ரு॑தி²॒வீ ।
ப்ரு॒தி²॒வ்யா ஓஷ॑த⁴ய꞉ । ஓஷ॑தீ⁴॒ப்⁴யோ(அ)ந்நம்᳚ । அந்நா॒த்புரு॑ஷ꞉ ।
ஸ வா ஏஷ புருஷோ(அ)ந்ந॑ரஸ॒மய꞉ । தஸ்யேத³॑மேவ॒ ஶிர꞉ ।
அயம் த³க்ஷி॑ண꞉ ப॒க்ஷ꞉ । அயமுத்த॑ர꞉ ப॒க்ஷ꞉ ।
அயமாத்மா᳚ । இத³ம் புச்ச²ம்॑ ப்ரதி॒ஷ்டா² ।
தத³ப்யேஷ ஶ்லோ॑கோ ப⁴॒வதி ॥ 1 ॥

இதி ப்ரத²மோ(அ)நுவாக꞉ ॥

அந்நா॒த்³வை ப்ர॒ஜா꞉ ப்ர॒ஜாய॑ந்தே । யா꞉ காஶ்ச॑ ப்ருதி²॒வீக்³ ஶ்ரி॒தா꞉ ।
அதோ²॒ அந்நே॑நை॒வ ஜீ॑வந்தி । அதை²॑ந॒த³பி॑ யந்த்யந்த॒த꞉ ।
அந்ந॒க்³ம்॒ ஹி பூ⁴॒தாநாம்॒ ஜ்யேஷ்ட²ம்᳚ । தஸ்மா᳚த்²ஸர்வௌஷ॒த⁴மு॑ச்யதே ।
ஸர்வம்॒ வை தே(அ)ந்ந॑மாப்நுவந்தி । யே(அ)ந்நம்॒ ப்³ரஹ்மோ॒பாஸ॑தே ।
அந்ந॒க்³ம்॒ ஹி பூ⁴॒தாநாம்॒ ஜ்யேஷ்ட²ம்᳚ । தஸ்மா᳚த்²ஸர்வௌஷ॒த⁴மு॑ச்யதே ।
அந்நா᳚த்³பூ⁴॒தாநி॒ ஜாய॑ந்தே । ஜாதா॒ந்யந்நே॑ந வர்த⁴ந்தே ।
அத்³யதே(அ)த்தி ச॑ பூ⁴தா॒நி । தஸ்மாத³ந்நம் தது³ச்ய॑த இ॒தி ।
தஸ்மாத்³வா ஏதஸ்மாத³ந்ந॑ரஸ॒மயாத் । அந்யோ(அ)ந்தர ஆத்மா᳚ ப்ராண॒மய꞉ ।
தேநை॑ஷ பூ॒ர்ண꞉ । ஸ வா ஏஷ புருஷவி॑த⁴ ஏ॒வ ।
தஸ்ய புரு॑ஷவி॒த⁴தாம் । அந்வயம்॑ புருஷ॒வித⁴꞉ ।
தஸ்ய ப்ராண॑ ஏவ॒ ஶிர꞉ । வ்யாநோ த³க்ஷி॑ண꞉ ப॒க்ஷ꞉ ।
அபாந உத்த॑ர꞉ ப॒க்ஷ꞉ । ஆகா॑ஶ ஆ॒த்மா ।
ப்ருதி²வீ புச்ச²ம்॑ ப்ரதி॒ஷ்டா² । தத³ப்யேஷ ஶ்லோ॑கோ ப⁴॒வதி ॥ 1 ॥

இதி த்³விதீயோ(அ)நுவாக꞉ ॥

ப்ரா॒ணம் தே³॒வா அநு॒ப்ராண॑ந்தி । ம॒நு॒ஷ்யா᳚: ப॒ஶவ॑ஶ்ச॒ யே ।
ப்ரா॒ணோ ஹி பூ⁴॒தாநா॒மாயு॑: । தஸ்மா᳚த்²ஸர்வாயு॒ஷமு॑ச்யதே ।
ஸர்வ॑மே॒வ த॒ ஆயு॑ர்யந்தி । யே ப்ரா॒ணம் ப்³ரஹ்மோ॒பாஸ॑தே ।
ப்ராணோ ஹி பூ⁴தா॑நாமா॒யு꞉ । தஸ்மாத்²ஸர்வாயுஷமுச்ய॑த இ॒தி ।
தஸ்யைஷ ஏவ ஶாரீ॑ர ஆ॒த்மா । ய॑: பூர்வ॒ஸ்ய ।
தஸ்மாத்³வா ஏதஸ்மா᳚த்ப்ராண॒மயாத் । அந்யோ(அ)ந்தர ஆத்மா॑ மநோ॒மய꞉ ।
தேநை॑ஷ பூ॒ர்ண꞉ । ஸ வா ஏஷ புருஷவி॑த⁴ ஏ॒வ ।
தஸ்ய புரு॑ஷவி॒த⁴தாம் । அந்வயம்॑ புருஷ॒வித⁴꞉ ।
தஸ்ய யஜு॑ரேவ॒ ஶிர꞉ । ருக்³த³க்ஷி॑ண꞉ ப॒க்ஷ꞉ । ஸாமோத்த॑ர꞉ ப॒க்ஷ꞉ ।
ஆதே³॑ஶ ஆ॒த்மா । அத²ர்வாங்கி³ரஸ꞉ புச்ச²ம்॑ ப்ரதி॒ஷ்டா² ।
தத³ப்யேஷ ஶ்லோ॑கோ ப⁴॒வதி ॥ 1 ॥

இதி த்ருதீயோ(அ)நுவாக꞉ ॥

யதோ॒ வாசோ॒ நிவ॑ர்தந்தே । அப்ரா᳚ப்ய॒ மந॑ஸா ஸ॒ஹ ।
ஆநந்த³ம் ப்³ரஹ்ம॑ணோ வி॒த்³வாந் । ந பி³பே⁴தி கதா³॑சநே॒தி ।
தஸ்யைஷ ஏவ ஶாரீ॑ர ஆ॒த்மா । ய॑: பூர்வ॒ஸ்ய ।
தஸ்மாத்³வா ஏதஸ்மா᳚ந்மநோ॒மயாத் । அந்யோ(அ)ந்தர ஆத்மா வி॑ஜ்ஞாந॒மய꞉ ।
தேநை॑ஷ பூ॒ர்ண꞉ । ஸ வா ஏஷ புருஷவி॑த⁴ ஏ॒வ ।
தஸ்ய புரு॑ஷவி॒த⁴தாம் ।
அந்வயம்॑ புருஷ॒வித⁴꞉ । தஸ்ய ஶ்ர॑த்³தை⁴வ॒ ஶிர꞉ ।
ருதம் த³க்ஷி॑ண꞉ ப॒க்ஷ꞉ ।
ஸத்யமுத்த॑ர꞉ ப॒க்ஷ꞉ । யோ॑க³ ஆ॒த்மா । மஹ꞉ புச்ச²ம்॑ ப்ரதி॒ஷ்டா² ।
தத³ப்யேஷ ஶ்லோ॑கோ ப⁴॒வதி ॥ 1 ॥

இதி சதுர்தோ²(அ)நுவாக꞉ ॥

வி॒ஜ்ஞாநம்॑ ய॒ஜ்ஞம் த॑நுதே । கர்மா॑ணி தநு॒தே(அ)பி॑ ச ।
வி॒ஜ்ஞாநம்॑ தே³॒வாஸ்ஸர்வே᳚ ।
ப்³ரஹ்ம॒ ஜ்யேஷ்ட²॒முபா॑ஸதே । வி॒ஜ்ஞாநம்॒ ப்³ரஹ்ம॒ சேத்³வேத³॑ ।
தஸ்மா॒ச்சேந்ந ப்ர॒மாத்³ய॑தி । ஶ॒ரீரே॑ பாப்ம॑நோ ஹி॒த்வா ।
ஸர்வாந்காமாந்த்²ஸமஶ்நு॑த இ॒தி । தஸ்யைஷ ஏவ ஶாரீ॑ர ஆ॒த்மா ।
ய॑: பூர்வ॒ஸ்ய । தஸ்மாத்³வா ஏதஸ்மாத்³வி॑ஜ்ஞாந॒மயாத் ।
அந்யோ(அ)ந்தர ஆத்மா॑(ஆ)நந்த³॒மய꞉ । தேநை॑ஷ பூ॒ர்ண꞉ ।
ஸ வா ஏஷ புருஷவி॑த⁴ ஏ॒வ । தஸ்ய புரு॑ஷவி॒த⁴தாம் ।
அந்வயம்॑ புருஷ॒வித⁴꞉ । தஸ்ய ப்ரிய॑மேவ॒ ஶிர꞉ ।
மோதோ³ த³க்ஷி॑ண꞉ ப॒க்ஷ꞉ ।
ப்ரமோத³ உத்த॑ர꞉ ப॒க்ஷ꞉ । ஆந॑ந்த³ ஆ॒த்மா । ப்³ரஹ்ம புச்ச²ம்॑ ப்ரதி॒ஷ்டா² ।
தத³ப்யேஷ ஶ்லோ॑கோ ப⁴॒வதி ॥ 1 ॥

இதி பஞ்சமோ(அ)நுவாக꞉ ॥

அஸ॑ந்நே॒வ ஸ॑ ப⁴வதி । அஸ॒த்³ப்³ரஹ்மேதி॒ வேத³॒ சேத் ।
அஸ்தி ப்³ரஹ்மேதி॑ சேத்³வே॒த³ । ஸந்தமேநம் ததோ வி॑து³ரி॒தி ।
தஸ்யைஷ ஏவ ஶாரீ॑ர ஆ॒த்மா । ய॑: பூர்வ॒ஸ்ய ।
அதா²தோ॑(அ)நுப்ர॒ஶ்நா꞉ । உ॒தாவி॒த்³வாந॒மும் லோ॒கம் ப்ரேத்ய॑ ।
கஶ்ச॒ந க³॑ச்ச²॒தீ 3 ।
ஆஹோ॑ வி॒த்³வாந॒மும் லோ॒கம் ப்ரேத்ய॑ । கஶ்சி॒த்²ஸம॑ஶ்நு॒தா 3 உ॒ ।
ஸோ॑(அ)காமயத । ப³॒ஹுஸ்யாம்॒ ப்ரஜா॑யே॒யேதி॑ । ஸ தபோ॑(அ)தப்யத ।
ஸ தப॑ஸ்த॒ப்த்வா । இ॒த³க்³ம் ஸர்வ॑மஸ்ருஜத । யதி³॒த³ம் கிஞ்ச॑ ।
தத்²ஸ்ரு॒ஷ்ட்வா । ததே³॒வாநு॒ப்ராவி॑ஶத் । தத³॑நு ப்ர॒விஶ்ய॑ ।
ஸச்ச॒ த்யச்சா॑ப⁴வத் ।
நி॒ருக்தம்॒ சாநி॑ருக்தம் ச । நி॒லய॑நம்॒ சாநி॑லயநம் ச ।
வி॒ஜ்ஞாநம்॒ சாவி॑ஜ்ஞாநம் ச । ஸத்யம் சாந்ருதம் ச ஸ॑த்யம॒ப⁴வத் ।
யதி³॑த³ம் கி॒ஞ்ச । தத்ஸத்யமி॑த்யாச॒க்ஷதே ।
தத³ப்யேஷ ஶ்லோ॑கோ ப⁴॒வதி ॥ 1 ॥

இதி ஷஷ்டோ²(அ)நுவாக꞉ ॥

அஸ॒த்³வா இ॒த³மக்³ர॑ ஆஸீத் । ததோ॒ வை ஸத³॑ஜாயத ।
ததா³த்மாநக்³க்³ ஸ்வய॑மகு॒ருத । தஸ்மாத்தத்²ஸுக்ருதமுச்ய॑த இ॒தி ।
யத்³வை॑ தத்²ஸு॒க்ருதம் । ர॑ஸோ வை॒ ஸ꞉ ।
ரஸக்³க்³ ஹ்யேவாயம் லப்³த்⁴வா(ஆ)ந॑ந்தீ³ ப⁴॒வதி ।
கோ ஹ்யேவாந்யா᳚த்க꞉ ப்ரா॒ண்யாத் । யதே³ஷ ஆகாஶ ஆந॑ந்தோ³ ந॒ ஸ்யாத் ।
ஏஷ ஹ்யேவா(ஆ)ந॑ந்த³யா॒தி ।
ய॒தா³ ஹ்யே॑வைஷ॒ ஏதஸ்மிந்நத்³ருஶ்யே(அ)நாத்ம்யே(அ)நிருக்தே(அ)நிலயநே(அ)ப⁴யம்
ப்ரதி॑ஷ்டா²ம் வி॒ந்த³தே । அத² ஸோ(அ)ப⁴யம் க³॑தோ ப⁴॒வதி ।
ய॒தா³ ஹ்யே॑வைஷ॒ ஏதஸ்மிந்நுத³ரமந்த॑ரம் கு॒ருதே ।
அத² தஸ்ய ப⁴॑யம் ப⁴॒வதி । தத்த்வேவ ப⁴யம் விது³ஷோ(அ)ம॑ந்வாந॒ஸ்ய ।
தத³ப்யேஷ ஶ்லோ॑கோ ப⁴॒வதி ॥ 1 ॥

இதி ஸப்தமோ(அ)நுவாக꞉ ॥

பீ⁴॒ஷா(அ)ஸ்மா॒த்³வாத॑: பவதே । பீ⁴॒ஷோதே³॑தி॒ ஸூர்ய॑: ।
பீ⁴ஷா(அ)ஸ்மாத³க்³நி॑ஶ்சேந்த்³ர॒ஶ்ச । ம்ருத்யுர்தா⁴வதி பஞ்ச॑ம இ॒தி ।
ஸைஷா(ஆ)நந்த³ஸ்ய மீமாக்³ம்॑ஸா ப⁴॒வதி ।
யுவா ஸ்யாத்²ஸாது⁴யு॑வா(அ)த்⁴யா॒யக꞉ ।
ஆஶிஷ்டோ² த்³ருடி⁴ஷ்டோ²॑ ப³லி॒ஷ்ட²꞉ ।
தஸ்யேயம் ப்ருதி²வீ ஸர்வா வித்தஸ்ய॑ பூர்ணா॒ ஸ்யாத் ।
ஸ ஏகோ மாநுஷ॑ ஆந॒ந்த³꞉ । தே யே ஶதம் மாநுஷா॑ ஆந॒ந்தா³꞉ ॥ 1 ॥

ஸ ஏகோ மநுஷ்யக³ந்த⁴ர்வாணா॑மாந॒ந்த³꞉ । ஶ்ரோத்ரியஸ்ய சாகாம॑ஹத॒ஸ்ய ।
தே யே ஶதம் மநுஷ்யக³ந்த⁴ர்வாணா॑மாந॒ந்தா³꞉ ।
ஸ ஏகோ தே³வக³ந்த⁴ர்வாணா॑மாந॒ந்த³꞉ । ஶ்ரோத்ரியஸ்ய சாகாம॑ஹத॒ஸ்ய ।
தே யே ஶதம் தே³வக³ந்த⁴ர்வாணா॑மாந॒ந்தா³꞉ ।
ஸ ஏக꞉ பித்ருணாம் சிரலோகலோகாநா॑மாந॒ந்த³꞉ ।
ஶ்ரோத்ரியஸ்ய சாகாம॑ஹத॒ஸ்ய ।
தே யே ஶதம் பித்ருணாம் சிரலோகலோகாநா॑மாந॒ந்தா³꞉ ।
ஸ ஏக ஆஜாநஜாநாம் தே³வாநா॑மாந॒ந்த³꞉ ॥ 2 ॥

ஶ்ரோத்ரியஸ்ய சாகாம॑ஹத॒ஸ்ய ।
தே யே ஶதமாஜாநஜாநாம் தே³வாநா॑மாந॒ந்தா³꞉ ।
ஸ ஏக꞉ கர்மதே³வாநாம் தே³வாநா॑மாந॒ந்த³꞉ ।
யே கர்மணா தே³வாந॑பிய॒ந்தி । ஶ்ரோத்ரியஸ்ய சாகாம॑ஹத॒ஸ்ய ।
தே யே ஶதம் கர்மதே³வாநாம் தே³வாநா॑மாந॒ந்தா³꞉ ।
ஸ ஏகோ தே³வாநா॑மாந॒ந்த³꞉ । ஶ்ரோத்ரியஸ்ய சாகாம॑ஹத॒ஸ்ய ।
தே யே ஶதம் தே³வாநா॑மாந॒ந்தா³꞉ । ஸ ஏக இந்த்³ர॑ஸ்யா(ஆ)ந॒ந்த³꞉ ॥ 3 ॥

ஶ்ரோத்ரியஸ்ய சாகாம॑ஹத॒ஸ்ய । தே யே ஶதமிந்த்³ர॑ஸ்யா(ஆ)ந॒ந்தா³꞉ ।
ஸ ஏகோ ப்³ருஹஸ்பதே॑ராந॒ந்த³꞉ । ஶ்ரோத்ரியஸ்ய சாகாம॑ஹத॒ஸ்ய ।
தே யே ஶதம் ப்³ருஹஸ்பதே॑ராந॒ந்தா³꞉ । ஸ ஏக꞉ ப்ரஜாபதே॑ராந॒ந்த³꞉ ।
ஶ்ரோத்ரியஸ்ய சாகாம॑ஹத॒ஸ்ய ।
தே யே ஶதம் ப்ரஜாபதே॑ராந॒ந்தா³꞉ ।
ஸ ஏகோ ப்³ரஹ்மண॑ ஆந॒ந்த³꞉ । ஶ்ரோத்ரியஸ்ய சாகாம॑ஹத॒ஸ்ய ॥ 4 ॥

ஸ யஶ்சா॑யம் பு॒ருஷே । யஶ்சாஸா॑வாதி³॒த்யே । ஸ ஏக॑: ।
ஸ ய॑ ஏவம்॒வித் । அஸ்மால்லோ॑காத்ப்ரே॒த்ய ।
ஏதமந்நமயமாத்மாநமுப॑ஸங்க்ரா॒மதி ।
ஏதம் ப்ராணமயமாத்மாநமுப॑ஸங்க்ரா॒மதி ।
ஏதம் மநோமயமாத்மாநமுப॑ஸங்க்ரா॒மதி ।
ஏதம் விஜ்ஞாநமயமாத்மாநமுப॑ஸங்க்ரா॒மதி ।
ஏதமாநந்த³மயமாத்மாநமுப॑ஸங்க்ரா॒மதி ।
தத³ப்யேஷ ஶ்லோ॑கோ ப⁴॒வதி ॥ 5 ॥

இத்யஷ்டமோ(அ)நுவாக꞉ ॥

யதோ॒ வாசோ॒ நிவ॑ர்தந்தே । அப்ரா᳚ப்ய॒ மந॑ஸா ஸ॒ஹ ।
ஆநந்த³ம் ப்³ரஹ்ம॑ணோ வி॒த்³வாந் ।
ந பி³பே⁴தி குத॑ஶ்சநே॒தி ।
ஏதக்³ம் ஹ வாவ॑ ந த॒பதி ।
கிமஹக்³ம் ஸாது⁴॑ நாக॒ரவம் । கிமஹம் பாபமகர॑வமி॒தி ।
ஸ ய ஏவம் வித்³வாநேதே ஆத்மா॑நக்³க்³ ஸ்ப்ரு॒ணுதே ।
உ॒பே⁴ ஹ்யே॑வைஷ॒ ஏதே ஆத்மா॑நக்³க்³ ஸ்ப்ரு॒ணுதே । ய ஏ॒வம் வேத³॑ ।
இத்யு॑ப॒நிஷ॑த் ॥ 1 ॥

இதி நவமோ(அ)நுவாக꞉ ॥

॥ இதி ப்³ரஹ்மாநந்த³வல்லீ ஸமாப்தா ॥

ஓம் ஸ॒ஹ நா॑வவது । ஸ॒ஹ நௌ॑ பு⁴நக்து । ஸ॒ஹ வீ॒ர்யம்॑ கரவாவஹை ।
தே॒ஜ॒ஸ்விநா॒வதீ⁴॑தமஸ்து॒ மா வி॑த்³விஷா॒வஹை᳚ ।
ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed